Quyết định Số: 38/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 38/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ KHÁM CHỮA BỆNH NGƯỜI NGHÈO TỈNH BẮC NINH NĂM 2010. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 38/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẮC NINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 38/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ KHÁM CHỮA BỆNH NGƯỜI NGHÈO TỈNH BẮC NINH NĂM 2010. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo; Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08.7.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010; Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16.12.2002 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ- TTg ngày 15.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 63/TTr-LĐTBXH ngày 21.12.2009, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt 46.831 (Bốn sáu nghìn tám trăm ba mươi mốt) đối tượng thuộc diện nghèo của tỉnh (có biểu tổng hợp kèm theo) được hưởng chế độ khám chữa bệnh người nghèo năm 2010 kể từ ngày 01.01.2010 đến ngày 31.12.2010. Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đối tượng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 1
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Nhân Chiến TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh) STT Đơn vị Số hộ Số khẩu 1 Huyện Tiên Du 1822 5266 2 Huyện Gia Bình 2662 8561 3 Huyện Lương Tài 2468 6270 4 Thanh phố Bắc Ninh 1357 3776 5 Huyện Thuận Thành 2357 7186 6 Huyện Yên Phong 1878 6137 7 Huyện Quế Võ 2461 8189 8 Thị xã Từ Sơn 607 1446 9 Tổng số 15.612 46.831 2
Đồng bộ tài khoản