Quyết định số 381/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 381/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 381/2006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2006 của Bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 381/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 381/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN SOẠN THẢO MỚI NĂM 2006 CỦA BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002; Căn cứ Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 06/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2006 của Bộ. Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan 1. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo đề án có trách nhiệm sau: a) Tổ chức triển khai soạn thảo các đề án theo đúng quy định của Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 6/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). b) Soạn thảo và trình duyệt các đề án được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Đối với những đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị phải trình Lãnh đạo Bộ trước thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ít nhất 01 tháng. c) Các báo cáo công tác tuần, tháng, sơ kết giữa năm và tổng kết năm của đơn vị phải có mục về tiến độ và đánh giá kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện nhiệm vụ soạn thảo các đề án được giao và gửi về Văn phòng, đồng gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình các đơn vị soạn thảo và trình duyệt các đề án trong Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
  2. 3. Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đơn vị chủ trì soạn thảo đề án. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b /c) - Các đơn vị (để thực hiện) - Lưu PC, VT. Lê Đình Tiến DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2005 SANG NĂM 2006 I. CÁC DỰ ÁN LUẬT (4 đề án) TT Đề án Cấp trình Đơn vị Ghi chú duyệt chủ trì soạn thảo Tháng 1 1 Luật Chuyển giao công nghệ CP Viện CLCS Tháng 5 2 Luật Tiêu chuẩn hoá QH Tổng cục TĐC Tháng 7 3 Luật Chất lượng CP Tổng cục TĐC Tháng 12 4 Luật Năng lượng nguyên tử CP Viện NLNTVN II. CÁC ĐỀ ÁN CẤP CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  3. 1. Các đề án chính thức trình (gồm 2 đề án) TT Đề án Cấp trình Đơn vị Ghi chú duyệt chủ trì soạn thảo Tháng 5 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TTgCP CNC việc thành lập và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hi ể m Tháng 8 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê TTgCP Viện CLCS duyệt Đề án về cơ chế, chính sách đặc biệt ưu đãi, khuyến khích phát triển KH &CN các vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 2. Các đề án dự bị trình (gồm 4 đề án) TT Đề án Cấp trình Đơn vị Ghi chú duyệt chủ trì soạn thảo Tháng 3 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê TTgCP Viện duyệt Đề án về cơ chế, chính sách phát CLCS triển một số hướng công nghệ cao và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp CNC Tháng 5 2 Quyết định của TTgCP phê duyệt Đề án Viện TTgCP Quy hoạch phát triển các khu công nghệ CLCS cao Tháng 7 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về biện TTgCP Viện pháp, chính sách khuyến khích các cơ quan CLCS nghiên cứu KH &CN liên kết với hợp tác xã, chuyển giao các thành tựu KH &CN mới cho hợp tác xã Tháng 11 4 Nghị định về quản lý hoạt động mã số mã CP Tổng cục vạch TĐC III. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CẤP BỘ 1. Các đề án chính thức trình (gồm 39 đề án)
  4. TT Đề án Cấp trình Đơn vị chủ trì Ghi chú duyệt soạn thảo Tháng 2 1 Thông tư liên tịch Bộ KH &CN-Bộ NV quy định Trung tâm TT Bộ trưởng tổ chức và hoạt động của các tổ chức dịch vụ thông tin KH &CN (bao gồm cả mối quan hệ của Trung tâm Thông tin KH &CNQG với các tổ chức dịch vụ thông tin KH &CN) 2 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Thanh tra Bộ trưởng hành Quy định về tổ chức quản lý Chương trình KH &CN giai đoạn 2006 – 2010 3 Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ về xử phạt vi Thanh tra Bộ trưởng phạm hành chính trong lĩnh vực KH &CN 4 Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chí đánh Bộ trưởng Vụ TCCB giá, phân loại các tổ chức nghiên cứu và phát triển 5 Thông tư liên tịch Bộ KH &CN – TC- NV hướng Vụ TCCB Bộ trưởng dẫn thủ tục chuyển đổi và ưu đãi về tài chính đối với các tổ chức KH &CN công lập chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 6 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định Vụ TCCB Bộ trưởng chức danh, tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành Bộ Nội vụ khoa học và công nghệ 7 Thông tư liên tịch Bộ TC -Bộ KH &CN quy định Vụ KHTC Bộ trưởng về thanh lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ KH &CN cấp nhà nước 8 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định Bộ trưởng Tổng cục TĐC 126/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 9 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Bộ trưởng Tổng cục TĐC hành quy trình, thủ tục thông báo và hỏi đáp của mạng lưới TBT 10 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Bộ trưởng Tổng cục TĐC hành quy định về quản lý cấp mã số mã vạch và thủ tục đăng ký cấp mã số mã vạch Tháng 3 11 Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế tổ Bộ trưởng Vụ KHTC chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm 12 Thông tư hướng dẫn quy trình thanh tra, kiểm Cục ATBX Bộ trưởng tra an toàn bức xạ trong các cơ sở xạ trị, cơ sở chiếu xạ, cơ sở X -quang và cơ sở chụp ảnh phóng xạ công nghiệp 13 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Vụ XHTN Bộ trưởng hành Quy chế đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ
  5. nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước 14 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Vụ XHTN Bộ trưởng hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu cơ bản Tháng 4 15 Thông tư hướng dẫn về lệ phí đăng ký hợp Vụ ĐTG Bộ trưởng đồng chuyển giao công nghệ Bộ Tài chính 16 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về: Trung tâm TT Bộ trưởng - Tên và mã địa danh Việt nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin - Tên và mã cơ quan, tổ chức thông tin tư liệu thư viện của Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin 17 Bộ trưởng Viện CLCS Thông tư liên tịch Bộ KH &CN-Bộ TC hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ KH &CN 18 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Thanh tra Bộ trưởng hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra của Bộ KH &CN 19 Thông tư liên tịch Bộ KH &CN-LĐTBXH -NV-TC Vụ TCCB Bộ trưởng về chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực công nghệ mới và kỹ thuật mới 20 Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án tổ Bộ trưởng Vụ CNC chức việc xây dựng khu R -D tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc 21 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số Vụ KHTC Bộ trưởng 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 22 Thông tư liên tịch Bộ TC - Bộ KH &CN Quy định Bộ trưởng Vụ KHTC chế độ chi tiêu đề tài thuộc Chương trình KH &CN giai đoạn 2006 - 2010 Tháng 5 23 Thông tư sửa đổi Thông tư 02/2001/TT- Vụ ĐTG Bộ trưởng BKHCNMT ngày 15/02/2001 về việc hướng dẫn Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao 24 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Vụ ĐTG Bộ trưởng các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ 25 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Vụ ĐTG Bộ trưởng hành Danh mục các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành 26 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ủy Ban QL KCNC Hoà Bộ trưởng quyền cho Ban quản lý các Khu công nghệ cao
  6. thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây Lạc Bộ dựng tại Khu công nghệ cao. Xây dựng 27 Thông tư liên tịch của Bộ TN &MT và Bộ TC Ban QL KCNC Hoà Bộ trưởng hướng dẫn việc quản lý và sử dụng đất đai tại Lạc Khu công nghệ cao. 28 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban Bộ trưởng Vụ KHTC hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Phòng thí nghiệm trọng điểm 29 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN Quy định Bộ trưởng Vụ KHTC về các nội dung chi thuộc Ngân sách sự nghiệp khoa học 30 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về Quy chế Vụ XHTN Bộ trưởng quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn Tháng 6 31 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy Bộ trưởng Viện CLCS chế đánh giá hoạt động của các tổ chức nghiên cứu - phát triển 32 Thông tư liên tịch Bộ TC - Bộ KH &CN quy định Bộ trưởng Vụ KHTC về chế độ kế toán Quỹ phát triển KH &CN quốc gia 33 Thông tư liên tịch với Bộ Lao động Thương binh Cục ATBX Bộ trưởng Xã hội hướng dẫn thực hiện thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động có sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân 34 Thông tư hướng dẫn quản lý và xử lý chất thải Cục ATBX Bộ trưởng phóng xạ 35 Thông tư hướng dẫn đánh giá trình độ công Vụ ĐTG Bộ trưởng nghệ sản xuất Tháng 7 36 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN phê Ban QL KCNC Hoà Bộ trưởng duyệt Đề án xây dựng và phát triển khu thương Lạc mại công nghệ cao 37 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Ban QL KCNC Hoà Bộ trưởng tư ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công Lạc Bộ KH &ĐT nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư đối với Khu công nghệ cao Tháng 9 38 Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án xây Trung tâm TT Bộ trưởng dựng thí điểm trung tâm giao dịch khoa học và công nghệ Tháng 11 39 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN về ban Tæng côc T§C Bé trëng hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu
  7. chuẩn khu vực và tiêu chuẩn n íc ngoµi
Đồng bộ tài khoản