intTypePromotion=3

Quyết định số 382/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 382/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 382/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho ban quản lý dự án Thăng Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 382/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 382/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM 2009 CHO BAN QU N LÝ D ÁN THĂNG LONG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 3945/Q -BGTVT ngày 29/12/2008 c a B Giao thông v n t i giao k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2009 v n Ngân sách Nhà nư c; Xét ngh c a Ban qu n lý d án Thăng Long t i văn b n s 247/VP-TCKT ngày 13/02/2009 xin trình duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho Ban qu n lý d án Thăng Long v i s ti n là 16.338.175.000 ng (B ng ch : Mư i sáu t ba trăm ba tám tri u m t trăm bNy lăm ngàn ng). i u 2. Căn c vào ngu n kinh phí ư c trích t các d án do Ban qu n lý d án Thăng Long tr c ti p qu n lý theo quy nh và d toán ư c duy t, Ban qu n lý d án Thăng Long t ch c tri n khai th c hi n chi tiêu theo úng quy nh c a Nhà nư c v ch qu n lý u tư xây d ng và ch tài chính, k toán hi n hành. i u 3. V trư ng V Tài chính, T ng giám c Ban qu n lý d án Thăng Long, Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c; - Kho b c Nhà nư c; - Ban QLDA Thăng Long (02 b n); - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản