intTypePromotion=3

Quyết định số 384/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 384/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 384/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 384/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 384/Q -TTG Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THAY I THÀNH VIÊN H I NG KHUY N KÍCH PHÁT TRI N DOANH NGHI P NH VÀ V A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (Công văn s 2315/BKH -PTDN ngày 08 tháng 4 năm 2005), QUY T Đ NH: i u 1. Thay i m t s thành viên H i ng khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a như sau: C y viên ư c thay th c a các B , ngành g m: - Ông Ph m Vũ Lu n, Th trư ng B Giáo d c và ào t o. - Ông Hoàng Th Liên, Th trư ng B Tư pháp. - Ông Nguy n H u Tín, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. - Ông Tr n Văn Hi u, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng. - Ông Nguy n Xuân Hiên, Phó Ch t ch Liên minh H p tác xã Vi t Nam. - Ông Tri u ình Phúc, Phó Giám c ph trách S K ho ch và u tư thành ph Hà N i. - Khi có thay i v nhân s , giao Ch t ch H i ng khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a quy t nh trên cơ s ý ki n c a các cơ quan gi i thi u. - Các y viên khác c a các B , ngành v n th c hi n theo Quy t nh s 12/2003/Q - TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản