Quyết định số 39/2001/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2001/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2001/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 39/2001/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V/V THÀNH L P BAN QU N LÝ QUY HO CH LƯU V C SÔNG H NG - THÁI BÌNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20/ 5/ 1998 và Ngh nh s 179/1999/N /CP ngày 30/ 12/ 1999 c a Chính ph quy nh vi c thi hành Lu t Tài nguyên nư c; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý nư c và công trình thu l i và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng-Thái Bình th c hi n n i dung qu n lý quy ho ch lưu v c sông theo i u 64 Lu t Tài nguyên nư c, c th là: - L p, trình duy t và theo dõi vi c th c hi n quy ho ch lưu v c sông H ng- Thái Bình, b o m qu n lý th ng nh t quy ho ch lưu v c v i a bàn hành chính; - Ph i h p v i các cơ quan h u quan c a các B , ngành và a phương trong vi c i u tra cơ b n, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c c a lưu v c sông H ng- Thái Bình và trong vi c l p, trình duy t và theo dõi vi c th c hi n các quy ho ch lưu v c sông nhánh thu c h th ng sông H ng- Thái Bình; - Ki n ngh vi c gi i quy t tranh ch p v tài nguyên nư c trong lưu v c sông H ng- Thái Bình. i u 2 . Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng Thái Bình g m các thành viên sau ây: - Trư ng Ban: Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ; - Phó trư ng ban: C c trư ng Qu n lý nư c và công trình thu l i; - Các u viên: Lãnh o các C c Qu n lý nu c và công trình thu l i, C c Phòng ch ng l t bão và qu n lý ê i u, lãnh o Vi n Quy ho ch thu l i.
  2. - Lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph thu c lưu v c sông H ng-Thái Bình làm u viên. - M i lãnh o các C c, V có liên quan n qu n lý tài nguyên nư c thu c các B : Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Công nghi p, Thu s n, Xây d ng, Giao thông v n t i, Y t , Qu c phòng, T ng C c Khí tư ng-Thu văn làm u viên; i u 3. Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng-Thái Bình có Văn phòng t t i Vi n Quy ho ch Thu l i là cơ quan s nghi p th c hi n các nhi m v c th quy nh t i i u 1 quy t nh này. Vi n trư ng Vi n Quy ho ch Thu l i kiêm Chánh Văn phòng Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng-Thái Bình. Văn phòng Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng-Thái Bình ư c s d ng con d u riêng theo khuôn m u quy nh. Biên ch c a Văn phòng Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng-Thái Bình tính trong biên ch c a Vi n Quy ho ch Thu l i. Kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng-Thái Bình và c a Văn phòng b trí trong kinh phí hàng năm c a Vi n Quy ho ch Thu l i. i u 4. Giao C c Qu n lý nư c và công trình Thu l i ch trì ph i h p v i V T ch c cán b và Vi n Quy ho ch Thu l i so n th o quy ch ho t ng c a Ban Qu n lý lưu v c sông H ng-Thái Bình, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê chuNn. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b ,C c trư ng C c Qu n lý nư c và công trình thu l i, C c trư ng c c Phòng ch ng l t bão và qu n lý ê i u, Vi n trư ng Vi n Quy ho ch Thu l i, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh thu c lưu v c sông H ng-Thái Bình và Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản