Quyết định số 392/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 392/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 392/QĐ-UBTDTT về việc thành lập Trang tin điện tử (Website) của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 392/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 392/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH THÀNH L P TRANG TIN I N T (WEBSITE) C A BAN CH O, BAN I U HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N TDTT XÃ, PHƯ NG, THN TR N N NĂM 2010 B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/1/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh s 57/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c Th thao; Căn c Ngh nh s 22/20003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 100/2005/Q -TTg ngày 10/5/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n TDTT Xã, phư ng, th tr n n năm 2010; Theo ngh c a Ông trư ng ban i u hành Chương trình phát tri n TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trang tin i n t c a Ban ch o, Ban i u hành chương trình phát tri n TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010 ( sau ây g i là Website Ban i u hành TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010). i u 2. Website Ban i u hành TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010 là kênh thông tin chính th c c a Ban ch o, Ban i u hành chương trình phát tri n TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010, cung c p các thông tin tuyên truy n v Chương trình t i m i ngư i dân. Cung c p các h th ng thông tin ư c tin h c hoá (cơ s d li u), nh m nâng cao năng l c qu n lý c a Ban qu n lý i u hành Chương trình, góp ph n tr giúp Lãnh o U ban Th d c th thao và Lãnh o Ban i u hành các c p trong quá trình ban hành các quy t nh i u hành v các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý. Th c hi n vi c giao ti p qua m ng gi a Ban i u hành c a chương trình v i các thành viên c a mình. i u 3. Giao T ng biên t p ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao qu n lý m i m t ho t ng c a Webiste Ban i u hành Th d c Th thao qu n lý m i ho t ng c a Website Ban i u hành Th d c Th thao xã, phư ng, th tr n năm 2010 theo các quy nh c a Pháp lu t Ban i u hành chương trình phát tri n TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010 có nhi m v ch trì xây d ng k
  2. ho ch, d toán ngân sách ho t ng, t ch c qu n lý, m b o ho t ng c a Website Ban i u hành chương trình phát tri n TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010. Các V , ơn v có trách nhi m ph i h p Website Ban i u hành chương trình phát tri n TDTT xã, phư ng, th tr n n năm 2010 ho t ng có hi u qu . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng y ban Th d c Th thao, th trư ng các V , ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG, CH NHI M - Như i u 4; - Lưu: VT, T ng công ty. Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản