Quyết định Số: 395/QĐ-BTP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
94
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 395/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 395/QĐ-BTP

 1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 395/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (có các Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; Hà Hùng Cường - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo;
 2. - Lưu: VT, Cục KTrVB. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 395 /QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 18 tháng 01 năm 2010) Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản QUYẾT ĐỊNH Quyết định số 14/1999/QĐ- Được thay thế bằng Quyết BTP ngày 29/1/1999 của định số 02/2007/QĐ-BTP Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ngày 17/5/2007 của Bộ 1 việc ban hành Quy chế thực trưởng Bộ Tư pháp ban hiện dân chủ của cơ quan hành Quy chế thực hiện Bộ Tư pháp dân chủ của Bộ Tư pháp Quyết định số 501/2003/QĐ-BTP ngày Được thay thế bằng Quyết 29/10/2003 của Bộ trưởng định số 05/2007/QĐ-BTP Bộ Tư pháp về việc ban ngày 18/6/2007 ban hành 2 hành Quy chế về tổ chức và Quy chế hoạt động của hoạt động của Hội đồng Thi Hội đồng Thi đua - Khen đua - Khen thưởng ngành thưởng ngành Tư pháp Tư pháp Quyết định số Được thay thế bằng Quyết 383/1999/QĐ-BTP ngày định số 1195/QĐ-BTP 06/12/1999 của Bộ trưởng ngày 31/7/2007 của Bộ Bộ Tư pháp về việc ban trưởng Bộ Tư pháp ban 3 hành quy chế chọn, cử và hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức cơ quan quản lý công chức, viên Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi chức Bộ Tư pháp đi đào dưỡng tạo, bồi dưỡng Được thay thế bằng Quyết Quyết định số 513/QĐ-BTP định số 1549/QĐ-BTP ngày 20/9/2004 của Bộ ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban trưởng Bộ Tư pháp Ban 4 hành Bảng chấm điểm thi hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ đua đối với Sở Tư pháp, quan thi hành án dân sự địa cơ quan thi hành án dân sự phương địa phương
 3. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản Được thay thế bằng Quyết Quyết định số 1883/QĐ- định số 1549/QĐ-BTP BTP ngày 15/8/2006 của ngày 22/10/2007 của Bộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban trưởng Bộ Tư pháp Ban 5 hành Bảng chấm điểm thi hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan thi đua đối với Sở Tư pháp, hành án dân sự địa phương cơ quan thi hành án dân sự địa phương Quyết định số Được thay thế bằng Quyết 224/1999/QĐ-BTP ngày định số 02/2008/QĐ-BTP 5/8/1999 của Bộ trưởng Bộ ngày 28/02/2008 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế trưởng Bộ Tư pháp ban 6 mẫu về tổ chức và hoạt hành Quy chế mẫu về tổ động của Trung tâm trợ chức và hoạt động của giúp pháp lý của Nhà nước Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, thành phố trực thuộc nhà nước Trung ương Quyết định số Được thay thế bằng Quyết 102/2005/QĐ-BTP ngày định số 04/2008/QĐ-BTP 02/3/2005 của Bộ trưởng ngày 19/3/2008 của Bộ 7 Bộ Tư pháp về việc ban trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xét tặng Kỷ hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp niệm chương "Vì sự tư pháp” nghiệp Tư pháp" Quyết định số 1282/2005/QĐ-BTP ngày Được thay thế bằng Quyết 17/6/2005 về việc sửa đổi, định số 04/2008/QĐ-BTP bổ sung Điều 3 của Quy chế ngày 19/3/2008 của Bộ xét tặng Kỷ niệm chương 8 trưởng Bộ Tư pháp ban "Vì sự nghiệp Tư pháp" ban hành Quy chế xét tặng Kỷ hành kèm theo Quyết định niệm chương "Vì sự số 102/2005/QĐ-BTP ngày nghiệp Tư pháp" 02 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Được thay thế bằng Quyết Quyết định số định số 05/2008/QĐ-BTP 358/2003/QĐ-BTP ngày ngày 13/5/2008 của Bộ 15/8/2003 của Bộ Tư pháp trưởng Bộ Tư pháp ban 9 về việc ban hành Quy chế hành Quy chế Công tác cộng tác viên của tổ chức viên trợ giúp pháp lý của trợ giúp pháp lý trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 4. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản Nội dung được thay thế Quyết định số bằng Quyết định số 257/2002/QĐ-BTP ngày 84/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2002 của Bộ trưởng 10 30/6/2008 của Thủ tướng Bộ Tư pháp về việc thành Chính phủ về việc thành lập Qũy Trợ giúp pháp lý lập Qũy Trợ giúp pháp lý Việt Nam Việt Nam Quyết định số Được thay thế bằng Quyết 258/2002/QĐ-BTP ngày định số 08/2008/QĐ-BTP 10/7/2002 của Bộ trưởng ngày 08/12/2008 của Bộ 11 Bộ Tư pháp về việc ban trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Trợ giúp hoạt động Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam pháp lý Việt Nam Được thay thế bằng Quyết Quyết định số định số 432 /QĐ-BTP 412/2001/QĐ-BTP ngày ngày 23/02/2009 của Bộ 26/10/2001 của Bộ trưởng trưởng Bộ Tư pháp quy 12 Bộ Tư pháp về việc ban định chức năng, nhiệm vụ, hành Quy chế tổ chức và quyền hạn và cơ cấu tổ hoạt động của Cục Đăng ký chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm quốc gia giao dịch bảo đảm Được thay thế bằng Quyết định số 1242/QĐ-BTP Quyết định số 43/2002/QĐ- ngày 09/6/2009 của Bộ BTP ngày 21/01/2002 của trưởng Bộ Tư pháp quy 13 Bộ trưởng Bộ Tư pháp về định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo quyền hạn và cơ cấu tổ Pháp luật chức của Báo Pháp luật Việt Nam Được thay thế bằng Quyết Quyết định số định số 1989/QĐ-BTP 458/1998/QĐ-BTP ngày ngày 17/8/2009 của Bộ 03/6/1998 của Bộ trưởng trưởng Bộ Tư pháp quy 14 Bộ Tư pháp về việc ban định chức năng, nhiệm vụ, hành Quy chế tổ chức và quyền hạn và cơ cấu tổ hoạt động của Cục Trợ giúp chức của Cục Trợ giúp pháp lý pháp lý Quyết định số Được thay thế bằng Quyết 15 874/1998/QĐ-BTP ngày định số 1989/QĐ-BTP 27/11/1998 của Bộ trưởng ngày 17/8/2009 của Bộ
 5. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản Bộ Tư pháp về việc thành trưởng Bộ Tư pháp quy lập Chi nhánh của Cục Trợ định chức năng, nhiệm vụ, giúp pháp lý tại bộ phận quyền hạn và cơ cấu tổ thường trực phía Nam của chức của Cục Trợ giúp Văn phòng Bộ Tư pháp tại pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh Được thay thế bằng Quyết Quyết định số định số 1989/QĐ-BTP 256/2002/QĐ-BTP ngày ngày 17/8/2009 của Bộ 10/7/2002 của Bộ trưởng trưởng Bộ Tư pháp quy 16 Bộ Tư pháp về việc thành định chức năng, nhiệm vụ, lập Trung tâm trợ giúp pháp quyền hạn và cơ cấu tổ lý của Cục Trợ giúp pháp lý chức của Cục Trợ giúp pháp lý Được thay thế bằng Quyết Quyết định số định số 1989/QĐ-BTP 567/2004/QĐ-BTP ngày ngày 17/8/2009 của Bộ 19/10/2004 của Bộ trưởng trưởng Bộ Tư pháp quy 17 Bộ Tư pháp về việc thành định chức năng, nhiệm vụ, lập Chi nhánh trợ giúp pháp quyền hạn và cơ cấu tổ lý tại tỉnh Thái Nguyên chức của Cục Trợ giúp pháp lý Quyết định số Được bãi bỏ theo Nghị 1148/2005/QĐ-BTP ngày định số 74/2009/NĐ-CP 18/5/2005 ban hành Quy ngày 09/9/2009 của Chính chế uỷ quyền quản lý một phủ quy định chi tiết và số mặt công tác tổ chức, hướng dẫn thi hành một số 18 cán bộ của Thi hành án dân điều của Luật Thi hành án sự tỉnh, thành phố trực dân sự về cơ quan quản lý thuộc Trung ương, Thi hành thi hành án dân sự, cơ án huyện, quận, thị xã, quan thi hành án dân sự và thành phố thuộc tỉnh cho công chức làm công tác thi Giám đốc Sở Tư pháp hành án dân sự Quyết định số 01/2007/QĐ- Được bãi bỏ theo Nghị BTP ngày 16/4/2007 sửa định số 74/2009/NĐ-CP đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 ngày 09/9/2009 của Chính Quy chế uỷ quyền cho phủ quy định chi tiết và 19 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, hướng dẫn thi hành một số thành phố trực thuộc Trung điều của Luật Thi hành án ương quản lý một số mặt dân sự về cơ quan quản lý công tác tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự, cơ của Thi hành án dân sự quan thi hành án dân sự và tỉnh, thành phố trực thuộc công chức làm công tác thi
 6. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản Trung ương, Thi hành án hành án dân sự dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Được thay thế bằng Quyết Quyết định số định số 3233/QĐ-BTP 447/2001/QĐ-BTP ngày ngày 13/11/2009 của Bộ 15/11/2001 của Bộ trưởng trưởng Bộ Tư pháp quy 20 Bộ Tư pháp ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, chế tổ chức và hoạt động quyền hạn và cơ cấu tổ của Viện Nghiên cứu khoa chức của Viện Khoa học học pháp lý Pháp lý Được thay thế bằng Quyết 07 sổ, 49 biểu mẫu hộ tịch định số 3924/QĐ-BTP ban hành kèm theo Quyết ngày 18/12/2009 của Bộ định số 01/2006/QĐ-BTP trưởng Bộ Tư pháp về phê 21 ngày 29/3/2006 của Bộ duyệt Đề án “Cải cách thủ trưởng Bộ Tư pháp về việc tục hành chính trong đăng ban hành sổ, biểu mẫu hộ ký hộ tịch và phân cấp tịch việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch” Được thay thế bằng Quyết 07 sổ, 32 biểu mẫu hộ tịch định số 3924/QĐ-BTP ban hành kèm theo Quyết ngày 18/12/2009 của Bộ định số 04/2007/QĐ-BTP trưởng Bộ Tư pháp về phê ngày 13/6/2007 của Bộ 22 duyệt Đề án “Cải cách thủ trưởng Bộ Tư pháp về việc tục hành chính trong đăng ban hành sổ, biểu mẫu hộ ký hộ tịch và phân cấp tịch sử dụng tại các Cơ việc in, phát hành sổ, biểu quan đại diện Việt Nam mẫu hộ tịch” Được thay thế bằng Quyết 02 sổ, 11 biểu mẫu hộ tịch định số 3924/QĐ-BTP Quyết định số 15/2003/QĐ- ngày 18/12/2009 của Bộ BTP ngày 12/02/2003 của trưởng Bộ Tư pháp về phê 23 Bộ trưởng Bộ Tư pháp về duyệt Đề án “Cải cách thủ việc ban hành biểu mẫu hộ tục hành chính trong đăng tịch, sổ hộ tịch có yếu tố ký hộ tịch và phân cấp nước ngoài việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”
 7. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản THÔNG TƯ Được thay thế bằng Thông Thông tư số 67/TT-THA tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/1996 hướng dẫn ngày 05/7/2007 của Bộ Tư 24 một số vấn đề về tổ chức pháp hướng dẫn một số hoạt động thi hành án dân thủ tục hành chính trong sự hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án Thông tư số 02/2002/TT- Hết hiệu lực theo quy định BTP ngày 22/01/2002 của tại Nghị định số Bộ Tư pháp hướng dẫn một 28/2007/NĐ-CP ngày số quy định của Nghị định 25 26/02/2007 của Chính phủ số 94/2001/NĐ-CP ngày quy định chi tiết và hướng 12/12/2001 của Chính phủ dẫn thi hành một số điều quy định chi tiết thi hành của Luật Luật sư Pháp lệnh luật sư Thông tư số 06/2003/TT- BTP ngày 29/10/2003 của Hết hiệu lực theo quy định Bộ Tư pháp hướng dẫn một tại Nghị định số số quy định của Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26 số 87/2003/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ 22/7/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng hành nghề của tổ chức luật dẫn thi hành một số điều sư nước ngoài, luật sư nước của Luật Luật sư ngoài tại Việt Nam Được thay thế bằng Thông Thông tư số 555/TT-THA tư số 06/2008/TT-BTP ngày 10/6/1993 của Bộ Tư ngày 26/9/2008 của Bộ Tư 27 pháp hướng dẫn một số vấn pháp hướng dẫn một số đề về công tác thi hành án nội dung về tổ chức cán bộ dân sự các cơ quan thi hành án dân sự địa phương Được thay thế bằng Thông Thông tư số 10/1999/TT- tư số 10/2008/TT-BTP BTP ngày 10/4/1999 của ngày 31/12/2008 của Bộ Bộ Tư pháp hướng dẫn thi Tư pháp hướng dẫn thực hành Nghị định số hiện một số quy định của 28 103/1998/NĐ-CP ngày Nghị định số 78/2008/NĐ- 26/12/1998 về quản lý hợp CP ngày 17/7/2008 của tác với nước ngoài về pháp Chính phủ về quản lý hợp luật tác với nước ngoài về pháp luật (Nghị định số
 8. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản 78/2008/NĐ-CP thay thế Nghị định số 103/1998/NĐ-CP) Thông tư này hướng dẫn Nghị định số Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Thông tư số 09/1999/TT- Luật Quốc tịch Việt Nam, BTP ngày 07/4/1999 của mà Nghị định số 29 Bộ Tư pháp hướng dẫn việc 104/1998/NĐ-CP đã được cấp Giấy xác nhận không thay thế bằng Nghị định số có quốc tịch Việt Nam 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Được thay thế bằng Thông Thông tư số 07/1998/TT- tư số 05/2008/TT-BTP BTP của Bộ Tư pháp về ngày 23/9/2008 của Bộ Tư 30 việc hướng dẫn về công tác pháp hướng dẫn về nghiệp quản lý và thực hiện trợ vụ trợ giúp pháp lý và giúp pháp lý quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý Được thay thế bằng Quyết 03 biểu mẫu hộ tịch ban định số 3924/QĐ-BTP hành kèm theo Thông tư số ngày 18/12/2009 của Bộ 01/2008/TT-BTP ngày trưởng Bộ Tư pháp về phê 31 02/6/2008 của Bộ Tư pháp duyệt Đề án “Cải cách thủ hướng dẫn thực hiện một số tục hành chính trong đăng quy định của Nghị định số ký hộ tịch và phân cấp 158/2005/NĐ-CP việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch” THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Thông tư liên tịch số Được thay thế bằng Thông Bộ Tài chính đã 108/2002/TTLT-BTC-BTP tư liên tịch số công bố tại Quyết 32 ngày 06/12/2002 của Bộ 66/2007/TTLT-BTC-BTP định số Tài chính, Bộ Tư pháp của Bộ Tài chính, Bộ Tư 82/2007/QĐ-BTC hướng dẫn về thù lao và pháp ngày 19/6/2007 ngày 15/10/2007 thanh toán chi phí trong hướng dẫn về thù lao và về việc công bố
 9. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản trường hợp luật sư tham gia thanh toán chi phí luật sư Danh mục văn bản tố tụng theo yêu cầu của cơ trong trường hợp luật sư quy phạm pháp quan tiến hành tố tụng tham gia tố tụng theo yêu luật do Bộ Tài cầu của cơ quan tiến hành chính ban hành và tố tụng liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2007 nay đã hết hiệu lực pháp luật Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT- Thông tư liên tịch số BLĐTBXH-BTP ngày 06/2006/TTLT/BLĐTBXH- 11/7/2007 của Bộ Lao BTP ngày 07/7/2006 của động - Thương binh và Xã Bộ Lao động - Thương binh 33 hội, Bộ Tư pháp hướng và Xã hội, Bộ Tư pháp dẫn chi tiết một số vấn đề hướng dẫn việc bảo lãnh về nội dung Hợp đồng bảo cho người lao động đi làm lãnh và việc thanh lý Hợp việc ở nước ngoài đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Được thay thế bằng Thông Thông tư liên tịch số tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP 158/2007/TTLT-BTC- ngày 17/11/2004 của Bộ BTP ngày 28/12/2007 của Tài chính, Bộ Tư pháp 34 Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc quản lý hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo và sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm cho công tác kiểm tra cho công tác kiểm tra văn văn bản quy phạm pháp luật bản quy phạm pháp luật Bộ Tài chính đã công bố tại Quyết Được thay thế bằng Thông định số 94/QĐ- Thông tư liên tịch số tư liên tịch số BTC ngày 43/2006/TTLT-BTC-BTP 68/2008/TTLT-BTC-BTP 13/01/2009 Về ngày 19/5/2006 của Bộ Tài ngày 21/7/2008 của Bộ việc công bố Danh 35 chính và Bộ Tư pháp về Tài chính và Bộ Tư pháp mục văn bản quy việc hướng dẫn chế độ thu, về việc hướng dẫn chế độ phạm pháp luật do nộp, quản lý và sử dụng phí thu, nộp, quản lý và sử Bộ Tài chính ban thi hành án dụng phí thi hành án hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
 10. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản Được thay thế bằng Thông Thông tư liên tịch số tư liên tịch số 21/2002/TTLT/BNV-BTC- 81/2008/TTLT-BTC-BTP BTP ngày 26/12/2002 của ngày 25/9/2008 của Bộ Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tài chính, Bộ Tư pháp 36 Tư pháp hướng dẫn chế độ hướng dẫn việc lập, quản bồi dưỡng đối với cộng tác lý, sử dụng và quyết toán viên thực hiện trợ giúp pháp kinh phí bảo đảm hoạt lý động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước Nội dung được thay thế bằng các văn bản: Luật Trợ giúp lý; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày Thông tư liên tịch số 12/01/2007 của Chính phủ 52/1998/TTLT/TP-TC- quy định chi tiết và hướng TCCP-LĐTBXH ngày dẫn thi hành một số điều 14/01/1998 của Bộ Tư của Luật trợ giúp pháp lý; pháp, Bộ Tài chính, Ban Tổ Thông tư liên tịch số chức cán bộ Chính phủ (nay 08/2008/TTLT-BTP-BNV là Bộ Nội vụ), Bộ Lao ngày 07/11/2008 của Bộ động, Thương binh và Xã Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng 37 hội hướng dẫn thi hành dẫn về tổ chức, biên chế Quyết định số của Trung tâm trợ giúp 734/1997/QĐ-TTg ngày pháp lý nhà nước; Thông 06/9/1997 của Thủ tướng tư liên tịch số Chính phủ về việc thành lập 81/2008/TTLT-BTC-BTP tổ chức trợ giúp pháp lý cho ngày 25/9/2008 của Bộ người nghèo và đối tượng Tài chính, Bộ Tư pháp chính sách hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước Được thay thế bằng Thông Thông tư liên tịch số tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn 38 pháp, Bộ Nội vụ hướng về chức năng, nhiệm vụ, dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các quyền hạn và cơ cấu tổ cơ quan chuyên môn giúp chức của Sở Tư pháp Ủy ban nhân dân quản lý thuộc Uy ban nhân dân nhà nước về công tác tư cấp tỉnh, Phòng Tư pháp
 11. Số, ký hiệu, ngày ban hành, STT Lý do hết hiệu lực Ghi chú trích yếu văn bản pháp ở địa phương thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã Thông tư liên tịch số 08/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Được thay thế bằng Thông Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ tư số 146/2009/TT-BTC Ngoại giao hướng dẫn mức ngày 20/7/2009 của Bộ thu, nộp, quản lý và sử Tài chính hướng dẫn chế 39 dụng lệ phí giải quyết việc độ thu, nộp và quản lý sử nhập, trở lại, thôi quốc tịch dụng lệ phí giải quyết các Việt Nam và cấp Giấy xác việc liên quan đến quốc nhận có quốc tịch Việt tịch Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam 12 biểu mẫu hộ tịch ban Được thay thế bằng Quyết hành kèm theo Thông tư định số 3924/QĐ-BTP liên tịch số 11/2008/TTLT- ngày 18/12/2009 của Bộ BTP ngày 31/12/2008 của trưởng Bộ Tư pháp về phê 40 liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ duyệt Đề án “Cải cách thủ Ngoại giao hướng dẫn thi tục hành chính trong đăng hành một số quy định của ký hộ tịch và phân cấp Nghị định số 158/2005/NĐ- việc in, phát hành sổ, biểu CP mẫu hộ tịch”
Đồng bộ tài khoản