intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định pháp luật

Xem 1-20 trên 24099 kết quả Quy định pháp luật
 • Mục tiêu của đề tài "Đấu thầu quyền sử dụng đất" là nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, KCN, quy chế đấu thầu, DNV&N. Từ hiện trạng việc thực thi các chính sách, quy định nói trên trong cuộc sống, luận văn rút ra kết luận việc tất yếu phải xây dựng các KCN dành riêng cho các DNV&N và áp dụng quy chế đấu thầu QSDĐ trong các KCN này.

  pdf131p bakerboys05 23-06-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Pháp luật về quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam" là có được cái nhìn tổng quan vé pháp luật vé quyền tác giả, thực trạng bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài, tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong nước vé lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả có yếu tố nước ngoài nói riêng, đáp ứng đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf133p bakerboys05 23-06-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam" là tìm hiểu những quy định của Luật Thương mại hiện hành về HĐMBHHQT. Việc tìm hiểu này được đặt trong tương quan so sánh với những quy định của pháp luật một số nước có quan hệ mua bán hàng hóa lớn với Việt Nam và các quy định quốc tế nhằm rút ra những vấn đề bất cập. Từ những vấn đề bất cập này mà đề xuất một vài giải pháp sửa đổi, bổ sung chế định này cho phù hợp hơn.

  pdf99p bakerboys05 23-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bất động sản; khái luận về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định giá bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản; quy định pháp luật về hoạt động định giá bất động sản tại một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p hidetoshidekisugi 16-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Tổng quan về quản lý thực phẩm chức năng tại Việt Nam trình bày những nội dung cụ thể về định nghĩa, phân loại, và các quy định quản lý trên các hoạt động liên quan đến TPCN, tổng quan được thực hiện thông qua các bước tìm kiếm, tổng hợp và phân loại các văn bản pháp luật dựa trên thời gian ban hành, hiệu lực, phạm vi áp dụng toàn quốc và các hoạt động quản lý chính.

  pdf10p visusanwojcicki 28-06-2022 3 0   Download

 • Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký kết hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc2p dongcoxanh25 30-06-2022 9 0   Download

 • Trong hệ thống chính trị, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất, hoạt động của báo chí là hoạt động thông tin, là phương tiện cung cấp thông tin cho các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa môi trường chính trị và hệ thống chính trị. Qua thông tin trên báo chí, nhân dân có cơ sở để nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các dự án và các văn bản pháp luật, các quá trình giám sát đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 4 0   Download

 • Các quy phạm pháp luật lao động quốc tế đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng của mình trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu. Trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các quan hệ về lao động và việc làm, các quy phạm này có những đặc trưng riêng, luôn có tính linh hoạt cả về nội dung, hình thức và thủ tục áp dụng. Việc nghiên cứu các quy phạm pháp luật lao động quốc tế là cần thiết không chỉ cho người học luật, mà còn cho sinh viên, giảng viên, người lao động và người sử dụng lao động.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Hợp đồng lao động điện tử (HĐLĐĐT) là một nội dung mới và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay vừa được ghi nhận trong Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019. Bài viết "Một số vấn đề về hợp đồng lao động điện tử" đề cập đến những vấn đề cơ bản của HĐLĐĐT, làm rõ khái niệm, đặc điểm cũng như vai trò của HĐLĐĐT để làm cơ sở cho việc nghiên cứu quy định về pháp luật lao động Việt Nam hiện nay.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế trong kinh tế thị trường là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bài viết "Luật Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường" tập trung nghiên cứu về nguồn luật và sự phát triển của luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến hoạt động thương mại quốc tế. Nội dung bài viết sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của WTO và của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu 2 - Chương 2: Phát triển khai thác thương mại các chỉ dẫn địa lý và thương hiệu tập thể. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quy định pháp luật về chỉ dẫn địa lý; quản trị thương hiệu tập thể; khai thác thương mại các chỉ dẫn địa lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 16-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 0: Mở đầu. Môn học này sẽ trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng đáp ứng thực hiện công việc liên quan pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Quy định về đấu thầu tại một số tổ chức và quốc gia trên thế giới đề cập việc thông qua quy định về đấu thầu của một số tổ chức tài trợ và một số nước trên thế giới để có những bài học cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 3 0   Download

 • Bộ luật lao động 2019 hướng tới giải quyết các khoảng cách về giới còn hiện hữu. Đây có thể nói là văn bản pháp luật toàn diện nhất điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm tại Việt Nam và đã đề cập tới một số lĩnh vực đang tồn tại bất bình đẳng. Từ đó đưa ra các quy định nhằm đảm bảo Bình đẳng giới cho người lao động tại nơi làm việc. Bài viết "Một số điểm mới về bình đẳng giới trong Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019" đưa ra những điểm mới này ở Bộ luật lao động 2019 trong sự so sánh với Bộ luật lao động năm 2012.

  pdf3p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện", tác giả sẽ tập trung tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động giám định nhãn hiệu trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám định nhãn hiệu tại Việt Nam.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về nguồn luật điều chỉnh về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến công tác đấu tranh chống các hành vi trái luật xâm phạm đến an toàn, an ninh hàng hải quốc tế. Bài viết "Pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của pháp luật quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Bàn về một số thỏa thuận đặc biệt trong quan hệ lao động" đề cập đến những vấn đề cơ bản về thỏa thuận đặc biệt trong QHLĐ, làm rõ khái niệm, quy định hiện hành cũng như ý nghĩa của việc giao kết các thỏa thuận đặc biệt này để làm cơ sở nghiên cứu quy định về pháp luật lao động Việt Nam hiện nay.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Cẩm nang về khuyết tật học tập: Phần 1 gồm có 9 chương sau: Chương 1 tổng quan về khuyết tật học tập, chương 2 nghiên cứu trong lĩnh vực khuyết tật học tập, chương 3 luật pháp, chương 4 giáo dục sớm cho học sinh có nguy cơ khuyết tật học tập, chương 5 quy trình nhóm hỗ trợ học tập, chương 6 đánh giá chính thức và xác định học sinh khuyết tật học tập, chương 7 xây dựng và lập kế hoạch giáo dục cho học sinh khuyết tật học tập, chương 8 quản lý lớp học, chương 9 những vấn đề về quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf229p runordie1 06-06-2022 3 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu sinh tưởng và tăng trưởng của cây Dàu Đồng (Diptercarpus Tuberculatus) và Dầu Trà Beng (Dipterocarpus Obtusifolius) của rừng Khộp tại lâm trường Chư M'Lanh - Đăk Lăk" góp phần định lượng đặc trưng cấu trúc rừng khộp thông quan việc mô hình háo các quy luật sinh học, góp phần xác lập các quan hệ tương quan giữa các nhân tố điều tra lâm phần; góp phần ứng dụng và xây dựng các phương pháp nghiên cứu quy luật sinh trưởng và tăng trưởng cây rừng.

  pdf88p bakerboys05 23-06-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định pháp luật
p_strCode=quydinhphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2