Quyết định số 3959/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 3959/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3959/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương TP.Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3959/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3959/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N RĂNG - HÀM - M T TRUNG ƯƠNG TP.H CHÍ MINH. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 389/BYT-Q ngày 17/5/1980 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Vi n Răng - Hàm - M t TP.H Chí Minh và Quy t nh s 2218/Q -BYT ngày 18/6/2003 v vi c i tên Vi n Răng Hàm M t TP.H Chí Minh thành B nh vi n Răng - Hàm - M t Trung ương TP.H Chí Minh; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b - B Y t ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a B nh vi n Răng - Hàm - M t Trung ương TP.H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng các V , C c trư ng các C c có liên quan thu c B Y t , Giám c B nh vi n Răng - Hàm - M t Trung ương TP.H Chí Minh, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n I UL
  2. T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N RĂNG - HÀM - M T TRUNG ƯƠNG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3959/2004/Q -BYT ngày 09 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Chương1. NH NG QUY DNNH CHUNG i u 1. B nh vi n Răng - Hàm - M t Trung ương thành ph H Chí Minh (trư c ây là Vi n Răng - Hàm - M t thành ph H Chí Minh) ư c thành l p theo Quy t nh s 389-BYT/Q ngày 17 tháng 5 năm 1980 c a B trư ng B Y t , ư c s p x p l i theo Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 2218/Q -BYT ngày 18 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B Y t . B nh vi n là ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n theo quy nh c a Pháp lu t, có tr s làm vi c t i thành ph H Chí Minh. - Tên B nh vi n: + Tên ti ng Vi t: B nh vi n Răng - Hàm - M t Trung ương thành ph H Chí Minh + Tên ti ng Anh: National Hospital of Odonto-Stomatology + Tên vi t t t: NHOS - Tr s : 201A ư ng Nguy n Chí Thanh Phư ng 12, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh - i n tho i: 848 - 8535178; 848-8556732 - Fax: 848 - 8551394; - E-mail: nhos@hcm.vnn.vn - Website: www.bvrhmtu.org.vn i u 2. T ch c ng và oàn th trong b nh vi n: 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong b nh vi n lãnh o các ho t ng c a b nh vi n theo ch c năng, nhi m v c a t ch c ng, ch th , ngh quy t c a ng và pháp lu t Nhà nư c. 2. Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p khác trong b nh vi n ư c thành l p và ho t ng dư i s lãnh o c a ng theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m ph i h p v i chính quy n th c hi n nhi m v chính tr c a b nh vi n và th c hi n ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xã h i ngh nghi p ã ư c xác nh.
  3. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ I TƯ NG PH C V C A B NH VI N i u 3. B nh vi n Răng - Hàm - M t Trung ương thành ph H Chí Minh có ch c năng khám, c p c u, i u tr , phòng b nh và ph c h i ch c năng cho tr em và ngư i l n tuy n chuyên ngành cao nh t; nghiên c u khoa h c; ào t o cán b ; ch o tuy n và h p tác qu c t chuyên ngành Răng Hàm M t. i u 4. B nh vi n có các nhi m v sau ây: 1. Khám, c p c u, i u tr và ph c h i ch c năng trong lĩnh v c Răng – Hàm - M t cho tr em và ngư i l n tuy n cao nh t. a. Ti p nh n khám, c p c u, i u tr n i trú và ngo i trú các trư ng h p ngư i b nh vư t quá kh năng i u tr c a tuy n t nh. Ngư i b nh n khám, i u tr theo yêu c u, k c ngư i b nh là ngư i nư c ngoài. b. Tham gia khám giám nh y khoa và pháp y theo quy nh c a pháp lu t. c. Ph c h i ch c năng cho tr b d t t bNm sinh ho c b nh m c ph i sau i u tr t i b nh vi n và t i c ng ng. 2. Phòng b nh răng mi ng - Ch o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a. Xây d ng, phát tri n, ch o m ng lư i Răng - Hàm - M t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phía Nam t à N ng n Cà Mau theo ch o c a B Y t . b. Xây d ng k ho ch phòng b nh răng mi ng và các chương trình nha khoa c ng ng trình B trư ng B Y t phê duy t. c. T ch c ch o th c hi n chương trình tăng cư ng s c kho răng mi ng và chương trình Nha h c ư ng qu c gia. d. Xây d ng hư ng d n i u tr các b nh răng mi ng, b nh hàm m t trình B trư ng B Y t phê duy t và ch o tuy n dư i th c hi n theo úng quy nh. . Giúp tuy n dư i nâng cao ch t lư ng c p c u, chNn oán và i u tr các b nh trong ph m vi chuyên khoa a phương. e. Xây d ng n i dung, phương pháp và t ch c giáo d c truy n thông v b o v chăm sóc s c kho răng mi ng cho nhân dân thông qua các phương ti n thông tin i chúng. 3. Nghiên c u khoa h c: a. Nghiên c u tình hình bi n i s c kho và mô hình b nh t t răng mi ng c a nhân dân. xu t phương hư ng chi n lư c, k ho ch can thi p c ng ng, hư ng d n
  4. i u tr nh m nâng cao ch t lư ng phòng b nh, i u tr và ch t lư ng các d ch v y t răng mi ng ph c v s c kho nhân dân. b. Nghiên c u và ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong lĩnh v c nha khoa lâm sàng, c n lâm sàng và ph u thu t hàm m t. c. Nghiên c u các nguyên li u, d ng c , thu c trong nư c dùng trong chuyên khoa. Th c hi n giám nh ch t lư ng s n phNm dùng trong chuyên ngành Răng Hàm M t theo ch o c a B Y t . d. Ph i h p v i các chuyên ngành khác trong vi c tri n khai nghiên c u các tài khoa h c có liên quan. . Tham gia xây d ng các Quy trình k thu t b nh vi n thu c chuyên ngành răng hàm m t trình B Y t phê duy t. 4. ào t o cán b chuyên ngành Răng - Hàm - M t. a. B nh vi n là cơ s th c hành ào t o bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm M t b c i h c và sau i h c; chuyên ngành i u dư ng nha khoa, k thu t viên ph c hình răng b c trung h c, cao ng, i h c và sau i h c. b. Tham gia gi ng d y và ào t o trung h c, cao ng, i h c và sau i h c nhân l c ngành Răng - Hàm - M t trong nư c và qu c t . c. T ch c các l p ào t o l i và c p nh t ki n th c răng hàm m t cho cán b b nh vi n và cán b tuy n dư i các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t à N ng n Cà Mau. d. Ph i h p v i các cơ s ào t o biên so n, in n và phát hành các tài li u theo chương trình ào t o c a b nh vi n, thông tin và k y u công trình khoa h c. 5. Qu n lý b nh vi n. a. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n c a b nh vi n v nhân l c, tài chính, cơ s v t ch t và trang thi t b y t theo úng quy nh hi n hành. b. T ch c th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n, t ng bư c h ch toán thu, chi theo quy nh c a pháp lu t. c. T o thêm ngu n kinh phí cho b nh vi n t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , giám nh ch t lư ng s n phNm, các d án u tư trong nư c và qu c t v.v... 6. H p tác qu c t a. Tích c c ch ng khai thác ngu n vi n tr , u tư và thi t l p m i quan h h p tác v khám ch a b nh, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , cung c p trang thi t b và xây d ng cơ b n v i các t ch c trong và ngoài nư c, xây d ng d án u tư liên doanh, liên k t v i các nư c và các t ch c qu c t k c t ch c phi chính ph trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c th c hi n d án theo quy nh c a Nhà nư c.
  5. Tranh th s vi n tr giúp c a nư c ngoài v v t ch t, k thu t, ki n th c xây d ng b nh vi n ngày càng phát tri n. b. Xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào theo chương trình h p tác qu c t v i b nh vi n; c cán b i h c t p, nghiên c u công tác nư c ngoài và nh n chuyên gia, gi ng viên, h c viên là ngư i nư c ngoài n nghiên c u, trao i kinh nghi m và h c t p t i b nh vi n; Qu n lý oàn ra, oàn vào theo quy nh c a pháp lu t. c. T ch c tri n khai và qu n lý h i ngh , h i th o, l p h c qu c t v lĩnh v c chuyên ngành thu c ph m vi b nh vi n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và B Y t . B nh vi n tuân th theo quy nh c a pháp lu t v vi c ký k t h p tác v i nư c ngoài. i u 5. B nh vi n ư c quy n t ch trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a B Y t , ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v ho t ng c a mình. i u 6. i tư ng ph c v c a b nh vi n bao g m: 1. Ngư i b nh k c ngư i nư c ngoài thu c chuyên ngành Răng Hàm M t và c p c u ngư i b nh không thu c chuyên ngành Răng Hàm M t theo quy nh c a Pháp lu t. 2. i tư ng n h c và nghiên c u khoa h c v chuyên ngành Răng Hàm M t. Chương 3. T CH C VÀ NHÂN S C A B NH VI N i u 7. Quy mô giư ng b nh c a b nh vi n s ư c i u ch nh theo nhu c u th c t . i u 8. Lãnh o B nh vi n g m có Giám c và các Phó Giám c. 1. Giám và các Phó Giám c b nh vi n do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m và ư c th c hi n theo quy trình, th t c c a B Y t . 2. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v các ho t ng c a b nh vi n. 3. Phó Giám c giúp Giám c m t s công vi c ư c Giám c phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c v công vi c ư c giao. i u 9. H i ng khoa h c k thu t c a B nh vi n: 1. H i ng khoa h c có ch c năng tư v n cho Giám c b nh vi n v nh hư ng phát tri n chuyên khoa, nghiên c u khoa h c và ào t o cán b . Nhi m v c th c a H i ng do Giám c b nh vi n Quy nh. 2. T ch c và ho t ng c a H i ng khoa h c th c hi n theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh và c a B Y t .
  6. i u 10. H i ng thu c và i u tr : T ch c và ho t ng c a H i ng thu c và i u tr th c hi n theo Quy nh c a B Yt . i u 11. Các H i ng khác c a B nh vi n ư c thành l p theo yêu c u c a Giám c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Cơ c u t ch c c a B nh vi n g m: I. CÁC PHÒNG CH C NĂNG: 08 phòng 1. Phòng T ch c Cán b 2. Phòng K ho ch T ng h p 3. Phòng Hành chính Qu n tr 4. Phòng Tài chính K toán 5. Phòng Ch o tuy n 6. Phòng i u dư ng 7. Phòng Qu n lý nghiên c u khoa h c, ào t o và Thông tin y h c 8. Phòng v t tư - Thi t b y t II. CÁC KHOA LÂM SÀNG: 21 khoa 1. Khoa Khám b nh răng mi ng 2. Khoa Khám b nh hàm m t 3. Khoa C p c u răng hàm m t 4. Khoa Gây mê h i s c 5. Khoa Săn sóc c bi t 6. Khoa Ph u thu t hàm m t 7. Khoa T o hình hàm m t 8. Khoa Vi Ph u hàm m t 9. Khoa i u tr nha khoa t ng quát 10. Khoa Nha tr em
  7. 11. Khoa Nha lão khoa 12. Khoa Nha khoa công c ng 13. Khoa Ch nh hàm răng m t 14. Khoa i u tr kh p Thái Dương hàm 15. Khoa Nha chu 16. Khoa C p ghép nha khoa 17. Khoa Nh răng - Ti u ph u thu t 18. Khoa Ph c hình tháo l p 19. Khoa Ph c hình c nh 20. Khoa ph c hình hàm m t 21. Khoa Ch a răng III. CÁC KHOA C N LÂM SÀNG VÀ LABO: 10 Khoa và Labo 1. Khoa ChNn oán hình nh 2. Khoa xét nghi m 3. Khoa ch ng nhi m khuNn 4. Khoa Dư c 5. Khoa Dinh dư ng 6. Labo Ph c hình răng 7. Labo sinh h c mi ng 8. Labo Ch nh hình răng m t 9. Labo sinh hoá và ki m nh Fluor 10. Labo Vi sinh - Mi n d ch nha khoa. Các ơn v khác c a B nh vi n s ư c B trư ng B Y t quy t nh thành l p khi có nhu c u theo ngh c a Giám c B nh vi n. i u 13. Viên ch c c a b nh vi n tuy n d ng, b nhi m vào ng ch theo quy nh c a pháp lu t
  8. i u 14. Viên ch c c a B nh vi n ph i t tiêu chuNn theo quy nh c a ng ch viên ch c, ph i th c hi n nhi m v ư c giao, ph i tôn tr ng ngư i b nh, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i b nh và b nh vi n, có trách nhi m tham gia các ho t ng c a b nh vi n, không ng ng h c t p, rèn luy n tu dư ng nâng cao phNm ch t o c, trình chuyên môn nghi p v . i u 15. Viên ch c c a b nh vi n có quy n ư c b o m các i u ki n cho ho t ng ngh nghi p, ư c b trí làm công tác chuyên môn theo kh năng và chuyên khoa c a mình, ư c l a ch n phương pháp i u tr b nh nhân, ư c ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ư c thi nâng ng ch khi có i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a pháp lu t; ư c pháp lu t b o v khi th c thi nhi m v và ch c trách c a mình. Chương 4. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A B NH VI N i u 16. B nh vi n là ơn v d toán c p 2, ư c c p kinh phí ho t ng theo ơn v s nghi p y t , qu n lý tài chính c l p có tài kho n riêng. B nh vi n ph i ch t hành y các quy nh c a Nhà nư c v tài chính k toán. i u 17. Ngu n kinh phí ho t ng c a b nh vi n g m: - Ngân sách nhà nư c c p - Thu t vi n phí, b o hi m y t , các d ch v khám ch a b nh theo yêu c u, d ch v nghiên c u khoa h c k thu t và giám nh chât lư ng s n phNm. - ào t o theo yêu c u c a các cơ s , cá nhân v chuyên khoa theo quy nh c a pháp lu t. - Thu t vi n tr , h p tác qu c t , cá nhân, t ch c t thi n. - Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Các khoa chi c a b nh vi n. - Lương và các kho n ph c p - Chi thư ng xuyên - Chi phát tri n b nh vi n - Chi thi ua khen thư ng - Chi các kho n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Qu n lý tài s n, trang thi t b và xây d ng cơ b n:
  9. 1. Hàng năm, B nh vi n dành kinh phí thư ng xuyên b o dư ng, s a ch a, ki m nh trang thi t b y t , c i t o nâng c p và m r ng cơ s v t ch t c a b nh vi n. 2. Kinh phí u tư mua s m trang thi t b , xây d ng cơ b n u ph i ư c xây d ng thành d án và ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c. 3. Tài s n, thi t b và kinh phí ư c u tư t b t kỳ ngu n nào u ph i ư c qu n lý, s d ng theo úng quy nh hi n hành v ch qu n lý tài chính, tài s n c a Nhà nư c và B Y t . i u 20. Qu n lý thu, chi tài chính: 1. Hàng năm b nh vi n ph i l p d toán thu, chi và qu n lý s d ng i v i t ng ngu n kinh phí hi n có. Giám c b nh vi n có trách nhi m báo cáo t ng h p d toán và quy t toán hàng quý, hàng năm v i B Y t ; 2. B nh vi n th c hi n công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t; Chương 5. M I QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC ƠN VN TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH YT i u 21. B nh vi n ch u s qu n lý, ch o toàn di n c a B trư ng B Y t v t ch u trách nhi m v các ho t ng c a mình. i u 22. B nh vi n là cơ quan ch o v chuyên môn k thu t cho các b nh vi n và các cơ s Răng Hàm M t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phía Nam t à N ng n Cà Mau. B nh vi n ư c h p tác v i các cơ quan, ơn v , cá nhân trong và ngoài ngành y t t Trung ương n a phương th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 23. B nh vi n ư c h p tác v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài v các lĩnh v c ư c quy nh trong ch c năng nhi m v và ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 24. B nh vi n ch u s qu n lý nhà nư c theo lãnh th c a U ban nhân dân Thành ph H Chí Minh theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m ch ng ph i h p v i a phương và các t ch c xã h i th c hi n vi c chăm sóc s c kho răng mi ng cho nhân dân. Chương 6. KI M TRA, THANH TRA i u 25. 1. B nh vi n t ch c vi c t ki m tra giám sát theo phân công, phân c p và theo quy nh c a Nhà nư c.
  10. 2. B nh vi n ch u s ki m tra, thanh tra, giám sát c a B Y t Chương 7. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 26. Cá nhân và t p th c a b nh vi n th c hi n t t i u l này, ph n u l p nhi u thành tích óng góp cho s nghi p chăm sóc, b o v s c kho răng mi ng cho nhân dân và có công lao óng góp cho b nh vi n s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Cá nhân, t làm trái v i quy nh c a i u l này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà cá nhân ho c nh ng ngư i ng u t ch c ó s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và n u gây thi u h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8. I U KHO N CU I CÙNG i u 28. i u l này có 8 chương, 28 i u Trong quá trình th c hi n, trên cơ s ngh c a Giám c B nh vi n, i u l n này có th ư c B trư ng B Y t xem xét, s a i cho phù h p v i tình hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản