Quyết định số 396/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 396/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 396/2004/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm và khôi phục phát triển sản xuất sau dịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 396/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 396/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C H TR KINH PHÍ PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ KHÔI PH C PHÁT TRI N S N XU T SAU DNCH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Trích 245.316 tri u ng (hai trăm b n lăm nghìn ba trăm mư i sáu tri u ng) t d phòng ngân sách trung ương năm 2004 h tr cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phòng, ch ng d ch cúm gia c m và khôi ph c, phát tri n s n xu t sau d ch (danh sách kèm theo) theo nguyên t c: - Ngân sách trung ương h tr 50% s kinh phí phòng, ch ng d ch và khôi ph c phát tri n s n xu t sau d ch; - Thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương; - i v i nh ng t nh, thành ph có s lư ng gia c m tiêu hu l n, n u ph n ngân sách a phương b o m vư t quá 50% d phòng ngân sách c p t nh, ngân sách trung ương s b sung thêm ph n chênh l ch vư t quá 50% d phòng ngân sách c p t nh ó a phương có ngu n th c hi n; - i v i nh ng t nh m i i u ch nh a gi i hành chính có s b sung cân it ngân sách trung ương, ư c ngân sách trung ương h tr 100%. i u 2. N i dung chi và m c h tr 1. M c h tr tr c ti p cho các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã, cơ s chăn nuôi gia c m c a trung ương và a phương b thi t h i như sau: - i v i gia c m (gà, v t, ngan, ng ng) tiêu hu v i m c bình quân 5.000 ng/con. i v i các a phương ã s d ng ngu n ngân sách c a a phương h tr cao hơn thì th c hi n theo m c c a a phương ã quy t nh;
  2. - Mua con gi ng l n u v i m c bình quân 2.000 ng/con khôi ph c, phát tri n chăn nuôi gia c m. S lư ng con gi ng ư c h tr t i a không vư t quá s gia c m ã tiêu hu ; y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh m c h tr c th và b o m h tr tr c ti p n ngư i chăn nuôi. 2. Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho công tác phòng, ch ng d ch trong th i gian có d ch và sau d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v công tác thú y, bao g m: chi phí tiêu hu gia c m; mua s m thi t b , v t d ng cho ki m tra phát hi n, chNn oán b nh d ch và phòng, ch ng d ch; hoá ch t các lo i cho kh trùng, tiêu c v sinh chu ng tr i, môi trư ng; trang ph c phòng h cho ngư i và b i dư ng cho cán b , nhân viên thú y, ngư i tham gia công tác phòng, ch ng d ch ho c ph c v t i các ch t ki m d ch. i u 3. Ngân sách nhà nư c m b o chi h tr các cơ s chăn nuôi gia c m do Trung ương qu n lý như sau: 1. H tr 100% ti n th c ăn nuôi dư ng àn gia c m gi ng g c, gi ng gi qu gen gia c m quý hi m do không tiêu th ư c s n phNm trong th i gian 3 tháng, t ngày 01 tháng 01 năm 2004 n h t ngày 31 tháng 3 năm 2004 (ch áp d ng cho àn gi ng ang trong th i kỳ khai thác tr ng gi ng và theo s lư ng gi ng g c, gi ng gi qu gen gia c m quý hi m ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n giao nhi m v nuôi cho cơ s chăn nuôi); h tr kinh phí phòng, ch ng d ch như quy inh t i kho n 2 i u 2 Quy t nh này; 2. Nh p khNu àn gia c m gi ng g c m b o cơ c u àn ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, nh m áp ng nhu c u gi ng cho s n xu t; 3. i v i àn gia c m thu c chương trình gi ng, tài nghiên c u khoa h c do Nhà nư c c p v n b tiêu hu ư c xem xét x lý v tài chính theo ch quy nh. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính xác nh c th kinh phí h tr theo các n i dung trên trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 4. T ch c th c hi n 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m tra vi c th c hi n h tr các a phương theo quy nh t i Quy t nh này. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p t c theo dõi tình hình d ch b nh, không d ch tái phát; ph i h p v i các a phương ánh giá tình hình thi t h i và t ng k t các bi n pháp ch o phòng, ch ng d ch v a qua rút kinh nghi m; tăng cư ng năng l c m ng lư i thú y cơ s . Hư ng d n các a phương xây d ng k ho ch ph c h i chăn nuôi gia c m; th i gian b t bu c ph i phun thu c kh trùng, v sinh chu ng tr i t th i i m h t d ch n khi chăn nuôi tr l i; quy ho ch l i khu v c chăn nuôi, nh t là chăn nuôi t p trung m b o v sinh môi trư ng, s c kho c ng ng.
  3. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các ngân hàng thương m i rà soát l i m c n vay c a các i tư ng chăn nuôi có àn gia c m b thi t h i do d ch cúm ti n hành giãn n , t o i u ki n thu n l i cho t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t ti p t c ư c vay v n phát tri n s n xu t chăn nuôi gia c m. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Ti p t c ch o các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình d ch b nh, không d ch tái phát trên a bàn; có các gi i pháp s m n nh và ti p t c phát tri n s n xu t chăn nuôi gia c m; hư ng d n các cơ s chăn nuôi b o m công tác v sinh thú y; có k ho ch chuy n d n các cơ s chăn nuôi t p trung n nơi quy ho ch xa khu dân cư, m b o v sinh môi trư ng, s c kho c ng ng; - ánh giá chính xác s lư ng t ng lo i gia c m tiêu hu , m c thi t h i c a t ng i tư ng chăn nuôi có s h tr phù h p. T ch c th c hi n vi c h tr thi t h i và khôi ph c, phát tri n gia c m, m b o úng m c ích và úng i tư ng; - Có gi i pháp x lý khó khăn gi a ngư i chăn nuôi gia c m b thi t h i do d ch cúm v i các i lý v kho n n ti n th c ăn, con gi ng nhưng chưa có kh năng thanh toán. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - Các H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Qu c h i, - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Ch t ch nư c, Phan Văn Kh i - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - H c vi n Hành chính qu c gia, - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu: NN (5b), VT NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H TR KINH PHÍ CÁC NA PHƯƠNG PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C MVÀ KHÔI PH C S N XU T SAU DNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 396/Q -TTg ngày 20 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) ơn T nh, thành ph NSTW h tr TT T nh, thành ph NSTW h tr v: Tri u
  4. d ng TT T ng s 245.316 28 Qu ng Nam 1.000 1 Qu ng Ninh 116 29 Qu ng Ngãi 304 2 Tuyên Quang 460 30 Bình nh 818 3 Lào Cai 316 31 Khánh Hoà 2.961 4 Yên Bái 752 32 Ninh Thu n 1.146 5 Thái Nguyên 688 33 Bình Thu n 259 6 Phú Th 632 34 kL k 1.768 7 B c Giang 1.224 35 Gia Lai 800 8 Hoà Bình 317 36 Kon Tum 500 9 Sơn La 706 37 Lâm ng 5.020 10 Lai Châu 500 38 ng Nai 9.960 11 i n Biên 2.543 39 Bình Dương 9.571 12 H i Phòng 622 40 Tây Ninh 3.445 13 Vĩnh Phúc 6.438 41 Bà R a - Vũng 7.362 Tàu 14 H i Dương 6.544 42 Bình Phư c 857 15 Hưng Yên 918 43 Long An 57.850 16 B c Ninh 1.000 44 Ti n Giang 29.813 17 Hà Tây 8.784 45 Vĩnh Long 2.600 18 Hà Nam 1.331 46 C n Thơ 3.586 19 Nam nh 4.065 47 H u Giang 1.062 20 Ninh Bình 732 48 B n Tre 2.633 21 Thái Bình 7.018 49 Trà Vinh 486 22 Thanh Hoá 1.196 50 Sóc Trăng 3.526 23 Ngh An 1.301 51 An Giang 31.002 24 Qu ng Bình 125 52 ng Tháp 5.559 25 Qu ng Tr 2.671 53 Kiên Giang 108 26 Th a Thiên Hu 3.693 54 B c Liêu 3.909
  5. 27 à N ng 1.400 55 Cà Mau 1.319
Đồng bộ tài khoản