Quyết định số 3981/2003/QÐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 3981/2003/QÐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3981/2003/QÐ-BYT về việc ban hành quy chế công tác Khoa ung bướu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3981/2003/QÐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******* NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3981/2003/QÐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH CÔNG TÁC KHOA UNG BƯ U B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Ði u tr - B Y t , QUY T NNH: Ði u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch công tác Khoa ung bư u. Ði u 2. Quy ch công tác Khoa ung bư u ư c áp d ng i v i các b nh vi n c a Nhà nư c, b nh vi n tư nhân và bán công. Ði u 3. Giao cho V trư ng V Ði u tr ph i h p v i các V ch c năng, Thanh tra B Yt hư ng d n, ki m tra thanh tra vi c th c hi n Quy ch công tác Khoa ung bư u trong các b nh vi n. Ði u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo, thay th m c 22, Ph n V: Quy ch công tác Khoa ung bư u ( i u tr tia x ) ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-QÐ ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b nh vi n. Ði u 5. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V Trư ng V Ði u tr , V Trư ng, C c trư ng thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, th trư ng ơn v tr c thu c B , Giám c b nh vi n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng
  2. QUY CH CÔNG TÁC KHOA UNG BƯ U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3981/QÐ-BYT ngày 29/7/2003 c a B trư ng B Y t ) I. QUY NNH CHUNG: 1. Ch c năng nhi m v Khoa ung bư u là khoa lâm sàng có ch c năng nhi m v : Khám, i u tr b nh ung thư và các bư u lành. Ði u tr , tư v n v gi m au và chăm sóc tri u ch ng cho ngư i b nh ung thư giai o n cu i. Ch o và tham gia các ho t ng phòng ch ng ung thư trong khu v c ư c Giám c b nh vi n phân công. 2. T ch c a/ Khoa ung bư u hoàn ch nh có b n ơn v , tuỳ theo hoàn c nh th c t c a b nh vi n, Khoa ung bư u có th ho c chưa y b n ơn v như sau: Ðơn v Ph u thu t: Ph u thu t ung thư và u lành theo các phác hi n hành và can thi p ngo i khoa ph c h i m t s ch c năng s ng cho ngư i b nh ung thư. Ðơn v Tia x : S d ng k thu t b c x ion hoá năng lư ng cao b ng máy Cobalt ho c gia t c, i u tr các trư ng h p ung thư theo các phác phù h p. Ðơn v Hoá ch t: Ði u tr hoá ch t cho các ngư i b nh ung thư theo phác phù h p v i k t qu chNn oán lâm sàng và mô b nh h c. Ðơn v Ch ng au và chăm sóc tri u ch ng: Ði u tr gi m au, tư v n v i u tr gi m au và chăm sóc gi m nh tri u ch ng cho ngư i b nh ung thư. b/ S giư ng b nh và nhân l c: Tuỳ theo nhu c u, hoàn c nh th c t c a b nh vi n, Giám c B nh vi n quy t nh s giư ng b nh t 20 giư ng n 100 giư ng. c/ Bác s công tác t i Khoa ung bư u ph i qua ào t o v chuyên ngành ung bư u, có b ng c p, ch ng ch chuyên môn phù h p. 3/ Các Khoa ung bư u ph i có bu ng khám chuyên Khoa ung bư u. Giám c b nh vi n có trách nhi m m b o cơ s v t ch t, trang thi t b y t , nhân l c cho ho t ng c a Khoa ung bư u và th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v an toàn và ki m soát b cx .
  3. II. QUY NNH C TH 1. Bu ng khám chuyên Khoa ung bư u t i khoa khám b nh: a. Trách nhi m c a Trư ng Khoa khám b nh: Ph i h p ch t ch v chuyên môn gi a bu ng khám chuyên Khoa ung bư u và các bu ng khám chuyên khoa khác trong Khoa khám b nh. B trí bác sĩ chuyên Khoa ung bư u khám sàng l c, i u tr ngo i trú, tư v n cho ngư i b nh và gia ình i u tr t i nhà. b. Trách nhi m c a Bác sĩ chuyên Khoa ung bư u: Khám sàng l c và chNn oán các b nh ung bư u. Ði u tr n i trú, ngo i trú ngư i b nh ung bư u. Tư v n cho ngư i b nh và ngư i thân v chăm sóc ngư i b nh ung bư u t i nhà. 2. Khoa ung bư u: a. Trách nhi m c a Trư ng khoa: T ch c ho t ng c a khoa theo úng quy ch c a Khoa ung bư u. Ð i v i ơn v i u tr ph u thu t ph i ng th i th c hi n theo quy ch Khoa ngo i và ph u thu t, gây mê h i s c; i v i ơn v i u tr hoá ch t và ch ng au, ng th i ph i m b o th c hi n quy ch Khoa n i . Ph i h p v i khoa khám b nh, t ch c t t công tác khám b nh t i phòng khám chuyên Khoa ung bư u. L p k ho ch và t ch c t t công tác i u tr ph u thu t cho các b nh nhân t i ơn v i u tr ph u thu t theo quy ch c a Khoa ngo i và Khoa ph u thu t gây mê h i s c. T ch c th c hi n i u tr tia x và i u tr hoá ch t, i u tr tri u ch ng và ch ng au cho các b nh nhân theo úng quy ch Khoa ung bư u và quy ch Khoa n i. Qu n lý và b o qu n t t thi t b i u tr tia x theo pháp l nh an toàn và ki m soát b c x . L p k ho ch ki m tra an toàn b c x thư ng xuyên và nh kỳ. Có k ho ch phòng ch ng s c b c x . T ch c t t công tác tiêu c, tNy u và x lý ch t th i phóng x theo úng quy nh c a pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x . Ph i h p v i tuy n y t cơ s t ch c phát hi m s m và tuyên truy n giáo d c s c kho v b nh ung thư cho nhân dân. Quy n han: Có quy n h n chung c a Trư ng khoa.
  4. b. Trách nhi m c a Bác sĩ i u tr ngo i khoa: Là bác s chuyên Khoa ngo i ung bư u, bác s chuyên Khoa ngo i ư c ào t o ngo i Khoa ung bư u ho c bác s chuyên Khoa ngo i có kinh nghi m v ngo i Khoa ung bư u th c hi n. Ph u thu t ung thư, u lành theo qui trình k thu t hi n hành và can thi p ngo i khoa ph c h i ch c năng s ng cho ngư i b nh ung thư. Vi c chăm sóc và i u tr ngư i b nh th c hi n theo quy ch Khoa ngo i ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/QÐ-BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . c. Trách nhi m c a Bác s i u tr tia x : Ch nh i u tr b ng năng lư ng b c x ion hoá b ng các ngu n phóng x i u tr các trư ng h p ung thư. Trong ch nh i u tr xác nh rõ m c tiêu i u tr (tri t , t m th i hay gi m nh tri u ch ng); phương th c i u tr ơn thu n ho c ph i h p v i các bi n pháp i u tr khác (ph u thu t, hoá ch t, mi n d ch); li u lư ng và th i gian i u tr . Khám ngư i b nh trư c, trong và sau khi x tr , ch nh các xét nghi m ánh giá hi u qu i u tr , phát hi n k p th i các bi n ch ng có th do tia x . Ki m tra vi c th c hi n ch nh i u tr i v i k thu t viên tia x . Hư ng d n ngư i b nh và thân nhân v nh ng lưu ý trong quá trình i u tr . Có phương ti n c p c u x trí k p th i khi ngư i b nh có di n bi n b t thư ng. d. Trách nhi m c a Bác sĩ i u tr hoá ch t: Bác s i u tr hoá ch t ph i ư c ào t o và có ch ng ch phù h p. Ngư i b nh i u tr hoá ch t có th i u tr ngo i trú ho c n i trú. Ph i có “l ng” pha ch hoá ch t, bu ng tiêm truy n hoá ch t cho ngư i b nh. Ði u tr hoá ch t cho ngư i b nh ung thư ph i căn c vào k t qu chNn oán lâm sàng, mô b nh h c và phù h p v i phác . Vi c chăm sóc và i u tr ngư i b nh th c hi n theo quy ch Khoa n i ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-QÐ ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . e. Trách nhi m c a Bác sĩ i u tr ch ng au, chăm sóc gi m nh tri u ch ng: Ði u tr gi m au, tư v n v i u tr gi m au và chăm sóc gi m nh tri u ch ng cho ngư i b nh ung thư. Th c hi n quy ch c a Khoa n i ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/QÐ- BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t .
  5. f. Trách nhi m c a Y tá ( Ði u dư ng ): Ti p ón, thăm h i, an i ngư i b nh và gia ình ngư i b nh, ưa ngư i b nh vào bu ng b nh. Th c hi n các th t c hành chính chuyên môn theo quy nh. Khai thác các ch s sinh t n, m i bác sĩ i u tr n thăm khám và nghiêm ch nh th c hi n y l nh. Th c hi n khNn trương, nghiêm ch nh y l nh c a bác sĩ, theo dõi phát hi n các di n bi n b t thư ng báo cáo bác sĩ i u tr x lý k p th i, chăm sóc ngư i b nh theo quy ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n. Ðưa ngư i b nh có ch nh i khám các chuyên khoa khác trong ho c ngoài b nh vi n. Ph bi n n i quy b nh vi n, hư ng d n nơi ăn, , v sinh, giáo d c s c kh e cho ngư i b nh. g. Trách nhi m c a k sư/ k thu t viên v t lý: N m v ng nguyên lý và v n hành thông th o các thi t b chuyên dùng. Xác nh li u tia x , s phân b li u tia x , v sơ ư ng ng li u t li u i u tr yêu c u t i kh i u. Ki m tra nh kỳ, t xu t m c nhi m x vi khí h u t i bu ng t thi t b và môi trư ng xung quanh m b o an toàn cho ngư i b nh và nhân viên. Ki m tra thư ng xuyên chuNn hoá l i li u lư ng tia x cho ngư i b nh. h. Trách nhi m c a K thu t viên v n hành thi t b b c x y h c: Ðăng ký ngư i b nh n khám và i u tr . Hư ng d n ngư i b nh th c hi n các yêu c u chuyên môn trư c, trong và sau quá trình x tr . Th c hi n ch nh c a bác s i u tr v v trí thi t b , tư th ngư i b nh, kho ng cách và li u lư ng tia x . ChuNn b thi t b , d ng c , hoá ch t, thu c men và tư th ngư i b nh trư c khi ti n hành chNn oán hay i u tr tia x . Chăm sóc, phát hi n di n bi n b t thư ng c a ngư i b nh, báo cáo bác s i u tr x trí k p th i. Qu n lý thi t b tia x , khi thi t b tr c tr c ph i d ng ngay ho t ng, báo cáo Trư ng khoa, k sư v t lý l p biên b n và có k ho ch s a ch a.
  6. Không ư c b v trí làm vi c khi thi t b ang ho t ng. Th c hi n nghiêm ch nh quy ch qu n lý, s d ng trang thi t b y t . Sau khi s a ch a trang thi t b , ph i ki m tra chính xác c a thi t b . Th c hi n các bi n pháp an toàn phòng ch ng s c tia x , n u quá kh năng ph i báo cáo ngay cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn phóng x ư c giúp k p th i. Ph i ghi s nh t ký thi t b và bàn giao ch t ch gi a các kíp làm vi c. L p h sơ theo dõi các ngu n phóng x , nh kỳ ki m tra và báo cáo c p trên. Nghiêm c m vi c ng t b các b ph n hư h ng trong h th ng an toàn t ng và v n hành b ng tay. III. QUAN H C A KHOA UNG BƯ U V I CAC KHOA PHÒNG KHÁC TRONG B NH VI N, V I B NH VI N CHUYÊN KHOA TUY N TRÊN, V I Y T CƠ S . 1. V i các khoa, phòng trong b nh vi n: Tham gia h i chNn ngư i b nh ung thư i u tr t i các khoa, phòng. K t h p các khoa, phòng trong b nh vi n i u tr ngư i b nh ung thư theo phác phù h p. 2. V i b nh vi n chuyên khoa tuy n trên: Yêu c u giúp , h tr chuyên môn, ào t o cán b chuyên khoa khi c n. Ch u s giám sát, ch o v chuyên môn, k thu t. K t h p i u tr ngu i b nh ung thư. H p tác ho t ng phòng ch ng ung thư. 3. V i y t cơ s : th c hi n ch o tuy n theo các n i dung sau: Giáo d c hi u bi t v phòng ch ng ung thư, t ch c và tham gia sàng l c phát hi n s m ung thư trong c ng ng. Nghiên c u, i u tra d ch t h c ung thư trong a bàn ph trách. Hu n luy n cán b y t cơ s v phòng b nh, phát hi n b nh s m, ch ng au và chăm sóc tri u ch ng ngư i b nh ung thư. C cán b h i chNn, h tr cho y t cơ s khi có yêu c u./.
Đồng bộ tài khoản