Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT về công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 40/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH TH A THIÊN HU VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I TH A THIÊN HU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu t i công văn s 4091/UBND-NCCS ngày 30 tháng 10 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu , bao g m: a) Vùng nư c trư c các b n c ng, c u c ng c a c ng bi n Thu n An: Thu n An, Xăng d u Thu n An. b) Vùng nư c trư c các b n c ng, c u c ng c a c ng bi n Chân Mây: Chân Mây, Alcan Vi t Nam. c) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i i m a và i m b kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. C ng bi n Thu n An: a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m TA1, TA2, TA3 và TA4, có t a sau ây: TA1: 16o35’00” N, 107o35’58” E;
  2. TA2: 16o37’30” N, 107o36’07” E; TA3: 16o35’43” N, 107o40’20” E; TA4: 16o34’00” N, 107o38’30” E. b) Ranh gi i v phía t li n: ư c gi i h n t i m TA4 ch y d c theo b bi n v phía B c và theo b c a phá Tam Giang n i m TA5 có t a : 16o33’24” N, 107o38’38” E. T i m TA5 n i ti p b i các o n th ng n i các i m TA6, TA7 và TA8 có t a sau ây: TA6: 16o33’06’ N, 107o38’25” E; TA7: 16o33’05” N, 107o38’06” E; TA8: 16o33’53” N, 107o37’17” E. T i m TA8 ch y d c theo b bi n v phía B c n i m TA1. 2. C ng bi n Chân Mây: a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m CM1, CM2, CM3 và CM4, có t a sau ây: CM1: 16o20’40” N, 107o57’00” E (mũi Chân Mây Tây); CM2: 16o22’38” N, 107o57’51” E; CM3: 16o22’38” N, 108o01’54” E; CM4: 16o20’42” N, 108o01’06” E (mũi Chân Mây ông). b) Ranh gi i v phía t li n: ư c gi i h n t i m CM1 ch y d c theo b v ng Chân Mây v phía Nam n i m CM4. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu , ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: a) C ng bi n Thu n An: là vùng nư c ư c gi i h n b i n a ư ng tròn v phía B c có bán kính 1,5 h i lý, v i tâm có v trí t i to : 16035’48” N, 107037’36” E. b) C ng bi n Chân Mây: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i to : 16021’17” N, 108000’00” E. 2. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: a) C ng bi n Thu n An: - V trí TA9 và TA10: cho m i tàu thuy n, t i các v trí có t a sau ây: o o TA9: 16 33’30” N, 107 38’03” E; TA10: 16o33’54” N, 107o37’42” E. - Khu TA11 và TA12: cho tàu thuy n có tr ng t i n 3000 DWT, là vùng nư c ư c gi i h n b i hai ư ng tròn có ư ng kính 250 mét, v i tâm t i v trí có t a sau ây: TA11: 16o33’50” N, 107o37’02” E; TA12: 16o33’55” N, 107o37’10” E.
  3. - Khu TA5 và TA6: cho tàu thuy n có tr ng t i n 2000 DWT, là vùng nư c ư c gi i h n b i hai ư ng tròn có ư ng kính 220 mét, v i tâm t i các v trí có t a sau ây: TA13: 16o33’48” N, 107o37’36” E; TA14: 16o33’42” N, 107o37’42” E. - Khu TA15 và TA16: cho tàu thuy n có tr ng t i n 1500 DWT, là vùng nư c ư c gi i h n b i hai ư ng tròn có ư ng kính 200 mét, v i tâm t i các v trí có t a sau ây: TA15: 16o33’33” N, 107o37’53” E; TA16: 16o33’30” N, 107o37’59” E. - Khu TA17: cho tàu thuy n có tr ng t i n 1000 DWT, là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có ư ng kính 180 mét, v i tâm t i v trí có t a : 16o33’26” N, 107o38’05” E. - Khu TA18, TA19 và TA20: cho tàu thuy n có tr ng t i n 500 DWT, là vùng nư c ư c gi i h n b i 3 ư ng tròn có ư ng kính 140 mét, v i tâm t i các v trí có t a sau ây: TA18: 16o33’23” N, 107o38’11” E; TA19: 16o33’23” N, 107o38’16” E; TA20: 16o33’22” N, 107o38’22” E. b) C ng bi n Chân Mây: - Cho tàu thuy n có tr ng t i t 3.000 DWT tr lên t i v trí CM5 có t a 16019’55”N, 107059’54”E. - Cho tàu thuy n có tr ng t i dư i 3.000 DWT, t i v trí CM6 có t a 16019’35’’N; 108000’23’’E. 3. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão khác: theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. i u 4. C ng v hàng h i Th a Thiên Hu có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu . 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Th a Thiên Hu còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu . i u 6. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. 2. Bãi b Quy t nh s 3522/2002/Q -BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Th a Thiên Hu và khu v c trách nhi m c a C ng v Th a Thiên Hu và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Th a Thiên Hu , Giám c C ng v hàng h i Th a Thiên Hu , Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, PC (5).
Đồng bộ tài khoản