intTypePromotion=3

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B N TRE NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 40/2007/Q -UBND B n Tre, ngày 19 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH NNH M C CHI I V I CÁC TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 171/2004/Q -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh ; Căn c Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh v vi c hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 2955/TTr-STC ngày 16 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh nh m c chi i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh B n Tre. i u 2. Giao Giám c S Tài chính và Giám c S Khoa h c và Công ngh ng ch trì ph i h p v i các s , ban ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th và các l c lư ng làm công tác khoa h c công ngh t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các s , ban ngành t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký ban hành ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
 2. Cao T n Kh ng QUY NNH NNH M C CHI I V I CÁC TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40 /2007/Q -UBND ngày 19 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh B n Tre) Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy nh này áp d ng i v i các tài nghiên c u khoa h c, d án khoa h c và công ngh , d án s n xu t th nghi m c p t nh và c p cơ s (vi t t t là tài, d án KH v CN), có s d ng ngân sách Nhà nư c; các ho t ng ph c v công tác qu n lý tài, d án KH và CN c a các cơ quan có thNm quy n. Các nh m c chi, l p d toán khác c a tài, d án KH và CN không quy nh c th t i quy nh này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 2. Gi i thích t ng 1. tài nghiên c u khoa h c ( tài): là m t nhi m v khoa h c và công ngh nh m phát hi n quy lu t, mô t , gi i thích nguyên nhân v n ng c a s v t, hi n tư ng ho c sáng t o nguyên lý, nh ng gi i pháp, bí quy t, sáng ch ,.... ư c th hi n dư i các hình th c: tài nghiên c u cơ b n, tài nghiên c u ng d ng, tài tri n khai th c nghi m ho c k t h p c nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng và tri n khai th c nghi m. 2. D án s n xu t th nghi m (d án SXTN): là nhi m v khoa h c và công ngh nh m ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và tri n khai th c nghi m th nghi m các gi i pháp, phương pháp, mô hình qu n lý kinh t -xã h i ho c s n xu t th quy mô nh nh m hoàn thi n công ngh m i, s n phNm m i trư c khi ưa vào s n xu t và i s ng 3. D án khoa h c và công ngh (d án KH và CN): là nhi m v khoa h c và công ngh , bao g m m t s tài nghiên c u khoa h c và m t s d án s n xu t th nghi m g n k t h u cơ, ng b ư c ti n hành trong m t th i gian nh t nh nh m gi i quy t các v n khoa h c và công ngh ch y u ph c v cho vi c s n xu t m t s n phNm ho c nhóm s n phNm tr ng i m, ch l c có tác ng nâng cao trình
 3. công ngh c a m t ngành, m t lĩnh v c và có nh hư ng l n n s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 4. Chuyên khoa h c: là m t v n khoa h c c n gi i quy t trong quá trình nghiên c u c a m t tài, d án KH và CN, nh m xác nh nh ng lu n i m khoa h c và ch ng minh nh ng lu n i m này b ng nh ng lu n c khoa h c, bao g m lu n c lý thuy t (cơ s lý lu n) và lu n c th c t (là k t qu kh o sát, i u tra, thí nghi m, th c nghi m do chính tác gi th c hi n ho c trích d n công trình c a các ng nghi p khác). Chuyên khoa h c ư c phân thành 2 lo i dư i ây: - Lo i 1: chuyên nghiên c u lý thuy t bao g m các ho t ng thu th p và x lý các thông tin, tư li u ã có, các lu n i m khoa h c ã ư c ch ng minh là úng, ư c khai thác t các tài li u, sách báo, công trình khoa h c c a nh ng ngư i i trư c, ho t ng nghiên c u - thí nghi m trong phòng thí nghi m, t ó ưa ra nh ng lu n c c n thi t ch ng minh lu n i m khoa h c. - Lo i 2: chuyên nghiên c u lý thuy t k t h p tri n khai th c nghi m, ngoài các ho t ng như chuyên lo i 1 nêu trên còn bao g m các ho t ng i u tra, ph ng v n, kh o c u, kh o nghi m, th c nghi m trong th c t nh m i ch ng, so sánh, phân tích, ánh giá ch ng minh lu n i m khoa h c. 5. Chuyên gia: quy nh t i quy nh này là ngư i có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu, t i thi u có 05 năm kinh nghi m v lĩnh v c khoa h c và công ngh c a tài, d án; n m v ng cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh ; có kinh nghi m trong t ch c th c hi n các nhi m v KH và CN, chuy n giao và áp d ng các k t qu khoa h c và công ngh vào th c t s n xu t; có uy tín chuyên môn và o c ngh nghi p. 6. Cơ quan có thNm quy n qu n lý tài, d án KH và CN: là cơ quan Nhà nư c ư c giao nhi m v : xác nh nhi m v ; tuy n ch n các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n; phê duy t n i dung và kinh phí; ki m tra và ánh giá nghi m thu k t qu các tài, d án. 7. T ch c ch trì tài, d án KH và CN: là t ch c có tư cách pháp nhân ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n giao nhi m v và kinh phí th c hi n tài, d án. i u 3. Phân lo i c p qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh 1. C p t nh: Nh ng ho t ng nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh có quy mô ng d ng r ng, có tác ng tr c ti p n s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, ã ư c H i ng Khoa h c và Công ngh t nh thông qua và ư c y ban nhân dân t nh phê duy t trong k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh hàng năm; nh ng ho t ng nghiên c u - tri n khai t xu t khác do th c ti n t ra ư c cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh trình y ban nhân dân t nh phê duy t b sung. 2. C p cơ s .
 4. Nh ng ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh góp ph n gi i quy t các yêu c u b c xúc ph c v phát tri n trong ph m vi ngành ho c huy n, th ư c t ra xu t phát t th c ti n s n xu t, qu n lý có n i dung và quy mô trung bình, ư c H i ng Khoa h c và Công ngh cùng c p thông qua và ư c Giám c s ho c ch t ch y ban nhân dân huy n, th phê duy t trong k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh hàng năm c a ngành và a phương. Ph n 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4. N i dung chi các ho t ng ph c v công tác qu n lý tài, d án KH và CN 1. Chi công tác tư v n: xác nh tài, d án KH và CN; tuy n ch n, xét ch n các t ch c và cá nhân ch trì tài, d án, bao g m chi công lao ng khoa h c c a các chuyên gia nh n xét, ph n bi n, ánh giá các h sơ tài, d án, thNm nh n i dung và tài chính c a tài, d án; chi h p các h i ng tư v n; chi phí i l i, ăn c a các chuyên gia xa ư c m i tham gia công tác tư v n. 2. Chi công tác ki m tra, ánh giá gi a kỳ (n u có), ánh giá nghi m thu k t qu c a tài d án c p qu n lý tài, d án, bao g m chi công kh o nghi m k t qu c a các tài, d án, chi công lao ng c a các chuyên gia nh n xét, ph n bi n, ánh giá k t qu c a các tài, d án; chi các cu c h p c a oàn ki m tra, t chuyên gia thNm nh, h i ng ánh giá gi a kỳ (n u có), h i ng tư v n ánh giá nghi m thu; chi phí i l i, ăn c a các chuyên gia xa ư c m i tham gia ánh giá gi a kỳ, ánh giá nghi m thu. 3. Các kho n chi khác liên quan tr c ti p n ho t ng ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n i v i tài, d án. i u 5. N i dung chi c a các tài, d án 1. Chi công lao ng tham gia tr c ti p th c hi n tài, d án, bao g m: a) Chi công lao ng c a cán b khoa h c, nhân viên k thu t tr c ti p tham gia th c hi n các tài, d án KH và CN như: nghiên c u lý thuy t, nghiên c u các quy trình công ngh , gi i pháp khoa h c và công ngh , thi t k , ch t o th nghi m; nghiên c u lý thuy t các lu n c trong khoa h c xã h i và nhân văn; th c hi n, theo dõi thí nghi m, phân tích m u; i u tra kh o sát, thi t k phi u i u tra, i u tra xã h i h c; x lý, phân tích s li u i u tra kh o sát, i u tra xã h i h c; vi t các ph n m m máy tính; báo cáo khoa h c t ng k t tài, d án, báo cáo ki n ngh ; chi h tr ào t o, chuy n giao công ngh ; b) Chi công lao ng khác ph c v tri n khai tài, d án. 2. Chi mua v t tư, nguyên, nhiên, v t li u, tài li u, tư li u, s li u, sách, t p chí tham kh o, tài li u k thu t, bí quy t công ngh , tài li u chuyên môn, các lo i xu t b n phNm, d ng c , b o h lao ng ph c v công tác nghiên c u khoa h c và tri n khai công ngh .
 5. 3. Chi s a ch a, mua s m tài s n c nh: a) Chi mua tài s n thi t y u, ph c v tr c ti p cho ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a tài, d án; b) Chi thuê tài s n tr c ti p tham gia th c hi n nghiên c u và phát tri n công ngh c a tài, d án; c) Chi kh u hao tài s n c nh (n u có) trong th i gian tr c ti p tham gia th c hi n tài, d án theo m c trích kh u hao quy nh i v i tài s n c a doanh nghi p; d) Chi s a ch a trang thi t b , cơ s v t ch t ph c v tr c ti p cho vi c nghiên c u c a tài, d án. 4. Các kho n chi v : công tác phí trong nư c; oàn ra, oàn vào; h i ngh , h i th o chung c a tài, d án; văn phòng phNm, in n; d ch tài li u t ti ng nư c ngoài; qu n lý chung nhi m v khoa h c và công ngh c a ơn v ch trì (bao g m tr công lao ng gián ti p ph c v tri n khai tài, d án; tr ti n i n nư c, cư c phí văn thư, i n tho i văn phòng; ti n s d ng phương ti n làm vi c c a cơ quan ch trì, ...); nghi m thu c p cơ s (nghi m thu n i b , bao g m c n i dung chi cho chuyên gia phân tích, ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm c a nhi m v trư c khi ánh giá nghi m thu); ăng ký b o h quy n s h u trí tu i v i k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; chi qu ng cáo, ti p th , xúc ti n thương m i (n u có) i v i s n phNm c a tài, d án; m t s kho n chi khác liên quan tr c ti p n tài, d án. i u 6. Các nh m c phân b ngân sách 1. i v i các tài, d án khoa h c và công ngh : các nh m c quy nh t i Quy nh này th ng nh t vi c xây d ng và phân b d toán chi ngân sách i v i các tài, d án và nh hư ng chi; khi ti n hành chi và ki m soát chi th c hi n theo quy nh v ch khoán kinh phí th c hi n tài, d án quy nh t i Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a liên B Tài chính - B Khoa h c và Công ngh . 2. nh m c chi c th . a) i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý c a cơ quan có thNm quy n iv i các tài, d án khoa h c và công ngh . ơn v : 1.000 ng nh m c chi S N i dung công vi c ơn v tính tài c p t nh D án c p tài, d án c p TT t nh Cơ s 1 Chi v tư v n xác nh nhi m v KH và CN a Xây d ng bài ư c tài, d án 1.200 1.000 500 duy t c a tài, d án
 6. công b . b H p H i ng xác nh tài, d án tài, d án - Ch t ch H i ng 240 240 150 - Thành viên, thư ký 160 160 100 khoa h c - Thư ký hành chính 120 120 70 - i bi u ư c m i 50 50 50 tham d 2 Chi v tư v n tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì a Nh n xét ánh giá c a u viên ph n bi n - Nhi m v có t i 3 h 01 h sơ 350 300 200 sơ ăng ký - Nhi m v có t 4 n 01 h sơ 300 280 180 6 h sơ ăng ký - Nhi m v có t 7 h 01 h sơ 280 250 150 sơ ăng ký tr lên b Nh n xét ánh giá c a u viên H i ng - Nhi m v có n3h 01 h sơ 250 200 150 sơ ăng ký - Nhi m v có t 4 n 01 h sơ 220 180 120 06 h sơ ăng ký - Nhi m v có t 07 h 01 h sơ 200 150 100 sơ ăng ký tr lên c Chi h p H i ng tư tài, d án v n tuy n ch n, xét ch n tài, d án - Ch t ch H i ng 240 240 150 - Thành viên, thư ký 160 160 100 khoa h c - Thư ký hành chính 100 100 70 - i bi u ư c m i 50 50 50 3 Chi thNm nh n i dung, tài chính c a tài, d
 7. án - T trư ng t thNm tài, d án 200 200 100 nh - Thành viên tham gia tài, d án 150 150 50 thNm nh 4 Chi tư v n ánh giá nghi m thu chính th c c p qu n lý nhi m v khoa h c và công ngh a Nh n xét ánh giá - Nh n xét ánh giá c a tài, d án 750 650 450 u viên ph n bi n - Nh n xét ánh giá c a tài, d án 450 400 280 u viên H i ng b Chuyên gia phân tích, Báo cáo 750 650 450 ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm trư c khi ánh giá nghi m thu c p qu n lý (S lư ng không quá 5 chuyên gia cho 1 tài ho c 1 d án). c H p T chuyên gia (n u tài, d án có) - T trư ng 200 200 100 - Thành viên 150 100 70 - i bi u ư c m i 50 50 50 d H p H i ng ánh giá tài, d án nghi m thu chính th c - Ch t ch H i ng 300 300 200 - Thành viên, thư ký 230 230 150 khoa h c - Thư ký hành chính 100 100 70 - i bi u ư c m i 50 50 50 b) i v i các ho t ng th c hi n tài, d án KH và CN ơn v : 1.000 ng S N i dung công vi c ơn v tính nh m c chi
 8. TT D án c p tài, d án c p tài c p t nh t nh Cơ s 1 Xây d ng thuy t minh tài, d án 1.600 1.400 1.000 chi ti t ư c duy t 2 Chuyên nghiên c u Chuyên xây d ng quy trình KHCN và khoa h c t nhiên (chuyên xây d ng theo s n phNm c a tài, d án) - Chuyên lo i 1 8.000 7.000 5.000 - Chuyên lo i 2 22.000 18.000 12.000 3 Chuyên nghiên c u Chuyên trong lĩnh v c KHXH và nhân văn - Chuyên lo i 1 6.500 5.500 4.000 - Chuyên lo i 2 9.500 8.500 6.000 4 Báo cáo t ng thu t tài Báo cáo 2.500 2.000 1.500 li u c a tài, d án 5 L p m u phi u i u Phi u m u ư c tra: duy t - Nghiên c u KHCN 400 350 250 -Nghiên c u KHXH và nhân văn + n 30 ch tiêu + Trên 30 ch tiêu 400 350 200 800 700 500 6 Cung c p thông tin : Phi u - Nghiên c u KHCN - Nghiên c u KHXH 35 35 35 và nhân văn + n 30 ch tiêu 35 35 35 + Trên 30 ch tiêu 40 40 40
 9. 7 Báo cáo x lý, phân tài, d á 3.200 2.800 2.000 tích s li u i u tra 8 Báo cáo khoa h c t ng tài, d án 9.000 8.000 5.000 k t tài, d án (bao g m báo cáo chính và báo cáo tóm t t) 9 Tư v n ánh giá nghi m thu nhi m v KHvà CN c p cơ s (nghi m thu n i b ) a Nh n xét ánh giá - Nh n xét ánh giá c a tài, d án 600 500 400 u viên ph n bi n - Nh n xét ánh giá c a tài, d án 350 300 250 u viên H i ng b Chuyên gia phân tích, Báo cáo 600 500 400 ánh giá, kh o nghi m k t qu , s n phNm trư c khi ánh giá nghi m thu c p cơ s (s lư ng không quá 5 chuyên gia cho 1 tài ho c 1 d án). c H p T chuyên gia tài, d án (n u có) - T trư ng 150 150 100 - Thành viên 100 100 70 - i bi u ư c m i 50 50 50 d H p H i ng ánh giá tài, d án nghi m thu - Ch t ch H i ng 150 150 - Thành viên, thư ký 100 100 khoa h c - Thư ký hành chính 80 80 - i bi u ư c m i 50 50 10 H i th o khoa h c 1 bu i - Ngư i ch trì 160 160 100 - Thư ký h i th o 80 80 50 - Báo cáo tham lu n 400 400 200
 10. theo t hàng - i bi u ư c m i 50 50 50 11 Thù lao trách nhi m Tháng 700 700 300 i u hành c a ch nhi m tài, d án 12 Qu n lý chung nhi m Năm v KH và CN (trong ó có chi thù lao trách nhi m cho thư ký k toán và th qu c a tài, d án theo m c do ch nhi m tài quy t nh). - Kinh phí u tư dư i Năm 9.000 9.000 5.000 250 tri u ng - Kinh phí u tư t Năm 10.000 10.000 250 n dư i 500 tri u ng - Kinh phí u tư t Năm 12.000 12.000 500 tri u ng tr lên i u 7. Các nh m c chi, l p d toán khác c a tài, d án khoa h c và công ngh không quy nh c th t i Quy nh này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 8. i v i các tài, d án KH và CN có s d ng ngân sách Nhà nư c ã ư c c p thNm quy n phê duy t trư c th i i m Quy nh này có hi u l c thì áp d ng nh m c chi theo Thông tư liên t ch s 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18 tháng 06 năm 2001 c a B Tài chính - B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng v Hư ng d n m t s ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh . Ph n 3: L P, TH M TRA, PHÊ DUY T KINH PHÍ i u 9. Xây d ng d toán kinh phí i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý Nhà nư c i v i các tài, d án KH và CN Căn c vào k ho ch xác nh, tuy n ch n các tài, d án KH và CN trong năm; k ho ch ki m tra, ánh giá gi a kỳ, ánh giá nghi m thu i v i các tài, d án KH và CN trong năm và m c chi quy nh t i Quy nh này xây d ng d toán và t ng h p vào d toán chi s nghi p KH và CN c a S Khoa h c và Công ngh cùng v i th i
 11. i m xây d ng d toán chi ngân sách hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. i u 10. Xây d ng d toán kinh phí c a tài, d án KH và CN Căn c vào các n i dung nghiên c u, kh i lư ng công vi c c n tri n khai t ư c m c tiêu và s n phNm c a tài, d án ã ư c H i ng Khoa h c và Công ngh thông qua và các nh m c kinh t - k thu t do các B , ngành ch c năng ban hành, các nh m c chi quy nh t i Quy nh này và các ch , chính sách hi n hành c a Nhà nư c, cá nhân ư c giao ch trì nhi m v , ơn v ch trì có trách nhi m xây d ng d toán trình cơ quan có thNm quy n phê duy t tài, d án KH và CN xem xét phê duy t. i u 11. ThNm tra và phê duy t d toán c a tài, d án KH và CN a) S Tài chính ph i h p S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m t ch c vi c thNm nh d toán kinh phí c a tài, d án KH và CN theo úng ch quy nh. b) i v i các tài, d án KH và CN có d toán kinh phí ư c xây d ng t 300 tri u ng tr lên ho c các tài, d án ph c t p, căn c xây d ng d toán chưa rõ ph i có t thNm nh d toán kinh phí. c) Căn c vào k t qu thNm nh kinh phí, S Khoa h c và Công ngh trình U ban nhân dân t nh cho phép tri n khai tài, d án KH và CN. Ph n 4: T CH C TH C HI N i u 12. Giao S Khoa h c và Công ngh , S Tài chính theo ch c năng, nhi m v hư ng d n các s , ban ngành, U ban nhân dân huy n, th xã, các t ch c cá nhân tham gia nghiên c u khoa h c và b trí kinh phí th c hi n i v i các tài, d án khoa h c và công ngh ư c c p có thNm quy n phê duy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Cao T n Kh ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản