Quyết định số 40/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT LNCH NAM ------ c l p - T do- H nh phúc ------- S : 40/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN I DI N C A B T I THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Giám c Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Cơ quan i di n c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i thành ph H Chí Minh (g i t t là Cơ quan i di n) là cơ quan giúp B trư ng theo dõi, t ng h p v tình hình trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; ư c B trư ng phân c p ph i h p v i cơ quan tr c thu c B th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c a ngành trong ph m vi các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t Ninh Thu n tr vào, g m: Ninh Thu n, Bình Thu n, các t nh khu v c mi n ông Nam B , các t nh khu v c mi n Tây Nam B và thành ph H Chí Minh (g i t t là khu v c mi n Nam). Cơ quan i di n có con d u riêng, có tài kho n t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v chương trình t ch c ho t ng c a Cơ quan i di n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. T ng h p, theo dõi, ôn c vi c th c hi n các ch trương, chương trình, k ho ch công tác c a B t i các cơ quan, ơn v tr c thu c B trên a bàn; xu t gi i pháp x lý, thư ng xuyên báo cáo B trư ng có bi n pháp x lý ch o k p th i. 3. Ph i h p v i các C c, V , Văn phòng, Thanh tra B , T ng c c theo phân c p c a B trư ng trong vi c ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng qu n lý nhà nư c c a các S Văn Hóa, Th thao và Du l ch t i khu v c mi n Nam. 4. Tham gia t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n, x lý các hành vi mê tín, h t c, văn hóa phNm i tr y và các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. 5. Th c hi n các nhi m v c a ngành t i khu v c mi n Nam theo s phân c p c a B trư ng và Quy ch ph i h p c a B , c th như sau:
  2. a) V văn hóa: Tham gia th c hi n qu n lý nhà nư c v di s n văn hóa; v ngh thu t bi u di n; v i n nh; v m thu t, nhi p nh, tri n lãm; v quy n tác gi , quy n liên quan i v i tác phNm văn h c ngh thu t; v thư vi n; v qu ng cáo; v văn hóa cơ s ; v thư vi n; v qu ng cáo; v văn hóa cơ s ; văn hóa dân t c và tuyên truy n c ng. b) V gia ình: Tham gia th c hi n qu n lý nhà nư c v gia ình, tham gia tuyên truy n, giáo d c các giá tr o c, l i s ng, cách ng x trong gia ình Vi t Nam. c) V th d c, th thao: Tham gia th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c, th thao cho m i ngư i; v th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p. d) V du l ch: Tham gia th c hi n qu n lý nhà nư c v tài nguyên du l ch, quy ho ch du l ch, khu du l ch, i m du l ch, tuy n du l ch, ô th du l ch, hư ng d n du l ch, kinh doanh du l ch và xúc ti n du l ch. 6. Ph i h p tri n khai th c hi n k ho ch công tác thi ua, khen thư ng c a B t i khu v c mi n Nam. 7. Tham gia các oàn ki m tra, thanh tra c a B v các lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch t i khu v c mi n Nam Quy t nh c a B trư ng. 8. Làm u m i c a B liên l c, ti p xúc, t ch c làm vi c v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c trong nư c và nư c ngoài óng t i khu v c mi n Nam. 9. Tham d các cu c h p c a các B , ngành, a phương t ch c t i khu v c mi n Nam theo s y nhi m c a Lãnh o B ho c theo y nhi m c a th trư ng các V , C c và T ng c c. 10. T ch c ph c v Lãnh o B và các oàn công tác c a kh i cơ quan B trong th i gian công tác theo chương trình c a B t i khu v c mi n Nam. 11. Ph i h p v i cơ quan i di n c a các b , ngành, hi p h i, các s , ban, ngành a phương tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao. 12. Qu n lý, s d ng kinh phí theo k ho ch, d toán hàng năm ư c giao và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n các n i dung c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch công tác c a B , qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ, tài li u và th c hi n ch , chính sách i v i công ch c và ngư i lao ng thu c cơ quan qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng. 14. Qu n lý tài s n, s d ng, b o qu n và khai thác cơ s v t ch t, trang thi t b làm vi c, t ch c ho t ng d ch v phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n các nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Giám c và các Phó Giám c.
  3. 2. Các phòng chuyên môn nghi p v : a) Phòng Nghi p v - T ng h p; b) Phòng Hành chính – T ch c; c) Phòng Qu n tr ; d) Phòng K toán – Tài chính. Giám c Cơ quan i di n có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c th cho các phòng tr c thu c; s p x p, b trí công ch c theo cơ c u, ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Cơ quan i di n. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Giám c Cơ quan i di n, Chánh Văn phòng, V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản