Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 408/1997/Q -NHNN5 Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 408/1997/Q -NHNN5 NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 1997 V VI C CHU N Y I U L V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ngày 20-4-1945; Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty Tài chính công b theo L nh s 37-LCT/H NN8 và L nh s 38- LTC/H NN8 ngày 24-5-1990 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh 15-CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh s 769-TTg ngày 18-9-1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ngân hàng Phát tri n nhà ng b ng sông C u Long; Căn c Quy t nh s 796-TTg ngày 24-9-1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr Ngân hàng Phát tri n nhà ng b ng sông C u Long; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Phát tri n nhà ng b ng sông C u Long và V trư ng V các nh ch tài chính Ngân hàng Nhà nư c; QUY T NNH i u 1. ChuNn y i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Phát tri n nhà ng b ng sông C u Lon g m 10 chương, 46 i u kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Nhà ng b ng sông C u Long, V trư ng V các nh ch tài chính, Chánh Văn phòng Th ng c, Chánh thanh tra, Th trư ng ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Qu Lư ng ( ã ký) I UL V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG (Chu n y theo Quy t nh s 408/1997/Q -NHNN5 ngày 08-12-1997 c a Th ng c ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 CÁC I U KHO N CHUNG i u 1. Ngân hàng nhà nư c Phát tri n Nhà ng b ng sông C u Long là doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 769-TTg ngày 18 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , có ch c năng ch y u là huy ng và ti p nh n các ngu n v n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c b ng các hình th c thích h p u tư cho các chương trình phát tri n nhà , phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long; ho t ng trong lĩnh v c ti n t , tín d ng và ngân hàng theo qui nh c a i u l này. i u 2. Ngân hàng Phát tri n nhà ng b ng sông C u Long có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam 2. Tên g i: - Tên g i b ng ti ng Vi t là Ngân hàng Phát tri n Nhà ng b ng sông C u Long. - Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là: Housing Bank for Mekong Delta, vi t t t là MHB. 3. Tr s chính: t t i thành ph H Chí Minh. 4. i u l t ch c và ho t ng: b máy qu n lý và i u hành tác nghi p. 5. V n và tài s n: a) V n i u l là 600.000.000.000 (sáu trăm t ng), trong ó Nhà nư c c p 500.000.000.000 (năm trăm t ng), các Doanh nghi p Nhà nư c óng góp 100.000.000.000 (m t trăm t ng). b) Ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n và tài s n thu c s h u c a Nhà nư c do Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long qu n lý.
 3. 6. Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 7. B ng cân i tài s n, các qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có th i gian ho t ng là 99 năm k t ngày Th tư ng Chính ph ký quy t nh thành l p. Vi c thay i, gia h n th i h n ho t ng do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long t dư i quy n qu n lý c a H i ng qu n tr và quy n i u hành c a T ng giám c. i u 5. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ch u s qu n lý Nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c và c a các B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng quy nh: ng th i ch u s qu n lý c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c v i tư cách là cơ quan th c hi n ch c năng c a ch s h u v v n và tài s n i v i doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh t i Lu t doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh khác c a Pháp lu t. i u 6. T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t và i u l c a các t ch c ó. Chương 2 N I DUNG HO T NG, QUY N H N VÀ NGHĨA V C A NGÂN HÀNG NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG M C I: N I DUNG HO T NG i u 7. Trong khuôn kh quy nh c a pháp lu t, Ngân hàng nhà ng b ng sông C u Long ư c th c hi n các ho t ng nghi p v sau: 1. Huy ng v n ng n h n, trung h n, dài h n b ng ng Vi t Nam và b ng ngo i t t m i t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c dư i các hình th c: a) Nh n ti n không kỳ h n, có kỳ h n, ti n g i thanh toán c a t t c các t ch c và dân cư; b) Phát hành các lo i ch ng ch ti n g i, tín phi u, kỳ phi u và trái phi u Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và các hình th c huy ng v n khác. 2. Ti p nh n v n tài tr , v n u thác u tư t Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c qu c t , qu c gia và cá nhân cho các chương trình phát tri n nhà và chương trình xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i và s n xu t kinh doanh vùng ng b ng sông C u Long.
 4. 3. Vay v n Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tài chính, tín d ng khác trong nư c và ngoài nư c, các t ch c và cá nhân nư c ngoài. 4. Cho vay: a) Cho vay ng n h n, trung h n và dài h n ch y u vào m c ích làm nhà . Ngoài ra cho vay xây d ng cơ s h t ng kinh t , xã h i và s n xu t, kinh doanh vùng ng b ng sông C u Long trên cơ s kh năng ngu n v n cho phép; b) Cho vay và ng tài tr các d án kinh t ph c v s phát tri n vùng ng b ng sông C u Long; c) Chi t kh u các lo i gi y t tr giá ư c b ng ti n. 5. Th c hi n các d ch v thanh toán gi a các khách hàng. 6. Th c hi n nghi p v ngân hàng i ngo i và m t s d ch v khác c a ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 7. u tư, s a ch a, c i t o nâng c p tài s n th ch p, c m c ã chuy n thành tài s n thu c quy n s h u Nhà nư c do Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long qu n lý s d ng ho c kinh doanh. 8. T doanh ho c liên doanh u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t tr c ti p ph c v kinh doanh. 9. u tư dư i các hình th c hùn v n, liên doanh, mua c ph n v i các doanh nghi p và t ch c tài chính - tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t 10. Th c hi n d ch v tư v n v ti n t , tín d ng, i lý ngân hàng, qu n lý ti n v n và các d án u tư phát tri n vùng ng b ng sông C u Long theo yêu c u c a khách hàng. 11. C t gi , b o qu n các gi y t tr giá ư c b ng ti n và các tài s n quý khác cho khách hàng. 12. Th c hi n nghi p v b o lãnh ho c tái b o lãnh vay v n u tư phát tri n, b o lãnh u th u và th c hi n các nghi p v b o lãnh, tái b o lãnh khác cho các doanh nghi p, t ch c tài chính - tín d ng trong nư c và nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam nh m ph c v cho chương trình phát tri n vùng ng b ng sông C u Long. 13. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long th c hi n các nghi p v sau ây khi có i u ki n và ư c Ngân hàng Nhà nư c, các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép; a) Kinh doanh vàng, b c, kim khí quý, á quý; b) Th c hi n kinh doanh, môi gi i, i lý d ch v b o hi m cho khách hàng;
 5. c) Kinh doanh ch ng khoán và làm môi gi i, i lý phát hành ch ng khoán cho khách hàng. d) Th c hi n nghi p v c m c ng s n. 14. Kinh doanh nh ng ngành ngh ngoài nh ng ngành ngh ã ư c ăng ký, khi cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép. 15. Th c hi n các nghi p v u nhi m khác c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c. M C II: QUY N H N i u 8. Ngân hàng Nhà nư c ng b ng sông C u Long có quy n qu n lý, s d ng tài s n như sau: 1. Qu n lý, s d ng v n, t ai, các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao, các doanh nghi p Nhà nư c óng góp và ngu n v n huy ng, ti p nh n, i vay theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c giao ho c ư c u nhi m. 2. Chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, tr nh ng tài s n và nh ng thi t b quan tr ng theo quy nh c a Chính ph thì ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai thu c quy n qu n lý và s d ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long thì th c hi n theo pháp lu t v t ai. i u 9. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có quy n t ch c qu n lý, kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i pháp lu t và m c tiêu, nhi m v do Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c giao. 2. t các S giao d ch, Chi nhánh và Văn phòng i di n nh ng nơi c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. S giao d ch và Chi nhánh là ơn v kinh t ph thu c, ư c phép có con d u ho t ng kinh doanh theo phân c p, u quy n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v do s cam k t c a các ơn v kinh t ph thu c này. Văn phòng i di n ư c phép có con d u th c hi n ch c năng giao d ch do Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long u quy n, không làm ch c năng kinh doanh. 3. i m i công ngh , trang thi t b . 4. Th c hi n nh ng n i dung ho t ng nghi p v kinh doanh nêu i u7c a i u l này; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và nhu c u c a th trư ng.
 6. 5. Căn c các ch , th l , chính sách ti n t , tín d ng và ho t ng ngân hàng c a Nhà nư c, ư c ban hành các văn b n v quy ch , quy nh và các quy trình nghi p v k thu t, qu n lý c n thi t trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 6. Trong khuôn kh quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ư c quy nh: a) M c lãi su t c th c a các lo i ti n g i, ti n vay; b) M c cho vay cao nh t i v i khách hàng; c) T l hoa h ng, l phí, ti n thư ng và ti n ph t vi ph m áp d ng trong các ho t ng kinh doanh và d ch v c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; d) T giá h i oái v kinh doanh ngo i t . 7. Kh i ki n các tranh ch p v kinh t , dân s và ngh các cơ quan ch c năng kh i t các v án hình s liên quan n ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, 8. Yêu c u khách hàng vay v n cung c p tài li u, thông tin v tình hình s n xu t kinh doanh và tài chính xem xét cho vay, ki m tra tình hình s d ng v n vay. 9. T ch i quan h tín d ng, các quan h kinh doanh khác v i khách hàng n u th y các quan h này trái v i quy nh c a pháp lu t ho c không em l i hi u qu kinh t ho c không có kh năng thu h i v n. 10. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, ơn giá ti n lương trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. 11. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng và phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 12. Tr c ti p ký k t các h p ng kinh t , h p ng dân s nh m ph c v cho m c ích kinh doanh, h p ng h p tác khoa h c k thu t và ào t o cán b c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. M i và ti p các i tác kinh doanh trong nư c và nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long Vi t Nam; quy t nh c ngư i c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; i v i ch c v Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c khi ra nư c ngoài công tác, h c t p, kh o sát thì ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr ra nư c ngoài công tác h c t p do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó T ng giám c và các ch c danh khác trong b máy i u hành tác nghi p và ki m tra n i b ra nư c ngoài do T ng giám c quy t nh.
 7. i u 10. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M C III: NGHĨA V i u 11. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có nghĩa v qu n lý tài s n như sau: 1. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao và c a các Doanh nghi p Nhà nư c óng góp: nh n, s d ng có hi u qu t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v ư c Nhà nư c giao; chia l i nhu n cho các Doanh nghi p Nhà nư c góp v n trên cơ s s v n ã óng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n các cam k t v : a) Hoàn tr l i ti n (c g c và lãi) cho ngư i g i ti n; b) Các tài s n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; c) Tr các kho n tín d ng qu c t mà Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ư c vay l i c a Chính ph ho c c a Ngân hàng Nhà nư c s d ng cho các m c ích ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ho c cho các m c tiêu nhi m v ư c Nhà nư c giao; d) Tr các kho n tín d ng do Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long tr c ti p vay; ) Th c hi n các cam k t khác. i u 12. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i cam k t gi a mình v i khách hàng; gi bí m t v s li u, tình hình ho t ng c a khách hàng, tr khi có yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm, phù h p v i nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng. 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t , h p ng dân s ã ký. 4. Góp ph n áp ng các nhu c u c a th trư ng ti n t và tham gia gi vai trò ch o trong ho t ng kinh doanh ti n t , m b o các m c tiêu l n trong vi c th c hi n chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao.
 8. 5. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý, s d ng các ngu n thu t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 6. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 7. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 8. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ và xu t theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 9. Ch u s ki m tra c a i di n cho ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các quy nh khác c a Nhà nư c: ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 11. Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo quy nh c a B tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c. 12. Th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 13. 1. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, ch u trách nhi m v s phát tri n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo nhi m v Nhà nư c giao. 2. H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: a) Nh n v n (k c các kho n n ư c coi là v n), t ai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao, v n c a các doanh nghi p nhà nư c óng góp cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. b) Ki m tra, giám sát m i ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, trong ó có vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n, các ngu n l c ư c giao, vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a h i ng qu n tr , các quy nh c a pháp lu t và vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c;
 9. c) Thông qua ngh c a T ng giám c, báo cáo xin ý ki n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; d) Trình cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n k ho ch u tư, d án u tư m i, d án h p tác u tư v i nư c ngoài b ng v n do Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long qu n lý; ) Thông qua phương án hùn v n, liên doanh, mua c ph n do T ng Giám c xây d ng, xin ý ki n ch p thu n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c : - Trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c n u ư c Th tư ng Chính ph u quy n thì quy t nh các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph ; - Quy t nh các d án hùn v n, liên doanh, mua c ph n trong nư c theo quy nh c a pháp lu t; e) Giám sát, ki m tra vi c s d ng v n c a Ngânhàng Nhà ng b ng sông C u Long góp vào các doanh nghi p trong nư c; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n ã góp và thu l i nhu n t ph n v n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long góp vào các doanh nghi p khác; g) Ban hành Quy ch tài chính c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long sau khi có văn b n ch p thu n c a B Tài chính; h) Ban hành và giám sát th c hi n các khung m c lãi su t, t l hoa h ng, l phí d ch v , m c ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng t ng th i gian trong ho t ng kinh doanh i v i các khách hàng; ban hành và giám sát th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, ơn giá ti n lương trong n i b Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo ngh c a T ng giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành ngân hàng và c a nhà nư c . i)Xây d ng và trình Th ng c Ngân hàng nhà nư c chuNn y i u l và nh ng n i dung s a i ,b xung i u l t ch c và ho t ng c a Ngân hàng nhà ng b ng sông C u long ; quy nh v t ch c và ho t ng c a các ơn v kinh t ph thu c , Văn phòng i di n và nh ng n i dung s a i , b xung các quy nh này theo ngh c a T ng giám c . Quy t nh t S giao d ch ,Chi nhánh( ơn v kinh t ph thu c ), Văn phòng i di n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long nh ng nơi c n thi t theo quy nh c a pháp lu t . Phê duy t phương án t ch c qu n lí kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long do T ng giám c trình .Quy t nh thành l p , tách nh p , gi i th các ơn v kinh t ph thu c theo qui nh c a pháp lu t . k)Thông qua các văn b n d th o hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách ,ch ,th l c a nhà nư c v ho t ng ngân hàng và các văn b n d th o quy nh và các bi n pháp nghi p v k thu t , qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long T ng giám c ký ban hành .
 10. l) Xây d ng và ban hành quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr . Quy ch và ho t ng c a ban ki m soát , phê duy t quy nh v t ch c và ho t ng c a b máy ki m tra n i b Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long . m) Phê duy t các quy nh v lao ng , ti n lương , khen thư ng và k lu t áp d ng trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long . n) ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B trư ng , Trư ng ban Ban t ch c cán b Chính ph trình Th tư ng chính ph b nhi m ,mi n nhi m , khen thư ng , k lu t và thay th Ch t ch , phó ch t ch , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và Trư ng ban Ki m soát Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long . Trình Th ng c Ngân hàng nhà nư c b nhi m , mi n nhi m , khen thư ng k lu t Phó T ng giám c , K toán trư ng c a Ngân hàng nhà ng b ng sông C u long . o) Quy t nh b nhi m , mi n nhi m , khen thư ng , k lu t các thành viên Ban ki m soát (tr Trư ng ban ) , các trư ng phòng ,ban t i tr s chính , giám c s giao d ch , các chi nhánh , Trư ng Văn phòng i di n và ngư i qu n lý tr c ti p ph n v n góp c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long t i doanh nghi p khác theo ngh c a T ng giám c . p) Quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý , i u hành và kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long và i u ch nh khi c n thi t , theo ngh c a T ng giám c . q)Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu theo quy nh hi n hành , tương ng v i k ho ch kinh doanh , k ho ch tài chính c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u long . r) Thông qua báo cáo ho t ng hàng tháng, hàng quí và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long do T ng giám c trình; yêu c u T ng giám c công b báo cáo tài chính hàng năm theo qui nh c a pháp lu t; s) Thông qua các v n v t t ng, tranh ch p liên quan n Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo ngh c a T ng giám c; báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình Chính ph cho phép t Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long trong tình tr ng b o t n; t) Ban hành n i qui b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t áp d ng th ng nh t trong toàn Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; u) Quy t nh các ch trương và nguyên t c v h p tác khoa h c k thu t, ào t o cán b trong và ngoài nư c c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; v) Phê duy t và quy t nh các v n khác do T ng giám c trình theo thNm quy n; y) ư c nêu ý ki n v quy t nh x lý c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c i v i vi c thanh tra, ki m tra Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, n u chưa th ng
 11. nh t v n ph i th c hi n và ư c quy n báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. 1. H i ng qu n tr Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có 7 thành viên là thành viên c a các B , ngành và các Doanh nghi p Nhà nư c óng góp v n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; vi c b nhi m, mi n nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr do B trư ng - Trư ng Ban t ch c cán b Chính ph , sau khi th ng nh t v i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 32 Lu t doanh nghi p Nhà nư c. 2. H i ng qu n tr g m: a) Các thành viên chuyên trách: Ch t ch, Phó Ch t ch kiêm T ng giám c, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban ki m soát; b) Các thành viên kiêm nhi m là chuyên viên có kinh nghi m v lĩnh v c Ngân hàng, tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 3. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng giám c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm, trư ng h p c n thi t có th b sung, thay th các thành viên H i ng qu n tr trong nhi m kỳ. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a) Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long b) Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên ương nhi m c a H i ng qu n tr ; c) Xin t nhi m, n u có lý do chính áng; d) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 5. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i kho n 2, i u 13 c a i u l này. i u 15. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ ít nh t m i quý m t l n xem xét và quy t nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long do Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c ho c Trư ng ban Ban ki m soát ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh .
 12. 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t có lý do chính áng, Ch t ch u nhi m cho Phó ch t ch ho c m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm theo ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n v chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban nhân dân c p t nh d h p;: trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long thì ph i m i i di n Công oàn Ngân hàng n d . a di n ư c m i d h p có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng qu n tr , ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng giám c khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý: trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, T ng giám c v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . T ng giám c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n m i ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo yêu c u c a H i ng qu n tr có th ki m tra m i s sách k toán, các ch ng t giao d ch, các thư tín giao d ch c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long nhưng không ư c làm nh hư ng n ti n kinh doanh. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v nh ng thông tin ã ư c cung c p. 6. Chi phí ho t ng c a h i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và chuyên viên tư v n, ư c tính vào chi phí qu n lý c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. T ng giám c m b o các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát làm vi c.
 13. i u 16. Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có không quá 5 chuyên viên giúp vi c. Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh vi c l a ch n, thay th , khen thư ng, k lu t, qui nh ch c năng, nhi m v c a các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng giám c, b máy i u hành tác nghi p c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 17. Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c Nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p Nhà nư c theo qui nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo qui nh c a Chính ph . 2. Thành viên H i ng qu n tr không ư c: a) t mình vào v th nào làm h n ch c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và l i ích cá nhân b) L i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh và làm thi t h i l i ích c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; c) Hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr trong i u l này. 3. Thành viên H i ng qu n tr là Ch t ch, T ng giám c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long không ư c: a) Nhân danh cá nhân thành l p Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n (bao g m c doanh nghi p liên doanh), Công ty c ph n; b) Gi các ch c danh qu n lý, i u hành các doanh nghi p nói t i ti t a kho n 3 i u này; c) Có các quan h h p ng kinh t v i các Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long không ư c gi ch c v k toán trư ng, th quĩ t i tr s chính và các ơn v ph thu c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long.
 14. 5. Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr : Trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ban ki m soát: 1. Ban ki m soát có 5 thành viên, trong ó có m t thành viên H i ng qu n tr ư c Th tư ng Chính ph ư c b nhi m làm Trư ng ban và 04 thành viên khác do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, g m m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i i bi u công nhân viên ch c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u và m t thành viên do T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c gi i thi u. 2. Thành viên Ban ki m soát không ư c là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng giám c, phó T ng giám c, k toán trư ng Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long gi i thi u, và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ho c b t c ch c v nào trong các t ch c tín d ng khác. 3. Thành viên Ban ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau: a) Là chuyên viên có kinh nghi m v Ngân hàng, k toán, ki m toán, kinh t , tài chính: Hi u bi t pháp lu t; b) Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm; c) Không có ti n án v các t i danh ho c b x lý vi ph m hành chính liên quan n ho t ng kinh t ; d) Có phNm ch t liêm khi t, trung th c, c l p trong công vi c. 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban ki m soát có th ư c b nhi m l i: Trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . 5. Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch c a Nhà nư c. 6. Ban ki m soát ho t ng theo Quy ch t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr ban hành. i u 19. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy i u hành tác nghi p và các ơn v ph thu c
 15. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr . 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u vi ph m pháp lu t trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 3. Tham gia và phát bi u ý ki n trong các cu c h p c a H i ng qu n tr . 4. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. Chương 4 T NG GIÁM C VÀ B MÁY I U HÀNH TÁC NGHI P i u 20. 1. T ng giám c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B trư ng - Trư ng ban Ban t ch c cán b Chính ph , trên cơ s t trình c a H i ng qu n tr Ngân hàng ng b ng sông C u Long. T ng giám c là i di n theo pháp lu t c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. T ng giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 2. Giúp vi c T ng giám c có m t s Phó t ng giám c, Phó t ng giám c i u hành công vi c theo s phân công, u quy n c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công, u quy n. 3. K toán trư ng Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng, các phòng, ban chuyên môn, nghi p v c a Tr s chính Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có ch c năng tham mưu, giúp vi c cho H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. 5. B máy ki m tra n i b giúp T ng giám c ki m tra ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và các ơn v kinh t ph thu c theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh n i b c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. i u 21. T ng giám c có nhi m v và quy n h n sau:
 16. 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao, các Doanh nghi p Nhà nư c óng góp qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n hàng năm, trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó. 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, các phương án, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án hùn v n, liên doanh, mua c ph n, k ho ch ào t o, ào t o l i cán b trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét, quy t nh ho c trình ti p Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t. 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long: ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; th c hi n các nhi m v , m c tiêu trong vi c ch p hành chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, trư c pháp lu t v vi c th c hi n các m c tiêu và nhi m v nói trên theo qui nh c a Nhà nư c. 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr ban hành các khung m c v lãi su t, t l hoa h ng, l phí, giá d ch v , ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng t ng th i gian trong ho t ng kinh doanh i v i khách hàng; quy t nh áp d ng m c c th trong các khung nói trên; xây d ng và trình H i ng qu n tr ban hành các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn, ơn giá ti n lương phù h p v i các qui nh chung c a ngành và c a Nhà nư c, t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn và ơn giá trong toàn Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 6. Căn c các chính sách, ch , th l v ti n t , tín d ng và ho t ng Ngân hàng c a Nhà nư c, xây d ng, trình H i ng qu n tr thông qua các d th o qui ch , qui nh, qui trình nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ký ban hành. 7. ngh H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m khen thư ng, k lu t Phó T ng giám c, K toán trư ng Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các trư ng phòng, Ban t i tr s chính: Giám c S giao d ch, các Chi nhánh, Trư ng Văn phòng i di n và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long t i doanh nghi p khác. Sau khi có ý ki n thông qua c a H i ng qu n tr , quy t nh b nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh khác ngoài nh ng ch c danh nêu trên.
 17. 8. Xây d ng và trình H i ng qu n tr quy t nh t ng biên ch b máy i u hành tác nghi p c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy i u hành tác nghi p c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; thành l p và tr c ti p ch o b máy b máy i u hành tác nghi p; trình H i ng qu n tr phê duy t quy nh v t ch c và ho t ng c a các ơn v kinh t ph thu c; xây d ng phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v kinh t ph thu c trình H i ng qu n tr quy t nh. 9. Xây d ng và trình H i ng qu n tr duy t các quy nh v tài chính, lao ng, ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 10. T ch c i u hành ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; trình H i ng qu n tr thông qua các báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long bao g m: báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p, (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán năm c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 11. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a toàn Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. Báo cáo tài chính t ng h p năm ph i có xác nh n c a cơ quan ki m toán, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n theo quy nh hi n hành. 12. Ký các văn b n, h p ng, ch ng thư c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 13. i di n cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th và phá s n. 14. Th c hi n nghĩa v n p thu c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t. L p phương án phân ph i s d ng l i nhu n sau thu c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 15. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. ChuNn b các tài li u cho các cu c h p H i ng qu n tr . 16. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 17. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, d ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; sau ó ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. i u 22. B máy ki m tra n i b :
 18. 1. B máy ki m tra n i b bao g m Trư ng phòng ki m tra n i b , các Phó phòng ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên. Trư ng phòng ki m tra n i b i u hành b máy ki m tra n i b . Các ki m tra viên b trí t i Tr s chính Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long do Trư ng phòng ki m tra n i b ph trách; các ki m tra viên b trí t i các ơn v kinh t ph thu c do Ki m tra trư ng ph trách. B máy ki m tra n i b hư ng các ch ti n lương, ti n thư ng và ph c p t i tr s chính Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. Quy nh v t ch c, ho t ng c a b máy ki m tra n i b do T ng giám c trình H i ng qu n tr quy t nh. 2. Trư ng, Phó phòng ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên ph i có các i u ki n và tiêu chuNn quy nh t i các kho n 2 và 3, i u 18 c a i u l này. 3. Trư ng phòng ki m tra n i b do T ng giám c ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. Phó phòng ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên do T ng giám c b nhi m, mi n nhi m, sau khi ã ư c H i ng qu n tr thông qua. 4. B máy ki m tra n i b có nhi m v : a) Ki m tra công tác qu n lý và i u hành c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và các ơn v kinh t ph thu c theo úng pháp lu t và i u l Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. b) Ki m soát nh m m c ích b o m các quy trình th c hi n các ho t ng nghi p v kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t v ho t ng ngân hàng và quy nh n i b c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; c) Giám sát vi c ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và các ơn v kinh t ph thu c; d) ánh giá m c m b o an toàn trong ho t ng kinh doanh ngân hàng và ki n ngh các bi n pháp nâng cao kh năng b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long và các ơn v kinh t ph thu c; ) Th c hi n ch c năng ki m toán n i b Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; e) Báo cáo cho T ng giám c và Trư ng ban Ban ki m soát k t qu ki m tra, ki m toán n i b ; nêu nh ng ki n ngh v tình hình ho t ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; g) Trong ph m vi ch c năng và quy n h n quy nh, xem xét gi i quy t ho c trình T ng giám c gi i quy t các khi u t liên quan n ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; h) Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m toán n i b khi chưa ư c T ng giám c ho c Trư ng ban Ban ki m soát cho phép; ch u trách nhi m trư c T ng giám c và H i ng qu n tr v k t qu ki m tra, ki m toán n i b ã th c hi n;
 19. i) Trong ph m vi ch c năng quy nh, Trư ng phòng ki m tra n i b ư c tham d các cu c h p do T ng giám c Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long tri u t p. Chương 5 T P TH NGƯ I LAO NG TRONG NGÂN HÀNG NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG i u 23. i h i i bi u công nhân viên ch c c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c. 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. 4. Gi i thi u ngư i tham gia Ban ki m soát Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. i u 24. i h i i bi u công nhân viên ch c c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương 6 QU N LÝ PH N V N GÓP C A NGÂN HÀNG NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG CÁC DOANH NGHI P KHÁC M C I. QU N LÝ PH N V N GÓP C A NGÂN HÀNG NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 25. i v i ph n v n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long góp vào các doanh nghi p khác, H i ng qu n tr Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long có quy n và nghĩa v quy nh t i các ti t và e, kho n 2, i u 13 c a i u l này. i u 26. Quy n và nghĩa v c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long góp vào các doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long theo i u l c a doanh nghi p này.
 20. 2. Theo dõi và giám sát tình hình ho t ng c a doanh nghi p này. 3. Th c hi n ch báo cáo theo quy nh và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long v hi u qu s d ng ph n v n c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long góp vào doanh nghi p này. M C II: CÁC ƠN VN LIÊN DOANH i u 27. Các ơn v liên doanh mà Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long tham gia, ư c qu n lý, i u hành và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, pháp lu t v ngân hàng và các lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long th c hi n m i quy n, nghĩa v và trách nhi m i v i các liên doanh này v ho t ng tài chính theo quy nh c a pháp lu t và theo h p ng ã ký k t. Chương 7 TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NG B NG SÔNG C U LONG i u 28. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long là ơn v h ch toán c l p, t ch tài chính trong kinh doanh phù h p v i Lu t Doanh nghi p nhà nư c, pháp lu t v Ngân hàng, các quy nh khác c a pháp lu t và i u l c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long. Năm tài chính c a Ngân hàng nhà ng b ng sông C u Long b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. i u 29. V n i u l 1. V n i u l c a Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long bao g m: a) V n ư c Nhà nư c c p t i th i i m thành l p Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; V n do các doanh nghi p Nhà nư c óng góp; V n Nhà nư c u tư b sung cho Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long; "Qu d tr b sung v n i u l " ư c trích theo quy nh c a pháp lu t; ) Các ngu n v n khác theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B tài chính và Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ngân hàng Nhà ng b ng sông C u Long không ư c s d ng v n i u l vào các m c ích trái v i quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản