Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 41/2002/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002 V CH NG TH T THU THU GIÁ TRN GIA TĂNG VÀ THU THU NH P DOANH NGHI P QUA GIÁ BÁN TRONG HO T NG KINH DOANH XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH G N MÁY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Cơ s kinh doanh m t hàng xe ôtô, xe hai bánh g n máy ghi giá bán trên hoá ơn giao cho ngư i tiêu dùng th p hơn giá bán th c t trên th trư ng b x lý truy thu thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p theo giá bán quy nh t i i u 2 Quy t nh này; ng th i, b x ph t vi ph m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 2. Giá bán làm căn c tính truy thu thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh trên cơ s b ng giá t i thi u xe ôtô, xe hai bánh g n máy tính thu l phí trư c b do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh (giá không bao g m thu giá tr gia tăng). i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản