intTypePromotion=3

Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2005 QUY T Đ NH V LÃI SU T CHO VAY TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Lãi su t cho vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c là 7,8%/năm áp d ng cho các d án ký h p ng tín d ng l n u k t ngày Quy t nh này có hi u l c và ư c gi nguyên trong su t th i h n vay v n. i u 2. i v i các d án ã ký h p ng v i Qu h tr phát tri n trư c ngày Quy t nh này có hi u l c, ư c th c hi n theo các quy nh ghi trong h p ng tín d ng ã ký. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Qu h tr phát tri n, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, VP TW ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Qu h tr phát tri n; Nguy n Sinh Hùng - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - T ng công ty nhà nư c 90, 91; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - Công báo, - Lưu: VT, V TCNH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản