Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
177
lượt xem
7
download

Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH ĐI U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M Đ I V I CƠ S KINH DOANH, D CH V , PH C V ĂN U NG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ”; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph “Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m”; Xét ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s kinh doanh, d ch v , ph c v ăn u ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i các quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Th trư ng các ơn v liên quan tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n QUY NNH
 2. I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I CƠ S KINH DOANH, DNCH V , PH C V ĂN U NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2005/Q -BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Yt ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v i u ki n v sinh an toàn th c phN m i v i cơ s kinh doanh, d ch v và ph c v ăn u ng. i u 2. i tư ng i u ch nh Quy nh này áp d ng i v i các t ch c và cá nhân kinh doanh, d ch v và ph c v ăn u ng trên lãnh th Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Cơ s kinh doanh, d ch v , ph c v ăn u ng c nh” là b t c m t gian nhà, toà nhà n m trong m t ph , dùng kinh doanh th c phN m ư c chia làm hai lo i: cơ s d ch v ăn u ng và cơ s bán th c phN m. “Cơ s d ch v ăn u ng” là các cơ s ch bi n, x lý th c phN m bán cho khách ăn u ng ngay t i ch . “Cơ s bán th c phN m” là các cơ s ch bán th c phN m (còn g i là c a hàng th c phN m) không có d ch v ăn u ng t i ch . 2. “C a hàng ăn” hay còn g i là ti m ăn là các cơ s d ch v ăn u ng c nh t i ch b o m cùng lúc cho s lư ng ngư i ăn kho ng dư i 50 ngư i (c a hàng cơm bình dân, ph , bún, mi n, cháo…). 3. “Nhà hàng ăn u ng” là các cơ s ăn u ng, thư ng có t 50 ngư i ăn ng th i m t lúc. 4. “Quán ăn” là các cơ s ăn u ng nh , thư ng ch có m t vài nhân viên ph c v , có tính bán cơ ng, thư ng ư c b trí d c ư ng, trên hè ph , nh ng nơi công c ng. 5. “Căng tin” là cơ s bán quà bánh, hàng i m tâm gi i khát và ăn u ng trong t p th n i b cơ quan. 6. ”Ch ” là nơi m i ngư i n mua, bán theo nh ng ngày, bu i nh t nh. 7. “Nhà ăn t p th hay b p ăn t p th ” là nhà dùng làm ch ăn u ng cho t p th , bao g m c ch bi n, n u nư ng t i ch .
 3. 8. “Siêu th ” là các c a hàng r t l n, bán th c phN m và hàng hoá lo i. 9. “H i ch ” là nơi t ch c trưng bày, gi i thi u, thi, ánh giá ch t lư ng hàng hoá. Chương 2: I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I CƠ S KINH DOANH, DNCH V , PH C V ĂN U NG C NNH VÀ BÁN RONG M c I: CƠ S DNCH V ĂN U NG i u 4. C a hàng ăn (hay còn g i là ti m ăn) 1. B o m có nư c và nư c á s ch. 2. Có d ng c , ch a ng và khu v c trưng bày riêng bi t gi a th c phN m s ng và th c phN m chín. 3. Nơi ch bi n th c phN m ph i s ch, cách bi t ngu n ô nhi m (c ng rãnh, rác th i, công trình v sinh, nơi bày bán gia súc, gia c m) và th c hi n quy trình ch bi n m t chi u. 4. Ngư i làm d ch v ch bi n ph i ư c khám s c kho và c y phân nh kỳ ít nh t m i năm m t l n. 5. Ngư i làm d ch v ch bi n ph i có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m. 6. Ngư i ti p xúc tr c ti p v i th c phN m ph i m c qu n áo b o h , có mũ ch p tóc, tháo b m i trang s c, c t ng n móng tay và tay ph i luôn gi s ch s . 7. Nguyên li u th c phN m ph i có ngu n g c an toàn và không s d ng ph gia th c phN m ngoài danh m c cho phép c a B Y t . 8. Th c ăn ph i ư c bày bán trên bàn ho c giá cao cách m t t ít nh t 60 cm. 9. Th c ăn ư c bày bán ph i trong t kính ho c thi t b b o qu n h p v sinh, ch ng ư c ru i, b i, mưa, n ng và s xâm nh p c a các côn trùng, ng v t khác. 10. Có d ng c ch a ng ch t th i kín, có n p y và ư c chuy n i trong ngày. i u 5. Nhà hàng ăn u ng 1. Có khu nhà b p, ch bi n n u nư ng th c phN m và khu ăn u ng c a khách riêng bi t. 2. M i ngu n cung c p th c phN m ph i có xu t x c th và an toàn. 3. Cơ s ch bi n, thi t b d ng c ph i b o m các yêu c u v sinh theo quy nh chung.
 4. 4. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t m t năm m t l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 5. Phòng ăn, bàn gh ph i ư c thư ng xuyên gi gìn v sinh s ch s , có nhà v sinh và b n r a tay, có t lưu nghi m th c ăn 24 gi . i u 6. Cơ s ăn u ng khách s n 1. Có h p ng v ngu n cung c p nguyên li u th c phN m an toàn và th c hi n y ch ki m th c 3 bư c. 2. B o m y các i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , trang thi t b d ng c và th c hi n nguyên t c b p m t chi u. 3. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n; có Gi y ch ng nh n t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 4. Phòng ăn, bàn gh ph i ư c thư ng xuyên gi gìn s ch s , có nhà v sinh và b n r a tay, có t lưu nghi m th c ăn 24 gi . 5. Nơi trưng bày th c ăn bán ho c khách t ch n ph i b o m ch ng ư c ru i, tránh ư c hơi th , nư c b t c a khách và ph i có d ng c khách k p, g p, xúc th c ăn. i u 7. Quán ăn 1. Ph i có nư c s ch ch bi n và r a d ng c , bát ũa, có h th ng x lý ch t th i h p v sinh. 2. Nguyên li u th c phN m ph i có ngu n g c an toàn và không s d ng ph gia th c phN m ngoài danh m c cho phép c a B Y t . 3. Nơi ch bi n, trưng bày th c phN m ph i cao hơn m t t ít nh t 60cm. 4. Th c ăn ph i ư c che y tránh ru i, b i, mưa, gió. 5. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho và c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. i u 8. Căng tin 1. Môi trư ng xung quanh căng tin ph i thư ng xuyên qu n lý s ch s , không làm ô nhi m cho môi trư ng v sinh th c phN m. 2. Ph i b o m y các yêu c u v sinh an toàn th c phN m i v i cơ s , trang thi t b d ng c và duy trì ch lau r a hàng ngày s ch s .
 5. 3. M i th c phN m bày bán t i căng tin u ph i có ngu n g c an toàn và y nhãn mác theo quy nh. Tuy t i không ư c bán th c phN m quá h n và s d ng ph gia ngoài danh m c cho phép c a B Y t . 4. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho và c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 5. Th c hi n y ch ki m th c ba bư c và ch lưu m u th c phN m 24 gi . i u 9. Nhà ăn t p th hay b p ăn t p th 1. Ph i có h p ng ngu n cung c p th c phN m an toàn, th c hi n y ch ki m th c ba bư c và ch lưu m u th c phN m 24 gi . 2. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n; có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v v sinh cá nhân. 3. B o m các yêu c u v sinh an toàn th c phN m v cơ s , thi t b d ng c và quy trình ch bi n, n u nư ng theo nguyên t c m t chi u. 4. Nhà ăn ph i thoáng, mát, ánh sáng, có thi t b ch ng ru i, mu i, b , chu t, ng v t và duy trì ch v sinh s ch s . 5. Có h th ng thi t b b o qu n th c phN m, h th ng nhà v sinh, r a tay và thu d n ch t th i, rác th i hàng ngày s ch s . i u 10. Quán cà phê, quán trà 1. B o m có ngu n g c nguyên li u an toàn. 2. Không s d ng trà, cà phê có dư lư ng hoá ch t b o v th c v t và ct n m m c. 3. B o m i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , thi t b d ng c , c bi t các d ng c pha trà và pha cà phê. 4. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n; có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 5. N u có s d ng ph gia, ư ng c n ph i có nhãn mác và trong th i h n s d ng. Ch ư c s d ng ph gia, ch t t o ng t hoá h c n m trong danh m c cho phép c a B Yt . i u 11. Quán rư u, bia, nư c gi i khát 1. Ch ư c bán rư u, bia, nư c gi i khát có ngu n g c an toàn và b o m tiêu chuN n v sinh an toàn th c phN m.
 6. 2. Nơi bán hàng và nơi cho khách ng i u ng ph i s ch s , thoáng mát, không có ru i, b , côn trùng, ng v t và ph i cao hơn m t t ít nh t 60cm. Nơi bán hàng ph i có nhà v sinh, b n r a tay cho khách. 3. C c, chén u ng ph i là lo i an toàn, ư c r a s ch, lau ho c s y khô trư c khi cho khách s d ng. 4. Các ăn kèm ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m. Không dùng ư ng hoá h c pha ch nư c gi i khát, mu n s d ng ph i có quy nh riêng. 5. Nhân viên ph c v ph i ư c khám s c kho và c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n; có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. M c II: CƠ S BÁN TH C PH M i u 12. Các c a hàng bán bánh (bánh bao, bánh mỳ, bánh ng t, bánh xuxê, bánh c m, bánh gai, bánh u xanh...) 1. Cơ s và thi t b d ng c ch bi n b o qu n và ch a ng ph i b o m i u ki n v sinh an toàn th c phN m theo quy nh c a B Y t . 2. Nguyên li u s n xu t, ch bi n ph i có ngu n g c an toàn, không s d ng nguyên li u m c, kém phN m ch t. 3. Ch ư c bán bánh còn h n s d ng, bánh không m c và hư h ng. Ch ư c phép s d ng ph gia trong danh m c cho phép. Tuy t i không dùng phN m m u c và hàn the ch bi n, b o qu n. 4. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n; có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 5. Tuy t i không dùng gi y bN n, lá bN n và các bao gói không b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m. i u 13. C a hàng bán th c ăn chín 1. Th c ăn ư c bày bán ph i trong t kính ho c thi t b b o qu n h p v sinh, ch ng ư c ru i, b i, mưa, n ng và s xâm nh p c a các côn trùng, ng v t khác. Không ư c bán th c ăn có d u hi u ôi thiu, quá h n s d ng, không rõ ngu n g c. 2. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và có th c hành t t v sinh cá nhân. 3. Tuy t i không dùng ph gia, phN m m u ngoài danh m c cho phép c a B Y t .
 7. 4. Có d ng c g p, xúc th c ăn bán cho khách. 5. bao gói th c ăn ph i s ch, ch dùng các lo i chuyên dùng cho th c phN m. i u 14. C a hàng bán bánh, k o 1. Ch ư c bán bánh, k o có y nhãn mác theo quy nh và còn h n s d ng. Tuy t i không bày bán các th c phN m không rõ ngu n g c, th c phN m gi , th c phN m không b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m. 2. Ph i có giá, t , k , kê x p th c phN m thông thoáng, ch ng ư c b i, mưa, n ng, gió, côn trùng và ng v t gây h i. 3. Ph i ki m tra thư ng xuyên v nhãn mác, ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m c a th c phN m ư c bày bán trong c a hàng, k p th i lo i b các th c phN m quá h n, bi n ch t hư h ng. 4. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và có th c hành t t v sinh cá nhân. 5. Ph i có thi t b b o qu n chuyên d ng phù h p v i các lo i th c phN m khác nhau. i u 15. C a hàng dưa, cà, tương, m m, gia v , d u ăn 1. Nơi bán hàng và ch a hàng ph i cao ráo, thoáng mát, s ch s , không có ru i, côn trùng, ng v t gây h i. 2. D ng c ch a ng ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m theo quy nh c aB Yt . 3. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. Nguyên li u và s n phN m bày, bán ph i có ngu n g c an toàn. 4. Tuy t i không dùng các ph gia, ch t b o qu n ngoài danh m c cho phép c a B Yt . 5. Các bao bì th c phN m ph i b o m tiêu chuN n v sinh an toàn th c phN m theo quy nh. i u 16. C a hàng bán s a, ư ng 1. Ph i b o m y i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , thi t b d ng c , ph i có giá, bàn t , k trưng bày th c phN m. 2. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân.
 8. 3. Hàng hoá ư c bày bán ph i có ngu n g c an toàn và y nhãn mác theo quy nh, không bày bán th c phN m gi , quá h n và kém ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m. 4. Thư ng xuyên ki m tra v nhãn mác, ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m c a hàng hoá, k p th i lo i b nh ng th c phN m b hư h ng, bi n ch t, quá h n s d ng. 5. Ph i có thi t b b o qu n th c phN m phù h p v i các lo i th c phN m khác nhau. i u 17. C a hàng th t 1. T t c các lo i th t ư c bày bán ph i có ngu n g c an toàn và ph i có ch ng nh n ki m d ch c a thú y. 2. Th t ph i ư c bày bán trên bàn cao cách m t t ít nh t 60 cm và có thi t b ch ng ru i, nh ng và các lo i côn trùng, ng v t gây h i khác. 3. Không ư c bày bán th t b b nh, th t ôi và th t ô nhi m. 4. Tuy t i không s d ng các ch t b o qu n ch i b o qu n th t. 5. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kh e, c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. i u 18. C a hàng thu s n 1. Ph i b o m i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , thi t b d ng c , thi t b ch a ng b o qu n thu s n theo quy nh. 2. Thu s n bày bán ph i có ngu n g c an toàn. Không ư c bày bán các lo i thu s n b b nh, ô nhi m và ươn th i. 3. Tuy t i không ư c dùng các lo i hoá ch t ch i b o qu n thu s n (hàn the, phân urê...). 4. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 5. Nư c s d ng r a, b o qu n thu s n ph i s ch. i u 19. C a hàng rau, qu 1. Rau qu bày bán ph i có ngu n g c an toàn. 2. Nơi bán hàng, kho ch a, phương ti n bán hàng, phương ti n v n chuy n, phương ti n b o qu n ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m.
 9. 3. Tuy t i không ư c phun, ngâm, tN m các hoá ch t b o qu n rau qu . Không ư c bày bán rau qu úa, nát, ô nhi m và rau qu b o qu n b ng hoá ch t c h i. 4. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 5. Không ư c bày bán l n l n gi a “rau qu s ch” và “rau qu không s ch”. i u 20. C a hàng g o, lương th c, ngũ c c 1. M i lo i g o, ngũ c c bày bán ph i có ngu n g c an toàn. 2. Ph i b o m i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , kho ch a, d ng c ch a ng, ph i có thi t b ch ng chu t, b , gián. 3. Tuy t i không dùng các lo i hoá ch t b o qu n g o và ngũ c c. 4. Không bán các lo i g o, ngũ c c có dư lư ng hoá ch t b o v th c v t, kim lo i n ng, c t n m m c và g o, ngũ c c m c, hư h ng, có s n. 5. Nhân viên bán hàng ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. M c III: DNCH V TH C PH M BÁN RONG i u 21. i u ki n v sinh an toàn th c ph m i v i d ch v th c ph m bán rong có nguy cơ cao 1. Ch ư c bán rong các lo i th c phN m b o m v sinh an toàn. 2. Có phương ti n b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m (xe N y, xe p, xe ô tô, gánh hàng, làn hàng...): kín, tránh ư c mưa, n ng, gió, b i, ru i, mu i, côn trùng và gi ư c th c ăn s ch, không b ô nhi m. 3. D ng c ch a ng th c ăn, bao gói th c ăn và d ng c ăn u ng như ũa, bát, thìa, c c... ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m: a) Ho c ch dùng lo i s d ng m t l n. b) Ho c dùng l i ph i r a qua 3 l n: trư c khi r a ph i vét b các ch t còn th a và d u m vào 1 thùng, r a l n 1 1 thùng nư c s ch v i “d u r a bát”, l n th 2: r a l i 1 thùng nư c s ch và l n th 3: tráng l i 1 thùng nư c s ch. Sau ó lau b ng khăn s ch ho c gi y s ch 1 l n. 4. Nguyên li u dùng ch bi n th c ăn bán rong ph i ư c ch n l c, có ngu n g c an toàn, không m c và không ô nhi m.
 10. 5. Quy trình ch bi n th c ăn bán rong ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m, tuy t i không s d ng công ngh ch bi n không an toàn và s d ng các ph gia, ch t b o qu n c h i. 6. Ngư i bán hàng rong ph i ư c khám s c kho và c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và th c hành t t v sinh cá nhân. 7. Ph i gi úng th i gian an toàn c a th c ăn, không ư c bán th c ăn có d u hi u hư h ng, ôi thiu và ô nhi m. 8. Không ư c dùng tay tr c ti p b c, n m th c ăn bán. 9. Ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phN m do UBND qu n, huy n, th xã nơi qu n lý h khN u c p ho c c a UBND xã, phư ng, th tr n (n u ư c u quy n c a UBND qu n, huy n, th xã). 10. Ph i có d ng c ng ch t th i kín, có n p y và ph i ư c i sau m i l n i bán rong. Chương 3: I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I CƠ S KINH DOANH, DNCH V , PH C V ĂN U NG TRONG L , H I, CH , H I CH , SIÊU THN VÀ T I KHU DU LNCH i u 22. i u ki n v sinh an toàn th c ph m trong l , h i 1. Trư c khi t ch c l , h i, ch l , h i ph i ăng ký v i cơ quan y t v th i gian, quy mô và phương th c t ch c các d ch v ăn u ng trong l , h i. 2. Các cơ s kinh doanh th c phN m có nguy cơ cao trong l , h i ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phN m do cơ quan nhà nư c có thN m quy n c p. 3. T t c các nguyên li u và th c phN m ph i có ngu n g c an toàn. 4. Nơi ch bi n n u nư ng và nơi t ch c ăn u ng ph i cao ráo, s ch s , cách xa ngu n ô nhi m. Ph i có bàn ăn cao cách m t t ít nh t 60 cm. 5. D ng c , thi t b ch bi n, n u nư ng và s d ng cho ăn u ng ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m, ph i ư c r a s ch s trư c khi dùng. 6. Nh ng ngư i tr c ti p làm d ch v ăn u ng trong l h i không ư c m c các b nh truy n nhi m và th c hi n t t các quy nh v sinh cá nhân. 7. Th c ăn sau khi n u xong ph i che y, b o qu n ch ng ru i, b i và t ch c ăn ngay trong vòng 2 gi . 8. Có d ng c ng ch t th i kín, có n p y và thu gom hàng ngày.
 11. 9. B o m có nhà v sinh, b n r a tay và thư ng xuyên gi gìn v sinh s ch s . 10. B o m có nư c và nư c á s ch. i u 23. i u ki n v sinh an toàn th c ph m t i các ch 1. T t c các th c phN m em vào ch bán ph i có ngu n g c an toàn. i v i gia súc, gia c m và th t ph i có s ki m soát ch ng nh n c a cơ quan thú y. 2. Trong ch ph i quy ho ch b trí riêng bi t các khu: bán gia súc, gia c m; bán th t; bán cá; rau qu ; khô; tươi s ng; ngũ c c; th c phN m ã ch bi n; bánh k o; rư u, bia, nư c gi i khát và khu d ch v ăn u ng t i ch . 3. H th ng c ng rãnh ph i kín, thoát nư c t t, không gây ô nhi m các vùng xung quanh. D ng c ch a ng ch t th i ph i kín, có n p y và ư c thu gom x lý hàng ngày, không ng ô nhi m. 4. Ph i có nhà v sinh, b n r a tay và thư ng xuyên gi v sinh s ch s . 5. T t c các lo i th c phN m ph i ư c bày bán trên bàn, giá, k , t cách ly kh i m t t. 6. Các cơ s d ch v ăn u ng trong ch ph i b o m các i u ki n v sinh theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. 7. Ph i b o m có nư c s ch s d ng trong ch . 8. Có khu gi t m gia súc, gia c m riêng, cách bi t khu bày bán th c phN m. 9. Tuy t i không bày bán th c phN m gi , th c phN m quá h n, kém ch t lư ng ho c th t và gia súc, gia c m b b nh. 10. Không s d ng và bày bán các ch t ph gia ngoài danh m c cho phép c a B Y t . i u 24. i u ki n v sinh an toàn th c ph m trong các siêu th 1. T t c hàng th c phN m bày bán trong siêu th ph i có ngu n g c an toàn. 2. T t c hàng th c phN m bày bán trong siêu th ph i có nhãn mác theo quy nh. Không ư c bày bán hàng th c phN m gi , quá h n s d ng, kém ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m và hàng th c phN m ô nhi m hư h ng bi n ch t. 3. Ph i b o m i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , thi t b d ng c có liên quan n ch bi n và kinh doanh th c phN m trong siêu th . 4. Nhân viên làm d ch v th c phN m trong siêu th ph i ư c khám s c kho , c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân.
 12. 5. Tuy t i không s d ng các ch t ph gia, ch t b o qu n ngoài danh m c cho phép c aB Yt . 6. Ph i có thi t b b o qu n và th c hi n úng ch b o qu n th c phN m. 7. Ph i có nhà v sinh, b n r a tay cho khách. 8. Quy ho ch, s p x p b trí trong siêu th ph i theo nguyên t c ngành, hàng và cách bi t gi a khu v c th c phN m và phi th c phN m, khu ch bi n th c phN m và khu bày bán th c phN m, khu v c th c phN m chín và th c phN m s ng, khu d ch v ăn u ng và các khu v c khác. 9. Khu d ch v ăn u ng ph i b o m các i u ki n v sinh theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. 10. Ph i có nư c s ch s d ng trong siêu th . i u 25. i u ki n v sinh an toàn th c ph m trong H i ch 1. Hàng hoá là th c phN m mu n em trưng bày trong H i ch ph i là các hàng hoá th c phN m ã ư c công b tiêu chuN n ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m. 2. C n b trí, s p x p gi a các khu v c trong h i ch tách bi t nhau: khu d ch v ăn u ng, khu trưng bày s n phN m, khu v sinh, khu thu gom rác... 3. Ph i b o m các i u ki n v sinh an toàn th c phN m v cơ s , thi t b d ng c trưng bày và phương ti n b o qu n th c phN m. 4. Khu d ch v ăn u ng ph i b o m các i u ki n v sinh theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. 5. Tuy t i không ư c trưng bày và bán các hàng th c phN m gi , kém ch t lư ng, quá h n s d ng, hư h ng bi n ch t, ô nhi m, không có nhãn mác y , không có xu t x ngu n g c. 6. Có d ch v thu gom x lý rác th i thư ng xuyên, b o m khu trưng bày và khu d ch v ăn u ng luôn luôn s ch s . 7. B o m s lư ng nhà v sinh, b n r a tay cho khách và thư ng xuyên gi gìn v sinh s ch s . 8. Có h th ng thu gom, x lý nư c th i b o m yêu c u v sinh, tránh gây ô nhi m môi trư ng và ô nhi m th c phN m. 9. Có nư c s ch s d ng trong H i ch . 10. Ban t ch c H i ch ph i thành l p 1 t ki m tra liên ngành v v sinh an toàn th c phN m, có kh năng ánh giá ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m và duy trì các ho t ng m b o v sinh an toàn th c phN m trong H i ch .
 13. i u 26. i u ki n v sinh an toàn th c ph m t i các khu du l ch 1. Ph i có quy ho ch, b trí, s p x p các quán ăn, c a hàng ăn u ng, các ki t 1 khu riêng bi t thu n ti n cho khách i l i và b o m v sinh an toàn th c phN m. 2. Nhân viên làm d ch v ăn u ng ph i ư c khám s c kh e, c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n, có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phN m và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 3. B o m các i u ki n v sinh an toàn th c phN m thi t y u như: cung c p nư c s ch, qu y t hàng, bàn gh , d ng c ăn u ng, d ng c b o qu n, v n chuy n, thi t b ch ng ru i, côn trùng, ng v t gây h i. 4. Các d ng c ch bi n ăn u ng ph i ư c r a và gi gìn s ch s , b o m yêu c u v sinh an toàn th c phN m. 5. B trí khu v sinh riêng bi t, s lư ng và thư ng xuyên gi gìn v sinh s ch s . 6. Cung c p các d ch v thu gom, d n ch t th i hàng ngày. 7. M t b ng ch bi n, nơi trưng bày th c phN m, bàn ăn ph i cách m t t ít nh t 60 cm. 8. Có nư c s ch và b n r a tay cho khách s d ng. 9. M i th c phN m ph i có ngu n g c an toàn. C m kinh doanh các th c phN m gi , quá h n, kém ch t lư ng v sinh an toàn th c phN m và ô nhi m. 10. Các cơ s kinh doanh th c phN m có nguy cơ cao t i khu du l ch ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phN m do cơ quan nhà nư c có thN m quy n c p./.
Đồng bộ tài khoản