Quyết định số 41/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 41/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 77/2006/N -CP ngày 03/8/2006 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Thanh tra B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Thanh tra B Y t (Thanh tra B ) là cơ quan c a B Y t , giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra y t ; th c hi n ch c năng thanh tra hành chính i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong ph m vi c nư c. Thanh tra B ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a B trư ng B Y t , ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c, nghi p v c a Thanh tra Chính ph . Thanh tra B có con d u riêng và tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì ho c tham gia xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy trình, quy ch thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t theo s phân công c a B trư ng, trình c p có thNm quy n ban hành. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a các t ch c, ơn v , cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t .
  2. 3. Thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t i v i các t ch c, cá nhân trong ph m vi c nư c. 4. Làm u m i ch o, t ch c tri n khai th c hi n công tác thanh tra chuyên ngành v sinh th c phNm và dân s - k ho ch hoá gia ình trong ph m vi qu n lý nhà nư c c aB Yt . 5.X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t i v i c c lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . 6. X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m quy nh pháp lu t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t ; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b các quy nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t ư c phát hi n thông qua ho t ng thanh tra. 7. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; làm thư ng tr c Ban ch o phòng, ch ng tham nhũng c a B Y t . 8. Y u c u cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng gi i trình ơn thư khi u n i, t cáo; th c hi n thanh tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a B trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. B i dư ng nghi p v v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng cho các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; hư ng d n, b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành i v i Thanh tra S Y t . 10. Ch o, hư ng d n v t ch c và nghi p v thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, ch o, ôn c vi c th c hi n k ho ch thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng ch ng tham nhũng i v i Thanh tra T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình, Thanh tra C c An toàn v sinh th c phNm và các cơ quan, ơn v tr c thu c B . 11. Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p tr c thu c B Y t trong vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng ch ng tham nhũng. 12. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra. 13. Giúp B trư ng công tác ti p công dân c a B Y t ; tham gia các h i ng thi ua, khen thư ng, k lu t và các h i ng khác theo s phân công c a B trư ng. 14. T ng h p báo cáo nh kỳ ho c t xu t v k t qu thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t trình B trư ng và T ng Thanh tra; t ng k t, rút kinh nghi m, xây d ng nghi p v thanh tra y t . 15. Th c hi n nhi m v khác ư c B trư ng giao và các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t.
  3. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh o Thanh tra B : có Chánh Thanh tra B , các Phó Chánh Thanh tra B . Chánh Thanh tra B do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra; ch u trách nhi m tr c ti p trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t, ng th i ch u trách nhi m trư c T ng Thanh tra v các ho t ng c a Thanh tra B trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. Các Phó Chánh Thanh tra B do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra B ; Phó Chánh Thanh tra B giúp Chánh Thanh tra B , ư c Chánh Thanh tra B phân công ph trách các lĩnh v c c th ; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t , Chánh Thanh tra B và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công. 2. T ch c b máy c a Thanh tra B : a) Phòng Thanh tra y t d phòng; b) Phòng Thanh tra Khám, ch a b nh; c) Phòng Thanh tra Dư c, M phNm, Trang thi t b y t d) Phòng Thanh tra hành chính và phòng, ch ng tham nhũng; e) Phòng T ng h p; g) Phòng i di n Thanh tra B t i phía Nam (n m trong Cơ quan i di n c a B Y t t i thành ph H Chí Minh). 3. Cơ ch ho t ng a) Thanh tra B ho t ng theo ch Th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n, m i quan h c a các Phòng thu c Thanh tra B do Chánh Thanh tra B quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v c a Thanh tra B Y t ư c B trư ng B Y t giao. c) Trư ng phòng, phó Trư ng phòng c a các phòng thu c Thanh tra B ư cb nhi m, mi n nhi m theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. d) Thanh tra viên, công ch c c a Thanh tra B ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra B và trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v ư c giao; có nghĩa v và quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. ) Các ch c danh Chánh Thanh tra B , Phó Chánh Thanh tra B , lãnh o các Phòng thu c Thanh tra B ư c hư ng ph c p theo quy nh hi n hành. 4. Biên ch .
  4. Biên ch c a Thanh tra B ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a Chánh Thanh tra B . i u 4. M i quan h công tác c a Thanh tra B 1. Thanh tra B ph i h p v i các V , C c, T ng c c thu c B trong quá trình th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình; ph i h p v i các cơ quan công an, biên phòng, qu n lý th trư ng, thanh tra chuyên ngành khác, y ban nhân dân các c p và các cơ quan, t ch c có liên quan trong vi c phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t . 2. Thanh tra B có quy n trưng t p Thanh tra viên c a Thanh tra T ng c c Dân s – K ho ch hóa gia ình, Thanh tra C c an toàn v sinh th c phNm, Thanh tra S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tham gia các cu c thanh tra do Thanh tra B ch trì ho c các cu c thanh tra t xu t theo yêu c u c a Thanh tra B . i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản