intTypePromotion=1

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG TR Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 41/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH V N TRUNG ƯƠNG H TR Đ U TƯ THEO M C TIÊU VÀ V N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG TR Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t đ nh s 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c Giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Quy t đ nh s 260/QĐ-BKH ngày 19/11/2008 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư v vi c Giao ch tiêu k ho ch đ u tư phát tri n thu c Ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Ngh quy t s 22/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 c a HĐND t nh khóa V, kỳ h p th 15 v K ho ch phân b v n đ u tư XDCB năm 2009 và danh m c các công trình tr ng đi m c a t nh s d ng v n ngân sách; Xét đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao k ho ch v n Trung ương h tr đ u tư theo m c tiêu và v n Chương trình m c tiêu Qu c gia năm 2009 cho các chương trình, d án như các bi u đính kèm Quy t đ nh này. Đi u 2. Giao Ch t ch UBND các huy n thông báo h ng m c công trình các d án thu c chương trình 135 do huy n qu n lý. Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thông báo h ng m c công trình và cơ c u v n đ u tư cho các chương trình, d án còn l i; ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan và UBND các huy n, th xã hư ng d n ki m tra vi c t ch c th c hi n Quy t đ nh này theo đúng quy đ nh v qu n lý đ u tư và xây d ng. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c t nh, Giám đ c các S , Th trư ng các Ban ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã và các ch đ u tư có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Lê H u Phúc Bi u 1: B TRÍ NGU N V N Đ U TƯ XDCB T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H TR K HO CH NĂM 2009 (Kèm theo Quy t đ nh s 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 c a UBND t nh) ĐVT: Tri u đ ng K ho ch TT Danh m c d án Ch đ u tư Ghi chú năm 2009 T NG S 596.782 A V N TRONG NƯ C 411.782 I CSHT KHU KTTM Đ C BI T LAO B O 40.000 1 Các DA thu c BQL khu KTTM đ c bi t Lao B o BQL khu KTTM 27.000 1
 2. làm ch đ u tư đ c bi t Lao B o 2 Các DA thu c UBND huy n Hư ng Hóa làm ch thu c UBND 10.000 Bao g m v n đ u tư huy n Hư ng CT Tư ng đài Hóa chi n th ng Khe Sanh 3 Các DA thu c các S , ban ngành làm ch đ u tư Các S , ban 3.000 ngành II CHƯƠNG TRÌNH B O V PHÁT TRI N R NG Chi c c Ki m lâm 2.000 III H T NG DU L CH 22.000 1 DA chuy n ti p - Cơ s h t ng khu D ch v - Du l ch C a Vi t BQL các khu du 1.700 HT (Gđ1) l ch - Khu du l ch sinh thái Rú L nh UBND huy n 1.000 Vĩnh Linh - Đư ng Phú L huy n H i Lăng (Gđ1) UBND huy n H i 5.000 Lăng - Quy ho ch h Ái T +Bãi t m Tri u Lăng UBND huy n 200 Tri u Phong 2 DA kh i công m i a Khu d ch v - du l ch C a Vi t (Gđ2) BQL các khu du l ch - Cơ s h t ng sân l h i (San n n) BQL các khu du 2.000 l ch b Khu d ch v - du l ch C a Tùng BQL các khu du l ch - Xây d ng h t ng k thu t bãi t m khu du l ch BQL các khu du 7.900 C a Tùng l ch - Xây d ng tuy n đư ng đi u ch nh khu du l ch BQL các khu du 2.500 C a Tùng l ch 3 Đ i ng v n ODA- phát tri n du l ch b n v ng ti u BQL các khu du 1.000 vùng Mêkông m r ng l ch - H p ph n phát tri n du l ch c ng đ ng g n v i BQL các khu du XĐGN l ch - H p ph n t o đi u ki n thu n l i đi l i, thúc đ y BQL các khu du dòng du l ch l ch 4 Chu n b đ u tư và GPMB BQL các khu du 700 l ch IV ĐƠN V HÀNH CHÍNH M I CHIA TÁCH 20.000 1 Huy n đ o C n C 12.500 a Tr s cơ quan Qu n lý hành chính nhà nư c DA chuy n ti p - Nhà cán b công nhân viên, nhà khách, nhà ăn UBND huy n đ o 1.000 HT và các h ng m c ph tr huy n đ o C n C C nC - Nhà làm vi c Đài Phát thanh- Truy n hình huy n UBND huy n đ o 230 HT đ o C n C (G m c sân đư ng n i b , hàng rào) C nC DA kh i công m i 2
 3. - Tr s làm vi c liên cơ quan huy n đ o C n C UBND huy n đ o 4.170 C nC b H t ng đô th và các công trình công c ng thi t y u DA chuy n ti p - Xây d ng h th ng giao thông tuy n T2 UBND huy n đ o 300 HT C nC - C p đi n huy n đ o C n C (Gđ1) UBND huy n đ o 1.300 HT C nC DA kh i công m i - Xây d ng h th ng giao thông tuy n T2 (Gđ2) UBND huy n đ o 2.000 C nC - Đư ng n i b khu dân cư s 1 UBND huy n đ o 1.500 C nC - DA c p nư c t p trung UBND huy n đ o 500 C nC - Đư ng vào tr s chính (Tuy n N5) UBND huy n đ o 1.500 C nC 2 C p xã 7.500 a Tr s cơ quan Qu n lý hành chính nhà nư c DA kh i công m i - Tr s làm vi c xã Tri u Thư ng, Tri u Phong UBND huy n 2.000 HT Tri u Phong - Tr s làm vi c phư ng 1, TX Qu ng Tr UBND TX Qu ng 2.000 HT, tr s cũ Tr chuy n P3 b H t ng đô th và các công trình công c ng thi t y u DA chuy n ti p - Đư ng trung tâm th tr n C a Vi t UBND TT C a 500 Vi t DA kh i công m i - Tr m Y t xã Tri u Thư ng, Tri u Phong UBND huy n 700 Tri u Phong - Tr m Y T phư ng 2, TX Qu ng Tr UBND TX Qu ng 800 Tr - Trư ng THCS xã Tri u Thư ng, Tri u Phong UBND huy n 1.500 Tri u Phong V CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN 15.000 TH Y S N VÀ GI NG TH Y S N, CÂY TR NG V T NUÔI, CÂY LÂM NGHI P 1 Chương trình phát tri n nuôi tr ng th y s n và S NN- PTNT 10.000 gi ng th y s n 2 Chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi Trung tâm Gi ng 5.000 cây tr ng, v t nuôi VI CHƯƠNG TRÌNH B TRÍ L I DÂN CƯ VÀ Đ NH 12.000 CANH, Đ NH CƯ 3
 4. 1 Chương trình b trí l i dân cư theo Quy t đ nh 193 7.000 - DA mô hình b trí l i dân cư vùng biên gi i, khai Chi c c di dân 3.000 TĐ: Thu h i thác vùng gò đ i xã A Dơi, huy n Hư ng Hóa phát tri n vùng 3.000tri u đ ng kinh t m i ng trư c KH 2009 - DA b trí, s p x p n đ nh dân cư các xã biên gi i Chi c c di dân 1.000 Vi t- Lào phát tri n vùng kinh t m i - Di dân ra đ o C n C Chi c c di dân 1.000 phát tri n vùng kinh t m i - DA TĐC di dân vùng lũ 3 xã Tri u Thư ng, Tri u UBND huy n 1.000 Giang, Tri u Long, huy n Tri u Phong Tri u Phong DA TĐC vùng đ i phía Tây nam huy n H i Lăng UBND huy n H i 1.000 Lăng 2 Các d án đ nh canh, đ nh cư 5.000 - DA ĐCĐC t p trung vùng La Heng, thôn Cu Ban Dân t c 1.000 Dong, xã Húc, huy n Hư ng Hóa - DA ĐCĐC t p trung vùng KaLu, Chân Rò, xã Ban Dân t c 1.000 Đakrông, huy n Đakrông - DA ĐCĐC t p trung vùng sông Ngân, xã Linh Ban Dân t c 1.000 Thư ng, huy n Gio Linh - DA ĐCĐC t p trung vùng PiRao, xã A Ngo, huy n UBND huy n 1.000 Đakrông Đakrông - DA ĐCĐC t p trung vùng Cu Vơ, xã Hư ng Linh, UBND huy n 1.000 huy n Hư ng Hóa Hư ng Hóa VII CHƯƠNG TRÌNH ĐÊ BI N, TRÁNH TRÚ BÃO 15.000 - Nâng c p đê t B n H i S NN-PTNT 9.000 - Nâng c p đê B c Phư c S NN-PTNT 4.500 - Đê Tư ng Vân S NN-PTNT 1.500 VIII CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ BIÊN GI I 9.000 DA chuy n ti p - Nâng c p m t đư ng Lao B o- Hư ng Phùng B Ch huy Biên 8.000 phòng t nh - Đư ng đ n 3 c a kh u ph Cheng, Tà Rung, S GT – VT 1.000 Tr n HT Thanh IX CHƯƠNG TRÌNH BI N ĐÔNG- H I Đ O 33.000 Có QĐ c a Th tư ng Chính ph giao c th X Đ U TƯ Y T T NH, TRUNG TÂM Y T D 10.000 PHÒNG HUY N DA chuy n ti p - Tr n KLHT các công trình đã quy t toán S YT 135 - Trung tâm ki m nghi m dư c ph m- m ph m S YT 1.500 DA kh i công m i - Trung tâm Y T d phòng Đông Hà S YT 3.745 4
 5. - Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS S YT 1.570 - Mua s m thi t b b nh vi n đa khoa t nh B nh vi n Đa 3.000 khoa t nh - Đi u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng b nh vi n B nh vi n Đa 50 đa khoa t nh khoa t nh XI H TR B O T N VĂN HÓA 25.000 DA chuy n ti p - Di tích Thành C Qu ng Tr (Gđ2) S Văn hóa 2.000 Chu n b th c thông tin du l ch hi n DA - Qu ng trư ng và nhà Văn hóa trung tâm t nh S Văn hóa 8.100 thông tin du l ch - Di tích sân bay Tà Cơn (Gđ2) TT B o T n Di 12.000 tích- Danh th ng - Di tích nhà tư ng ni m Ch t ch HCM t i thôn Hà UBND huy n 400 H tr huy n, Xá, Tri u Phong Tri u Phong tr n HT - Di tích đình làng Câu Nhi, H i Lăng UBND huy n H i 500 Ngân sách h Lăng tr - B o t n, tôn t o Di tích đình làng Hà Thư ng, Gio UBND th tr n Gio 1.000 HT Linh Linh - Đư ng vào Di tích đình làng Hà Thư ng UBND th tr n Gio 1.000 H tr K ni m Linh 35 năm gi i phóng XII H TR Đ U TƯ TR S XÃ 4.000 H tr huy n - Tr n KLHT tr s xã Tri u Lăng, Tri u Phong UBND huy n 500 Tr n HT Tri u Phong - Xây m i tr s xã Cam Thanh, huy n Cam L UBND huy n 1.000 Cam L - Xây m i tr s phư ng 4, TX Đông Hà UBND TX Đông 1.000 Hà - Nâng c p, m r ng tr s xã H i Ba, huy n H i UBND huy n H i 750 Lăng Lăng - Nâng c p, m r ng tr s TT B n Quan, huy n UBND huy n 750 Vĩnh Linh Vĩnh Linh XIII Đ U TƯ THEO QUY T Đ NH 160 8.000 1 Huy n Hư ng Hóa: 11 xã 5.500 - Các xã: Hư ng Phùng, Hư ng Vi t, Hư ng L p, UBND huy n 4.000 Xy, A Dơi, Pa T ng, Thanh, Thu n Hư ng Hóa - Các xã: Tân Thành, Tân Long, TT Lao B o Ban Dân t c 1.500 2 Huy n Đakrông: 5xã 2.500 - Các xã: A Bung, Tà Long, A Vao, Ba Nang UBND huy n 2.000 Đakrông - Xã A Ngo Ban Dân t c 500 XIV Đ U TƯ THEO NGH QUY T 39 C A B CHÍNH 50.000 TR 1 H tr ưu đãi đ u tư 3.000 2 CSHT đô th TX Đông Hà 22.000 5
 6. - Các d án h t ng đô th UBND TX Đông 14.000 Hà + D án chuy n ti p UBND TX Đông 9.400 Hà + D án kh i công m i UBND TX Đông 4.600 Hà - C i thi n môi trư ng đô th mi n Trung (Đ i ng) UBND TX Đông 8.000 +ADB Hà 3 H t ng làng ngh 3.500 - D án chuy n ti p + CSHT làng ngh th tr n Ái T UBND huy n 1.300 Tri u Phong + CSHT làng ngh Tân Đ nh UBND huy n 1.000 Cam L - D án hoàn thành + CSHT làng ngh Diên Sanh UBND huy n H i 1.000 HT Lăng - Chu n b th c hi n D án CSHT làng ngh B c UBND huy n 200 H Xá Vĩnh Linh 4 H t ng ch 3.000 D án hoàn thành - Ch phiên Cam L UBND huy n 1.000 HT Cam L - Ch Do Vĩnh Linh UBND huy n 1.500 HT Vĩnh Linh D án kh i công m i - Ch Trung tâm huy n Tri u Phong UBND huy n 500 Tri u Phong 5 Nông nghi p 6.500 - Đ i ng DA kh c ph c kh n c p h u qu thiên tai S NN-PTNT 3.500 TĐ: Tr n năm 2005 chương trình đê bi n: 3.500tri u đ ng -DA Quy ho ch và đ u tư xây d ng Khu Tái đ nh UBND huy n H i 3.000 Ngân sách TW cư di dân vùng lũ H i Lăng Lăng 23.730 tri u đ ng 6 Giao thông 2.700 - C u tràn Ba Lòng S GT-VT 1.365 Tr n HT - Đư ng Lý Thư ng Ki t (Đo n Hàm Nghi- Nguy n S GT-VT 1.335 Tr n HT Du) 7 Y t (H tr th c hi n NQ 2d-HĐND t nh) 1.000 D án kh i công m i - Tr m y t xã H i Khê, huy n H i Lăng UBND huy n H i 400 Lăng - Tr m y té xã vĩnh Thái, huy n Vĩnh Linh UBND huy n 300 Vĩnh Linh 6
 7. - Tr m y t th tr n Cam L UBND huy n 300 Cam L 8 Văn hóa- Thông tin- TDTT 3.300 D án chuy n ti p - H tr thi t b TTVH thanh thi u nhi C a Vi t TT văn hó TTN 200 C a Vi t - SVĐ Đông Hà giai đo n 2 S VHTTDL 2.300 - Quy ho ch đ u tư và xây d ng Trung tâm TDTT UBND huy n Gio 800 H tr K ni m huy n Gio Linh Linh 35 năm gi i phóng, HT 9 An ninh qu c phòng 5.000 D án chuy n ti p - Nâng c p Trư ng quân s t nh B CHQS t nh 400 Tr n HT - Nhà cán b cơ quan B Ch huy quân s t nh B CHQS t nh 4.600 XV H T NG KHU CÔNG NGHI P 14.000 D án chuy n ti p - Khu Công nghi p Nam Đông Hà BQL các Khu 9.000 Công nghi p - Khu Công nghi p Quán Ngang BQL các Khu 5.000 HT đư ng Công nghi p trung tâm XVI Đ I NG ODA 37.000 1 D án chuy n ti p 21.000 - Chương trình PTNT Qu ng Tr giai đo n 3 Chương trình 3.000 + Ph n lan PTNT Qu ng Tr - D án chia S BTK t nh, huy n 3.000 + Th y Đi n Vĩnh Linh, Gio Linh - Gi m nghèo Mi n Trung BQL DA gi m 11.000 +ADB nghèo QTr - C p nư c th tr n Cam L Cty TNHH MTV 1.800 Tr n , ngân CN-XD QTr sách 7.340 - C p nư c th tr n B n Quan Cty TNHH MTV 1.100 Tr n , ngân CN-XD QTr sách 4.783 - Đư ng H Xá- Vĩnh Tú- Vĩnh Thái S GT-VT 1.100 HT ngân sách: 3.400 2 Đ i ng các d án do S NN-PTNT làm ch đ u 16.000 tư - H th ng th y l i Nam Th ch Hãn S NN-PTNT 3.000 + ADB - D án kh c ph c kh n c p h u qu thiên tai năm S NN-PTNT 1.500 + ADB 2005 t nh Qu ng Tr - Phát tri n nông thông t ng h p Qu ng Tr S NN-PTNT 1.000 + ADB - Nâng c p h Hà Thư ng S NN-PTNT 1.000 WB - Ch ng lũ cho vùng trũng H i Lăng S NN-PTNT 8.000 + WB - Nâng c p h Thác Heo S NN-PTNT 1.500 Tr n , ngân sách 2.689 7
 8. tri u đ ng XVI TRUNG TÂM C M XÃ 3.000 I - TTCX Đakrông- Ba Nang, huy n Đakrông UBND huy n 2.000 Đakrông - TTCX Hư ng Phùng, huy n Hư ng Hóa UBND huy n 1.000 Hư ng Hóa XVI Đ ÁN TIN H C HÓA CÁC CƠ QUAN VP t nh y 2.782 II XIX H TR KHÁC 90.000 1 D án chuy n ti p 62.000 - C u C a Vi t S GT-VT 50.000 - Rà phá bom mìn t nh Qu ng Tr (Đ t 1) B CHQS t nh 12.000 2 Các Công trình k ni m 100 năm ngày sinh T ng 28.000 Bí thư Lê Du n - Qu ng trư ng và Nhà văn hóa trung tâm t nh S VHTTDL 24.500 - TT Văn hóa- Th d c th thao huy n Tri u Phong UBND huy n 400 Tr n HT Tri u Phong - Đư ng n i TL68 vào xã Tri u Đông UBND huy n 1.300 Tr n HT Tri u Phong - Đư ng n i TL64 vào xã Tri u Đông S GT-VT 1.300 Tr n quy t toán - Trung tâm D ch v - H i ngh t nh VP UBND t nh 500 Tr n HT B V N NƯ C NGOÀI 185.000 1 C i thi n môi trư ng đô th Mi n Trung (ĐHà) UBND TX Đông 39.340 ADB Hà 2 Gi m nghèo Mi n Trung BQL DA gi m 24.290 ADB nghèo Qu ng Tr 3 Chương trình PTNT Qu ng Tr giai đo n 3 Chương trình 13.960 Ph n Lan PTNT Qu ng Tr 4 D án Chia S BTK t nh, huy n 15.180 Th y Đi n Vĩnh Linh, Gio Linh 5 H th ng th y l i Nam Th ch Hãn S NN-PTNT 30.420 ADB 6 Ch ng lũ cho vùng trũng H i Lăng S NN-PTNT 12.140 WB 7 Phát tri n nông thôn t ng h p Qu ng Tr S NN-PTNT 16.990 ADB 8 D án kh c ph c kh n c p h u qu thiên tai năm S NN-PTNT 22.560 ADB 2005 t nh Qu ng Tr 9 Nâng c p h Hà Thư ng S NN-PTNT 7.420 WB 10 Phòng ch ng b nh truy n nhi m ti u vùng sông S Yt 2.700 ADB Mêkông Bi u 2: B TRÍ K HO CH NĂM 2009 NGU N V N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, CHƯƠNG TRÌNH 5 TRI U HA R NG 8
 9. (Kèm theo Quy t đ nh s 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 c a UBND t nh) ĐVT: Tri u đ ng KH năm 2009 TT Tên chương trình m c tiêu Ch đ u tư Trong đó Ghi chú T ng s ĐTPT SN A T ng s 133.371 55.935 77.436 I CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 93.415 23.000 70.415 1 Chương trình m c tiêu Qu c gia gi m 12.282 9.600 2.682 nghèo DA h tr phát tri n cơ s h t ng 9.600 9.600 thi t y u các xã ĐBKK, vùng bãi ngang ven bi n và h i đ o + Huy n H i Lăng (2 xã: H i An, H i UBND huy n 1.600 1.600 Khê) H i Lăng + Huy n Tri u Phong (3 xã: Tri u An, UBND huy n 2.400 2.400 Tri u Vân và Tri u Lăng) Tri u Phong + Huy n Vĩnh Linh (4 xã: Vĩnh Thái, UBND huy n 3.200 3.200 Vĩnh Kim, Vĩnh Th ch, Vĩnh Quang) Vĩnh Linh + Huy n Gio Linh (3 xã: Trung Giang, UBND huy n 2.400 2.400 Gio H i, Gio Vi t) Gio Linh 2 D án KN-KL-KN và phát tri n s n 1.200 1.200 xu t, phát tri n ngành ngh + Khuy n nông khuy n lâm TTKN-KL t nh 300 300 + H tr phát tri n SX và ngành ngh S NN-PTNT 800 800 + H tr huy n đ o C n C UBND huy n 100 100 đ oC nC 3 D án d y ngh cho ngư i nghèo S LĐ-TB&XH 670 670 4 D án nâng cao năng l c gi m nghèo S LĐ-TB&XH 265 265 5 Tr giúp pháp lý TT Tr giúp 230 230 pháp lý nhà nư c 6 Ho t đ ng giám sát đánh giá BCĐ gi m 317 317 nghèo t nh, huy n II Chương trình m c tiêu Qu c gia vi c 2.330 2.000 330 làm 1 DA H tr phát tri n th trư ng lao đ ng + Xây d ng sàn giao d ch vi c làm và TT gi i thi u 2.200 2.000 200 trung tâm b i dư ng k năng tìm vi c làm ki m vi c làm + Đào t o ngu n nhân l c lao đ ng TT gi i thi u 2.000 2.000 vi c làm 2 Ho t đ ng nâng cao năng l c qu n lý S LĐ-TB&XH 200 200 lao đ ng vi c làm 9
 10. 3 Ho t đ ng giám sát đánh giá BCĐ vi c làm 40 40 t nh III Chương trình phòng ch ng ma túy Công an t nh 90 90 IV Chương trình phòng ch ng t i ph m Công an t nh 1.000 1.000 V Chương trình Dân s - KHHGĐ 670 670 1 DA truy n thông- Giáo d c thay đ i Chi c c DS và 6.444 6.444 hành vi KHHGĐ 2 DA nâng cao ch t lư ng d ch v KHH Chi c c DS và 1.325 1.325 gia đình KHHGĐ 3 DA đ m b o h u c n và đ y m nh Chi c c DS và 707 707 ti p th xã h i các phương ti n tránh KHHGĐ thai 4 DA nâng cao năng l c qu n lý, đi u Chi c c DS và 196 196 hành và t ch c th c hi n chương KHHGĐ trình 5 DA nâng cao ch t lư ng thông tin Chi c c DS và 1.703 1.703 chuyên ngành dân s và KHH-GĐ KHHGĐ 6 DA th nghi m, m r ng m t s mô Chi c c DS và 485 485 hình, gi i pháp can thi p, góp ph n KHHGĐ nâng cao ch t lư ng dân s 7 Đ án ki m soát dân s các vùng Chi c c DS và 485 485 bi n đ o, đ o và ven bi n KHHGĐ VI Chương trình phòng ch ng m t s 1.543 1.543 b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS Ho t đ ng s nghi p 4.776 1.000 3.776 1 DA phòng ch ng lao S Yt 3.776 3.776 2 DA phòng ch ng phong S Yt 23 23 3 DA phòng ch ng s t rét S Yt 147 147 4 DA phòng ch ng HIV/AIDS S Yt 651 651 5 DA phòng ch ng suy dinh dư ng tr S Yt 872 872 em 6 DA b o v s c kh e tâm th n c ng S Yt 1.146 1.146 đ ng 7 DA tiêm ch ng m r ng S Yt 570 570 8 Quân dân y k t h p S Yt 280 280 Đ u tư phát tri n 87 87 1 Xây d ng Trung tâm phòng ch ng S Yt 1.000 1.000 HIV/AIDS VII Chương trình Văn hóa 1.000 1.000 1 DA ch ng xu ng c p và tôn t o các di 5.100 3.600 1.500 tích l ch s + C u treo B n T t TT B o t n 3.600 3.000 600 DT&DT + Đình làng Câu Nhi UBND huy n 3.000 3.000 H i Lăng 10
 11. 2 DA xây d ng xã đi m hình tri n khai S VH-TT&DL 600 600 hi u qu phòng trào toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa 3 DA tăng cư ng đ u tư xây d ng, S VH-TT&DL 340 340 phát tri n h th ng thi t ch t văn hóa thông tin cơ s vùng sâu, vùng xa 4 DA làng, b n, buôn có hoàn c nh đ c S VH-TT&DL 200 200 bi t 5 DA c ng c và phát tri n h th ng thư S VH-TT&DL 610 600 10 vi n công c ng 6 DA c p các trang thi t b và s n ph m S VH-TT&DL 140 140 VHTT cho đ ng bào dân t c thi u s , tuy n biên gi i và h i đ o 7 DA nâng cao năng l c ph bi n phim, TT phát hành 150 150 đào t o nâng cao trình đ s d ng phim và chi u công ngh hi n đ i trong s n ph m bóng Qu ng và ph bi n phim vùng sâu, vùng Tr xa VIII Chương trình v sinh an toàn th c S Yt 60 60 ph m 1 DA nâng cao qu n lý ch t lư ng v S Yt 943 943 sinh an toàn th c ph m 2 DA thông tin giáo d c truy n thông S Yt 269 269 b o đ m ch t lư ng VSVT th c ph m 3 DA tăng cư ng năng l c ki m S Yt 180 180 nghi m ch t lư ng VSSTTP; xây d ng h th ng giám sát ng đ c th c ph m, các b nh truy n qua đư ng th c ph m 4 DA đ m b o v sinh an toàn th c S Yt 174 174 ph m th c ăn đư ng ph 5 DA đ m b o v sinh an toàn th c S Yt 130 130 ph m trong s n xu t. sơ ch b o qu n, ch bi n nông s n th c ph m 6 DA b o đ m an toàn d ch b nh, an S Yt 90 90 toàn môi trư ng và an toàn th c ph m đ i v i s n ph m th y s n có ngu n g c t nuôi tr ng IX Chương trình nư c sinh ho t và TT nư c 100 100 VSMTNT SH&VSMTNT 1 Huy n Tri u Phong 7.200 6.800 400 + H th ng x lý nư c Tư ng Vân, TT nư c 100 100 HT xã Tri u An SH&VSMTNT 2 Huy n H i Lăng 100 100 + H th ng c p nư c sinh ho t thông TT nư c 2.000 2.000 HT Văn V n, xã H i Quy SH&VSMTNT + H th ng c p nư c Hà L , xã H i TT nư c 1.500 1.500 Xây Tân SH&VSMTNT m i 3 Huy n Vĩnh Linh 589,720 589,720 11
 12. + H th ng c p nư c sinh ho t Tân TT nư c 55,720 55,720 Tr n Hòa, Tân Bình, xã Vĩnh Hi n SH&VSMTNT + H th ng c p nư c sinh ho t tây TT nư c 500 500 Xây thôn Sa Nam, xã Vĩnh Long SH&VSMTNT m i + H th ng c p nư c sinh ho t thôn TT nư c 34 34 HT Hi n Lương, xã Vĩnh Thành SH&VSMTNT 4 Huy n Gio Linh 3.003,353 3.003,35 3 + H th ng c p nư c sinh ho t An TT nư c 33,353 33,353 Tr n Khê, xã Gio Sơn SH&VSMTNT + X lý đư ng đi n, gi ng khoan h TT nư c 120 120 HT th ng nư c Trung An, Phú Ân, xã H i SH&VSMTNT Thái + H th ng c p nư c sinh ho t thôn TT nư c 2.350 2.350 HT Xuân Hòa, H i Ch , xã Trung H i SH&VSMTNT + H th ng c p nư c sinh ho t Võ TT nư c 500 500 Xây Xá, xã Trung Sơn SH&VSMTNT m i 5 Huy n Cam L 950 950 + H th ng c p nư c sinh ho t Tân TT nư c 950 950 HT Xuân, Thi n Chánh xã Cam Th y SH&VSMTNT 6 Chu n b đ u tư TT nư c 126,927 126,927 SH&VSMTNT 7 H tr gi ng khoan H i ngư i mù TT nư c 30 30 SH&VSMTNT 8 Các mô hình h xí h p v sinh, TT nư c 400 400 chu ng tr i chăn nuôi h p v sinh và SH&VSMTNT truy n thông, t p hu n s d ng CT nư c X Chương trình Giáo d c- Đào t o 52.670 52.670 1 DA c ng c ph c p ti u h c và th c S GD-ĐT 2.500 2.500 hi n ph c p THCS 2 DA đ i m i chương trình, n i dung S GD-ĐT 3.100 3.100 sách giáo khoa 3 DA đào t o cán b tin h c và đưa tin S GD-ĐT 3.500 3.500 h c vào nhà trư ng 4 DA đào t o, b i dư ng giáo viên, S GD-ĐT 6.000 6.000 tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng sư ph m 4.1 Công trình chuy n ti p 300 300 HT - Thư vi n trư ng Cao đ ng sư ph m Trư ng CĐSP 300 300 Qu ng Tr QTr 4.2 Công trình kh i công m i 5.700 5.700 - Gi ng đư ng đa năng Trư ng CĐSP Trư ng CĐSP 5.000 5.000 Qu ng Tr QTr - B i dư ng giáo viên trư ng CĐSP Trư ng CĐSP 200 200 QTr - B i dư ng giáo viên 500 500 12
 13. 5 DA h tr giáo d c mi n núi, vùng 15.000 15.000 dân t c ít ngư i và vùng có nhi u khó khăn 5.1 Các công trình chuy n ti p 8.950 8.950 - Nhà Hi u b và Nhà h c th c hành S GD-ĐT 300 300 HT trư ng PT DTNT t nh - Nhà h c th c hành trư ng PT DTNT S GD-ĐT 500 500 HT Hư ng Hóa - Nhà h c th c hành trư ng PT DTNT S GD-ĐT 500 500 HT Đakrông - Trư ng THPT Hư ng Phùng, Hư ng S GD-ĐT 800 800 HT Hóa - Trư ng THPT Tà R t, Đakrông S GD-ĐT 2.700 2.700 HT - Trư ng THPT A Túc, Hư ng Hóa S GD-ĐT 2.750 2.750 HT - Trư ng THPT Tri u Phong Trư ng THPT 400 400 H tr Tri u Phong tr n - Trư ng THPT Lê Th Hi u, Cam L Trư ng THPT 300 300 H tr Lê Th Hi u - Thi t b và h tr h c ph m cho h c S GD-ĐT 700 700 sinh mi n núi 5.2 H tr đ i ng KCH trư ng, l p h c, 6.050 6.050 nhà công v giáo viên - Huy n Hư ng Hóa UBND huy n 1.000 1.000 Hư ng Hóa - Huy n Đakrông UBND huy n 1.000 1.000 Đakrông - Huy n Vĩnh Linh UBND huy n 900 900 Vĩnh Linh - Huy n Gio Linh UBND huy n 900 900 Gio Linh - Huy n Cam L UBND huy n 600 600 Cam L - Kh i tr c thu c S GD-ĐT S GD-ĐT 1.400 1.400 - Chu n b l p d án (Chu n b đ u tư) 250 250 + Nhà h c th c hành- Trư ng THPT S GD-ĐT 50 50 Gio Linh + Nhà h c th c hành- Trư ng THPT S GD-ĐT 40 40 Lê Th Hi u, Cam L + Nhà Hi u b trư ng THPT C a S GD-ĐT 40 40 Tùng + Trư ng THPT Lâm Sơn Th y, Vĩnh S GD-ĐT 40 40 Linh + Nhà h c th c hành- Trư ng THPT S GD-ĐT 40 40 Chu Văn An, Tri u Phong + Nhà h c Trung tâm k thu t T ng S GD-ĐT 40 40 h p- Hư ng nghi p t nh 6 DA Tăng cư ng CSVC các trư ng S GD-ĐT 11.000 11.000 13
 14. h c, xây d ng m t s trư ng tr ng đi m 6.1 Các công trình chuy n ti p 4.300 4.300 - Trư ng THPT Vĩnh Linh S GD-ĐT 1.000 1.000 - Trư ng THPT Gio Linh S GD-ĐT 650 650 HT - Nhà h c 02 t ng Trung tâm KTTH-HN S GD-ĐT 900 900 HT Tri u Phong - Nhà h c 02 t ng Trung tâm KTTH-HN S GD-ĐT 250 250 HT Sông Hi u - Trung tâm KTTH-HN th xã Qu ng Tr S GD-ĐT 500 500 - Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh S GD-ĐT 700 700 - Tr n các công trình đã quy t toán S GD-ĐT 300 300 6.2 Các công trình xây d ng m i 3.500 3.500 - Trung tâm giáo d c thư ng xuyên th S GD-ĐT 2.000 2.000 xã Qu ng Tr - Trư ng PTTH Ch Lan Viên Đông Hà nt 1.000 1.000 Trư ng Phan - Trư ng PTTH Phan Chu Trinh 500 500 H tr Chu Trinh H tr đ i ng KCH trư ng, l p h c, 6.3 2.000 2.000 nhà công v giáo viên UBND huy n - Huy n Tri u Phong 900 900 Tri u Phong UBND huy n - Huy n H i Lăng 900 900 H i Lăng UBND TX - Th xã Qu ng tr 200 200 Qu ng tr 6.4 H tr các huy n, th xã 1.200 1.200 Phòng GD-ĐT - Trư ng THCS H i Ba, H i Lăng huy n H i 500 500 HT Lăng Trư ng Ti u h c B c Phư c, Tri u UBND huy n - 700 700 Phong Tri u Phong D án tăng cư ng năng l c đào t o 7 11.570 11.570 ngh Theo TB c a 7.1 Năng l c đào t o ngh 9.270 9.270 B LĐ- TB & XH S LĐ- TB & - Giám sát, đánh giá d án 70 70 XH Trư ng Trung Trư ng Trung c p ngh t ng h p - c p ngh T ng 3.300 3.300 Qu ng Tr h p Qu ng Tr Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p H i - ngh t ng h p 900 900 Lăng H i Lăng 14
 15. Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Vĩnh - ngh t ng h p 900 900 Linh Vĩnh Linh Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Cam - ngh t ng h p 1.600 1.600 L Cam L Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Tri u - ngh t ng h p 900 900 Phong Tri u Phong Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Gio - ngh t ng h p 1.600 1.600 Linh Gio Linh H tr d y ngh cho lao đ ng nông 7.2 thôn, ngư i dân t c thi u s , ngư i 2.300 2.300 tàn t t Trư ng Trung Trư ng Trung c p ngh t ng h p + c p ngh T ng 200 200 Qu ng Tr h p Qu ng Tr Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p H i + ngh t ng h p 200 200 Lăng H i Lăng Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Vĩnh + ngh t ng h p 250 250 Linh Vĩnh Linh Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Tri u + ngh t ng h p 250 250 Phong Tri u Phong Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Cam + ngh t ng h p 200 200 L Cam L Trung tâm D y Trung tâm D y ngh t ng h p Gio + ngh t ng h p 200 200 Linh Gio Linh Trung tâm K Trung tâm K thu t t ng h p Hư ng thu t t ng h p + 250 250 nghi p H i Lăng Hư ng nghi p H i Lăng Trung tâm K Trung tâm K thu t t ng h p Hư ng thu t t ng h p + 200 200 nghi p Vĩnh Linh Hư ng nghi p Vĩnh Linh Trung tâm K thu t t ng h p Trung tâm K thu t t ng h p Hư ng + Hư ng nghi p 200 200 nghi p Ngô Tuân Hư ng Hóa Ngô Tuân Hư ng Hóa Trư ng Trung Trư ng Trung h c Nông nghi p & + h c Nông 100 100 PTNT nghi p & PTNT Trung tâm D y Trung tâm D y ngh và H tr nông + ngh và H tr 250 250 dân nông dân 15
 16. B CHƯƠNG TRÌNH 135 24.671 17.650 7.021 1 D án xây d ng cơ s h t ng 17.650 17.650 UBND huy n - Huy n Gio Linh (02 thôn) 300 300 Gio Linh UBND huy n - Huy n Vĩnh Linh (01 xã, 02 thôn) 1.100 1.100 Vĩnh Linh UBND huy n - Huy n Hư ng Hóa (11 xã, 02 thôn) 9.550 9.550 Hư ng Hóa UBND huy n - Huy n Đakrông (08 xã, 02 thôn) 6.550 6.550 Đakrông UBND huy n - Huy n Cam L (01 thôn) 150 150 Cam L D án h tr phát tri n s n xu t và 2 4.330 4.330 chuy n d ch cơ c u kinh t UBND huy n - Huy n Gio Linh (02 thôn) 60 60 Gio Linh UBND huy n - Huy n Vĩnh Linh (01 xã, 02 thôn) 260 260 Vĩnh Linh UBND huy n - Huy n Hư ng Hóa (11 xã, 02 thôn) 2.350 2.350 Hư ng Hóa UBND huy n - Huy n Đakrông (08 xã, 02 thôn) 1.630 1.630 Đakrông UBND huy n - Huy n Cam L (01 thôn) 30 30 Cam L D án đào t o, nâng cao ch t lư ng Ban Dân t c 3 1.365 1.365 cán b xã, thôn, b n và c ng đ ng Chính sách h tr các d ch v c i UBND các 4 91 91 thi n và tr giúp pháp lý huy n 5 Duy tu, b o dư ng 1.112 1.112 UBND huy n - Huy n Hư ng Hóa 535 535 Hư ng Hóa UBND huy n - Huy n Đakrông 413 413 Đakrông UBND huy n - Huy n Vĩnh Linh 82 82 Vĩnh Linh UBND huy n - Huy n Gio Linh 82 82 Gio Linh H tr kinh phí Ban Ch đ o Chương Ban Ch đ o 6 123 123 trình 135 t nh C TR NG M I 5 TRI U HA R NG 15.285 15.285 Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng Lâm 1 Lâm trư ng 69 69 trư ng B n H i B nH i Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng Lâm 2 Lâm trư ng 386 386 trư ng Đư ng 9 Đư ng 9 3 Ban QLDA 661 1.495 1.495 Tr ng m i 5 tri u ha r ng Hư ng Hư ng Hóa- 16
 17. Hóa- Đakrông Đakrông Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng huy n 4 huy n Tri u 888 888 Tri u Phong Phong Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng huy n H i 5 huy n H i 1.119 1.119 Lăng Lăng Tr ng m i 5 tri u ha r ng Nam B n Ban QLDA 661 6 839 839 H i, huy n Gio Linh huy n Gio Linh Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng Khu B o Khu B o t n 7 672 672 t n thiên nhiên Đakrông thiên nhiên Đakrông Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng lưu v c 8 lưu v c sông 980 980 sông Th ch Hãn Th ch Hãn Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng lưu v c 9 lưu v c sông 4.096 4.096 sông B n H i B nH i Ban QLDA h H tr tr ng r ng s n xu t huy n tr tr ng r ng 10 580 580 Vĩnh Linh s n xu t Vĩnh Linh Ban QLDA h H tr tr ng r ng s n xu t huy n tr tr ng r ng 11 521 521 Cam L s n xu t Cam L Ban QLDA h H tr tr ng r ng s n xu t huy n tr tr ng r ng 12 846 846 Hư ng Hóa s n xu t Hư ng Hóa Ban QLDA h H tr tr ng r ng s n xu t huy n tr tr ng r ng 13 947 947 Đakrông s n xu t Đakrông Ban QLDA h H tr tr ng r ng s n xu t TX Đông tr tr ng r ng 14 207 207 Hà s n xu t TX Đông Hà Ban QLDA 661 Tr ng m i 5 tri u ha r ng khu v c khu v c biên 15 1.498 1.498 biên gi i huy n Đakrông gi i huy n Đakrông Ban QLDA 661 16 Qu n lý phí Ban Qu n lý d án t nh 142 142 t nh Ghi chú: - Danh sách các xã đ u tư Chư ng trình 135 giai đo n 2 th c hi n theo Quy t đ nh s 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 và Quy t đ nh s 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 c a Th tư ng Chính ph ; - Danh sách các thôn đ u tư Chư ng trình 135 giai đo n 2 th c hi n theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 c a y ban Dân t c. 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản