Quyết định số 4100/1998/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định số 4100/1998/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4100/1998/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Chi Cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4100/1998/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4100/1998/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 1998 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C HO T NG C A CHI C C THÚ Y THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v thi hành Pháp l nh Thú y ; - Căn c Quy t nh s 694/NN-TY/Q ngày 11 tháng 12 năm 1993 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a Chi C c Thú y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c m ng lư i Thú y cơ s ; - Căn c Quy t nh s 825/Q -UB-NC ngày 23-3-1994 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c Chi C c Thú y thành ph ; - Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph t i công văn s 27/CV-NN ngày 13 tháng 01 năm 1998 và c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph t i công văn s 83/TCCQ ngày 27 tháng 5 năm 1998 ; QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Chi C c Thú y thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng cơ quan có liên quan, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Chi C c Trư ng Chi C c Thú y thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C
  2. Lê Thanh H i QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A CHI C C THÚ Y THÀNH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo quy t nh s 4100/1998/Q -UB-NC ngày 08 tháng 8 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương I VN TRÍ-CH C NĂNG-NHI M V VÀ QUY N H N. i u 1. - V trí : 1. Chi C c Thú y thành ph H Chí Minh là cơ quan chuyên môn tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , ng th i là t ch c thu c h th ng chuyên ngành thú y t Trung ương n a phương. Chi C c Thú y thành ph H Chí Minh ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , ng th i ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a C c Thú y. 2. Chi C c Thú y là ơn v s nghi p có thu, th c hi n ch h ch toán t trang tr i kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n ngân hàng (k c tài kho n ngo i t ) theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. - Ch c năng : Chi C c Thú y thành ph H Chí Minh có trách nhi m giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c v công tác thú y trên a bàn thành ph H Chí Minh và th c hi n nhi m v chNn oán, phòng-ch ng d ch b nh, ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t, ki m soát gi t m ng v t và ki m tra v sinh thú y th c phNm có ngu n g c ng v t lưu thông tiêu dùng trong nư c, qu n lý thu c thú y trên a bàn thành ph H Chí Minh theo s phân công và hư ng d n c a C c Thú y. i u 3. - Nhi m v : 1. Xây d ng và t ch c ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch ng n h n, trung h n và dài h n v công tác thú y trong ph m vi thành ph trên cơ s ch trương c a ngành và c a y ban nhân dân thành ph . 2. T ch c th c hi n vi c theo dõi, phát hi n, chNn oán, xác nh d ch b nh ng v t, thông báo k p th i tình hình d ch b nh, xu t ch trương và hư ng d n bi n pháp phòng-ch ng d ch b nh, ngăn ch n, d p t t các d ch ng v t x y ra trên a bàn thành ph và qu n lý các d ch cũ. nh kỳ ki m tra d ch b nh, v sinh thú y t i các
  3. cơ s có ho t ng liên quan n công tác thú y c a thành ph và c a các cơ quan Trung ương óng trên a bàn thành ph theo s phân công c a C c Thú y. 3. T ch c th c hi n công tác ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t lưu thông v n chuy n trên a bàn thành ph ; ki m soát gi t m ng v t ; ki m tra v sinh th c phNm có ngu n g c ng v t, ki m tra v sinh thú y th c ăn chăn nuôi trong ph m vi thành ph . T ch c và th c hi n ki m d ch ng v t m t s c a khNu, u m i giao thông theo s phân công c a C c Thú y. 4. T ch c và th c hi n kh trùng, tiêu c các cơ s có ho t ng liên quan n công tác thú y ; các phương ti n v n chuy n ng v t ; s n phNm ng v t trên a bàn thành ph . 5. Qu n lý Nhà nư c v thu c thú y trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t ; tr c ti p qu n lý, hư ng d n, s d ng các lo i vacxin phòng-ch ng d ch b nh ng v t trên a bàn thành ph . Giúp Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph qu n lý qu d tr v thu c thú y thành ph . 6. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ch chính sách, chuyên môn nghi p v thu c chuyên ngành và khuy n nông v thú y. ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v cho cán b k thu t, k thu t viên thú y cơ s s n xu t ; t p hu n chuyên môn nghi p v v công tác thú y, v pháp lu t, ch chính sách, ki n th c ph thông có liên quan n lãnh v c thú y. 7. T ch c ch o th c hi n công tác thú y và các chương trình qu c gia v phòng, ch ng d ch b nh ng v t trên a bàn thành ph ư c C c Thú y phân công. Ti n hành kh o sát, th c nghi m và ch o ng d ng ti n b k thu t chuyên ngành thú y ; th c hi n các d ch v k thu t thú y theo quy nh chung c a Nhà nư c. 8. Báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình d ch b nh ng v t, ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m ng v t, qu n lý thu c thú y và các ho t ng khác liên quan n công tác thú y thành ph theo quy nh c a C c Thú y. i u 4. - Quy n h n : 1. C p, thu h i các lo i gi y ch ng nh n tiêm phòng, gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t, gi y ch ng nh n v sinh thú y, gi y phép hành ngh thú y, d ch v thú y thành ph ; ư c thu công d ch v thú y, l phí và phí t n v công tác thú y theo hư ng d n c a C c Thú y và các ngành có liên quan. 2. Qu n lý các ơn v tr c thu c Chi C c : các Tr m Thú y qu n-huy n ; các Tr m Ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông trên a bàn thành ph ; các Tr m chuyên ngành ; các cơ s d ch v k thu t thú y. 3. T ch c và th c hi n công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thú y c a các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác thú y ; x lý các vi ph m hành chánh v công tác thú y ; gi i quy t tranh ch p và khi u n i, t cáo v thú y trên a bàn thành ph theo thNm quy n. Qu n lý ch o th c hi n các quy
  4. trình, quy ph m, tiêu chuNn nh m c, nh m c khoa h c k thu t, th c hi n các ch chính sách v thú y. 4. Thông qua S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph và C c Thú y, Chi C c Thú y ư c quan h h p tác v i các t ch c qu c t trao i thông tin v khoa h c-k thu t trong lãnh v c thú y v i nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c. Chương II T CH C B MÁY. i u 5. - Cơ c u t ch c b máy c a Chi C c Thú y thành ph g m có : 1. Ban lãnh o Chi C c : Lãnh o Chi C c Thú y có Chi C c Trư ng và có t 01 n 03 Phó Chi C c Trư ng. Chi C c Trư ng ph i là Bác sĩ thú y, các Phó Chi C c Trư ng ph trách k thu t là Bác sĩ thú y ho c K sư chăn nuôi thú y ho c K sư chăn nuôi ã ho t ng trong ngành thú y t 5 năm tr lên. Chi C c Trư ng do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph quy t nh b nhi m sau khi ư c C c Trư ng C c Thú y th a thu n. Phó Chi C c Trư ng do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph quy t nh b nhi m theo ngh c a Chi C c Trư ng Chi C c Thú y. 2. B máy giúp vi c : 2.1- B máy giúp vi c Chi C c Trư ng g m có các phòng : - T ch c-Hành chánh - K ho ch – T ng h p – Vi tính. - Tài chánh-K toán. - Thanh tra Thú y và Pháp ch . M i phòng có 01 Trư ng phòng và có t 01 n 02 Phó Trư ng Phòng giúp vi c. Chi C c Trư ng quy t nh b nhi m và mi n nhi m Trư ng, Phó phòng. Xét yêu c u công tác th c t t ng giai o n, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph quy t nh s p x p b máy giúp vi c theo ngh c a Chi C c Trư ng Chi C c Thú y. 2.2- Ch c năng, nhi m v , quy n h n, biên ch c th c a b máy giúp vi c do Chi C c Trư ng quy t nh, m b o b máy tinh g n, ho t ng có hi u qu và hi u l c. Riêng Thanh tra thú y : th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính Ph , Quy t nh s 36/NN-TY-Q ngày 25/01/1994 B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và theo Quy t nh s 1185/Q -UB-NC ngày 01/04/1996 c a y ban nhân dân thành ph . Thanh tra thú y có 01 Chánh Thanh tra
  5. và có t 01 n 02 Phó Chánh Thanh tra giúp vi c. Chánh Thanh tra do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . Phó Chánh Thanh tra do Giám cS Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph quy t nh b nhi m theo ngh c a Chi C c Trư ng Chi C c Thú y. 3. Các ơn v tr c thu c Chi C c Thú y: 3.1- Các Tr m Thú y qu n-huy n : ư c thành l p t t c các qu n-huy n ; Tr m Thú y qu n-huy n có trách nhi m giúp y ban nhân dân c p qu n-huy n qu n lý Nhà nư c v công tác thú y trên a bàn ; hư ng d n và ki m tra vi c thi hành pháp lu t v thú y ; th c hi n nhi m v chNn oán, i u tr , d ch v thú y, tiêm phòng và phòng ch ng d ch b nh cho ng v t ; ki m d ch, ki m soát gi t m ng v t, s n phNm ng v t ; ki m tra v sinh thú y ; qu n lý thu c thú y ; t ch c và th c hi n vi c kh trùng, tiêu c các cơ s có ho t ng liên quan n công tác thú y ; th c hi n công tác khuy n nông v thú y trong qu n-huy n ; qu n lý m ng lư i thú y cơ s trên a bàn theo s phân công và hư ng d n c a Chi C c Thú y thành ph . Tr m Thú y qu n-huy n có 01 Trư ng Tr m và 01 n 02 Phó Trư ng Tr m do Chi C c Trư ng Chi C c Thú y quy t nh, có tham kh o ý ki n c a Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n. Tr m Thú y qu n-huy n có con d u riêng, h ch toán báo s v Chi C c Thú y theo ch hi n hành ; biên ch do Chi C c Trư ng Chi C c Thú y quy t nh. 3.2- Các Tr m Ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông : 1- Tr m Ki m d ch ng v t An Sương : t t i ngã tư An Sương trên Qu c l 1A thu c xã Bà i m, huy n Hóc Môn. 2- Tr m Ki m d ch ng v t An L c : t t i Qu c l 1A xã Tân Kiên, huy n Bình Chánh 3- Tr m Ki m d ch ng v t Th c : t t i ngã ba xa l Hà N i – i Hàn trên Qu c l 1A thu c phư ng Linh Trung, qu n Th c. 4- Tr m Ki m d ch ng v t Bình Phư c : t t i ngã tư Bình Phư c trên Qu c l 13 thu c a bàn phư ng Hi p Bình Phư c, qu n Th c. 5- Tr m Ki m d ch ng v t Xuân Hi p : t t i ngã tư Xuân Hi p trên Qu c l 1A thu c a bàn phư ng Linh Xuân, qu n Th c. 6- Tr m Ki m d ch ng v t Bình Hưng : t t i Qu c l 50 thu c xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh. - Nhi m v và quy n h n c a Tr m Ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông ư c th c hi n theo công văn s 34/TY-KD ngày 08/02/1995 c a C c Thú y “Hư ng d n th c hi n t ch c và ho t ng các Tr m Ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông ư ng b ”.
  6. - Các Tr m Ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông có Trư ng Tr m, Phó Trư ng Tr m, các Ki m d ch viên, các K thu t viên. Trư ng Tr m, Phó Trư ng Tr m do Chi C c Trư ng Chi C c Thú y quy t nh. Tr m có con d u riêng, h ch toán báo s v Chi C c Thú y theo quy nh hi n hành. 3.3- Các Tr m chuyên ngành : 3.3.1- Tr m phòng-ch ng d ch và ki m d ch ng v t có nhi m v : - Tham mưu cho Chi C c Thú y v công tác khoa h c k thu t chuyên ngành i v i phòng-ch ng d ch, phòng tr b nh d i, ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t và ki m tra v sinh thú y. - Hư ng d n các Tr m Thú y qu n-huy n, các cơ s chăn nuôi, kinh doanh ng v t bi n pháp phòng ch ng d ch và ki m d ch ng v t theo quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính Ph , Quy t nh s 389/NNTY/Q ngày 15/04/1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và i u l phòng-ch ng d ch ki m d ch ng v t và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Ki m tra th c hi n phòng-ch ng d ch, ki m d ch ng v t… các ơn v tr c thu c theo s y quy n c a Chi C c Thú y. - Xây d ng k ho ch u tư trang thi t b , k thu t tiên ti n ph c v công tác trong Ngành thú y. - Xây d ng k ho ch, chương trình công tác, xây d ng qui trình k thu t và ki m tra vi c th c hi n qui trình k thu t. - nh kỳ ki m tra d ch b nh, v sinh thú y và ki m d ch xu t t nh t i các cơ s ho t ng liên quan n thú y theo ch o và y quy n c a Chi C c Thú y. - T ch c và th c hi n vi c kh trùng tiêu c t i các cơ s có liên quan n công tác thú y, các phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t theo s phân công c a Chi C c Thú y. - T ch c ào t o m ng lư i thú y các qu n-huy n ; tuyên truy n Pháp l nh thú y, t p hu n và tri n khai chuyên môn k thu t cho cán b k thu t trong ngành. - Xây d ng k ho ch d tr vacxin, thu c phòng-ch ng d i, chương trình phòng d ch t xa. - Hư ng d n ng d ng ti n b k thu t thú y trong ngành. - T ch c và th c hi n b t chó ch y rong trên a bàn thành ph và các bi n pháp phòng-ch ng b nh d i theo ch o c a Ban ch o phòng-ch ng b nh d i c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban ch o phòng-ch ng b nh d i thành ph H Chí Minh.
  7. - Nghiên c u và ng d ng các tài khoa h c k thu t theo s phân công c a Chi C c Thú y. - Xây d ng các t b môn chuyên sâu vào lĩnh v c i gia súc, ti u gia súc, gia c m, thú hoang dã. - Tr m có Trư ng Tr m và có t 01 n 02 Phó Trư ng Tr m giúp vi c, Chi C c Trư ng quy t nh vi c b nhi m trư ng, phó tr m. Tr m có con d u riêng, biên ch c a Tr m do Chi C c Trư ng quy t nh. 3.3.2- Tr m ki m tra v sinh th c phNm ch An L c : Có nhi m v ki m tra v sinh thú y th c phNm có ngu n g c ng v t t i ch An L c theo quy nh c a ngành thú y. Tr m có con d u riêng. 3.3.3- Tr m ki m soát gi t m Vissan : Có nhi m v ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y t i Nhà máy gi t m công nghi p Vissan. Tr m có con d u riêng. 3.3.4- Tr m chNn oán, xét nghi m và i u tr có nhi m v : - Phân tích, ki m nghi m các s n phNm sau ây làm cơ s cho công tác pháp lý v m t d ch t , x lý, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i : + Các m u b nh phNm gia súc, gia c m, máu ng v t. + Các s n phNm có ngu n g c ng v t. + Các lo i th c phNm dùng chăn nuôi các lo i ng v t. + Các lo i dư c phNm dùng trong công tác thú y. + Nư c và môi trư ng chăn nuôi. - Xét nghi m, phân tích các lo i ng v t, b nh phNm c a ng v t có các k t qu c n lâm sàng ph c v chNn oán nhanh và chính xác b nh c a các lo i ng v t, nh m th c hi n phòng-ch ng d ch b nh có hi u qu . - ng d ng k t h p chNn oán lâm sàng v i c n lâm sàng trong i u tr b nh gia súc. - Ph c v các công tác b i dư ng hu n luy n nghi p v thú y. ào t o chuyên môn k thu t ph c v công tác i u tr . - Th c hi n các tài nghiên c u và d ch thu t các tài li u khoa h c-k thu t nư c ngoài. - Lưu tr các tài li u khoa h c-k thu t ph c v cho yêu c u công tác nghiên c u c a ngành thú y.
  8. - xu t u tư trang thi t b hi n i h tr cho các qu n-huy n trong công tác i u tr gia súc i v i các ca khó do qu n-huy n chuy n v . - i u tr b nh n i, ngo i khoa, ph u thu t, thNm m t o hình cho ng v t. - ư c t ch c B nh xá thú y (khi có i u ki n) i u tr n i trú (lưu thú b nh) cho ng v t và thú hoang dã. 3.3.5- i cơ ng có nhi m v : - i u tra, phát hi n và ki m tra lưu ng i v i các t ch c và cá nhân có hành vi vi ph m Pháp l nh thú y và các quy nh c a ngành thú y. - Cư ng ch vi c thi hành các quy t nh x lý v i các i tư ng vi ph m pháp l nh thú y (thú b d ch b nh, th t kém phNm ch t ph i x lý…). - H tr cán b thú y và giám sát vi c th c hi n các k t lu n ã x lý c a thú y iv i các i tư ng vi ph m. 3.4- H th ng c a hàng cung ng thu c và các cơ s d ch v k thu t thú y : Các cơ s s n xu t-kinh doanh thu c, v t tư thú y ho t ng theo Lu t doanh nghi p Nhà nư c, tr c thu c Chi C c Thú y do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ngh , y ban nhân dân thành ph quy t nh. Các cơ s d ch v k thu t thú y, th tinh nhân t o cho ng v t ư c h ch toán c l p, tr c thu c Chi C c Thú y thì do Chi C c Trư ng Chi C c Thú y ngh , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph quy t nh. Chương III QUY NNH V T CH C M NG LƯ I THÚ Y CƠ S . i u 6. - Các doanh nghi p ho c cơ quan, ơn v trú óng, ho t ng trên a bàn thành ph có ho t ng liên quan n công tác thú y ph i có t ch c thú y thích h p th c hi n công tác thú y c a cơ s và ch u s qu n lý Nhà nư c v thú y c a Chi C c Thú y thành ph theo phân công c a C c Thú y. i u 7. 1. các xã, phư ng, th tr n có Ban thú y xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m giúp y ban nhân dân phư ng-xã qu n lý công tác thú y v : - Phát hi n và báo cáo tình hình d ch b nh ng v t v i Tr m thú y qu n-huy n ; th c hi n vi c tiêm phòng, ch a b nh, ch ng d ch b nh cho ng v t, thi n hoàn cho gia súc, th tinh nhân t o, d ch v cung ng thu c thú y ho c các d ch v k thu t thú y khác theo s phân công c a Chi C c Thú y. - Ki m tra v sinh thú y t i các ch ho c nơi t p trung mua bán ng v t, s n phNm ng v t, ki m soát gi t m ng v t t i lò m , i m gi t m ng v t t i a phương theo s phân công c a Chi C c Thú y thành ph .
  9. 2. Ban thú y xã-phư ng, th tr n có Trư ng ban và m t s k thu t viên thú y ư c hư ng thù lao lao ng k thu t thú y theo hư ng d n c a Chi C c Thú y b ng m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh t ng th i kỳ. Ngu n kinh phí tr cho thù lao lao ng k thu t thú y ư c trích t ngu n thu c a Chi C c Thú y thành ph . 3. Tiêu chuNn c a ngư i tham gia vào m ng lư i thú y cơ s : - ã ư c ào t o chuyên ngành chăn nuôi, chăn nuôi thú y t các Trư ng i h c, Trung h c chuyên ngành c a Nhà nư c ho c ã qua các l p ào t o, t p hu n c a Chi C c Thú y, có văn b ng c a Trư ng ho c gi y ch ng nh n ã qua l p ào t o, t p hu n c a Chi C c Thú y thành ph . - Có gi y phép hành ngh thú y do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. M ng lư i thú y cơ s ch u s qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân phư ng-xã v m t hành chính và ch u s hư ng d n ch o v chuyên môn k thu t c a Tr m Thú y qu n-huy n, có trách nhi m ch p hành úng pháp lu t Nhà nư c v công tác thú y. Tham gia sinh ho t nh kỳ v i Tr m Thú y qu n-huy n, nh kỳ báo cáo k t qu ho t ng v i y ban nhân dân phư ng-xã và Tr m Thú y qu n-huy n. Chương IV TÀI CHÍNH. i u 8. - Chi C c Thú y thành ph là ơn v s nghi p có thu, h ch toán theo ch t trang tr i kinh phí. Chương V M I QUAN H CÔNG TÁC. i u 9. - i v i C c Thú y : Chi C c Thú y thành ph ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a C c Thú y. Chi C c Thú y thành ph có trách nhi m th c hi n ch báo cáo, thông tin tình hình d ch b nh và các công tác khác c a Chi C c theo qui nh c a ngành. i u 10. - i v i y ban nhân dân thành ph : Chi C c Thú y thành ph có trách nhi m giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c v công tác thú y trên a bàn thành ph H Chí Minh. y ban nhân dân thành ph thông qua S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph và các cơ quan ch c năng c a thành ph giao nhi m v k ho ch hàng năm cho Chi C c Thú y và ki m tra, giám sát vi c th c hi n nhi m v , x lý các v n phát sinh v kinh t k ho ch, k thu t và tài chánh c a Chi C c Thú y. i u 11. - i v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph :
  10. Chi C c Thú y thành ph ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph v toàn b ho t ng c a Chi C c Thú y, theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, theo s phân công phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . i u 12. - i v i s -ngành thành ph có liên quan (Công an thành ph , Chi C c Qu n lý th trư ng, S Thương m i,…) : Chi C c Thú y thành ph có trách nhi m cùng ph i h p ki m tra, giám sát, x lý vi ph m hành chánh trong lãnh v c thú y v phòng-ch ng d ch, ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y và các công tác khác khi có yêu c u. i u 13. - i v i y ban nhân dân qu n-huy n : Chi C c Thú y thành ph thông qua Tr m Thú y qu n-huy n th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v công tác thú y trên a bàn qu n-huy n. Tr m Thú y qu n-huy n ch u s qu n lý c a y ban nhân dân qu n-huy n trong các ch c năng qu n lý Nhà nư c v m t a bàn lãnh th . Tr m Thú y qu n-huy n có nhi m v ph i h p ch t ch v i các phòng ch c năng và các cơ quan có liên quan khác c a qu n-huy n th c hi n nhi m v theo s phân công c a Chi C c Thú y thành ph . Chương VI I U KHO N THI HÀNH. i u 14. - Quy ch t ch c và ho t ng c a Chi C c Thú y g m 6 chương và 14 i u. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . Vi c b sung, s a i quy ch này ph i ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t m i có hi u l c thi hành./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản