intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 4103/QĐ-NHCS

Chia sẻ: So Huc Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2
lượt xem
0
download

Quyết định số 4103/QĐ-NHCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4103/QĐ-NHCS về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4103/QĐ-NHCS

 1. NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH SÁCH XàHỘI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 4103/QĐ­NHCS Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM  QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XàHỘI TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XàHỘI Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ­TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc  thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số  16/2003/QĐ­TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành  chính và Nghị định số 92/2017NĐ­CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số  điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ văn bản số 705/NHCS­PC ngày 12/02/2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn  thực hiện công tác kiểm soát thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH; Xét đề nghị của Giám đốc Ban: Pháp chế, Ban Kế hoạch Nguồn vốn. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục giải quyết công việc (TTGQCV) bị bãi bỏ  thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH đã được công bố tại Quyết định số 3754/QĐ­NHCS  ngày 23/9/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng NHCSXH; Giám đốc: Ban Pháp chế, Ban Kế hoạch Nguồn vốn, các  Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin,  Sở giao dịch, Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   KT. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ­ Như Điều 3; ­ Cục Kiểm soát TTHC ­ VPCP (b/cáo); ­ Tổng Giám đốc (báo cáo); ­ Trưởng BKS; các Phó TGĐ, KTT; ­ Website NHCSXH (Ban PC);
 2. ­ TTCNTT (truyền filetrans cho chi nhánh); NHCSXH các  tỉnh, thành phố; ­ Lưu: VT, PC, KHNV. Nguyễn Đức Hải   THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XàHỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 4103/QĐ­NHCS ngày 05/7/2019 của Tổng Giám đốc Ngân   hàng Chính sách xã hội) Danh mục TTGQCV bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH Tên văn bản quy  Số hồ sơ  Lĩnh  Cơ quan  STT Tên thủ tục TTGQCV định việc bãi bỏ  TTGQCV vực thực hiện TTGQCV Văn bản số  4016/HD­NHCS  ngày 03/7/2019 về  NHCSXH  việc hướng dẫn  Thủ tục nhận tiền gửi  Hoạt  nơi thực  B­NCS­ quy trình giao dịch  1 tiết kiệm của khách hàng  động  hiện thủ tục  283377­TT tiền gửi tiết kiệm  tại Điểm giao dịch xã. khác (Tổ giao   tại Điểm giao dịch  dịch xã) của NHCSXH tại  xã, phường, thị  trấn. NHCSXH  nơi thực  Thủ tục rút tiền gửi tiết  hiện thủ tục  B­NCS­ 2 kiệm của khách hàng tại  Như trên Như trên (Tổ giao  283378­TT Điểm giao dịch xã. dịch xã hoặc   tại trụ sở  Ngân hàng)  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản