Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
675
lượt xem
278
download

Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bản "tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 4132/2001/QĐ-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N "TIÊU CHU N S C KHO NGƯ I ĐI U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy nh n và t ch c b máy B Y t ; Xét biên b n h p H i đ ng khoa h c k thu t c p B ngày 13/06/2000 đã đư c thành l p theo Quy t đ nh s 1702/QĐ-BYT ngày 01/06/2000 c a B trư ng B Y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c - Đào t o, V trư ng V Đi u tr - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này b n "Tiêu chu n s c kho ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i" Đi u 2. B n Tiêu chu n s c kho ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i" là tài li u đư c áp d ng trong t t c các cơ s khám ch a b nh c a Nhà nư c, bán công, dân l p, tư nhân và các cơ s khám ch a b nh có v n đ u tư nư c ngoài. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr , V trư ng V Khoa h c - Đào t o, V trư ng V Y t d phòng, Chánh Thanh tra B Y t , Giám đ c B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Đ Nguyên Phương TIÊU CHU N S C KHO NGƯ I ĐI U KHI N CÁC PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B y t ) TIÊU CHU N NGÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH TIÊU CHU N S C KHO - Quy t đ nh s : NGHĨA VI T NAM NGƯ I ĐI U KHI N CÁC Có hi u l c t ngày / PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG B YT /2001 CƠ GI I Ph n I.
 2. QUI Đ NH CHUNG 1. Tiêu chu n s c kh e này áp d ng cho nh ng ngư i đi u khi n các phương ti n giao thông v n t i có đ ng cơ trên đư ng b , đư ng s t, đư ng th y n i đ a và đư ng bi n (dư i đây g i là ngư i đi u khi n các phương ti n giao thông). Tiêu chu n s c kh e ngư i đi u khi n t u tìm ki m c u n n, t u xu ng cao t c, máy kéo dư i 1000kg, xe mô tô 3 bánh, 2 bánh, xe dành cho ngư i tàn t t, xe th thao... không áp d ng theo tiêu chu n này (s có tiêu chu n qui đ nh riêng). 2. Tiêu chu n này áp d ng đ khám s c kh e tuy n ngư i vào h c, khám s c kh e trư c khi tuy n d ng, khám s c kh e đ đư c đ i gi y phép lái xe, khám s c kh e đ đư c nâng h ng b ng đi u khi n phương ti n giao thông v n t i, khám s c kh e đ nh kỳ cho nh ng đ i tư ng đư c tuy n d ng k t ngày ban hành tiêu chu n này. 3. V th l c. 3.1 Đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n cơ gi i đư ng b : - Th l c lo i A: áp d ng cho ngư i đi u khi n các lo i xe máy chuyên dùng, máy thi công đư ng b ho c có nhu c u tham gia giao thông trên đư ng b , xe ô tô v n t i, xe ô tô ch khách t 30 ch ng i tr lên, giáo viên hư ng d n th c hành thu c các trư ng đào t o lái xe cơ gi i đư ng b . - Th l c lo i B: áp d ng cho nh ng ngư i đi u khi n máy kéo trên 1000kg đ n dư i 3500kg, xe ô tô ch khách dư i 30 ch ng i, xe c u thương. - Th l c lo i C: áp d ng cho ngư i đi u khi n các lo i xe ô tô con 4 ch ng i. 3.2 Đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n v n t i đư ng s t: Ch áp d ng 1 lo i th l c. 3.3 Đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n v n t i đư ng th y n i đ a: - Th l c lo i A: áp d ng cho sĩ quan, thuy n viên tàu v n t i hàng hóa, hành khách, t u công trình có công su t t 90CV tr lên. - Th l c lo i B: áp d ng cho sĩ quan và các thuy n viên, th máy còn l i trên các phương ti n đư ng th y n i đ a. 3.4 Đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n v n t i đư ng bi n: - Th l c lo i A: áp d ng đ i v i các đ i tư ng: thuy n trư ng, thuy n phó nh t, sĩ quan boong, th y th trư ng, th y th , đài trư ng, máy trư ng, sĩ quan máy, sĩ quan đi n, th vô tuy n đi n, c p dư ng, qu n tr trư ng, ph c v viên, bác sĩ. - Th l c lo i B: áp d ng đ i v i các đ i tư ng còn l i trên các phương ti n v n t i đư ng bi n. 3.5 Đ i v i nh ng ngư i đi u khi n máy x p d làm vi c t i c ng bi n, c ng sông, b n xe, b n tàu, nhà ga, kho bãi... thì áp d ng theo tiêu chu n s c kh e ngư i đi u khi n các phương ti n cơ gi i đư ng b . 4. Th i gian khám s c kh e đ nh kỳ theo qui đ nh c a tiêu chu n này là: - 6 tháng 1 l n đ i v i các đ i tư ng đi u khi n các phương ti n giao thông đư c ghi trong “Danh m c ngh , công vi c đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m và n ng nh c, đ c h i, nguy hi m” c a B Lao đ ng -Thương binh và xã h i. - 1 năm 1 l n đ i v i các đ i tư ng còn l i. CÁC XÉT NGHI M VÀ TR C NGHI M B T BU C I. CÁC XÉT NGHI M B T BU C: 1. Công th c máu 2. Huy t s c t 3. Nư c ti u: Đư ng, Protein 4. Chi u X quang tim ph i
 3. II. CÁC TR C NGHI M B T BU C: 1. Tr c nghi m Eisnsck 2. Tr c nghi m trí nh l c 3. Tr c nghi m trí nh hình 4. Tr c nghi m Platonop 5. Đo thính l c k khi th nghi m nói gió có nghi ng gi m thính l c 6. Tr c nghi m s c giác 7. Th trư ng
 4. Ph n II. TIÊU CHU N S C KH E I. TH L C: Các ch s sau đây là không đ đi u ki n Các ch s ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ Chi u cao A
 5. B
 6. ch m ch m ch m màu s c ch m s c ch m ch m ch m ch m M ng th t Có m ng th t Có m ng th t Có m ng th t Có m ng th t Có m ng th t Có m ng th t Có m ng th t Có m ng th t mà t ng th mà t ng th mà t ng th mà t ng th l c mà t ng th mà t ng th mà t ng th mà t ng th l c c hai m t l c2m t l cc 2m t 2 m t
 7. b c mà t ng b c mà t ng th l c 2 m t xu ng 1 b c b c mà t ng b c mà t ng b c mà t ng th l c 2 m t th l c 2 m t
 8. ngoài bu ng ngoài bu ng ngoài bu ng ngoài bu ng thính l c 2 ngoài bu ng ngoài bu ng ngoài bu ng cách âm) cách âm) cách âm) cách âm) ho c tai ≥36dBA cách âm) cách âm) cách âm) ho c nói gió 1 ho c nói gió 1 ho c nói gió 1 nói gió 1 bên (đo ngoài ho c nói gió 1 ho c nói gió 1 ho c nói gió 1 bên tai
 9. xoang m n 1 mũi thư ng xuyên. xoang m n 1 bên. bên. xuyên. bên. - Ch y máu - Ch y máu - Ch y máu mũi thư ng mũi thư ng mũi thư ng xuyên. xuyên. xuyên. H ng - Viêm - Amydan - Viêm - Amydan m n - Viêm - Amydan - Viêm - Amydan Amydan m n m n có h c Amydan m n có h c m hay Amydan m n có h c Amydan m n m n có h c có h c m m hay tái có h c m tái phát có nh m n có h c m hay tái có h c m m hay tái hay tái phát phát có nh hay tái phát hư ng nhi u m hay tái phát có nh hay tái phát phát có nh nh hư ng hư ng nhi u nh hư ng đ n s c kh e phát nh hư ng nhi u nh hư ng hư ng nhi u t i s c kho đ n s c kh e t i s c kh e. và lao đ ng. hư ng t i đ n s c kh e t i s c kh e. đ n s c kh e và lao đ ng s c kh e. và lao đ ng. và lao đ ng. Thanh qu n - Viêm thanh - Viêm thanh - Viêm thanh - Viêm thanh - Viêm thanh - Viêm thanh - Viêm thanh - Viêm thanh qu n m n có qu n m n có qu n m n có qu n m n có qu n m n qu n m n có qu n m n có qu n m n có r i lo n phát r i lo n phát r i lo n phát r i lo n phát có r i lo n r i lo n phát r i lo n phát r i lo n phát âm. âm. âm. âm. phát âm. âm. âm. âm. - Kh n ti ng - Kh n ti ng - Kh n ti ng - Kh n ti ng - Kh n ti ng - Kh n ti ng - Kh n ti ng - Kh n ti ng do li t dây do li t dây do li t dây do li t dây do li t dây do li t dây do li t dây do li t dây thanh âm thanh âm. thanh âm. thanh âm. thanh âm thanh âm. thanh âm. thanh âm. - Bi n d ng - Bi n d ng - Bi n d ng - Bi n d ng - Bi n d ng - Bi n d ng - Bi n d ng - Bi n d ng thanh qu n thanh qu n thanh qu n thanh qu n thanh qu n thanh qu n thanh qu n thanh qu n nh hư ng nh hư ng nh hư ng t i nh hư ng nh hư ng nh hư ng - Thanh qu n - Thanh qu n t i phát âm. t i phát âm. phát âm. t i phát âm. t i phát âm. t i phát âm. sau ph u sau ph u - Thanh qu n thu t. - Thanh qu n - Thanh qu n thu t. - Thanh qu n sau ph u sau ph u thu t sau ph u sau ph u - Nói l p. - Nói l p. thu t có nh có nh hư ng thu t có nh thu t có nh hư ng t i t i phát âm. hư ng t i hư ng t i phát âm. phát âm. phát âm. - Nói l p. - Nói l p 1 - Nói l p 1 - Nói l p. câu 4-5 t l p câu 4-5 t l p 2 l n tr lên. 2 l n tr lên. 3. Răng - hàm - M t: Ch c năng sinh lý, b nh t t sau đây là không đ đi u ki n CÁC CH ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N S Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ
 10. kỳ Răng l i - Răng sâu - Răng sâu - Răng sâu - Răng sâu - Răng sâu - Răng sâu - Răng sâu - Răng sâu men men ngà ≥4 men ngà ≥6 men ngà ≥4 men ngà ≥6 men ngà ≥4 men ngà ≥6 men ngà ≥4 ngà ≥6 cái đang cái đang đau cái đang đau. cái đang đau. cái đang cái đang đau cái đang đau. cái đang đau. đau. đau. - Viêm quanh - Viêm quanh - Viêm quanh - Viêm quanh - Viêm quanh - Viêm quanh răng ≥5 răng, răng ≥11 răng ≥5 răng, - Viêm răng ≥5 răng, răng ≥11 - Viêm răng ≥11 răng, túi l i sâu đ răng, túi l i túi l i sâu đ quanh răng túi l i sâu đ răng, túi l i quanh răng túi l i sâu đ 3 3 tr lên. sâu đ 3 tr 3 tr lên. ≥11 răng, túi 3 tr lên. sâu đ 3 tr ≥5 răng, túi tr lên. lên. l i sâu đ 3 lên. l i sâu đ 3 - Viêm t y
 11. CÁC CH ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N S Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ kỳ Tâm th n - B nh tâm - B nh tâm - B nh tâm - B nh tâm - B nh tâm - B nh tâm - B nh tâm - B nh tâm th n phân li t th n phân li t th n phân li t th n phân th n phân li t th n phân li t th n phân li t th n phân li t các th , lo n các th , lo n các th , lo n li t các th , các th , lo n các th , lo n các th , lo n các th , lo n th n tri u th n v tri u th n tri u lo n th n v th n tri u th n v tri u th n tri u th n v tri u ch ng và th c ch ng và ch ng và tri u ch ng ch ng và ch ng và ch ng và ch ng và th c th . th c th . th c th . và th c th . th c th . th c th . th c th . th . - Th ch t - B nh thái - B nh thái - Th ch t - B nh thái - B nh thái th n kinh nhân cách nhân cách th n kinh nhân cách nhân cách t t thu c lo i l m t t c các th t t c các thu c lo i l m t t c các th c các th và lì, nóng n y và m c đ th và m c lì, nóng n y và m c đ m cđ . (k t lu n qua đ . (k t lu n qua - Th ch t - Th ch t test eisensk) test eisensk) th n kinh th n kinh - Th c hi n thu c lo i l m - Th c hi n thu c lo i l m các test tâm lý lì, nóng n y các test tâm lì, nóng n y y u kém (k t lu n qua lý y u kém (k t lu n qua test eisensk) test eisensk) - Th c hi n - Th c hi n các test tâm các test tâm lý y u kém lý y u kém Th n kinh - Có ti n s - Có ti n s - Có ti n s - Có li t dây - Có ti n s - Có ti n s - Có ti n s - Có ti n s đ ng kinh. đ ng kinh. đ ng kinh. th n kinh - đ ng kinh. đ ng kinh. đ ng kinh. đ ng kinh. Có ti n s - Li t các dây - Li t các dây - Li t các dây - Li t các dây - Li t các dây - Li t các dây - Li t các dây đ ng kinh. th n kinh: v n th n kinh: th n kinh: th n kinh: v n th n kinh: v n th n kinh: th n kinh: v n đ ng, t y v n đ ng, t y v n đ ng, t y - Tai bi n đ ng, t y đ ng, t y v n đ ng, t y đ ng, t y s ng, s ng, m t s ng, m t s ng, m t m ch máu s ng, m t s ng, m t s ng, m t m t ngo i vi có ngo i vi có ngo i vi có ngo i vi có não, ch n ngo i vi có ngo i vi có ngo i vi có nh hư ng t i nh hư ng t i nh hư ng nh hư ng thương s nh hư ng nh hư ng nh hư ng nh m m t, phát nh m m t, t i nh m t i nh m m t, não có di t i nh m m t, t i nh m m t, t i nh m m t, âm. phát âm. m t, phát phát âm. ch ng. phát âm. phát âm. phát âm. - Tai bi n m ch âm. - Có di ch ng - Có di ch ng - Viêm các - Có di ch ng - Tai bi n - Có di ch ng máu não, ch n th n kinh c a - Tai bi n th n kinh c a dây th n th n kinh c a m ch máu th n kinh c a thương s não các b nh v m ch máu các b nh v kinh có nh các b nh v não, ch n các b nh v có di ch ng. não, ch n hư ng t i thương s
 12. não. thương s não. lao đ ng. não. não có di não. - Viêm các dây não có di ch ng. th n kinh có - R i lo n th n - R i lo n - H i ch ng - R i lo n - R i lo n ch ng. nh hư ng t i kinh c m giác. th n kinh ti u não. th n kinh c m - Viêm các th n kinh lao đ ng. - Viêm các c m giác. giác. dây th n kinh c m giác. - Viêm các dây th n kinh có nh hư ng - H i ch ng dây th n kinh. - Viêm các - Viêm các - Viêm các có nh t i lao đ ng. ti u não. dây th n dây th n kinh. dây th n - H i ch ng hư ng t i lao kinh. - H i ch ng kinh. ti u não. đ ng. - H i ch ng ti u não. - H i ch ng ti u não. - H i ch ng - H i ch ng ti u não. ti u não. ti u não. Ph n x Không th c Không th c Đơn gi n: Đơn gi n Không th c Không th c Không th c Không th c thính, th v n hi n hi n >300 miligiây >350 hi n hi n hi n hi n đ ng (trên miligiây Ch n l c: máy đo có >500 mili giây Ch n l c: đ chính xác >550 mili 1/10.000 giây giây 5. H tu n hoàn: Ch c năng sinh lý, b nh t t sau đây là không đ đi u ki n. CÁC CH ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N S Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ kỳ Huy t áp - Dư i 30 tu i: - Dư i 30 - T i đa =130 - Dư i 30 - Dư i 30 - Dư i 30 - T i đa =130 - Dư i 30 tu i: đ ng m ch tu i: tu i: tu i: tu i: ho c =100 + T i đa =135 ho c =100 + T i đa ≥135 (mmHg) ho c =100. + T i đa ≥135 + T i đa + T i đa =135 + T i đa ≥135 - T i thi u ho c =90 - T i thi u ho c =90 ≥135 ho c ho c =100. ho c =90 =90 ho c =60 + T i thi u =90 ho c =60 + T i thi u ≥90 =90 =90 ho c =60 + T i thi u + T i thi u + T i thi u ho c =60 ≥90 ho c =60 + T i thi u =90 ho c =60 ≥90 ho c =60 - T 30 tu i - T 30-50 tu i: ≥90 ho c tr lên: - T 30-50 - T 30 tu i - T 30-50 =60 + T i đa ≥150 tu i: tr lên: tu i: + T i đa =140 ho c =100 - T 30-50 ho c =100 + T i đa + T i đa =140 + T i đa ≥150 tu i: + T i thi u ≥90 ≥150 ho c ho c =100 ho c =100 + T i thi u ho c =60 =100 + T i đa =90 ho c =60 + T i thi u + T i thi u ≥150 ho c - T trên 50 + T i thi u =90 ho c =60 ≥90 ho c =60 =100 tu i:
 13. ≥90 ho c =60 + T i thi u - T trên 50 + T i đa ≥s ≥90 ho c tu i: tu i +100 - T trên 50 =60 tu i: + T i đa ≥ s + T i thi u ≥95 - T trên 50 tu i +100 + T i đa ≥ s tu i: tu i +100 + T i thi u + T i đa ≥s ≥95 + T i thi u tu i +100 ≥95 + T i thi u ≥95 M ch M ch =90 - M ch ≥95 M ch =90 - M ch ≥95 M ch =90 - M ch ≥95 M ch =90 - M ch ≥95 (l n/ph) ho c =60 ho c =55 ho c =60 ho c =55 ho c =60 ho c =55 ho c =60 ho c =55 B nh v - Viêm t c - Viêm t c - Các b nh - Viêm t c - Viêm t c - Viêm t c - Các b nh - Viêm t c m ch máu đ ng, tĩnh đ ng, tĩnh th c th v đ ng, tĩnh đ ng, tĩnh đ ng, tĩnh th c th v đ ng, tĩnh m ch m ch m ch máu. m ch m ch m ch m ch máu. m ch - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh m ch khoeo, m ch khoeo, m ch khoeo, m ch khoeo, m ch khoeo, m ch khoeo, c ng chân, c ng chân, c ng chân, c ng chân, c ng chân, c ng chân, th ng tinh th ng tinh th ng tinh th ng tinh th ng tinh th ng tinh thành búi gây thành búi gây thành búi thành búi gây thành búi gây thành búi gây căng nh c. căng nh c. gây căng căng nh c. căng nh c. căng nh c. nh c. Tim - Ngo i tâm - Ngo i tâm - Ngo i tâm - Ngo i tâm - Ngo i tâm - Ngo i tâm - Ngo i tâm - Ngo i tâm thu thu >6 thu >7-12 thu >6 thu >7-12 thu >6 thu >7-12 thu >6 >7-12 nh p/phút nh p/phút nh p/phút nh p/phút nh p/phút nh p/phút nh p/phút nh p/phút không m t sau không m t không m t không m t không m t không m t không m t không m t v n đ ng g ng sau v n đ ng sau v n đ ng sau v n đ ng sau v n sau v n đ ng sau v n đ ng sau v n đ ng s c. g ng s c. g ng s c. g ng s c. đ ng g ng g ng s c. g ng s c. g ng s c. - R i lo n hoàn s c. - R i lo n - R i lo n - R i lo n - R i lo n - R i lo n - R i lo n toàn d n truy n không hoàn hoàn toàn không hoàn - R i lo n không hoàn hoàn toàn không hoàn vùng cơ tim. toàn d n d n truy n toàn d n hoàn toàn toàn d n d n truy n toàn d n - B nh tim m c truy n trong vùng cơ tim. truy n trong d n truy n truy n trong vùng cơ tim. truy n trong ph i , b nh tim cơ tim. cơ tim. vùng cơ tim. cơ tim. cơ tim. - B nh tim - B nh tim b m sinh. - B nh tim m c ph i , - B nh tim - B nh tim - B nh tim m c ph i , - B nh tim m c ph i, b nh tim b m m c ph i, m c ph i , m c ph i, b nh tim b m m c ph i, b nh tim b m sinh. b nh tim b m b nh tim b nh tim b m sinh. b nh tim b m
 14. sinh. sinh. b m sinh. sinh. sinh. Máu - b ch - B nh các cơ - B nh các - B nh các - B nh các - B nh các cơ - B nh các cơ - B nh các - B nh các cơ huy t quan t o máu. cơ quan t o cơ quan t o cơ quan t o quan t o quan t o cơ quan t o quan t o máu. máu. máu. máu. máu. máu. máu. - B nh giun - B nh giun ch . ch . - B nh giun - B nh giun - B nh giun - B nh giun - B nh giun - B nh giun - Thi u máu do ch . ch . ch . ch . ch . ch . - Thi u máu các nguyên do các nguyên - Thi u máu - Thi u máu - Thi u máu - Thi u máu - Thi u máu - Thi u máu nhân b m sinh, nhân b m do các dù là th nh do các do các do các dù là th nh thi u máu n ng sinh, thi u nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân do các nguyên máu n ng do b m sinh, b m sinh, b m sinh, b m sinh, nhân khác mà các nguyên thi u máu thi u máu thi u máu thi u máu h ng c u nhân khác mà n ng do các n ng do các n ng do các n ng do các
 15. màng ph i. màng ph i. màng ph i. Phê qu n - Viêm ph - Dãn ph - Viêm ph - Dãn ph - Viêm ph - Dãn ph - Viêm ph - Dãn ph qu n qu n qu n nh qu n qu n nh qu n qu n nh qu n nh - Hen ph - Hen ph - Hen ph - Hen ph - Hen ph - Hen ph - Hen ph - Hen ph qu n qu n - Dãn qu n n ng qu n - Dãn qu n n ng qu n - Dãn qu n n ng qu n - Dãn n ng ph qu n ph qu n ph qu n ph qu n Ph i - Khí ph - M c b nh - Khí ph - M c b nh - Khí ph - M c b nh - Khí ph - M c b nh b i thũng. b i ph i ngh thũng. b i ph i thũng. b i ph i ngh thũng. ph i ngh nghi p nh ngh nghi p nghi p nh nghi p nh - X p ph i. - X p ph i. - X p ph i. - X p ph i. hư ng đ n nh hư ng hư ng đ n hư ng đ n s c - C t thùy s c kh e ≥ - C t thùy đ ns c - C t thùy s c kh e ≥ - C t thùy kh e ≥ 31%. ph i. 31%. ph i. kh e ≥ 31%. ph i. 31%. ph i. - Khí ph thũng - Lao ph i. - Khí ph - Lao ph i. - Khí ph - Lao ph i. - Khí ph - Lao ph i. - X p ph i. thũng thũng thũng - C t thùy ph i. - X p ph i. - X p ph i. - X p ph i. - Lao ph i đã - C t thùy - C t thùy - C t thùy đi u tr chưa n ph i. ph i. ph i. đ nh. - Lao ph i đã - Lao ph i đã - Lao ph i đã đi u tr chưa đi u tr chưa đi u tr chưa n đ nh. n đ nh. n đ nh. 7. H tiêu hóa: Ch c năng sinh lý, b nh t t sau đây là không đ đi u ki n. CÁC CH ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N S Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ kỳ Th c qu n - Viêm loét, - Viêm loét, - Viêm loét, - Viêm loét, - Viêm loét, - Viêm loét, - Viêm loét, - Viêm loét, h p h p th c h p th c h p th c h p th c h p th c h p th c h p th c th c qu n. qu n. qu n. qu n. qu n. qu n. qu n. qu n. - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh - Dãn tĩnh m ch th c m ch th c m ch th c m ch th c m ch th c m ch th c m ch th c m ch th c qu n qu n qu n qu n qu n qu n qu n qu n D dày - Tá - Loét d dày, - Loét d - Viêm d dày - Loét d - Loét d dày, - Loét d dày- - Viêm d - Loét d dày- tràng hành tá tràng dày- tá tràng - tá tràng dày- tá tràng hành tá tràng tá tràng có dày tá tràng có bi n có bi n m n, loét d có bi n bi n ch ng ch ng ch y - tá tràng
 16. - Sa d dày. ch ng ch y dày, sa d ch ng ch y - Sa d dày. ch y máu , sa m n, loét d máu , sa d máu , sa d dày, loét máu , sa d d dày đ II, dày, sa d dày đ II, III, - H p môn v . - H p môn v . dày đ II, III, hành tá tràng dày đ II, III, III, h p môn dày, loét h p môn v . h p môn v . chưa ho c đã h p môn v . v. hành tá tràng - Đã m d dày m . chưa ho c đã - Đã m d - Đã m d - Đã m d k t qu không m . dày k t qu - H p môn v . dày k t qu dày k t qu t t. không t t. không t t. - H p môn v . không t t. Đ i tràng - Viêm đ i - Viêm đ i - Viêm đ i - Viêm đ i - Viêm đ i - Viêm đ i - Viêm đ i - Viêm đ i tràng m n tính tràng m n tràng m n tràng m n tràng m n tràng m n tràng m n tràng m n tính v a và n ng. tính v a và tính v a và tính v a và tính v a và tính v a và tính v a và v a và n ng. n ng. n ng. n ng. n ng. n ng. n ng. - Viêm loét đ i - Viêm loét đ i tràng xu t - Viêm loét - Viêm loét - Viêm loét - Viêm loét - Viêm loét - Viêm loét tràng xu t huy t. đ i tràng xu t đ i tràng xu t đ i tràng đ i tràng xu t đ i tràng xu t đ i tràng xu t huy t. huy t. huy t. xu t huy t. huy t. huy t. huy t. - Polip tr c - B nh đ i tràng, sa tr c - Polip tr c - B nh đ i - B nh đ i - Polip tr c - Polip tr c - B nh đ i tràng đã ph i tràng. tràng. tràng đã ph i tràng đã ph i tràng, sa tr c tràng. tràng đã ph i can thi p ph u can thi p can thi p tràng. can thi p thu t. ph u thu t. ph u thu t. ph u thu t. - Polip tr c - Polip tr c - Polip tr c - Polip tr c tràng. tràng, sa tr c tràng. tràng, sa tr c tràng. tràng. H u môn - Rò h u môn, - Rò h u - Rò h u - Rò h u - Rò h u - Rò h u môn, - Rò h u - Rò h u môn, n t h u môn. môn, n t h u môn, n t h u môn, n t môn, n t h u n t h u môn. môn, n t h u n t h u môn. môn. môn. h u môn. môn. môn. - Trĩ đ II, III, - Trĩ đ II, III, - Trĩ đ II, III, trĩ trĩ n i đã th t - Trĩ đ II, III, - Có b nh trĩ - Trĩ đ II, III, - Trĩ đ II, III, trĩ n i đã th t - Có b nh trĩ n i đã th t nay nay tái phát. trĩ n i đã th t trĩ n i đã th t trĩ n i đã th t nay tái phát. tái phát. nay tái phát. nay tái phát. nay tái phát. Ti u tràng - B nh ti u - B nh ti u - B nh ti u - B nh ti u - B nh ti u - B nh ti u - B nh ti u - B nh ti u tràng do các tràng do các tràng do các tràng do các tràng do các tràng do các tràng do các tràng do các nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân đã ph i m có đã ph i m đã ph i m . đã ph i m đã ph i m đã ph i m có đã ph i m . đã ph i m có nh hư ng có nh có nh có nh nh hư ng nh hư ng tiêu - Thoát v b n - Thoát v b n tiêu hóa. hư ng tiêu hư ng tiêu hư ng tiêu tiêu hóa. hóa. chưa m chưa m hóa. hóa. hóa. - T c ru t cơ ho c đã m - T c ru t cơ ho c đã m - T c ru t cơ gi i đã m - T c ru t cơ có nh - T c ru t cơ - T c ru t cơ gi i đã m có nh gi i đã m v n
 17. v n còn nh gi i đã m hư ng đ n gi i đã m gi i đã m v n còn nh hư ng đ n còn nh hư ng hư ng tiêu v n còn nh s c kh e. v n còn nh v n còn nh hư ng tiêu s c kh e. tiêu hóa. hóa. hư ng tiêu hư ng tiêu hư ng tiêu hóa. - B nh ký - B nh ký - Thoát v b n hóa. hóa. hóa. - Thoát v b n sinh trùng - Thoát v b n sinh trùng chưa m ho c chưa m ho c - Thoát v đư ng ru t - Thoát v - Thoát v b n chưa m đư ng ru t đã m có nh đã m có nh b n chưa m gây bi n đ i b n chưa chưa m ho c đã m gây bi n đ i hư ng đ n s c hư ng đ n ho c đã m ch c năng m ho c đã ho c đã m có nh hư ng ch c năng kh e. s c kh e. có nh tiêu hóa. m có nh có nh đ n s c kh e. tiêu hóa. hư ng đ n hư ng đ n hư ng đ n - T c ru t do - T c ru t do s c kh e. s c kh e. s c kh e. b tc b tc nguyên nhân nguyên nhân gì đã m gì đã m Ru t th a Có di ch ng Có di ch ng, Có di ch ng Có di ch ng, Có di ch ng Có di ch ng, Có di ch ng Có di ch ng, sau m . bi n ch ng sau m . bi n ch ng sau m . bi n ch ng sau m . bi n ch ng sau sau m . sau m . sau m . m . Gan - Viêm gan - Viêm gan - Viêm gan - Viêm gan - Viêm gan - Viêm gan - Viêm gan - Viêm gan các các th , áp xe các th , áp các th , xơ các th , xơ các th , áp các th , áp xe các th , xơ th , xơ gan, to gan, xơ gan, xe gan, xơ gan, to gan gan, to gan xe gan, xơ gan,xơ gan, gan, to gan gan chưa rõ to gan, teo gan, to gan, chưa rõ chưa rõ gan, to gan, to gan, teo chưa rõ nguyên nhân, gan do b t c teo gan do nguyên nhân. nguyên teo gan do gan do b t c nguyên nhân. áp xe gan chưa nguyên nhân b tc nhân, áp xe b tc nguyên nhân v . - Đ ng d p - Đ ng d p gì. nguyên nhân gan chưa nguyên nhân gì. gan, áp xe gan, áp xe - Đung d p gan gì. v . gì. - Đ ng d p gan ph i can - Đ ng d p gan ph i can đã ph i can gan đã ph i - Đ ng d p thi p ngo i - Đung d p - Đ ng d p gan đã ph i thi p ngo i thi p ngo i can thi p gan đã ph i khoa. gan đã ph i gan đã ph i can thi p khoa. khoa. ngo i khoa. can thi p can thi p can thi p ngo i khoa. ngo i khoa. ngo i khoa. ngo i khoa. M t-T y - Viêm túi m t, - Viêm túi - Viêm túi - Viêm túi - Viêm túi - Viêm túi - Viêm túi - Viêm túi m t, ng d n m t m t, ng d n m t, ng d n m t, ng d n m t, ng d n m t, ng d n m t, ng d n ng d n m t m n. m t m n. m t m n. m t m n. m t m n. m t m n. m t m n. m n. - S i túi m t, - S i ng m t - S i túi m t, - S i ng - S i túi m t, - S i ng m t - S i túi m t, - S i ng m t đư ng m t ch , túi m t. đư ng m t m t ch , túi đư ng m t ch , túi m t. đư ng m t ch , túi m t. m t. - Viêm t y - Viêm t y - Viêm t y - Viêm t y - Viêm t y - Viêm t y - Viêm t y m n m n, viêm t y m n , viêm m n, viêm - Viêm t y m n, viêm t y m n , viêm m n, viêm , viêm t y ch y ch y máu. t y ch y máu t y ch y m n , viêm ch y máu. t y ch y máu t y ch y máu đã đi u tr đã đi u tr t y ch y đã đi u tr
 18. ngo i khoa. máu. máu đã đi u ngo i khoa. máu. ngo i khoa. tr ngo i khoa. Lách - Lách to. Lách to m n - Lách to. Lách to m n - Lách to. Lách to m n - Lách to. Lách to m n tính xơ c ng. tính xơ c ng tính xơ c ng. tính xơ c ng. - Đ ng d p - Đ ng d p - Đ ng d p - Đ ng d p lách đã x trí lách đã x trí lách đã x trí lách đã x trí ngo i khoa ngo i khoa ngo i khoa ngo i khoa 8. H ti t ni u - Sinh d c: Ch c năng sinh lý, b nh t t sau đây là không đ đi u ki n. CÁC CH ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N S Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ kỳ Ti t ni u - C t 1 th n. - C t 1 th n. - C t 1 th n. - C t 1 th n. - C t 1 th n. - C t 1 th n. - C t 1 th n. - C t 1 th n. B nh th n B nh th n B nh th n B nh th n m n - B nh th n - B nh th n - B nh th n - B nh th n m n tính, m n tính, m n tính, tính, b m sinh. m n tính, b m m n tính, m n tính, m n tính, b m sinh. b m sinh. b m sinh. sinh. b m sinh. b m sinh. b m sinh. - S i đư ng ti t - S i đư ng - S i đư ng - S i đư ng ni u đã m l n - S i đư ng - S i đư ng - S i đư ng - S i đư ng ti t ni u đã ti t ni u đã ti t ni u đã II. ti t ni u gây ti t ni u k c ti t ni u gây ti t ni u k m l n II. m l n II. m l n II. nh hư ng đã m . nh hư ng c đã m . đ n đư ng đ n đư ng - Th n to b t - Th n to b t ti t ni u. ti t ni u. kỳ nguyên kỳ nguyên - Th n to b t nhân gì. - Th n to b t nhân gì. kỳ nguyên kỳ nguyên - Viêm th n - Viêm th n nhân gì. nhân gì. các th . các th . - Viêm th n - Viêm th n các th . các th . Ti t ni u - H i ch ng - Đã ph u - H i ch ng - Đã ph u - H i ch ng - Đã ph u - H i ch ng - Đã ph u thu t th n hư. thu t đư ng th n hư. thu t đư ng th n hư. thu t đư ng th n hư. đư ng ti t ni u ti t ni u có ti t ni u có ti t ni u có có nh hư ng nh hư ng nh hư ng nh hư ng đ n s c kh e. đ ns c đ ns c đ n s c kh e. - Th n to do kh e. kh e. - Th n to do b t kỳ nguyên - Th n to do - Th n to do b t kỳ nguyên nhân gì. b t kỳ b t kỳ nhân gì. nguyên nhân nguyên nhân
 19. gì. gì. Sinh d c - Tràn d ch - Tràn d ch - Tràn d ch - Tràn d ch - Tràn d ch - Tràn d ch - Tràn d ch - Tràn d ch nam màng tinh màng tinh màng tinh màng tinh màng tinh màng tinh màng tinh màng tinh hoàn hoàn hoàn chưa hoàn hoàn chưa hoàn hoàn chưa hoàn chưa đi u tr đi u tr kh i. đi u tr kh i. đi u tr kh i. kh i. - Đ ng d p - Đ ng d p - Đ ng d p - Đ ng d p ni u đ o - Đ ng d p ni u đ o - Đ ng d p ni u đ o - Đ ng d p ni u đ o - Đ ng d p dương v t ni u đ o dương v t ni u đ o dương v t ni u đ o dương v t ni u đ o ho c các b nh dương v t ho c các dương v t ho c các dương v t ho c các dương v t ho c ni u đ o ho c các b nh ni u ho c các b nh ni u ho c các b nh ni u các b nh ni u dương v t b nh ni u đ o dương b nh ni u đ o dương b nh ni u đ o đ o dương đ o dương v t ph i can thi p đ o dương v t ph i can đ o dương v t ph i can dương v t v t ph i can ph i can thi p ph u thu t v t ph i can thi p ph u v t ph i can thi p ph u ph i can thi p thi p ph u ph u thu t gây gây nh thi p ph u thu t gây nh thi p ph u thu t gây nh ph u thu t thu t gây nh nh hư ng đ n hư ng đ n thu t gây nh hư ng đ n thu t gây hư ng đ n gây nh hư ng đ n ti t ni u. ti t ni u. hư ng đ n ti t ni u. nh hư ng ti t ni u. hư ng đ n ti t ni u. ti t ni u. đ n ti t ni u. ti t ni u. Sinh d c n - Rò bàng - Rò bàng - Rò bàng - Rò bàng - Rò bàng - Rò bàng - Rò bàng - Rò bàng quang âm quang âm quang âm quang âm quang âm quang âm quang âm quang âm đ o. đ o. đ o. đ o. đ o. đ o. đ o. đ o. - M l y thai >2 - M l y thai - M l y thai - M l y thai - M l y thai - M l y thai - M l y thai - M l y thai l n. >2 l n. >2 l n. >2 l n. >2 l n. >2 l n. >2 l n. >2 l n. 9. H v n đ ng: Ch c năng sinh lý, b nh t t sau đây là không đ đi u ki n. CÁC CH ĐƯ NG B ĐƯ NG S T ĐƯ NG TH Y N I Đ A ĐƯ NG BI N S Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh Khám tuy n Khám đ nh kỳ Khám tuy n Khám đ nh kỳ kỳ Kh p - Sai kh p l n - Sai kh p - Có sai kh p - Sai kh p - Sai kh p - Sai kh p l n - Sai kh p - Sai kh p l n đã đư c ph u l n đ l i di b t c kh p đ l i di l n đã đư c đ l i di l n đã đư c đ l i di ch ng thu t , sai ch ng nh gì. ch ng nh ph u thu t , ch ng nh ph u thu t , nh hư ng t i kh p b nh lý hư ng t i lao hư ng t i sai kh p hư ng t i lao sai kh p lao đ ng ngh - Kh p gi , các kh p đ ng ngh lao đ ng b nh lý các đ ng ngh b nh lý các nghi p. c ng dính l n. nghi p. ngh nghi p. kh p l n. nghi p. kh p l n. các kh p. - Kh p gi , - Kh p gi , - Kh p gi , - Kh p gi , - Kh p gi , - Kh p gi , - Kh p gi , c ng dính các - Viêm đa c ng dính các c ng dính c ng dính c ng dính c ng dính các c ng dính kh p. kh p d ng kh p. các kh p. các kh p. các kh p. kh p. các kh p. th p, thoái - Viêm đa kh p - Viêm đa - Viêm đa - Viêm đa - Viêm đa - Viêm đa - Viêm đa d ng th p,
 20. kh p d ng kh p d ng hóa kh p. kh p d ng kh p d ng kh p d ng kh p d ng thoái hóa kh p. th p, thoái th p, thoái th p, thoái th p, thoái th p, thoái th p, thoái hóa kh p. hóa kh p. hóa kh p. hóa kh p. hóa kh p. hóa kh p. Xương cơ - Gãy xương - Gãy xương - Gãy xương - Gãy xương - Gãy xương - Gãy xương - Gãy xương - Gãy xương l n đã li n t t l n đã li n t t l n can t t, l ch tr c đã l n đã li n t t l n đã li n t t l n can t t, l ch tr c đã li n nhưng tr c nhưng tr c tr c th ng. li n t t nhưng tr c nhưng tr c tr c th ng. t t nhưng có l ch. l ch. nhưng có l ch. l ch. nh hư ng đ n - Có chênh - Có chênh nh hư ng lao đ ng ngh - Gãy 2-3 - Gãy 2-3 l ch chi u dài - Gãy 2-3 - Gãy 2-3 l ch chi u dài đ n lao đ ng nghi p. xương sư n xương sư n các chi. xương sư n xương sư n các chi. ngh nghi p. can x u. can x u có can x u. can x u có - Gãy 2-3 - C t bàn - C t bàn nh hư ng - Gãy 2-3 nh hư ng t i xương sư n - Gù, v o chân, bàn - Gù, v o chân, bàn t i hô h p. xương sư n hô h p. can x u có nh ho c quá tay. ho c quá tay. can x u có hư ng t i hô ư n. C ng - Gù, v o ư n. C ng - Gù, v o -C t2đ t nh hư ng -C t2đ t h p. dính c t s ng ho c quá dính c t s ng ho c quá ngón chân t i hô h p. ngón chân b t kỳ nguyên ư n. C ng b t kỳ ư n. C ng - Gù, v o ho c ho c 1 đ t ho c 1 đ t nhân nào. dính c t s ng - Gù, v o nguyên nhân dính c t s ng quá ư n. C ng ngón tay. ngón tay. b t kỳ ho c quá nào. b t kỳ nguyên dính c t s ng - Chi u dài nguyên nhân - Có dính k ư n. nhân nào có - Có dính k b t kỳ nguyên các chi có - Chi u dài nào có nh ngón tay, nh hư ng t i ngón tay, nhân nào có chênh l ch C ng dính các chi có hư ng t i ngón chân. v n đ ng ngón chân. nh hư ng t i >1cm. c t s ng b t chênh l ch v n đ ng m c đ v a. v n đ ng - Gãy 2-3 kỳ nguyên >1cm. - Gãy 2-3 - Bàn tay, bàn m c đ v a. m c đ v a. xương sư n nhân nào có - Chi u dài xương sư n chân: - Bàn tay, - Chi u dài can x u. nh hư ng các chi có can x u. bàn chân: + M t 1 bàn các chi có t i v n đ ng chênh l ch tay ho c 1 chênh l ch m cđ + M t 1 bàn trên 2cm. bàn chân. trên 2cm. v a. tay ho c 1 bàn chân. Xương cơ + Bàn chân - Bàn tay, - Gù, v o - Chi u dài + Bàn chân - Bàn tay, bàn - Gù, v o - Chi u dài các b t đ III bàn chân: ho c quá các chi có b t đ III chân: ho c quá chi có chênh ư n. C ng chênh l ch ư n. C ng l ch trên 2cm. + Chai chân + M t 1 bàn + Chai chân + M t 1 bàn dính c t s ng trên 2cm. dính c t s ng dày s ng gây tay ho c 1 dày s ng gây tay ho c 1 - Bàn tay, bàn b t kỳ b t kỳ c m nh bàn chân. - Bàn tay, c m nh bàn chân. chân: nguyên nhân nguyên nhân hư ng đ n đi bàn chân: hư ng đ n đi + Bàn chân nào + Bàn chân nào + M t 1 bàn tay l i, trong l i, trong b t đ III + M t 1 bàn b t đ III ho c 1 bàn 1cm2 có ≥ 2 + Bàn chân 1cm2 có ≥ 2 + Bàn chân tay ho c 1 chân. chai chân + Chai chân b t đ III chai chân + Chai chân b t đ III bàn chân. dày s ng gây dày s ng gây + Bàn chân b t
Đồng bộ tài khoản