Quyết định số 4142/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 4142/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4142/QĐ-UBND về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4142/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** P P ****** Số: 4142/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ- BTNMT ngày 10/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1408/STNMT-TT ngày 01/10/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức đợt kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh về tình hình thi hành Luật Đất đai bảo đảm các yêu cầu sau: 1. Mục đích: kiểm tra đánh giá kết quả ba năm tổ chức triển khai, thi hành Luật Đất đai năm 2003 tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Đánh giá sát đúng tình hình thực tế những việc làm được, những vấn đề còn tồn tại, yếu kém và phát hiện những vướng mắc, bất cập trong văn bản pháp luật; những thiếu sót trong công tác quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, nhằm đẩy mạnh việc thi hành pháp luật đất đai đạt kết quả, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai vào trật tự, kỷ cương và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 2. Yêu cầu: tập trung kiểm tra đối với cấp huyện, thành phố về một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đang có nhiều vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai nhằm đánh giá sát, đúng tình hình thực tế. Điều 2. Nội dung kiểm tra: 1. Kiểm tra tình hình chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai tại các huyện, thành phố. a) Kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của địa phương để thi hành Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ; b) Kiểm tra việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 2. Kiểm tra về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: a) Kiểm tra việc lập mới, điều chỉnh, trình, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Đất đai; b) Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý quy hoạch “treo”; c) Phát hiện những vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 3. Kiểm tra về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn: a) Kiểm tra về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; b) Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho người sử dụng đất; c) Kiểm tra hồ sơ địa chính gắn với việc cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. d) Phát hiện những vướng mắc, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4. Kiểm tra về thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: a) Kiểm tra việc thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai; b) Kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; c) Những vướng mắc và hướng khắc phục. 5. Kiểm tra về tình hình giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai: a) Kiểm tra việc giải quyết tranh chấp đất đai; b) Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại về đất đai, tố cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất; c) Những vướng mắc và hướng khắc phục. Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đợt kiểm tra. R R 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát tại địa phương R mình theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra nêu tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này. R Lập báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua S ở Tài nguyên và Môi R R R trường) trước ngày 20/10/2007 để tổng hợp báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường. R 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai R trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 31/10/2007. R Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. R R Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân R dân các huyện, thành phố; Giám đốc các sở, ngành và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. R CHỦ TỊCH Hoàng Thị Út Lan
Đồng bộ tài khoản