Quyết định số 4180/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
25
download

Quyết định số 4180/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4180/QĐ-UBND về ủy quyền ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc các sở - ngành, ủy ban nhân dân các quận-huyện, các tổng công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4180/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- MINH ----- Số: 4180/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỰC THUỘC CÁC SỞ - NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN- HUYỆN, CÁC TỔNG CÔNG TY CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 618/TTr-SNV ngày 28 tháng 8 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ủy quyền cho Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, các Tổng Công ty do Ủy ban nhân dân thành phố đã ký quyết định thành lập trước đây. Điều 2. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm rà soát, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự các Ban Quản lý dự án đảm bảo đúng quy định, hoạt động có hiệu quả. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản