Quyết định số 42/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2003/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 42/2003/QĐ-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c đi u 29 Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T Đ NH: Đi u 1: Cho đăng ký đ c cách 08 lo i thu c tr sâu, tr c bươu vàng h i cây tr ng vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n quy đ nh t i Đi u 12, Đi u l qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Ngh đ nh 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ; quy đ nh t i Quy t đ nh 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005 và quy đ nh t i Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. Đi u 4: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này .
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 42/2003/QĐ-BNN ngày 29 tháng 01 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Tên ho t ch t xin Tên thương m i M c đích xin đăng Tên t ch c đăng ký xin đăng ký ký Thu c tr sâu 1 Bacillus TP - Th n t c tr sâu đ c thân h i Công ty TNHH thuringiensis var. T 16.000 IU lúa; r y xanh, b trĩ, Thành Phương 36 nh n đ h i chè; sâu xanh h i cà chua. 2 Bacillus C ng h p 32 BTN, 32 BTN: sâu v bùa, Công ty h p thuringiensis (var. 16 BTN sâu tơ, b nh y, sâu danh sinh h c aizawai) 32000 IU khoang h i rau c i; sâu nông nghi p (16000 IU) + khoang h i rau húng; Sinh Thành, tp Nosema sp (nguyên sâu v bùa h i dưa HCM sinh đ ng v t có bào chu t t ) 5 x 10 7 bt/g Beauveria 16 BTN: sâu đ c thân, bassiana 1 x 10 7 sâu cu n lá h i lúa; m t bt/g đ c cành h i chè. 3 Petroleum sprayoil D u khoáng DS Nh n đ , sâu v bùa Công ty TNHH. 98.8 EC h i cây có múi TM Thanh Sơn A 4 Bacillus Firibiotox - P Sâu tơ, sâu xanh, sâu Vi n Công
  3. thuringiensis var. 16000 IU/mg b t khoang h i rau h th p nghi p th c kurstaki t ; sâu xanh, sâu ph m khoang h i cây h đ u; sâu cu n lá h i lúa; sâu róm h i thông. Firibiotox - C 3 t Sâu tơ, sâu xanh, sâu Vi n Công bào t /ml d ch cô khoang h i rau h th p nghi p th c đ c t ; sâu xanh, sâu ph m khoang h i cây h đ u; sâu cu n lá h i lúa; sâu róm h i thông. 9 5 NPV - S.l (Nuclear ViS1 1.5 x 10 Sâu khoang h i rau, cà Vi n B o v polyhedrosis virus) PIB/g b t chua, đ u, l c, hành, th c v t bông. 6 NPV - Ha (Nuclear ViHa 1.5 x 10 9 Sâu xanh h i rau, cà Vi n B o v polyhedrosis virus) PIB/g b t chua, đ u, l c, hành, th c v t bông. 7 Metaldehyde Slugsuper 500 WP c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH Nông Phát 8 Metaldehyde Osbuvang 80 WP c bươu vàng h i lúa Công ty TNHH TM An Hưng Phát
Đồng bộ tài khoản