Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng y tế huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 42/2006/Q -UBND C n Gi , ngày 06 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 120/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p Phòng Y t tr c thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng Y t huy n và Trư ng Phòng N i v huy n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t huy n C n Gi . i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng Y t huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Th trư ng các phòng, ban chuyên môn và Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH oàn Văn Thu
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T HUY N C N GI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 42/2006/Q -UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 1. Ch c năng 1.1. Phòng Y t huy n C n Gi là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân huy n, ng th i ch u s ki m tra, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t thành ph H Chí Minh. 1.2. Phòng Y t huy n có ch c năng giúp y ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trên a bàn huy n, g m: Y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t ; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo thNm quy n ư c y ban nhân dân thành ph phân c p, S Y t y quy n, m b o úng ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. 1.3. Tham gia hư ng d n, ki m tra các ơn v , cơ s thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân huy n v th c hi n các ch o c a y ban nhân dân huy n trong lĩnh v c thu c ch c năng c a Phòng Y t . 1.4. Phòng Y t huy n ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân huy n, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách huy n theo cơ ch “m t c a, m t d u”. i u 2. Nhi m v , quy n h n 2.1. Xây d ng k ho ch, chương trình và các gi i pháp th c hi n công tác chăm sóc s c kh e nhân dân trên a bàn huy n và t ch c tri n khai th c hi n theo s ch o, hư ng d n c a S Y t thành ph và y ban nhân dân huy n. 2.2. Th c hi n s ch o và quy t nh c a y ban nhân dân huy n v k ho ch ki m tra, thanh tra vi c ch p hành lu t pháp trong ho t ng y t c a các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân trên a bàn Huy n theo các quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a Thành ph . 2.3. Xây d ng, c ng c m ng lư i y t t huy n n xã, th tr n; trư ng h c; công ty; xí nghi p… và hư ng d n, ki m tra các ho t ng chuyên môn, nghi p v iv i b nh vi n và các Tr m Y t xã, th tr n. Ph i h p các ban ngành, oàn th huy n, xã, th tr n t ng bư c tri n khai và th c hi n “chuNn qu c gia v y t giai o n (2001 - 2010)”.
  3. 2.4. Giúp y ban nhân dân huy n thNm nh các án, k ho ch, quy ho ch c a Trung tâm Y t d phòng, b nh vi n có liên quan n chăm sóc s c kh e c a nhân dân và có k ho ch ào t o b i dư ng i ngũ cán b Phòng Y t , th c hi n úng các ch , chính sách i v i cán b y t , t ng k t vi c th c hi n các ng d ng ti n b khoa h c k thu t trong công tác khám, ch a b nh, d phòng v y t cơ s ph bi n, áp d ng. 2.5. Ch trì ph i h p v i các ngành, y ban M t tr n T qu c và các oàn th trong huy n th c hi n công tác truy n thông giáo d c s c kh e và tham gia vào các ho t ng chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân. 2.6. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân huy n giao và hư ng d n c a S Y t . Chương 2: CƠ C U T CH C B MÁY, BIÊN CH i u 3. Cơ c u t ch c 3.1. Phòng Y t huy n làm vi c theo ch th trư ng, Trư ng Phòng là ngư i ch u trách nhi m v m i m t ho t ng c a Phòng trư c y ban nhân dân huy n, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Y t thành ph v th c hi n các m t công tác chuyên môn nghi p v . 3.2. Giúp vi c cho Trư ng Phòng có Phó Trư ng Phòng, ư c Trư ng Phòng phân công ph trách t ng lĩnh v c công tác c th , liên i cùng Trư ng Phòng ch u trách nhi m trư c c p trên v lĩnh v c công tác ư c giao. Khi Trư ng Phòng i v ng, Phó Trư ng Phòng s i u hành m t s công vi c c th ư c Trư ng Phòng y quy n. 3.3. Trư ng Phòng, Phó Trư ng Phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m, mi n nhi m. i u 4. Biên ch Căn c vào c i m, tình hình phát tri n s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân a phương, Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh giao biên ch áp ng nhi m v qu n lý Nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân trong t ng biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho huy n. Chương 3: CH LÀM VI C i u 5. Quan h làm vi c n i b 5.1. Trư ng Phòng ph trách, i u hành m i ho t ng c a Phòng; ph trách công tác cán b và nh ng công tác tr ng tâm khác.
  4. 5.2. Phó Trư ng Phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng Phòng phân công, tr c ti p gi i quy t nh ng công vi c phát sinh theo s phân công ó. Khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách mà có liên quan n các Phó Trư ng Phòng khác, thì Phó Trư ng Phòng ch ng bàn b c th ng nh t cách gi i quy t. Ch trình Trư ng Phòng quy t nh khi các v n chưa ư c nh t trí ho c m i phát sinh mà chưa có ch trương ho c ý ki n ch o. 5.3. Cán b chuyên môn ch u s lãnh o tr c ti p c a Phó Trư ng Phòng ph trách lĩnh v c mình. Khi Trư ng Phòng tr c ti p yêu c u cán b chuyên môn gi i quy t công vi c thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a Phó Trư ng Phòng thì yêu c u ó ph i ư c th c hi n và ngay sau ó cán b chuyên môn ph i báo cáo l i cho Phó Trư ng Phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Trách nhi m c a cán b , công ch c 6.1. T ng cán b , công ch c trong Phòng Y t huy n có trách nhi m trao d i chuyên môn, nghi p v , ph i h p giúp l n nhau hoàn thành nhi m v chung; ngoài nhi m v thư ng xuyên còn ph i th c hi n các yêu c u công tác t xu t khi ư c lãnh o cơ quan phân công. 6.2. Cán b , công ch c c a Phòng ph i có tinh th n trách nhi m trong công tác, ph i có thái nhi t tình, l ch s khi giao ti p v i ngư i khác n liên h gi i quy t công vi c. i u 7. Ch h ih p 7.1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban 01 l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n công vi c tu n sau. 7.2. nh kỳ hàng tháng h p toàn th cơ quan 01 l n ánh giá k t qu công tác và tri n khai nhi m v m i. Ngoài ra, Phòng ư c t ch c các cu c h p b t thư ng ph bi n, tri n khai nh ng công vi c t xu t c a Thành ph ho c huy n. 7.3. Tùy theo tình hình công tác, Phòng Y t có th t ch c các cu c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S Y t . i u 8. Ch thông tin, báo cáo 8.1. Phòng Y t huy n th c hi n ch thông tin báo cáo nh kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm theo quy nh c a y ban nhân dân huy n và S Y t thành ph ; báo cáo t xu t khi có yêu c u. 8.2. Trong quá trình công tác, n u có v n gì phát sinh ph c t p, các cán b , công ch c ph i k p th i thông tin, báo cáo cho Trư ng Phòng xem xét gi i quy t trong ph m vi ch c năng, quy n h n. Ngoài ra, cán b , công ch c giúp vi c có nhi m v thông tin, báo cáo k p th i nh ng công vi c mình ph trách khi Trư ng Phòng yêu c u. i u 9. Các m i quan h công tác
  5. 9.1. i v i y ban nhân dân huy n: - Phòng Y t huy n ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân huy n. Trư ng Phòng tr c ti p nh n ch th và n i dung công tác c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n ph trách Kh i và báo cáo cho y ban nhân dân huy n v n i dung k t qu công tác c a Phòng. - Tham d y các cu c h p do y ban nhân dân huy n tri u t p. Th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân huy n i v i lĩnh v c ư c phân công. xu t các bi n pháp chuyên môn v qu n lý Nhà nư c thu c lĩnh v c ph trách c a Phòng. - Trư ng Phòng Y t huy n ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n báo cáo ho c tr l i ch t v n cho H i ng nhân dân huy n ho c i bi u H i ng nhân dân huy n v nh ng v n thu c trách nhi m qu n lý và gi i quy t c a Phòng Y t huy n. 9.2. i v i S Y t thành ph : Phòng Y t huy n ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra và giúp v chuyên môn, nghi p v c a S Y t thành ph . Ch u trách nhi m th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám c S Y t thành ph . 9.3. i v i các phòng ban chuyên môn khác: Là quan h cùng c p, quan h ph i h p và c ng ng trách nhi m nh m hoàn thành nhi m v chung. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c trách nhi m c a Phòng, n u chưa nh t trí v i ý ki n các phòng, ban chuyên môn khác thì Trư ng Phòng Y t huy n ch ng t ng h p ý ki n trình y ban nhân dân huy n xem xét, quy t nh. 9.4. i v i y ban nhân dân các xã, th tr n: - Phòng Y t huy n có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân các xã, th tr n ch o và hư ng d n Tr m Y t xã, th tr n trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n y t trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. Ki m tra và báo cáo cho y ban nhân dân huy n tình hình th c hi n các ch trương, chính sách xã, th tr n v lĩnh v c c a ngành. Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành y t t i a phương. - Trư ng h p nh ng v n gi a Phòng Y t huy n và y ban nhân dân các xã, th tr n chưa th ng nh t thì báo cáo cho y ban nhân dân huy n xem xét, quy t nh. 9.5. i v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng: Phòng Y t huy n có m i quan h v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th huy n, các t ch c xã h i ngh nghi p Ny m nh xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân và tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i dân v công tác v sinh phòng b nh t chăm sóc s c kh e c ng ng.
  6. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng Phòng có trách nhi m gi i quy t ho c trình y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 9.6. i v i Tr m Y t xã, th tr n: Phòng Y t huy n qu n lý, ph i h p tri n khai các k ho ch chăm sóc s c kh e nhân dân ư c y ban nhân dân huy n phê duy t. N m tình hình, báo cáo k t qu cho y ban nhân dân huy n ch o. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Trư ng Phòng Y t huy n có trách nhi m tri n khai th c hi n theo các n i dung quy nh t i Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Trư ng Phòng Y t huy n và Trư ng Phòng N i v huy n có trách nhi m ph i h p trình y ban nhân dân huy n xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản