Quyết định Số: 420/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 420/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 420/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG PHỔ CẬP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE - NHÌN TOÀN QUỐC NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 420/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 420/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG PHỔ CẬP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE - NHÌN TOÀN QUỐC NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiến hành điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010. 1. Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2010; 2. Thời gian thu thập số liệu: 30 ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010; 3. Thời kỳ thu thập số liệu điều tra: tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2010. Điều 2. Kinh phí cho cuộc điều tra do ngân sách trung ương đảm bảo. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: a) Ban hành phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010; tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện phương án điều tra thống kê; b) Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả điều tra thống kê theo quy định hiện hành; c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí cho cuộc điều tra thống kê.
  2. 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí cho cuộc điều tra thống kê trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện cuộc điều tra thống kê theo quy định hiện hành. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức cuộc điều tra tại địa phương theo phương án điều tra thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo tiến độ và chất lượng của cuộc điều tra. 4. Các doanh nghiệp viễn thông, internet; các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương có trách nhiệm báo cáo số liệu điều tra kịp thời, chính xác theo phương án điều tra thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc, Giám đốc các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông, internet và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham Nguyễn Thiện Nhân nhũng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 2
  3. - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 3
Đồng bộ tài khoản