Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
5
download

Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 4204/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÔNG TY DNCH V HÓA M PH M THÀNH CÔNG TY C PH N M PH M NAM PHÁT CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty C ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n Doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty C ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty C ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23/10/2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n Doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty C ph n ; Căn c Quy t nh s 4183/Q -UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty D ch v hóa m ph m ; Căn c Quy t nh s 128/2003/Q -TTg ngày 26/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án s p x p t ng th doanh nghi p Nhà nư c c a thành ph ; Xét T trình s 327/ MDN ngày 25/9/2003 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý Doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v hóa m phNm thu c S Công nghi p như sau : 1- V n i u l c a Công ty C ph n : 5.000.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c : 10% v n i u l - T l c ph n bán cho CB-CNV trong DN : 64% v n i u l
  2. (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 8,56% v n i u l ). - T l c ph n bán cho c ông ngoài doanh nghi p theo hình th c u giá : 26% v n i u l 2- Giá tr doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m c ph n hóa 31/12/2001 : - Giá tr th c t c a Doanh nghi p Nhà nư c : 11.187.207.375 ng. - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i DN : 6.098.861.062 ng. 3- Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (theo phương án ư c duy t) : 4.280 c ph n. Ph n giá tr ư c ưu ãi : 128.400.000 ng Trong ó : T ng s c ph n bán cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p ư c tr d n trong 10 năm : 778 c ph n. Ph n giá tr ư c vay tr d n : 54.460.000 ng. i u 2.- Giao cho Công ty D ch v hóa m phNm h p ng v i Công ty Ch ng khoán t ch c bán 13.000 c ph n cho các c ông bên ngoài theo hình th c u giá (tương ương 26% v n i u l c a Công ty C ph n). Các ơn v : Chi C c Tài chính doanh nghi p thành ph , S Công nghi p, Ban i m i Qu n lý Doanh nghi p thành ph , Công ty D ch v hóa m phNm và Công ty Ch ng khoán có trách nhi m c ngư i tham gia H i ng u giá bán c ph n theo tinh th n công văn s 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 c a y ban nhân dân thành ph ; danh sách g i v Ban i m i Qu n lý Doanh nghi p thành ph t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph Quy t nh thành l p H i ng u giá, hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n t i Công ty D ch v hóa m phNm. i u 3.- Chuy n Doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v hóa m phNm thành Công ty C ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty C ph n M phNm Nam Phát ; - Tên ti ng Anh : Nam Phat Cosmetic Joint - Stock Company ; - Tên giao d ch : Cosmetic NaphaCo ;
  3. - Văn phòng chính (tr s chính) t t i : 125 Hùng Vương, phư ng 6, qu n 6, thành ph H Chí Minh. i u 4.- Công ty C ph n M phNm Nam Phát kinh doanh các ngành ngh sau : S n xu t m phNm, gia công bao bì nh a, gia công bao bì gi y và khai thác, kinh doanh v t tư-nguyên li u trong và ngoài nư c ph c v cho ngành hóa m phNm. i u 5.- Công ty C ph n M phNm Nam Phát : Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty C ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c - Công ty D ch v hóa m phNm - có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b Doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty C ph n M phNm Nam Phát. i u 6.- Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b quy t nh s 25/Q - UB ngày 30/9/1992 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v hóa m phNm, sau khi Công ty C ph n M phNm Nam Phát ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i Qu n lý Doanh nghi p thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Chi C c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c Công ty D ch v hóa m phNm và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M và PTDN TW PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B KH- T, B Tài chính - TT/TU, TT.H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - VP/TU, Ban TC/TU - TT. Ban MQLDN/TP - S L -TB và XH/TP Mai Qu c Bình - C c Thu TP, Chi nhánh NHNN/TP - Kho b c Nhà nư c TP, CA/TP - VPUB : Các PVP, T CNN, TH - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản