Quyết định số 4282/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
130
lượt xem
30
download

Quyết định số 4282/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4282/2004/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4282/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4282/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH I U KI N B O M V SINH, AN TOÀN I V I CƠ S S N XU T, CH BI N S A VÀ CÁC S N PH M T S A” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm Quy t nh này “Quy nh i u ki n b o m v sinh, an toàn i v i cơ s s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông, bà : Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Pháp ch , Khoa h c và ào t o ; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm – B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm QUY NNH
  2. I U KI N B O M V SINH, AN TOÀN I V I CƠ S S N XU T, CH BI N S A VÀ CÁC S N PH M T S A (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4282/2004/Q -BYT ngày 01 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh nh ng i u ki n b o m v sinh, an toàn th c phNm iv i cơ s s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S n ph m t s a là s n phNm ư c ch bi n t s a ng v t có th b sung thêm ch t dinh dư ng, ph gia th c phNm, hương li u ho c các vitamin khác nh m ph c v cho nhu c u ăn, u ng c a con ngư i. 2. Cơ s s n xu t, ch bi n s a và các s n ph m t s a ( sau ây g i t t là cơ s ) bao g m: nhà xư ng; kho tàng; trang thi t b , máy móc; cơ s h t ng c a cơ s s n xu t, ch bi n. Chương II i u ki n i v i cơ s s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a i u 4. a i m, môi trư ng, k t c u và thi t k 1. a i m, môi trư ng a) Cơ s ph i ư c xây d ng nh ng nơi tránh ư c ô nhi m do môi trư ng xung quanh, cách bi t ư ng qu c l , chu ng gia súc, gia c m, b nh vi n và các khu v c ô nhi m khác ít nh t là 50m theo ư ng chim bay. b) N u cơ s ã xây d ng nơi không b o m theo quy nh t i i m a, kho n 1 c a i u này thì ph i có các bi n pháp kh c ph c h n ch t i a ô nhi m và các tác h i khác do các y u t thiên nhiên và môi trư ng gây ra. c) i v i các cơ s có ư ng giao thông n i b thì ư ng giao thông n i b trong cơ s ó ph i ư c xây d ng sao cho h n ch t i a ô nhi m b i.
  3. d) Trong khuôn viên c a cơ s ph i m b o s ch s , khô ráo, h n ch ư c s phát tri n c a sinh v t gây h i. ) H th ng thoát nư c th i c a cơ s ph i kín, không ng nư c, thu n ti n cho vi c làm v sinh thư ng xuyên, không c t ngang ư ng d n nư c ph c v ch bi n th c phNm. 2. K t c u: a) Cơ s ư c thi t k và xây d ng theo nguyên t c m t chi u phù h p v i trình t c a các công o n trong dây chuy n s n xu t và ư c phân thành các khu cách bi t, m b o tránh ô nhi m chéo gi a các công o n ho c khu v c khác. b) T ng di n tích và cơ c u di n tích gi a các khu ph i phù h p v i công su t thi t k c a cơ s , tránh tình tr ng quá t i d gây nhi m bNn và khó khăn trong vi c b o dư ng, làm v sinh và ki m tra. 3. Thi t k nhà xư ng: a) B m t tư ng và tr n ph i ph ng, sáng màu, d làm v sinh. Ph n b m t tư ng làm b ng v t li u không th m nư c ph i cao ít nh t 2m. b) Sàn nhà làm b ng v t li u sáng màu, không th m nư c, không trơn, không r n n t, d làm v sinh. c) C a làm b ng v t li u không th m nư c, có k t c u d làm v sinh và m b o kín. d) H th ng ch ng l i s xâm nh p c a sinh v t gây h i ph i ư c làm b ng v t li u không g , d làm v sinh và ư c l p t ngăn ch n t i a s xâm nh p c a sinh v t gây h i vào khu v c nhà xư ng. ) H th ng thông gió ph i ư c b trí lo i b hơi nư c ngưng t , b i, không khí nóng, khí b ô nhi m. Hư ng c a h th ng thông gió không ư c th i t khu v c nhi m bNn sang khu v c s ch. e) H th ng chi u sáng ph i luôn m b o theo yêu c u: khu v c s n xu t có cư ng ánh sáng không dư i 200 lux, khu v c c n ki m tra s n phNm ph i t cư ng ánh sáng không dư i 540 lux. èn trong khu v c cơ s s n xu t và ch bi n s a và s n phNm t s a ph i có h p ho c lư i b o v . g) Phòng thay qu n áo ph i có s lư ng thích h p. Tư ng và sàn phòng thay qu n áo ph i tuân theo quy nh t i i m a, b, kho n 3 c a i u này. h) Cơ s s n xu t, ch bi n s a và s n phNm t s a ph i có khu v c kh trùng gi y, ng trư c khi vào khu v c ch bi n. i u 5. Thi t b , d ng c ch bi n và phương ti n v n chuy n
  4. 1. Các thi t b , d ng c ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ph i ư c làm t v t li u không g , không b ăn mòn, không thôi nhi m các ch t c h i, không khu ch tán mùi l và làm bi n ch t th c phNm. Các thi t b , d ng c ph i có k t c u d làm v sinh. 2. Các ng d n có d u hi u, ký hi u phân bi t các ch t ch a bên trong, d tháo l p làm v sinh, c bi t là các o n ng khu u. 3. Thi t b tc nh ph i ư c b trí thu n ti n cho thao tác v sinh g m và xung quanh. 4. Các phương ti n v n chuy n th c phNm ph i làm b ng các v t li u không g , d làm v sinh và b o m không gây ô nhi m th c phNm. i u 6. Ch v sinh i v i thi t b , nhà xư ng 1. Nhà xư ng, trang thi t b và d ng c s d ng trong quá trình s n xu t, ch bi n ph i ư c làm v sinh s ch s trư c và sau m i ca s n xu t b o m không lưu gi các ch t bNn. 2. ư ng giao thông n i b ph i ư c quét d n thư ng xuyên. Cơ s ph i có d ng c chuyên dùng thu gom và ch a ng rác, ph th i. Các ch t th i r n ph i ư c thu d n hàng ngày, t p trung khu v c riêng bi t, cách bi t v i khu ch bi n và b o qu n thành phNm và ư c x lý theo úng các quy nh c a pháp lu t. 3. Các c u trúc như: ch p èn, lư i b o v , ng d n nư c, r m, c t tr và nh ng nơi có kh năng tích t ch t bNn u ph i ư c lau chùi thư ng xuyên nh m h n ch t i a s ô nhi m c a vi sinh v t trong khu v c s n xu t. 4. D ng c ch bi n và ch a ng s a ph i ư c làm v sinh s ch s b ng ch t tNy r a ã ư c B Y t cho phép lưu hành. 5. Cơ s s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a ph i t ng v sinh, kh trùng ít nh t 1 l n/1 tháng. i u 7. Khu v sinh 1. Cơ s ph i có khu v sinh cách ly hoàn toàn v i khu v c ch bi n và b o qu n s n phNm. Khu v sinh ph i ư c xây d ng sao cho hư ng gió chính không th i t khu v c nhà v sinh sang khu v c s n xu t, ch bi n. 2. Cơ s ph i b o m s lư ng nhà v sinh theo Tiêu chuNn v sinh lao ng ban hành kèm theo Quy t nh 3733/2002/Q -BYT ngày 10/10/2002 c a B trư ng B Y t . 3. Trong khu v c v sinh ph i có h th ng chi u sáng, h th ng thông gió và h th ng thoát nư c t t. Khu v c v sinh ph i có nư c. C a nhà v sinh không ư c thi t k thông tr c ti p vào các khu v c ch bi n. Khu v sinh ph i có ch r a tay v i y xà phòng và khăn lau dùng m t l n ho c thi t b làm khô tay và ph i có b ng ghi dòng ch "R a tay sau khi i v sinh" ư c treo v trí d nhìn.
  5. i u 8. Kho b o qu n s a và s n ph m t s a 1. Kho b o qu n s a và s n phNm t s a ph i t v trí thu n l i d nh p s n phNm vào và d l y s n phNm ra. 2. Kho b o qu n ph i b o m không làm thay i c tính, không làm bi n ch t hay m t mùi c a s a và s n phNm t s a và không ư c ô nhi m thêm các hoá ch t c h i hay các vi sinh v t gây nh hư ng t i s c kho ngư i s d ng. 3. Trong kho b o qu n, m i lo i s n phNm ph i ư c t các v trí mà nhi t lan to ng u i v i các lo i s n phNm. Nguyên li u, s n phNm sơ ch và thành phNm ph i ư c b o qu n riêng bi t nh m h n ch t i a ô nhi m do vi sinh v t gây ra. 4. S a nguyên li u, sơ ch và các s n phNm t s a ph i ư c b o qu n nhi t thích h p, phù h p v i c tính c a m i lo i th c phNm. 5. S n phNm óng ki n, bao gói ph i ư c kê cách m t sàn ít nh t là 20 cm, cách tư ng ít nh t là 30 cm và cách tr n ít nh t là 50 cm. Chương III TRÁCH NHI M C A CH CƠ S VÀ NGƯ I TR C TI P S N XU T, CH BI N i u 9. Trách nhi m c a ch cơ s Ch cơ s có trách nhi m: 1. T ch c các l p t p hu n ki n th c v an toàn v sinh th c phNm cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t, ch bi n. 2. T ch c khám s c kh e nh kỳ cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t, ch bi n theo quy nh c a B Y t . 3. Có h th ng s sách theo dõi, ghi chép y các v n liên quan n ch t lư ng, v sinh an toàn s a và các s n phNm t s a và s n sàng cung c p cho các cơ quan có thNm quy n khi ư c yêu c u. 4. Áp d ng t ng bư c các h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n như: th c hành v sinh t t ( Good Hygienic Practices - GHP), th c hành s n xu t t t ( Good Manufactoring Practices – GMP), h th ng phân tích m i nguy và i m ki m soát t i h n ( Hazzard Analysis and Critical Control Points – HACCP). i u 10. Trách nhi m c a ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n Ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n có trách nhi m: 1. Không ư c tham gia tr c ti p s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a khi b m c các b nh truy n nhi m theo quy nh c a B Y t .
  6. 2. R a tay s ch s b ng nư c s ch và xà phòng, sau ó lau khô khi: a) B t u làm vi c; b) Sau khi ti p xúc v i b m t bNn; c) Trư c khi ti p xúc v i s a và s n phNm t s a ; d) Sau khi i v sinh. 3. Th c hi n các yêu c u sau: a) S d ng trang ph c chuyên d ng: qu n áo b o h , mũ, khNu trang, găng, ng, khăn trùm u trong khi s n xu t, ch bi n s a và s n phNm t s a; b) Gi móng tay ng n, s ch s , không eo trang s c và ng h khi ch bi n; c) Không ăn u ng, không nhai k o cao su, không kh c nh , không hút thu c lá, hút thu c lào trong khu v c s n xu t, ch bi n. Chương IV CÁC YÊU C U KHÁC i u 11. Nư c và hơi nư c 1. Cơ s ph i b o m có nư c s ch dùng trong ch bi n th c phNm, s n xu t nư c á, hơi nư c tr c ti p ti p xúc v i th c phNm theo Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1329/2002/Q -BYT ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t . 2. Các ư ng ng d n nư c: làm l nh, c u ho , i u nhi t, v sinh ph i có ký hi u riêng và không ư c n i v i ngu n nư c s d ng tr c ti p cho s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a. i u 12. Bao gói và ghi nhãn 1. Cơ s ph i b o m bao bì tr c ti p ti p xúc v i s a và các s n phNm t s a tuân theo quy nh hi n hành c a B Y t . Các lo i v t li u s d ng bao gói s a và các s n phNm t s a ph i m b o v sinh an toàn và không thôi nhi m các ch t c h i vào s n phNm. 2. Vi c ghi nhãn s n phNm s a ph i tuân theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 13. S d ng, b o qu n ph gia th c ph m và các lo i hoá ch t khác
  7. 1. Ch ư c s d ng các lo i ph gia th c phNm trong danh m c v i li u lư ng phù h p cho t ng lo i s n phNm theo quy nh c a B Y t . Trong quá trình s d ng ph i b o qu n ph gia th c phNm theo úng yêu c u c a nhà s n xu t ph gia th c phNm. 2. Các ch t h tr s d ng trong quá trình ch bi n và các hoá ch t khác khi s d ng ph i bi t rõ ngu n g c, có nhãn hi u rõ ràng và ph i ư c b o qu n, s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c s d ng các ch t tNy r a, kh trùng v sinh d ng c , thi t b ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ph i tuân theo hư ng d n s d ng ghi trên nhãn. 4. Thu c di t chu t, di t côn trùng, di t khuNn và các hoá ch t có kh năng gây c khác ph i ư c b o qu n và s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 14. Báo cáo ng c s a và các s n ph m t s a 1. Ngư i ng u cơ s có v ng c do ăn s a và các s n phNm t s a x y ra ph i có trách nhi m báo cáo v i cơ quan y t g n nh t, ph i có bi n pháp kh c ph c ng c và h u qu c a ng c theo yêu c u c a cơ quan y t . 2. Cơ s có liên quan n v ng c ph i có trách nhi m thu h i và gi l i lô s n phNm liên quan ph c v công tác i u tra, xác minh. 3. Cơ s có lo i th c phNm gây ng c ph i ch u m i chi phí cho vi c khám, ch a b nh cho ngư i b nh b ng c và i u tra tìm nguyên nhân gây ng c. 4. Các s li u liên quan n các b nh do s a và các s n phNm t s a gây ra ph i do cơ quan y t có thNm quy n thu th p, ánh giá và công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Lưu hành, thu h i s a và các s n ph m t s a 1. Cơ s s n xu t, ch bi n s a và s n phNm t s a ch ư c phép lưu hành s n phNm m b o các ch tiêu theo tiêu chuNn ch t lư ng công b . Khi s n phNm do cơ s s n xu t có s c v v sinh an toàn th c phNm ph i thông báo ngay cho cơ quan y t có thNm quy n và ngư i tiêu dùng bi t và có bi n pháp x lý k p th i. 2. Thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm và các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m yêu c u các cơ s thu h i s a và các s n phNm t s a không b o m ch t lư ng và không úng v i h sơ công b ch t lư ng c a cơ s . 3. S a và s n phNm t s a b thu h i ph i ư c gi nh ng nơi riêng bi t và ch ư c phép thu h i, tái ch ho c tiêu h y theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. M t s yêu c u c th i v i s a và các s n ph m t s a 1. S a nguyên li u s d ng trong quá trình s n xu t, ch bi n s a và các s n phNm t s a ph i ư c l y t con v t kho m nh, không mang b nh và ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y có thNm quy n.
  8. 2. S a nguyên li u ph i ư c ki m tra các ch tiêu v sinh, an toàn trư c khi ưa vào ch bi n. S a tươi d ng nguyên li u khi mua v ph i ư c b o qu n nhi t dư i 50C. Trư c khi ch bi n, s a nguyên li u ph i ư c ti n hành các bi n pháp nh m h n ch t i a nguy cơ ô nhi m vi sinh v t trong s a. 3. i v i quá trình ch bi n bơ, thu ph n trong bơ ph i b o m không vư t quá 18% ( thư ng t 8% - 15%) nh m h n ch t i a nguy cơ ô nhi m do vi sinh v t trong quá trình làm l nh. Nư c s d ng trong quá trình r a bơ ph i m b o s ch, vô trùng nh m h n ch s ô nhi m c a vi sinh v t gây b nh. 4. i v i quá trình ch bi n s a lên men, trong trư ng h p s d ng các ph gia th c phNm t o v chua cho s n phNm s a thì ch ư c s d ng các ph gia th c phNm trong danh m c cho phép c a B Y t . 5. i v i quá trình ch bi n s a b t, trang thi t b và d ng c ch bi n s a b t ph i làm b ng các v t li u không hút Nm. Vòi phun, b ph n l c khí c a thi t b s y phun ph i ư c ki m tra thư ng xuyên nh m h n ch t i a ô nhi m do t n dư các ch t tNy r a và kh trùng. 6. i v i quá trình ch bi n s a ti t trùng, s n phNm t s a ph i ư c ti t trùng nhi t nh m h n ch t i a nguy cơ ô nhi m do vi sinh v t trong s a. Quá trình óng gói s n phNm x lý nhi t cao ph i m b o v sinh và ư c ti n hành nơi riêng bi t. Quá trình này ph i ư c giám sát và ghi chép y , rõ ràng. 7. i v i quá trình ch bi n s a h p, quá trình vào h p, ghép mí ph i mb ov sinh nh m h n ch t i a nguy cơ ô nhi m s n phNm. 8. i v i quá trình ch bi n s a b t cho tr dư i 12 tháng tu i, vi c b sung các vitamin và khoáng ch t trong quá trình ch bi n ph i m b o theo úng các quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản