Quyết định số 429/2004/QĐ-BKH

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 429/2004/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 429/2004/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 429/2004/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 429/2004/Q -BKH Hà N i, ngày 06 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C U QUY N CHO BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH HƯNG YÊN TRONG VI C HÌNH THÀNH D ÁN; TI P NH N, TH M NNH H SƠ D ÁN; C P, I U CH NH, THU H I GI Y PHÉP U TƯ VÀ QU N LÝ HO T NG CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 2000; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 233/1998/Q -TTg ngày 1 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p, u quy n c p gi y phép u tư i v i các d án u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 183/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Hưng Yên; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hưng Yên t i công văn s 451/CV-UB ngày 20 tháng 4 năm 2004, QUY T NNH i u 1. 1. Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Hưng Yên (sau ây g i là Ban qu n lý) là u m i hư ng d n các nhà u tư nư c ngoài u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph trên a bàn t nh Hưng Yên. H sơ d án u tư ư c l p theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư.
  2. 2. U quy n Ban qu n lý ti p nh n, thNm nh h sơ d án; c p, i u ch nh, thu h i gi y phép u tư và qu n lý ho t ng các d án u tư nư c ngoài u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t quy nh t i Quy t nh này. i u 2. Các d án u tư Ban qu n lý ư c u quy n c p Gi y phép u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i Quy ho ch và i u l khu công nghi p ho c khu ch xu t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Là d án thu c lĩnh v c công nghi p và d ch v công nghi p có quy mô v n u tư n 40 tri u ôla M , tr nh ng d án thu c Nhóm A theo quy nh t i i u 114 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c b sung, s a i t i Kho n 26 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . 3. Thi t b , máy móc và công ngh áp ng các quy nh hi n hành; trư ng h p không áp ng các quy nh ó ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý ngành kinh t - k thu t ch p thu n. 4. áp ng các yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng và phòng, ch ng cháy, n . i u 3. Vi c xem xét c p Gi y phép u tư theo quy trình ăng ký c p gi y phép u tư ho c quy trình thNm nh c p gi y phép u tư do Ban qu n lý th c hi n có s ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư và các cơ quan ch c năng c a a phương theo quy nh t i các i u s 104, 105, 106, 107, 108, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c b sung, s a i t i các Kho n 22, 23 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003. Ban qu n lý có trách nhi m xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a a phương, trình U ban nhân dân t nh Hưng Yên phê duy t và thông báo cho B K ho ch và u tư. i u 4. 1.Ban qu n lý t ch c thNm nh và t quy t nh vi c c p Gi y phép u tư i v i các lo i d án sau: - Các doanh nghi p ch xu t có quy mô v n u tư n 40 tri u ôla M ; - Các doanh nghi p s n xu t công nghi p và doanh nghi p d ch v công nghi p có quy mô v n u tư n 5 tri u ôla M và áp ng các quy nh t i i u 2 Quy t nh này. 2. Th i h n Ban qu n lý thNm nh và c p Gi y phép u tư là 15 ngày làm vi c k t khi ti p nh n h sơ d án, không k th i gian ch u tư s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép u tư theo yêu c u c a Ban qu n lý. M i yêu c u c a Ban qu n lý i v i nhà u tư v vi c s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh ư c th c hi n trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ d án.
  3. 3. i v i các d án u tư n m ngoài các quy nh nêu t i Kho n 1, i u này thì trư c khi ra quy t nh, Ban qu n lý có trách nhi m g i Tóm t t d án t i B K ho ch và u tư; l y ý ki n các B , ngành v nh ng v n thu c thNm quy n c a các B , ngành. Các B , ngành ư c l y ý ki n v d án, k c trư ng h p i u ch nh Gi y phép u tư, có nhi m v tr l i b ng văn b n trong th i h n 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ d án; quá th i h n nói trên mà không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n d án. i u 5. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u do B K ho ch và u tư hư ng d n. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh, Ban qu n lý g i Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh v B K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh Hưng Yên (b n chính) và B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan (b n sao). i u 6. i v i các d án Ban qu n lý không ư c u quy n c p gi y phép u tư, sau khi ti p nh n, Ban qu n lý gi l i 1 b h sơ (b n sao) và chuy n toàn b s h sơ d án còn l i kèm theo ý ki n c a Ban qu n lý v d án n B K ho ch và u tư t ch c thNm nh và c p Gi y phép u tư theo quy nh t i các i u 109 và 114 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . i u 7. 1. Ban qu n lý hư ng d n các ch u tư tri n khai th c hi n d án; th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng trong các khu công nghi p, khu ch xu t theo các quy nh t i Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . 2. Ban qu n lý th c hi n vi c i u ch nh Gi y phép u tư i v i các d án u tư ã ư c y quy n c p Gi y phép u tư trong ph m vi h n m c v n u tư ư c u quy n. 3. Nh ng trư ng h p Ban qu n lý quy t nh v i s tho thu n c a B K ho ch và u tư: - Do i u ch nh Gi y phép u tư mà vư t quá h n m c v n u tư ư c u quy n, thay i m c tiêu ho c b sung m c tiêu d án thu c Danh m c lĩnh v c u tư có i u ki n. - Gi m t l góp v n pháp nh c a Bên Vi t Nam trong các trư ng h p liên doanh ho c chuy n hình th c liên doanh sang u tư 100% v n nư c ngoài. - Gi i th doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c ch m d t h p ng h p tác kinh doanh trư c th i h n.
  4. 4. Ban qu n lý quy t nh gi i th doanh nghi p và thu h i các Gi y phép u tư theo quy nh hi n hành. i u 8. Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Ban qu n lý t ng h p vi c c p Gi y phép u tư, i u ch nh Gi y phép u tư, tình hình ho t ng c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p, khu ch xu t thu c ph m vi qu n lý và g i báo cáo t i B K ho ch và u tư, u ban Nhân dân t nh Hưng Yên. i u 9. B K ho ch và u tư t o m i i u ki n thu n l i và ki m tra Ban qu n lý th c hi n các vi c ư c u quy n theo úng quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Chính ph v vi c u quy n quy nh t i Quy t nh này. i u 10. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nơi nh n: B TRƯ NG - VPCP, - Các B , B K HO CH VÀ U TƯ - Các cơ quan ngang B , - Cơ quan tr c thu c CP, - UBND t nh Hưng Yên, - Ban qu n lý các KCN t nh Hưng Yên, - Các V , ơn v trong B , - Công báo - Lưu VP, KCN&KCX Võ H ng phúc
Đồng bộ tài khoản