Quyết định số 4297/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định số 4297/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4297/QĐ-BYT về việc thành lập Ban quản lý dự án “Nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tại 10 xã của 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng, năm 2006” do Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4297/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4297/Q -BYT Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN “NÂNG CAO S C KHO C NG NG THÔNG QUA VI C C I THI N HÀNH VI V SINH CÁ NHÂN VÀ V SINH MÔI TRƯ NG T I 10 XÃ C A 5 T NH: HÀ TĨNH, THANH HOÁ, HÀ NAM, HÀ TÂY, H I PHÒNG, NĂM 2006” DO QU UNILEVER VI T NAM TÀI TR B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 3503/Q -BYT ngày 18/9/2006 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t cho C c Y t d phòng Vi t nam ư c ti p nh n d án “Nâng cao s c kho c ng ng thông qua vi c c i thi n hành vi v sinh cá nhân và v sinh môi trư ng t i 10 xã c a 5 t nh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Tây, H i Phòng năm 2006” do Qu Unilever Vi t Nam tài tr năm 2006; Theo ngh c a Ông V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam B Y t . QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban qu n lý d án “Nâng cao s c kho c ng ng thông qua vi c c i thi n hành vi v sinh cá nhân và v sinh môi trư ng t i 10 xã c a 5 t nh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Tây, H i Phòng năm 2006” do Qu Unilever Vi t Nam tài tr g m các ông, bà có tên sau: 1.Ông Nguy n Huy Nga, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - Trư ng ban 2.Ông Tr n c Phu, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam – Phó Trư ng ban thư ng tr c 3.Ông Nguy n Hùng Long, Phó C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm – Phó Trư ng ban 4.Ông ng Qu c Vi t, Phó Giám c Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho Trung ương – Thành viên
  2. 5.Ông Nguy n Kh c H i, Vi n trư ng Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng – Thành viên 6.Bà Tô H ng Ng c, Phó T ng biên t p Báo s c kho và i s ng – Thành viên 7.Ông Trương ình B c, Phó Trư ng phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – Thành viên, Trư ng nhóm Thư ký. Giúp vi c cho Ban qu n lý d án có b ph n Thư ký và ư c chia thành 03 t như sau: 1. T K ho ch t ng h p và gi i ngân g m các ông bà có tên sau: -Ông Trương ình B c, Phó Trư ng phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – T trư ng -Bà Nguy n Lê Hoa, Phó Trư ng phòng K ho ch - Tài chính C c Y t d phòng Vi t Nam - U viên -Ông Dương Chí Nam, Chuyên viên Phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – U viên -Bà Nguy n Th Hoàng Nhã, Chuyên viên Phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – U viên. 2. T Ch o tuy n g m các ông, bà có tên sau: -Ông ng Quang T n, Phó Trư ng phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – T trư ng -Ông Lê Văn Chính, Chuyên viên Phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – U viên -Bà Tr n Anh Thư, Nghiên c u viên khoa V sinh và S c kho môi trư ng, Vi n y h c lao ng và V sinh môi trư ng - U viên 3. T ào t o g m các ông, bà có tên sau: -Ông Phùng Trí Dũng, Chuyên viên Phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam - T trư ng -Bà Phí Nguy t L , Trư ng phòng Nghi p v Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho Trung ương - U viên -Ông M nh Cư ng, Chuyên viên Phòng S c kho môi trư ng và C ng ng, C c Y t d phòng Vi t Nam – U viên i u 2. Ban Qu n lý d án có các nhi m v sau:
  3. 1.T ch c tri n khai các ho t ng c a d án theo k ho ch ã ư c phê duy t. Ch o, hư ng d n, ôn c, giám sát các cơ quan, a phương có liên quan trong vi c tri n khai th c hi n các ho t ng c a d án. Phát hi n, x lý và kh c ph c các v n n y sinh trong quá trình th c hi n d án. 2.Qu n lý và s d ng úng m c ích, có hi u qu các ngu n l c c a d án. Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo, ki m toán và thanh quy t toán theo úng quy nh hi n hành. 3.T ch c ánh giá, nghi m thu, t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n d án lên Lãnh o B Y t và các cơ quan có liên quan theo úng quy nh. 4.T ch c vi c bàn giao tài li u, tài s n, tài chính và các ngu n l c khác khi d án k t thúc theo quy nh c a pháp lu t và c a B Y t . i u 3. Thư ng tr c Ban qu nlý d án t t i C c Y t d phòng Vi t Nam. Ban qu n lý d án ư c s d ng Tài kho n và con d u c a C c Y t d phòng Vi t Nam giao d ch trong ph m vi trách nhi m c a d án. C c Y t d phòng Vi t Nam qu n lý, s d ng kinh phí úng m c tiêu c a d án ư c phê duy t và thanh quy t toán y theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ban qu n lý d án làm vi c theo ch kiêm nhi m, các cán b c a ban qu n lý d án ư c ph c p theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, Ban qu n lý d án t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V : T ch c cán b , K ho ch- Tài chính, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, Trư ng ban qu n lý d án, C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho trung ương, Vi n trư ng Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng, T ng Biên t p Báo s c kho và i s ng và các ông, bà có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản