Quyêt định số 43/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
1
download

Quyêt định số 43/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyêt định số 43/2000/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyêt định số 43/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 43/2000/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N “QUY NNH V T CH C, HO T NG C A BAN THÚ Y XÃ, PHƯ NG, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t T ch c H ND và UBND Căn c Pháp l nh Thú y và Ngh nh s 93/CP ngày 27-11-93 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t nh s 694/NN/TY-Q ngày 11-12-93 c a B Nông nghi p và CNTP (B NN và PTNT) quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a Chi c c Thú y và t ch c m ng lư i Thú y cơ s ; Xét ngh c a Giám c s Nông nghi p và PTNT t i T trình s 332/TT/NN-CS ngày 06-4-2000 xin s a i b sung Quy t nh s 05/1998/Q -UB ngày 18-4-1998 c a UBND thành ph (kèm theo Biên b n H i ngh liên nghành ngày 23-9-1999) QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v t ch c, ho t ng c a Ban Thú y xã, phư ng, th tr n trên a bàn thành ph Hà N i". i u 2: Giám c s Nông nghi p và PTNT có trách nhi m ph i h p v i các s , ban. ngành liên quan và UBND các qu n; huy n ch o Chi c c Thú y Hà N i ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c th c hi n "Quy nh v t ch c ho t ng c a Ban Thú y xã, phư ng, th tr n trên a bàn thành ph Hà n i" theo thNm quy n và Pháp l nh Thú y. i u3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 05/1998/Q -UB ngày 18.4.1998 c a UBND Thành ph . Chánh văn phòng UBND thành ph , Trư ng ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c các s : công nghi p và PTNT; Tài Chính-v t giá. Th trư ng các s : ban, ngành liên quan, Ch t ch UBND các qu n; huy n và Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà n i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Quý ôn QUY NNH V T CH C HO T NG C A BAN THÚ Y XÃ, PHƯ NG, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2000/Q -U B ngày 03/5/2000 c a UBND TP) i u 1: Thành l p Ban Thú y xã phư ng, th tr n (sau ây g i t t là Ban Thú y c p xã) làm nhi m v v thú y theo Pháp l nh Thú y, Ngh nh s 93/CP ngày 27.11.1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y trên a bàn xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là c p xã). i u 2: Ban thú y c p xã ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a UBND c p xã; ng th i ch u s qu n lý v chuyên môn nghi p v c a Chi c c Thú y thành ph , Tr m Thú y qu n, huy n. i u 3: Nhi m v c a Ban Thú y c p xã 1/. Giúp UBND c p xã tuyên truy n, ph bi n các ch trương chính sách th l c a nhà nư c v Thú y. V n ng nhân dân và các t ch c có liên quan cùng tham gia th c hi n. 2/. Giúp UBND c p xã theo dõi, phát hi n, xác minh d ch b nh v t nuôi. Báo cáo nh và ph n ánh k p th i, khi có nguy cơ d ch b nh cho cơ quan Thú y c p trên và UBND a phương. Ki m tra an toàn d ch b nh t i các h , các cơ s chăn nuôi ho c ơn v , cá nhân có liên quan n công tác Thú y. T ch c ch d o ngăn ch n, bao vây d p t t d ch b nh cho ng v t nuôi. 3/. Ki m soát gi t m ng v t, v sinh thú y nơi gi t m , ph th i, ch bi n s n phNm có ngu n g c ng v t, các ch ho c nơi t p trung mua bán ng v t s n phNm ng v t a phương. 4/. T ch c th c hi n công tác tiêm phòng d ch b nh cho gia súc gia c m thú a phương. i u4: Quy n h n c a Ban Thú y c p xã. 1/. ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép hành ngh Thú y. 2/. Ki m tra v sinh thú y ki m soát gi t m ng v t. Có quy n yêu c u hu di t gia súc m c b nh d i. ngh UBND c p xã t m hoãn ho c ình ch gi t m , v n chuy n, tiêu th ng v t và s n phNm có ngu n g c ng v t ch a m m b nh, có nguy h i n ngư i và gia súc. 3/. Yêu c u ch v t nuôi ch p hành vi c tiêm phòng các lo i vaccin b t bu c cho gia súc theo quy nh c a B nông nghi p và PTNT.
  3. 4/. ư c quy n ki n ngh v i Chính quy n a phương và cơ quan Thú y c p trên khen thư ng, x lý vi ph m pháp l nh, th l v Thú y. 5/. ư c t ch c các d ch v v Thú y theo quy nh c a nhà nư c 6/ ư c thu các kho n l phí ki m soát gi t m ng v t theo quy nh c a Nhà nư c và ngh UBND c p xã x lý theo quy nh v Thú y. 7/. ư c b i dư ng t p hu n ki n th c v Thú y và nh ng thông tin c n thi t th c hi n nhi m v ư c giao. i u 5: Ban Thú y c p xã có m t Trư ng ban là lao ng h p ng v i Chi c c Thú y Hà N i và m t s k thu t viên tuỳ theo a bàn và quy mô chăn nuôi c a xã. Trư ng ban có trình i h c ho c trung c p chăn nuôi thú y, k thu t viên ph i qua ào t o t sơ c p chăn nuôi thú y tr lên. Trư ng ban Thú y c p xã có trách nhi m t ch c ho t ng c a Ban theo i u 3 c a quy nh này, l p các báo cáo và tham gia các cu c h p v i UBND c p xã, Tr m Thú y huy n, Chi c c Thú y Hà N i v công tác Thú y. i u 6: Ngu n thu và các kho n chi cho ho t ng c a Ban Thú y c p - Ban Thú y c p xã thu t các ho t ng v ki m soát gi t m ng v t, ki m tra x lý theo quy nh qu n lý v Thú y chi tr cho các ho t ng c a Ban theo phương th c g n thu bù chi. Riêng Trư ng ban ư c h tr kinh phí t Ngân sách thành ph v i nh m c 100.000 (m t trăm ngàn ng)/ngư i/tháng. Ngu n kinh phí này ư c ghi trong d toán ngân sách hàng năm c a s Nông nghi p và PTNT, c p tr c ti p cho Chi c c Thú y Hà N i ngoài kinh phí chi thư ng xuyên. Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà n i ký h p ng và th c hi n chi tr kinh phí hô tr cho Trư ng ban Thu y c p xã theo nh m c trên; ng th i ch u trách nhi m quy t toán ngu n kinh phí này theo úng ch qu n lý tài chính hi n hành. - K thu t viên c a Thú y c p xã ư c tr thù lao theo k t qu ho t ng, trên cơ s các ngu n thu. i u 7: S Nông nghi p và PTNT ch o Chi c c Thú y Hà n i hư ng d n thi hành và ph i h p v i UBND các qu n, huy n, phư ng, xã. th tr n t ch c th c hi n theo ch c năng nhi m v ư c giao. i u 8: UBND c p xã có trách nhi m ch o tr c ti p vi c thành l p Ban Thú y c p xã, m b o Ban Thú y c p xã ho t ng úng ch c năng và hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 9: Ban Thú y c p xã sinh ho t nh kỳ hàng tháng, có k ho ch ho t ng c th th c hi n nhi m v và báo cáo k t qu ho t ng v i UBND c p xã và cơ quan Thú y c p trên. i u 10: Khen thư ng và x lý vi ph m.
  4. 1/. Trong quá trình th c hi n nhi m v , t ch c, cá nhân nào có thành tích s ư c khen thư ng. T ch c cá nhân nào u tranh v i hành vi vi ph m Pháp l nh và các quy nh v Thú y mà b thi t h i v tính m ng tài s n thì ư c b o v , n bù theo quy nh c a nhà nư c. 2/. Nh ng ngư i l m d ng ch c v , quy n h n ho c thi u tinh th n trách nhi m, bao che cho ngư i vi ph m, thì tuỳ theo m c n ng, nh s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t i u 11: Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c, UBND các qu n, huy n ph n ánh cho s Nông nghi p và PTNT và Ban T ch c chính quy n thành ph , t ng h p và báo cáo UBND thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản