Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
87
lượt xem
6
download

Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 43/2002/Q -BGD T Hà N i , ngày 22 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH CÔNG TÁC H C SINH, SINH VIÊN NGO I TRÚ TRONG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a V trư ng V Công tác chính tr , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . V trư ng V Công tác chính tr ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác chính tr , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c cơ quan B Giáo d c và ào t o, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Minh Hi n
  2. QUY CH CÔNG TÁC H C SINH, SINH VIÊN NGO I TRÚ TRONG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P (ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2002/Q -BGD T ngày 22/10/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh chung. 1. H c sinh, sinh viên không trong các ký túc xá do nhà trư ng qu n lý ư c g i là h c sinh, sinh viên ngo i trú. 2. H c sinh, sinh viên ngo i trú ph i ch u s qu n lý c a nhà trư ng, chính quy n a phương và có nghĩa v th c hi n nghiêm túc các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a nhà trư ng và chính quy n a phương trong công tác qu n lý h c sinh, sinh viên ngo i trú. i u 2. i tư ng i u ch nh. Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú này ư c áp d ng th ng nh t cho h c sinh, sinh viên ngo i trú thu c t t c các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p trong ph m vi c nư c: i v i h c sinh, sinh viên nư c ngoài có quy nh riêng. i u 3. M c tiêu, yêu c u c a công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú. 1. Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p nh m các m c tiêu sau ây: a) Góp ph n rèn luy n h c sinh, sinh viên ngo i trú trong vi c th c hi n nhi m v c a ngư i h c theo quy nh c a Lu t Giáo d c, i u l nhà trư ng và quy ch c th c a t ng trư ng; b) Xây d ng n n p, k cương trong vi c qu n lý h c sinh, sinh viên ngo i trú; b o m n m b t k p th i th c tr ng h c sinh, sinh viên ngo i trú; c) Ngăn ch n, Ny lùi, xóa b cơ b n nh ng bi u hi n tiêu c c, không lành m nh trong h c sinh, sinh viên ngo i trú, c bi t là các t n n xã h i, c b c, ma túy. 2. Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p ph i b o m các yêu c u sau ây: a) Ph i h p ch t ch , thư ng xuyên gi a các ơn v trong n i b nhà trư ng, trư c h t gi a Phòng (Ban) Qu n lý h c sinh, sinh viên v i oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên nhà trư ng.
  3. b) Ph i h p ch t ch , thư ng xuyên gi a nhà trư ng, gia ình và chính quy n a phương. c) Sâu sát k p th i trong vi c n m b t th c tr ng h c sinh, sinh viên ngo i trú. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4. N i dung qu n lý h c sinh, sinh viên ngo i trú c a nhà trư ng. 1. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý h c sinh, sinh viên ngo i trú áp ng các m c tiêu, yêu c u quy nh t i i u 3 c a Quy ch này. 2. Ban hành các quy nh c th c a nhà trư ng v công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú phù h p v i các quy nh c a Quy ch này. 3. T ch c b máy qu n lý h c sinh, sinh viên ngo i trú. 4. Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú. i u 5. Trách nhi m c a nhà trư ng. 1. Hi u trư ng là ngư i ch u trách nhi m chính, tr c ti p ch o công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú c a trư ng. 2. Phòng (Ban) Qu n lý h c sinh, sinh viên có trách nhi m giúp Hi u trư ng ch o và t ch c th c hi n, ki m tra và ánh giá công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú c a trư ng. 3. Các oàn th , t ch c xã h i trong nhà trư ng, trư c h t là oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên Vi t Nam, có trách nhi m góp ph n th c hi n công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú theo quy nh c a Quy ch này. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Phòng (Ban) Qu n lý h c sinh, sinh viên. 1. Ph i h p v i công an, chính quy n a phương nơi có h c sinh, sinh viên c a trư ng thư ng trú ho c ang t m trú : a) Xây d ng k ho ch m b o an ninh chính tr , an toàn xã h i trên a bàn dân cư i v i h c sinh, sinh viên ngo i trú. b) T ch c g p m t nh kỳ (ít nh t m i h c kỳ m t l n) v i h c sinh, sinh viên ngo i trú cung c p nh ng thông tin v nhà trư ng, a phương và l y ý ki n c a h c sinh, sinh viên v công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú. c) Giao ban ít nh t m i năm m t l n thông báo gi a nhà trư ng v i công an và chính quy n a phương v tình hình h c sinh, sinh viên ngo i trú, t ó ra nh ng bi n pháp ph i h p nh m qu n lý t t h c sinh, sinh viên ngo i trú.
  4. 2. Hư ng d n h c sinh, sinh viên nghiêm ch nh ch p hành lu t pháp c a Nhà nư c, n i quy, quy ch c a nhà trư ng và quy nh c a chính quy n a phương. 3. C p gi y ch ng nh n cho h c sinh, sinh viên c a trư ng ư c phép ngo i trú công an phư ng (xã, th tr n) có cơ s gi i quy t cho ăng ký t m trú. 4. L p danh sách trích ngang h c sinh, sinh viên ngo i trú theo t ng ơn v l p, khoa, ghi rõ y a ch thư ng trú ho c t m trú (h và tên ch nhà, s nhà, ư ng ph (thôn, xóm), phư ng (xã, th tr n), qu n (huy n), và ngày ăng ký thư ng trú ho c t m trú. 5. K t thúc m i h c kỳ, năm h c thu gi y nh n xét c a công an (theo m u Ph l c s 1 kèm theo) i v i h c sinh, sinh viên ngo i trú v vi c ch p hành lu t pháp c a Nhà nư c, quy nh c a chính quy n a phương, nh ng thành tích óng góp cho a phương, ho c nh ng khuy t i m vi ph m c a h c sinh, sinh viên. 6. Căn c vào nh n xét c a công an k t h p v i vi c phân lo i h c sinh, sinh viên theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o. 7. Ph i h p v i chính quy n và oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh a phương t ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c th thao, phòng ch ng ma túy và các t n n xã h i cho h c sinh, sinh viên ngo i trú. i u 7. Trách nhi m c a h c sinh, sinh viên ngo i trú. 1. Làm th t c ăng ký ngo i trú v i nhà trư ng (theo m u Ph l c s 2 kèm theo), ăng ký t m trú v i công an phư ng (xã, th tr n) theo úng Ngh nh s 51/CP c a Chính ph v vi c ăng ký và qu n lý h khNu, Thông tư hư ng d n c a B N i v (nay là B Công an) và quy nh c a Quy ch này. Riêng i v i h c sinh, sinh viên có h khNu thư ng trú t i a phương nơi trư ng óng và cùng v i gia ình, ch làm ơn không c n có ý ki n c a công an phư ng (xã, th tr n). 2. Khi ư c phép c a công an phư ng (xã, th tr n) cho ăng ký t m trú, ch m nh t sau 15 ngày h c sinh, sinh viên ph i báo cáo v i nhà trư ng v a ch ngo i trú c a mình: h tên ch nhà tr , s nhà, ư ng ph (thôn, xóm), phư ng (xã, th tr n), qu n (huy n), i n tho i liên h (n u có). 3. H c sinh, sinh viên có trách nhi m th c hi n úng các i u kho n trong h p ng v i ch nhà tr ; không ưa ngư i khác vào nhà tr khi chưa có s ng ý c a ch nhà tr ; báo v i ch nhà tr ăng ký t m v ng v i công an phư ng (xã, th tr n) trong trư ng h p r i kh i nhà tr t 24 gi tr lên. 4. Khi thay i ch ngo i trú m i, h c sinh, sinh viên ph i làm ơn xin phép nhà trư ng làm l i th t c ăng ký t m trú v i công an phư ng (xã, th tr n) và ph i báo cáo v i nhà trư ng v a ch ngo i trú m i c a mình. 5. H c sinh, sinh viên ph i cam k t v i nhà trư ng và công an phư ng (xã, th tr n) nơi ang ngo i trú th c hi n nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c, quy nh c a
  5. chính quy n a phương v tr t t , an toàn xã h i, gi gìn môi trư ng s ng lành m nh. 6. Tích c c tham gia các ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c th thao, phòng ch ng ma túy, phòng ch ng t i ph m, các t n n xã h i và các ho t ng khác do a phương t ch c. 7. Nghiêm c m các hành vi sau ây: a) S n xu t, s d ng, buôn bán, v n chuy n, tàng tr các ch t ma túy, các lo i vũ khí, ch t n , ch t gây cháy, ch t c h i. b) Tham gia các ho t ng ánh b c, s , m i dâm và ua xe trái phép. c) Tàng tr , lưu hành, s d ng ho c truy n bá phim nh, băng ĩa và các văn hóa phNm i tr y, kích ng b o l c, các tài li u có n i dung ph n ng. d) Gây n ào, m t tr t t và các hành vi thi u văn hóa khác; gây g , kích ng ánh nhau; t ch c băng nhóm, bè phái, t t p gây r i tr t t , tr an; gây ô nhi m môi trư ng nơi ang . ) Truy n o trái phép, truy n bá mê tín, h t c. 8. Mư i lăm (15) ngày trư c khi k t thúc h c kỳ, h c sinh, sinh viên ph i n p Gi y nh n xét c a công an phư ng (xã, th tr n) nơi ang ngo i trú cho nhà trư ng. i u 8. Quy n c a h c sinh, sinh viên ngo i trú. 1. ư c hư ng các quy n công dân cư trú trên ĩa bàn; ư c chính quy n a phương, nhà trư ng t o i u ki n thu n l i và giúp trong vi c ngo i trú. 2. ư c quy n khi u n i, t nguy n v ng chính áng c a mình n chính quy n a phương, Hi u trư ng nhà trư ng và các cơ quan có liên quan khác v nh ng v n có liên quan n công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú. Chương 3: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 9. Khen thư ng. 1. T ch c, cá nhân có nhi u thành tích óng góp cho công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. 2. H c sinh, sinh viên có thành tích trong công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú, tùy theo m c s ư c nhà trư ng xét khen thư ng và tính i m rèn luy n. i u 10. K lu t.
  6. 1. T ch c, cá nhân vi ph m Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. H c sinh, sinh viên vi ph m Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú, tùy theo m c vi ph m s b nhà trư ng x lý k lu t t hình th c khi n trách, c nh cáo n ình ch h c t p, bu c thôi h c (theo Khung x lý k lu t kêu theo Quy ch này)./. KHUNG X LÝ K LU T H C SINH, SINH VIÊN VI PH M QUY CH CÔNG TÁC H C SINH, SINH VIÊN NGO I TRÚ (ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2002/Q -BGD T ngày 22/10/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o). S N i dung vi ph m k S l n vi ph m và hình th c k lu t th lu t t Khi n C nh ình ch Bu c trách cáo 1 năm thôi h c 1 Vào năm h c m i sau 2 l n 3l n 1 tháng không khai báo ch . 2 L y c p tài s n c a nhà Tuỳ theo m c mà b x lý khi n trách n bu c thôi tr và dân a phương h c 3 Làm ô nhi m môi 1 l n 2l n Tuỳ theo m c trư ng, gây n ào nh và s l n vi ph m hư ng n sinh ho t c a khu dân cư, b chính quy n a phương l p biên b n 4 T ch c, tham gia ánh Tuỳ theo m c mà b x lý khi n trách n bu c thôi b c ăn ti n, s h c 5 Gây g ánh nhau gây 1l n 2l n 3l n thương tích
  7. 6 Không thanh toán ti n 2 l n 3l n Tuỳ theo tính ch t và s l n vi thuê tr cho ch nhà, b ph m ch nhà khi u n i 7 Tàng tr , lưu hành văn hóa phNm i tr y tham gia các ho t ng 1l n 2l n 3l n truy n o trái phép, mê tín, d oan, b cơ quan có thNm quy n l p biên b n 8 S n xu t, v n chuy n, 1l n buôn bán, tàng tr , r rê ngư i khác s d ng ma túy 9 S d ng ma túy (X lý theo quy nh x lý h c sinh, sinh viên s d ng ma tuý) 10 Tham gia ho t ng 1l n 2l n 3l n m i dâm 11 Ch a ch p, buôn bán, Tuỳ theo m c mà b x lý khi n trách n bu c thôi v n chuy n, tàng tr h c hàng qu c c m, hàng l u, vũ khí, ch t n , ch t gây cháy, ch t c h i 12 ưa ph n t x u vào 1l n 2l n nhà tr th c hi n các hành vi ph m pháp, b cơ quan có thNm quy n l p biên b n 13 Tham gia ua xe trái 1l n 2l n phép 14 Tham gia lôi kéo ngư i 1l n khác bi u tình, v tranh, vi t sách báo, truy n ơn trái pháp
  8. lu t PH L C S 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y XÁC NH N H C SINH, SINH VIÊN NGO I TRÚ Công an Phư ng (xã, th tr n)........................................................... Qu n (huy n, thành ph )..................................................... T nh (thành ph ).... .................................................. Ch ng nh n: Anh (Ch ).............................................................................. Là h c sinh, sinh viên l p................. Khoa.........................trư ng............. ã ăng ký t m trú t i nhà ông (bà)........................................................... S nhà ............. ư ng ph (thôn, xóm)............phư ng (xã, th tr n).......... T ngày................................ n ngày...................................................... Chúng tôi nh n xét v h c sinh, sinh viên.................................................. ........................................................................ ang t m trú t i a phương như sau: 1. Ý th c ch p hành lu t pháp Nhà nư c, quy nh c a a phương: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..................................................................... 2. Nh ng thành tích óng góp cho a phương: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..................................................................... 3. Nh ng khuy t i m, vi ph m: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .....................................................................
  9. ..............ngày......tháng.......năm 200..... Trư ng Công an phư ng (xã, th tr n) (Ký tên và óng d u) PH L C S 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T o - H nh phúc GI Y XIN ĂNG KÝ NGO I TRÚ Kính g i: Công an Phư ng (Xã, Th tr n).................................... Tôi tên là:........................................................sinh ngày............................ Hi n nay ang h c t i l p..................... khoa.........................trư ng.......... S th h c sinh, sinh viên:..................................s CMND........................ C p ngày.............................. t i................................................................. H khNu thư ng trú t i Xã (Phư ng, Th tr n) ........................................... Qu n (Huy n, Thành ph ).................................. T nh (Thành ph )............ Tôi xin ngh Công an Phư ng (Xã, Th tr n).......................................... Cho phép tôi ư c ngo i trú t i nhà Ông (Bà)............................s nhà..... ư ng ph (thôn, xóm)........................................ Phư ng (Xã, Th tr n) Qu n (Huy n, Thành ph )......................................... T nh (Thành ph )...................................................................... Quan h v i ch h ang :........................................................................ Th i gian xin ngo i trú t ngày...........tháng...........năm..... n………. ngày..tháng...................năm................. Tôi xin cam oan th c hi n t t các quy nh c a a phương và Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên ngo i trú
  10. Ý ki n c a Nhà trư ng Ngày........ tháng........ năm 200....... Ngư i làm ơn Ý ki n c a Công an Phư ng (Xã, Th tr n)
Đồng bộ tài khoản