Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 43/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V CÁCH TH C PHÂN CHIA TI N CÔNG C U H C A THUY N B TÀU BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v cách th c phân chia ti n công c u h c a thuy n b tàu bi n Vi t Nam (sau ây g i là thuy n b ). 2. Quy t nh này áp d ng i v i ch tàu, thuy n b và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c phân chia ti n công c u h c a thuy n b . 3. Quy t nh này không áp d ng i v i vi c phân chia ti n công c u h c a thuy n b tàu c u h chuyên dùng. i u 2. Nguyên t c phân chia ti n công c u h 1. Ti n công c u h ư c chia u gi a ch tàu và thuy n b c a tàu c u h sau khi tr chi phí, t n th t c a tàu và chi phí, t n th t c a ch tàu ho c c a thuy n b liên quan n hành ng c u h . 2. Ti n công c u h ư c thanh toán b ng lo i ti n nào thì cũng ư c chia b ng lo i ti n ó. 3. Thuy n trư ng tàu c u h là ngư i i di n cho thuy n b b o v các quy n l i chính áng c a h trong vi c xác nh chi phí c u h , ánh giá t n th t và kho n ti n công c u h s dành cho thuy n b . 4. Vi c phân chia ti n công c u h trong n i b tàu ph i ư c ti n hành công khai dư i s giám sát c a t ch c công oàn cơ s ho c m t h i ng do toàn th thuy n viên c a tàu b u ra.
  2. i u 3. Cách th c phân chia ti n công c u h c a thuy n b Ph n ti n ư c dành phân chia cho thuy n b ư c phân chia theo cách th c sau ây: 1. Chia cho t t c các thuy n viên có m t trên tàu khi th c hi n ho t ng c u h . 2. Chia theo nguyên t c t l thu n v i ti n lương chính c a m i thuy n viên ư c hư ng t i th i i m th c hi n ho t ng c u h . Ti n lương chính nói t i Quy t nh này là s ti n lương mà ch tàu ph i tr cho m i thuy n viên hàng tháng trên cơ s ch c danh c a h mà không bao g m các kho n ti n b i dư ng, ti n làm thêm gi , ti n thư ng hàng tháng, hàng quý ho c các kho n ph c p khác. 3. Trư ng h p thuy n viên có s dũng c m và n l c c bi t trong ho t ng c u h thì ư c hư ng h s thư ng. H s thư ng do thuy n b xu t và thuy n trư ng quy t nh. 4. Thuy n viên t ch i không th c hi n nhi m v do thuy n trư ng giao, l i d ng tình hu ng c u h v l i ho c có các hành vi vi ph m pháp lu t liên quan n ho t ng c u h u b tư c b quy n ư c hư ng ph n ti n công c u h c a mình. Ph n ti n này ư c g p chung vào t ng s ti n công c u h dành cho thuy n b chia cho s thuy n viên còn l i theo cách th c phân chia quy nh t i i u này. i u 4. Khi u n i và gi i quy t tranh ch p 1. Khi u n i liên quan n vi c phân chia ti n công c u h c a thuy n b ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Tranh ch p liên quan n vi c phân chia ti n công c u h c a thuy n b ư c gi i quy t b ng thương lư ng ho c kh i ki n t i Tr ng tài ho c Toà án có thNm quy n. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay th Quy t nh s 4276/Q -PC ngày 27 tháng 9 năm 1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i v cách th c phân chia ti n công c u h c a thuy n b tàu bi n Vi t Nam. i u 6. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng, V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Đào Đình Bình (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản