Quyết định số 43/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2007/QĐ-BNN về việc ban hành quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc S : 43/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ S N XU T, CH BI N VÀ CH NG NH N CHÈ AN TOÀN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s : 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s : 12/2003/PL-UBTVQH11, ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, C c trư ng C c B o v th c v t, C c trư ng C c Ch bi n Nông lâm s n và Ngh mu i, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý s n xu t, ch bi n và ch ng nh n chè an toàn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, C c trư ng C c B o v th c v t, C c trư ng C c Ch bi n Nông lâm s n và Ngh mu i, V trư ng V Khoa h c công ngh , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY NNH QU N LÝ S N XU T, CH BI N VÀ CH NG NH N CHÈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 43 /2007/Q -BNN ngày 16 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh và ph m vi áp d ng 1. Văn b n này quy nh i u ki n s n xu t, ch bi n, ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn và ch ng nh n s n phNm chè an toàn. 2. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia s n xu t, ch bi n, ch ng nh n i u ki n s n xu t và ch ng nh n s n phNm chè an toàn t i Vi t Nam. 3. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia có quy nh khác thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Chè an toàn là s n phNm chè ư c s n xu t, ch bi n, b o qu n theo úng quy trình k thu t, có t n dư thu c b o v th c v t, kim lo i n ng, nitrat, ch t i u hoà sinh trư ng và các vi sinh v t có h i dư i m c gi i h n cho phép theo quy nh t i Ph l c 4 và 5 c a Quy nh này. 2. i u ki n s n xu t chè an toàn là các yêu c u t i thi u v nhân l c, quy trình canh tác và môi trư ng s n xu t nguyên li u chè an toàn. 3. i u ki n ch bi n chè an toàn là các yêu c u t i thi u v nhân l c, thi t b và công ngh ch bi n, môi trư ng s n xu t ra s n phNm chè an toàn t nguyên li u chè an toàn. 4. T ch c ch ng nh n s n ph m chè an toàn là t ch c có i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b và nhân l c, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công nh n ho c ch nh làm nhi m v ki m tra, giám sát, ki m nghi m và ch ng nh n s n phNm chè an toàn. Chương 2: I U KI N S N XU T, CH BI N CHÈ AN TOÀN i u 3. Qu n lý và nhân l c 1. T ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n chè an toàn ph i có ho c thuê cán b k thu t chuyên ngành tr ng tr t (ho c b o v th c v t), ch bi n hư ng d n. 2. Ngư i s n xu t, ch bi n chè an toàn ph i qua t p hu n k thu t s n xu t, ch bi n chè an toàn do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c. 3. T ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n chè an toàn ph i có h sơ ho c s tay ghi chép toàn b quá trình s n xu t, ch bi n (theo m u quy nh), nh m theo dõi, qu n lý làm cơ s cho vi c xem xét ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn và ch ng nh n s n phNm chè an toàn. i u 4. t tr ng 1. t quy ho ch tr ng chè an toàn ph i m b o có c i m lý, hoá, sinh h c phù h p v i s sinh trư ng, phát tri n c a cây chè, không b ô nhi m hóa ch t và kim lo i n ng, áp ng yêu c u theo tiêu chuNn môi trư ng t tr ng tr t (Tiêu chuNn TCVN 5941:1995, TCVN 7209: 2000 nêu t i Ph l c 1 c a Quy nh này).
 3. 2. t các khu s n xu t chè an toàn ph i ư c ki m tra m c ô nhi m nh kỳ ho c t xu t khi có nghi v n ho c khi u n i. i u 5. Phân bón 1. Ch ư c s d ng các lo i phân bón trong Danh m c phân bón ư c phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam, phân h u cơ truy n th ng ã qua x lý m b o không còn nguy cơ ô nhi m hoá ch t và vi sinh v t có h i. 2. Không s d ng các lo i phân bón có nguy cơ gây ô nhi m cao như: phân chu ng tươi, nư c gi i, phân ch bi n t rác th i sinh ho t, rác th i công nghi p bón tr c ti p cho chè. N u s d ng các lo i phân bón lá thì ph i m b o th i gian cách ly t l n phun cu i n l n hái chè g n nh t theo hư ng d n trên bao bì. 3. Ch ư c s d ng các ch t i u hoà sinh trư ng trong Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam. i u 6. Nư c tư i 1. Nư c tư i cho chè ph i l y t ngu n nư c không ô nhi m b i các vi sinh v t và các hoá ch t c h i, ch t lư ng nư c tư i theo tiêu chuNn TCVN 6773:2000 t i Ph l c 3 c a văn b n này. 2. Tuy t i không s d ng nư c th i công nghi p; nư c th i t các b nh vi n, khu dân cư t p trung, trang tr i chăn nuôi, lò gi t m gia súc; tư i ho c phun tr c ti p cho chè. 3. Ngu n nư c tư i cho các vùng chè an toàn ph i ư c ki m tra nh kỳ ho c t xu t. i u 7. K thu t canh tác chè an toàn. 1. Tr ng các gi ng chè thích h p v i vùng sinh thái. 2. V sinh ng ru ng: khu v c s n xu t chè an toàn c n ư c thư ng xuyên v sinh ng ru ng h n ch sâu b nh và ngu n ô nhi m khác. 3. Bón lót lư ng phân h u cơ m b o ch t lư ng, b trí tr ng cây che bóng cho nương chè phù h p v i i u ki n a hình, c i m gi ng chè. 4. Th c hi n phương pháp th c hành nông nghi p t t (GAP), giám sát ch t ch v t tư u vào và các khâu k thu t canh tác trong s n xu t chè an toàn. 5. Thu hái: th c hi n hái dãn l a, hái úng phNm c p m b o ch t lư ng chè nguyên li u, th i gian cách ly thu c b o v th c v t dài hơn t i thi u 03 (ba) ngày so v i quy nh th i gian cách ly ghi trên nhãn c a t ng lo i thu c (th i gian cách ly tính t l n phun thu c b o v th c v t l n cu i n l a hái g n nh t) i u 8. Phòng tr sâu b nh 1. Áp d ng tri t bi n pháp qu n lý d ch h i t ng h p (IPM) trên nương chè, ki m tra ng ru ng, phát hi n các i tư ng sâu, b nh h i, áp d ng các bi n pháp phòng tr thích h p, theo nguyên t c sau: a) Coi tr ng bi n pháp canh tác, bi n pháp sinh h c trong phòng tr sâu b nh h i trên chè như: chăm sóc cây chè sinh trư ng t t, tr ng cây che bóng h p lý, lo i b cây ký ch c a các loài sâu b nh h i chè, k t h p các bi n pháp phòng tr th công như di t tr ng sâu, b t sâu b y bư m vào các th i i m thích h p, dùng ch t d n d ; b o v , nhân nuôi, phát tri n thiên ch trong các vùng s n xu t chè an toàn.
 4. b) Tăng cư ng s d ng thu c tr sâu b nh có ngu n g c sinh h c, bi n pháp phòng tr sinh h c. 2. H n ch t i a vi c s d ng thu c hóa h c phòng tr sâu b nh cho chè. Trư ng h p c n thi t ph i s d ng thu c hóa h c ph i tuân th nguyên t c s d ng 4 úng: a) úng ch ng lo i: ch s d ng các lo i thu c trong Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng trên chè Vi t Nam do B nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. b) úng li u lư ng: s d ng úng n ng và li u lư ng hư ng d n trên bao bì cho t ng lo i thu c và t ng th i gian sinh trư ng c a cây chè. c) úng cách: áp d ng bi n pháp pha, tr n và phun, r i thu c theo úng hư ng d n c a t ng lo i thu c, m b o hi u qu , an toàn cho ngư i và môi trư ng. d) úng lúc: s d ng thu c úng th i i m m n c m nh t c a d ch h i theo hư ng d n phát huy hi u l c c a thu c và tuân th th i gian cách ly ư c quy nh cho t ng lo i thu c. i u 9. Ch bi n và b o qu n chè an toàn 1. Ch bi n chè ph i m b o các quy nh v an toàn lao ng, thi t b và môi trư ng theo tiêu chuNn 10TCN 605-2004 c a B Nông nghi p & PTNT. 2. Nhà kho b o qu n chè ph i thoáng, mát, m b o v sinh an toàn th c phNm, không g n ngu n gây ô nhi m hoá ch t, kim lo i n ng ho c vi sinh v t có h i. 3. Bao bì ph i úng quy cách theo quy nh, m b o an toàn th c phNm. i u 10. i u ki n s n ph m chè ư c công nh n chè an toàn 1. Lô s n phNm chè ư c công nh n là chè an toàn ph i m b o các i u ki n sau: có k t qu ki m nghi m s n phNm chè t tiêu chuNn chè an toàn nêu t i M c1, i u 2 c a Quy nh này. 2. Công b tiêu chuNn chè an toàn Trư c khi ti n hành s n xu t và ch bi n, t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n chè an toàn ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh v công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -BNN ngày 19/01/2007 c a B Nông nghi p & PTNT, Hư ng d n s 212/HD-TT- PB ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a C c Tr ng tr t v vi c th c hi n công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm hàng hoá c thù chuyên ngành nông nghi p và ph i ch u trách nhi m v s n phNm chè ã công b . i u 11. Lưu thông s n ph m chè an toàn S n phNm chè an toàn trư c khi ưa vào lưu thông trên th trư ng ph i m b o các i u ki n sau: 1. Có gi y ch ng nh n s n phNm chè an toàn do t ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn c p. 2. Có bao gói thích h p m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c phNm. 3. Có nhãn hàng hoá g n li n v i bao gói chè; vi c ghi nhãn hàng hoá s n phNm chè an toàn ph i th c hi n theo Ngh nh 89/2006/N -CP ngày 30/8/2006 c a Chính ph v ghi nhãn hàng hoá và Thông tư hư ng d n s 09/2007/BKHCN ngày 6 tháng 4 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh . i u 12. T ch c s n xu t, ch bi n chè an toàn
 5. 1. Cơ s s n xu t, ch bi n chè an toàn c n ư c t ch c theo các hình th c phù h p v i i u ki n c th như: doanh nghi p, h p tác xã, trang tr i. 2. Cơ s s n xu t, ch bi n chè an toàn ph i ăng ký và ch p hành nghiêm túc các quy nh v i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn, ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan qu n lý chuyên ngành theo quy nh t i văn b n này, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i tiêu dùng v ch t lư ng, tính an toàn c a s n phNm do mình s n xu t, ch bi n. Chương 3: CH NG NH N I U KI N S N XU T, CH BI N CHÈ AN TOÀN i u 13. ăng ký và ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn. 1. ăng ký và ch ng nh n i u ki n s n xu t chè an toàn T ch c, cá nhân s n xu t chè g i h sơ ăng ký ngh công nh n i u ki n s n xu t chè an toàn v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s t i, trư c th i v b t u thu ho ch chè t i thi u 02 (hai) tháng. H sơ ăng ký g m: a) ơn ăng ký công nh n i u ki n s n xu t chè an toàn theo m u t i Ph l c 6 c a Quy nh này. b) B n kê khai i u ki n s n xu t chè theo m u t i Ph l c 8 c a Quy nh này. c) Tài li u khác có liên quan n u có. 2. ăng ký và ch ng nh n i u ki n ch bi n chè an toàn T ch c, cá nhân ch bi n chè g i h sơ ăng ký ngh công nh n i u ki n ch bi n chè an toàn v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s t i, trư c th i v b t u thu ho ch chè t i thi u 01 (m t) tháng. H sơ ăng ký g m: a) ơn ăng ký công nh n i u ki n ch bi n chè an toàn theo m u t i Ph l c 7 c a Quy nh này. b) B n kê khai i u ki n i u ki n ch bi n chè theo m u t i Ph l c 9 c a Quy nh này. c) Tài li u khác có liên quan n u có. i u 14. Th m nh và ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn. 1. Trong th i h n 30 ngày (ba mươi), k t ngày nh n h sơ ăng ký h p l , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh, n u m b o i u ki n theo quy nh thì c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn theo m u Ph l c 10 và Ph l c 11 c a Quy nh này. 2. N u chưa m b o i u ki n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n t ch c, cá nhân ăng ký kh c ph c nh ng ch tiêu chưa t yêu c u theo quy nh. 3. Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn có hi u l c không quá 03 (ba) năm, h t th i h n cơ s s n xu t, ch bi n chè ph i ăng ký l i. i u 15. Qu n lý, giám sát các cơ s s n xu t, ch bi n chè an toàn
 6. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c vi c giám sát, ki m tra i u ki n s n xu t c a các t ch c, cá nhân ư c c p gi y ch ng nh n. N u phát hi n không m b o i u ki n quy nh thì ra văn b n yêu c u kh c ph c, quá th i h n mà không kh c ph c ư c thì ra quy t nh thu h i gi y ch ng nh n. i u 16. C p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn. T ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n chè an toàn ư c thNm nh c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn theo quy nh hi n hành. Chương 4: KI M NGHI M, CH NG NH N S N PH M CHÈ AN TOÀN i u 17. i u ki n c a t ch c ch ng nh n s n ph m chè an toàn. 1. Có cán b ư c ào t o có ch ng ch , năng l c thanh tra, ki m tra và công nh n ch ng nh n s n phNm chè an toàn. 2. Có trang thi t b c n thi t th c hi n vi c phân tích, ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng chè an toàn. 3. T ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m nghi m. i u 18. Th t c ch ng nh n, ch nh T ch c ch ng nh n s n ph m chè an toàn. 1. T ch c có nhu c u ho t ng v ch ng nh n s n phNm chè an toàn, g i h sơ v C c Tr ng tr t, h sơ g m: a) ơn ăng ký ư c công nh n là T ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn theo m u Ph l c 12. b) B n kê chi ti t trong ơn ăng ký v các i u ki n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u 17 Quy nh này. 2. Trong th i gian 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , C c Tr ng tr t t ch c thNm nh n u i u ki n trình B quy t nh công nh n. Trong trư ng h p chưa có t ch c, cá nhân ăng ký, C c Tr ng tr t ph i h p v i các ơn v liên quan trình B ch nh các t ch c i u ki n th c hi n vi c ch ng nh n s n phNm chè an toàn. 3. C c Tr ng tr t t ch c ki m tra các t ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn, nh kỳ 02 (hai) năm m t l n ho c t xu t khi có khi u l i, n u không i u ki n trình B quy t nh ình ch th c hi n ho c thu h i quy t nh công nh n. 4. T ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn ph i tr phí cho vi c thNm nh, công nh n theo quy nh hi n hành. i u 19. Trình t công nh n và ch ng nh n s n ph m chè an toàn 1. Ch các lô s n phNm chè có nhu c u ch ng nh n s n phNm chè an toàn g i h sơ v T ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn, h sơ g m: a) ơn ăng ký ch ng nh n s n phNm chè an toàn. b) B n sao Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t ho c ch ng nh n i u ki n ch bi n chè an toàn.
 7. c) H p ng ho c tài li u ch ng minh lô s n phNm ư c s n xu t ho c ch bi n t vùng (cơ s ) ư c công nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn. 2. Sau 20 (hai mươi) ngày k t ngày nh n h sơ h p l , T ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn ti n hành l y m u, ki m tra, phân tích các ch tiêu nêu t i M c 1, i u 2 c a Quy nh này theo các phương pháp phân tích tương ng v i các ch tiêu ch ng nh n s n phNm chè an toàn, n u t tiêu chuNn thì c p gi y ch ng nh n s n phNm chè an toàn cho lô s n phNm ó. 3. Gi y ch ng nh n s n phNm chè an toàn ch có giá tr cho lô s n phNm ã ư c ki m nghi m. 4. T ch c, cá nhân có s n phNm ngh công nh n chè an toàn ph i tr phí cho vi c ki m nghi m và ch ng nh n s n phNm chè an toàn cho t ch c ch ng nh n chè an toàn, m c phí do 2 bên tho thu n theo h p ng. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CHÈ AN TOÀN i u 20. Phân công th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v chè an toàn 1. C c Tr ng tr t: là u m i qu n lý nhà nư c v s n xu t chè an toàn, có trách nhi m: a) Xây d ng và trình B ban hành Quy trình s n xu t chè an toàn, quy ho ch các vùng s n xu t chè an toàn t p trung trong ph m vi toàn qu c, ch o các t nh, thành ph xây d ng quy ho ch vùng s n xu t chè an toàn t i các a phương. b) Xây d ng trình B , Chính ph các chính sách khuy n khích h tr s n xu t, ch bi n chè an toàn. Xây d ng, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n qu n lý nhà nư c v s n xu t chè an toàn, ch o các a phương th c hi n ki m tra giám sát và ch ng nh n i u ki n s n xu t chè an toàn cho các cơ s s n xu t chè. c) T ch c thNm nh và trình B công nh n ho c ình ch các t ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn trên a bàn c nư c. d) ào t o, t p hu n v s n xu t chè an toàn và ch ng nh n s n phNm chè an toàn trên a bàn c nư c. e) Qu n lý, ch o, giám sát, ki m tra, thanh tra v s n xu t chè an toàn, ch ng nh n s n phNm chè an toàn và công nh n các t ch c ch ng nh n s n phNm chè an toàn. g) Theo dõi, t ng h p, báo cáo B v các n i dung s n xu t chè an toàn. 2. C c Ch bi n Nông lâm s n và Ngh mu i. a) Xây d ng và trình B quy chuNn k thu t ch bi n chè an toàn. b) Ki m tra giám sát và ch ng nh n i u ki n ch bi n chè an toàn cho các cơ s ch bi n chè. c) Ch o, thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo v ch ng nh n i u ki n ch bi n chè an toàn. 3. C c B o v th c v t a) Hư ng d n, ào t o và ch o m r ng áp d ng quy trình qu n lý d ch h i t ng h p (IPM) iv i chè an toàn. b) Ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i h th ng b o v th c v t các a phương trong vi c th c hi n nhi m v v qu n lý s n xu t chè an toàn theo phân công c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 8. 4. V Khoa h c công ngh a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan rà soát, xu t s a i, xây d ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t i v i s n xu t, ch bi n chè an toàn. b) Ch trì, ph i h p v i các C c, V thu c B trình B phê duy t các tài, d án nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh trong s n xu t, ch bi n chè an toàn trong ph m vi toàn qu c. c) Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c, ch o, giám sát, qu n lý v s n xu t và ch ng nh n chè an toàn. 5. V K ho ch Ch trì, ph i h p v i V Tài chính và các C c, V thu c B trình B phân b v n th c hi n các d án, mô hình s n xu t, ch bi n chè an toàn và kinh phí cho ho t ng ào t o, t p hu n, ki m tra - thanh tra ch p hành quy nh s n xu t chè an toàn. 6. Trung tâm Khuy n nông Qu c gia: a) T p hu n, ph bi n quy trình k thu t cho nông dân v s n xu t chè an toàn. b) T ch c xây d ng mô hình s n xu t, ch bi n chè an toàn t i các vùng chè s n xu t t p trung, tuyên truy n và khuy n cáo m r ng mô hình s n xu t chè an toàn. 7. V H p tác Qu c t Ch trì, ph i h p v i các C c, V thu c B và các a phương xu t các d án h p tác qu c t và tranh th các ngu n v n u tư cho các d án s n xu t, ch bi n, ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng chè an toàn. 8. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. a) Xây d ng, trình UBND t nh, thành ph quy ho ch vùng s n xu t chè an toàn và d án u tư phát tri n vùng s n xu t chè an toàn t i các a phương. b) xu t các cơ ch chính sách khuy n khích, h tr s n xu t và tiêu th chè an toàn. c) ào t o, t p hu n và c p ch ng ch v s n xu t chè an toàn cho ngư i s n xu t trên a bàn. d) Qu n lý ăng ký, ki m tra, giám sát, t ch c, thNm nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn. Ch o s n xu t, ch bi n chè an toàn phù h p v i i u ki n a phương. e) Thanh tra, ki m tra gi i quy t khi u n i t cáo v s n xu t chè an toàn trên a bàn. i u 21. i u kho n thi hành T ch c, cá nhân có liên quan n các ho t ng s n xu t, ch bi n, ch ng nh n i u ki n s n xu t chè an toàn và s n phNm chè an toàn có trách nhi m th c hi n Quy nh này, n u vi ph m tuỳ theo m c s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t, n u gây thi t h i n ng thì b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t./. PH L C 1
 9. M c gi i h n t i a cho phép c a kim lo i n ng trong t (Theo TCVN 7209 -2000) M c cho phép TT Nguyên t (≤ mg/kg) 1 Arsenic (As) 12 2 Cardimi (Cd) 2 3 ng (Cu) 50 4 Chì (Pb) 70 5 K m (Zn) 200 PH L C 2 M c gi i h n t i a cho phép c a hoá ch t b o v th c v t trong t (Theo TCVN 5941-1995) Công th c M c cho phép TT Tên thu c BVTV Tác d ng hoá h c (≤ mg/kg) 1 Altrazine C8H14ClN5 Tr c 0,2 2 2,4-D C8H6Cl2O3 Tr c 0,2 3 Dalapon C3H4Cl2O2 Tr c 0,2 4 MPCA C9H9ClO3 Tr c 0,2 5 Sofit C17H26ClNO2 Tr c 0,5 6 Fenoxaprop-ethyl (Whip S) C16H12ClNO5 Tr c 0,5 7 Simazine C7H12ClN5 Tr c 0,2 8 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tr c 0,5 9 Saturn (Benthiocarb) C12H16ClNOS Tr c 0,5 10 Dual (Metolachlor) C15H22ClNO2 Tr c 0,5 11 Fuji – One C12H18O4S2 Di t n m 0,1 12 Fenvalerat C25H22ClNO3 Tr sâu 0,1 13 Lindan C6H6Cl6 Tr sâu 0,1 14 Monitor (Methamidophos) C2H8NO2PS Tr sâu 0,1 15 Monocrotophos C7H14NO5P Tr sâu 0,1 16 Dimethoate C5H12NO3PS2 Tr sâu 0,1 17 Methyl Parathion C8H10NO5PS Tr sâu 0,1 18 Triclofon (Clorophos) C4H8Cl3O4P Tr sâu 0,1 19 Padan C7H16N3O2S2 Tr sâu 0,1 20 Diazinon C12H21N2O3PS Tr sâu 0,1 21 Fenobucarb (Bassa) C12H21NO2 Tr sâu 0,1
 10. 22 DDT - Tr sâu 0,1 PH L C 3 M c gi i h n t i a cho phép c a m t s ch t trong nư c tư i (Theo TCVN 6773-2000) M c các thông s TT Thông s ch t lư ng ơn v cho phép 1 T ng s ch t r n hoà tan mg/lít
 11. Ph l c 5 M c gi i h n t i a cho phép (MRLs) c a m t s thu c b o v th c v t trên chè c a các nư c và khu v c (mg/kg) STT Tên thu c BVTV EU Anh Hà Lan c 1 Acephate 0,10 0,10 0,10 0,10 2 Aldrin/Dieldrin 0,02 0,02 0,02 0,02 3 Biphenthrin 0,10 0,10 0,05 4 Bromophos 0,10 0,10 5 Bromopropylate 0,10 0,10 6 Buprofezin 0,02 0,02 7 Chinomethoate 0,02 0,02 8 Chlordane 0,02 0,02 0,02 0,02 9 Chlorfenvinphos 0,10 0,10 10 Chlopyrifos 0,10 0,10 11 Chlorthion 0,10 0,10 12 Cyfluthrin 0,10 0,10 13 Cypemethrin 0,10 0,10 20,00 14 DDT 0,20 0,20 0,20 0,20 15 Deltamethrin 5,00 5,00 5,00 5,00 16 Diazinon 0,05 0,05 17 Dichlorovos 0,10 0,10 18 Dicofol 0,10 5,00 2,00 19 Dimethoate 0,20 0,20 0,20 0,20 20 Endosulfan 30,00 30,00 30,00 30,00 21 Endrin 0,01 0,01 0,01 0,01 22 Enthion 2,00 2,00 2,00 2,00 23 Fenitrothion 0,05 0,05 0,05 24 Fenpropathrin 0,02 0,02 25 Fenpropimorth 0,10 0,10 26 Fensulphothion 0,02 0,02 27 Fenvalerate 0,10 0,10 0,05 28 Formothion 0,05 0,05 29 HCB 0,01 0,01 30 HCB(andb) 0,2 0,02
 12. 31 Heptachlor 0,02 0,02 32 Lambdacyhalothrin 1,00 1,00 1,00 1,00 33 Lindane 0,20 0,20 34 Malathion 0,10 0,10 0,05 35 Mercarbam 0,05 0,05 36 Methamidophos 0,10 0,10 0,10 0,10 37 Methidathion 0,10 0,10 0,10 0,10 38 Methoxychlor 0,10 0,10 39 Mevinphos 0,05 0,05 40 Omethoate 0,10 0,10 0,10 0,10 41 Parathion – Methyl 0,10 0,10 42 Paraoxon – methyl 0,10 0,10 43 Pendimethalin 0,10 0,10 44 Pemerthrin 0,10 0,10 45 Phosalone 0,05 0,05 46 Procymidone 0,10 0,10 47 Profenopos 0,10 0,10 48 Propachlor 0,10 0,10 49 Prothiopos 0,10 0,10 50 Quynalphos 0,10 0,10 51 Quintozene 0,01 0,01 52 Tau – fluvalinate 0,05 0,05 53 Tetradfon 0,05 0,05 54 Triazophos 0,10 0,05 55 Trifluralin 0,10 0,10 56 Vinclozolin 0,10 0,10 PH L C 6 M U ƠN ĂNG KÝ CH NG NH N I U KI N S N XU T CHÈ AN TOÀN TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc …, ngày… tháng …… năm ……
 13. ƠN ĂNG KÝ CH NG NH N I U KI N S N XU T CHÈ AN TOÀN Kính g i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh ………………. 1. Tên t ch c, cá nhân:……………………………………………………… 2. a ch c a t ch c, các nhân: …………………………………………….. i n tho i:…………………..Fax:…………………………..Email:………… 3. i u ki n s n xu t chè Sau khi nghiên c u các quy nh c a Nhà nư c v s n xu t, ch bi n và ch ng nh n chè an toàn, quy nh các i u ki n s n xu t chè an toàn, liên h v i i u ki n s n xu t c a cơ s , chúng tôi xin ư c ăng ký là cơ s có i u ki n s n xu t chè an toàn. Di n tích chè an toàn xin ăng ký: ………………….. ha a i m t i: thôn (b n)…………xã:……………huy n……………… S n lư ng chè búp tươi d ki n:………………t n chè búp tươi/ năm Kèm theo ơn này là b n kê khai i u ki n s n xu t chè c a ơn v chúng tôi. Chúng tôi ngh S Nông nghi p & PTNT t ch c thNm nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t chè an toàn cho ơn v chúng tôi. Chúng tôi cam k t th c hi n y các quy nh v s n xu t chè an toàn và tr phí thNm nh theo quy nh hi n hành./. Ch c danh ngư i ký tên (ký tên, óng d u) PH L C 7 M U ƠN ĂNG KÝ CH NG NH N I U KI N CH BI N CHÈ AN TOÀN TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc …, ngày… tháng …… năm …… ƠN ĂNG KÝ CH NG NH N I U KI N CH BI N CHÈ AN TOÀN
 14. Kính g i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh ………………. 1. Tên t ch c, cá nhân:……………………………………………………… 2. a ch c a t ch c, các nhân: …………………………………………… i n tho i:…………………..Fax:…………………………..Email:……… 3. i u ki n ch bi n chè: Sau khi nghiên c u các quy nh c a Nhà nư c v s n xu t, ch bi n và ch ng nh n chè an toàn, quy nh các i u ki n ch bi n chè an toàn, liên h v i i u ki n s n xu t c a cơ s , chúng tôi xin ư c ăng ký là cơ s có i u ki n ch bi n chè an toàn. Thi t b và công ngh ch bi n chè:…………………………………… a i m t i: thôn (b n)…………xã:……………huy n……………… Công su t ch bi n:……………… t n chè khô/ năm Kèm theo ơn này là b n kê khai i u ki n ch bi n chè c a ơn v chúng tôi. Chúng tôi ngh S Nông nghi p & PTNT t ch c thNm nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n chè an toàn cho ơn v chúng tôi. Chúng tôi cam k t th c hi n y các quy nh v ch bi n chè an toàn và tr phí thNm nh theo quy nh hi n hành./. Ch c danh ngư i ký tên (ký tên, óng d u) PH L C 8 M U B N KÊ KHAI I U KI N S N XU T CHÈ AN TOÀN TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc …, ngày… tháng …… năm …… B N KÊ KHAI I U KI N S N XU T CHÈ AN TOÀN Kính g i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh …………….
 15. 1 Tên t ch c, cá nhân:………………………………………………… 2 a ch c a t ch c, cá nhân:………………………………………… …………………………………………………………………………… T: …………….......Fax:………………….Email……………………. 3. Di n tích ăng ký s n xu t chè an toàn:………….ha 4 a i m: thôn (b n)……………xã………………..huy n…………. 5. i u ki n th c t a) Nhân l c Danh sách cán b chuyên ngành, trình chuyên môn, th i gian công tác, ch ng ch ư c c p. b) t tr ng và gi ng chè Kho ng cách vùng chè so v i các vùng có kh năng gây ô nhi m:………….m Gi ng chè chính ang tr ng trong vùng………………………………. c) i u ki n vư n chè Năng su t, s n lư ng, m t cây che bóng trên nương chè, ch chăm sóc, thu ho ch chè trong 3 năm g n ây. d) S d ng phân bón trong 3 năm g n ây Lư ng bón STT Lo i phân bón Th i gian bón Cách bón (kg/ha) e) Ngu n nư c tư i cho chè hi n nay: …………………………………………………………………………... g) S d ng thu c BVTV trong 3 năm g n ây. Lư ng s Th i gian Th i gian hái STT Lo i thu c BVTV Cách s d ng d ng (kg/ha) phun chè Chúng tôi cam oan các n i dung khai trên là úng s th c và cam k t s th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c s n xu t chè an toàn và ch u trách nhi m v các khai báo trên./. Ch c danh ngư i ký tên (ký tên, óng d u) PH L C 9
 16. M U B N KÊ KHAI I U KI N CH BI N CHÈ AN TOÀN TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc …, ngày… tháng …… năm …… B N KÊ KHAI I U KI N CH BI N CHÈ AN TOÀN Kính g i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh ……………. 1.Tên t ch c, cá nhân:…………………………………………………… 2. a ch c a t ch c, cá nhân:………………………………………… …………………………………………………………………………… T: …………….......Fax:………………….Email……………………… 3. a i m cơ s ch bi n chè: thôn (b n)………xã…………huy n…… 4. i u ki n th c t : a) Nhân l c Danh sách cán b chuyên ngành, trình chuyên môn, th i gian công tác, ch ng ch ư c c p. b) Ch bi n và b o qu n chè Công ngh Lo i thi t b , Công su t ch Kho ng cách so v i các khu TT ch bi n, b o nhà xư ng bi n, b o qu n v c b ô nhi m qu n ang s d ng c) i u ki n môi trư ng c a cơ s ch bi n chè:…………………………. Chúng tôi cam oan các n i dung khai trên là úng s th c và cam k t s th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c ch bi n chè an toàn và ch u trách nhi m v các khai báo trên./. Ch c danh ngư i ký tên (ký tên, óng d u) PH L C 10 M U CH NG NH N I U KI N S N XU T CHÈ AN TOÀN
 17. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S NÔNG NGHI P VÀ PTNT T NH …… CH NG NH N I U KI N S N XU T CHÈ AN TOÀN 1. T ch c ho c các nhân:……………………………………………………. 2. a ch :…………………………………………………………………… 3. Quy mô di n tích:…………………………………ha 4. Gi ng chè:…………………………………………………………………. 5. S n lư ng chè hàng năm:…………………………t n chè búp tươi/ năm ã có i u ki n s n xu t chè an toàn, th i h n t ngày …tháng……năm ….. n ngày ……tháng…….năm …… Ngày phát hành:……. GIÁM C S gi y ch ng nh n: …….. (ký tên óng d u) S Quy t nh:……………. PH L C 11 M U CH NG NH N I U KI N CH BI N CHÈ AN TOÀN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S NÔNG NGHI P VÀ PTNT T NH …… CH NG NH N I U KI N CH BI N CHÈ AN TOÀN 1. T ch c ho c cá nhân:…………………………………………………… 2. a ch :……………………………………………………………………
 18. 3. Thi t b và công ngh ch bi n chè:……………………………………… 4. Công su t ch bi n:……………… t n chè khô/ năm 5. Lo i s n phNm chè…………………………………………………………. ã có i u ki n ch bi n chè an toàn, th i h n t ngày …tháng……năm ….. n ngày ……tháng…….năm …… Ngày phát hành:……. GIÁM C S gi y ch ng nh n: …….. (ký tên óng d u) S Quy t nh:……………. PH L C 12 M U ƠN ĂNG KÝ NGHN LÀ T CH C CH NG NH N S N PH M CHÈ AN TOÀN TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc …, ngày… tháng …… năm …… ƠN ĂNG KÝ NGHN LÀ T CH C CH NG NH N S N PH M CHÈ AN TOÀN Kính g i: C c Tr ng tr t - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Tên t ch c:…………………………………………………………. thu c ……………………………………………(tên cơ quan ch qu n) 2. a ch c a t ch c:…………………………………………………. ………………………………………………………………………….. T: …………….......Fax:………………….Email……………………. 3. Cơ quan, t ch c ra quy t nh thành l p……………………………. 4. Lĩnh v c ch ng nh n: s n phNm chè an toàn 5 i u ki n c a ơn v ph c v ch ng nh n s n phNm chè an toàn 5.1. i u ki n nhân l c: danh sách cán b , nhân viên sau: TT H và tên Ch c Trình Lĩnh v c Th i gian Công vi c Ch ng ch
 19. danh chuyên công tác hi n t i ư cc p môn 1 2 3 5.2. i u ki n v trang thi t b : c trưng Ký mã Ch tiêu TT Tên thi t b S lư ng k thu t Tình tr ng Ghi chú hi u ki m tra ch y u 1 2 3 Chúng tôi cam k t s th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c ki m tra ch t lư ng và ch ng nh n s n phNm chè an toàn, ch u trách nhi m v c p gi y ch ng nh n s n phNm chè an toàn./. Ch c danh ngư i ký tên (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản