Quyết định số 43/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “sửa chữa máy tàu thuỷ” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 43/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH “S A CH A MÁY TÀU THU ”. B TRƯ NG B LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 186/2007 /NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 01/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 04/1/2007 c a B trư ng B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i ban hành Quy đ nh v chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh ; Xét đ ngh c a H i đ ng th m đ nh v vi c ban hành chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh “S a ch a máy tàu thu "; Theo đ ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c D y ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh : “S a ch a máy tàu thu ". Trên cơ s b chương trình khung nói trên, Hi u trư ng các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p, trình đ cao đ ng xác đ nh, t ch c th m đ nh và duy t chương trình d y ngh áp d ng cho trư ng mình. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ch c chính tr - Xã h i và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c D y ngh , các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p và trình đ cao đ ng cho ngh “ S a ch a máy tàu thu " và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Đàm H u Đ c - Cơ quan trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND, S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Như Đi u 3; - Lưu VT, TCDN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. Cao dang Trung cap
Đồng bộ tài khoản