intTypePromotion=3

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 43/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v : l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 74/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Ninh Thu n; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i công văn s 671/SXD-VP ngày 23 tháng 7 năm 2007 và T trình s 1374/TTr-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Ninh Thu n ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh, theo n i dung sau: 1. S a i, b sung i u 3 như sau:
  2. “ i u 3. Ch u tư xây d ng công trình. Vi c giao Ch u tư xây d ng công trình th c hi n theo úng quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng, c th : D án s d ng v n ngân sách Nhà nư c thì ch u tư xây d ng công trình do ngư i quy t nh u tư quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 1. i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư thì y ban nhân dân t nh làm ch u tư, trong trư ng h p này y ban nhân dân t nh thành l p Ban Qu n lý d án giúp y ban nhân dân t nh qu n lý th c hi n d án. Vi c giao nhi m v và y quy n cho Ban Qu n lý d án s ư c th hi n trong quy t nh thành l p Ban Qu n lý d án. 2. i v i d án do Ch t ch y ban nhân dân các c p (t nh, huy n, thành ph , xã, phư ng, th tr n) quy t nh u tư: 2.1. Ch u tư là ơn v qu n lý, s d ng công trình; 2.2. Trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n v t ch c, nhân l c, th i gian và các i u ki n c n thi t khác th c hi n các nhi m v , quy n h n c a ch u tư ho c chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình thì ngư i quy t nh u tư l a ch n và giao nhi m v làm ch u tư như sau: a) i v i d án do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh u tư thì l a ch n và giao cho các s , ngành làm Ch u tư khi có i u ki n. b) i v i d án do Ch t ch y ban nhân dân huy n, thành ph quy t nh u tư thì l a ch n và giao cho các phòng chuyên môn v xây d ng tr c thu c làm ch u tư khi có i u ki n. c) i v i d án do Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n quy t nh u tư thì y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có th ng th i là Ch u tư. Vi c xác nh hình th c qu n lý d án do Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã) quy t nh theo quy nh t i Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng; 2.3. Trong các trư ng h p ch u tư không ph i là ơn v qu n lý, s d ng công trình ho c chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình thì th c hi n như sau: a) i v i trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không ư c giao làm Ch u tư thì ơn v qu n lý, s d ng công trình ph i có văn b n c ngư i tham gia v i Ch u tư qu n lý d án u tư xây d ng và t ch c ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng. Ch u tư có trách nhi m b trí ngư i c a ơn v qu n lý, s d ng công trình vào v trí phù h p ư c tham gia qu n lý ngay t khâu l p d án n khi bàn giao ưa công trình vào s d ng m b o hi u qu và m c tiêu c a d án. Trư ng
  3. h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án thì m t trong các Phó Giám c Ban Qu n lý d án ph i là ngư i c a ơn v qu n lý, s d ng công trình. b) i v i trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình thì trong quá trình tri n khai th c hi n d án ph i xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình tham gia cùng v i Ch u tư trong vi c nghi m thu và ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng.” 2. S a i, b sung i u 12 như sau: “ i u 12. Gi y phép xây d ng công trình. 1. Vi c xin c p gi p phép xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; quy nh t i kho n 9, i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và hư ng d n t i ph n II Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v : l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . 2. Trình t , th t c c p gi y phép xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 32/2008/Q -UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ban hành quy nh v trình t , th t c c p gi y phép xây d ng nhà , công trình trên a bàn t nh Ninh Thu n.” 3. S a i, b sung i u 16 như sau: “ i u 16. Các hình th c qu n lý d án, nhi m v và quy n h n c a Ch u tư, c a Ban Qu n lý d án, c a t ch c qu n lý d án và vi c s p x p các Ban Qu n lý d án. Các hình th c qu n lý d án, nhi m v và quy n h n c a Ch u tư, c a Ban Qu n lý d án do Ch u tư thành l p, c a t ch c tư v n qu n lý d án khi Ch u tư áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, trách nhi m c a Ch u tư trong vi c th c hi n quy t toán v n u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i i u 43 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, quy nh t i kho n 11, 12, 13, 14 i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và hư ng d n t i ph n III Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v : l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . 1. V yêu c u năng l c c a Ban Qu n lý d án: Cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý d án g m có Giám c, các Phó Giám c và các ơn v chuyên môn, nghi p v ; nh ng ngư i tham gia Ban Qu n lý d án làm vi c theo ch chuyên trách ho c kiêm nhi m. Giám c, các Phó Giám c và nh ng ngư i ph trách v k thu t, kinh t , tài chính ph i có trình i h c thu c chuyên
  4. ngành phù h p v i lĩnh v c ph trách và có kinh nghi m làm vi c chuyên môn t i thi u 3 (ba) năm. Riêng i v i các d án nhóm C vùng sâu, vùng xa thì các ch c danh nêu trên có th giao cho nh ng ngư i có trình cao ng ho c trung c p thu c các chuyên ngành phù h p. i v i trư ng h p Ch u tư không ph i là ơn v qu n lý, s d ng công trình thì ơn v qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i Ch u tư qu n lý d án. Ngư i do ơn v qu n lý, s d ng công trình c tham gia vào Ban Qu n lý d án ư c b nhi m làm Phó Giám c Ban Qu n lý d án và không nh t thi t ph i b o m nh ng yêu c u v chuyên môn và kinh nghi m nêu trên. 2. Nhi m v , quy n h n c a Ch u tư, Ban Qu n lý d án: Vi c Ch u tư giao nhi m v , quy n h n cho Ban Qu n lý d án ph i b o m các nguyên t c: phân nh rõ trách nhi m c a Ch u tư và Ban Qu n lý d án; phân c p m nh cho Ban Qu n lý d án theo tinh th n nhi m v ph i i ôi v i quy n h n gi m t i a các th t c hành chính gi a Ch u tư và Ban Qu n lý d án; ng th i v n b o m nguyên t c Ch u tư ph i ki m soát ư c và ch u trách nhi m v quá trình qu n lý th c hi n d án. Ban Qu n lý d án là ơn v tr c thu c ch u tư. Ch u tư giao nhi m v , quy n h n cho Ban Qu n lý d án phù h p v i i u ki n th c t c a Ch u tư, yêu c u c a d án và các nguyên t c nêu trên, tr m t s nhi m v , quy n h n Ch u tư ph i tr c ti p th c hi n như: phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán; quy t nh, phê duy t i u ch nh thi t k k thu t, t ng d toán; ki m tra, ch p thu n m t s h p ng quan tr ng trư c khi giao cho Ban Qu n lý d án ký k t; t ch c nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng ưa vào s d ng. Trư ng h p c bi t, c n thi t y quy n cho Ban Qu n lý d án th c hi n các nhi m v , quy n h n nêu trên thì Ch u tư ph i báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Ch u tư có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c Ban Qu n lý d án th c hi n nhi m v ; ng th i ph i ch u trách nhi m v k t qu th c hi n nhi m v c a Ban Qu n lý d án. 3. Trách nhi m c a Ch u tư trong vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình: Ch u tư ph i ch u trách nhi m toàn di n v nh ng công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a pháp lu t, k c nh ng công vi c ã giao cho Ban Qu n lý d án ho c thuê t ch c tư v n qu n lý d án th c hi n. Trư ng h p áp d ng hình th c Ch u tư tr c ti p qu n lý d án thì Ch u tư ph i phân công ít nh t m t cán b lãnh o cơ quan, ơn v ph trách vi c qu n lý th c hi n d án và giao nhi m v cho các ơn v chuyên môn thu c b máy c a cơ quan, ơn v mình tham mưu, giúp vi c cho lãnh o th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ch u tư và theo dõi, ki m tra, ôn c Ban Qu n lý d án th c hi n úng các nhi m v , quy n h n ư c giao. Trư ng h p áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án thì Ch u tư cũng ph i phân công ít nh t m t cán b lãnh o cơ quan, ơn v ph trách vi c qu n lý th c hi n d án và giao nhi m v cho các ơn v chuyên môn thu c b máy c a cơ quan,
  5. ơn v mình tham mưu, giúp vi c cho lãnh o th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ch u tư và ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án nh m b o m d án ư c th c hi n úng n i dung, ti n , ch t lư ng và hi u qu . 4. Vi c chuy n i, t ch c l i các Ban Qu n lý d án th c hi n như sau: Hi n nay, trên a bàn t nh còn t n t i các Ban Qu n lý d án do y ban nhân dân t nh, y ban nhân dân các huy n, thành ph thành l p và Ban Qu n lý d án ư c giao nhi m v làm Ch u tư xây d ng công trình. phù h p theo hư ng d n c a B Xây d ng t i công văn s 1394/BXD-PC ngày 28 tháng 6 năm 2007 và không làm gián o n quá trình th c hi n d án, các Ban Qu n lý d án ư c chuy n i ho c t ch c l i như sau: a) i v i c p t nh: Các Ban Qu n lý d án chuyên ngành do y ban nhân dân t nh thành l p trư c ây ư c t ch c l i tr c thu c các S có qu n lý xây d ng chuyên ngành (Xây d ng, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công nghi p) ti p t c qu n lý các d án ang th c hi n d dang và qu n lý các d án m i do y ban nhân dân t nh giao các s có qu n lý xây d ng chuyên ngành làm Ch u tư. Các Ban Qu n lý d án không chuyên ngành do y ban nhân dân t nh thành l p trư c ây (Văn hoá - Thông tin, Th y s n, ...) ư c ti p t c t n t i qu n lý các d án ang th c hi n d dang cho n khi hoàn thành thì gi i th . Các s , ban, ngành chưa có Ban Qu n lý d án, n u ư c y ban nhân dân t nh giao làm Ch u tư xây d ng công trình thì có th thành l p Ban Qu n lý d án ho c thuê t ch c tư v n qu n lý d án qu n lý th c hi n d án theo quy nh t i Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng; b) i v i c p huy n: Ban Qu n lý d án do y ban nhân dân các huy n, thành ph thành l p trư c ây chuy n i mô hình thành Ban Qu n lý các công trình h t ng tr c thu c y ban nhân dân các huy n, thành ph ; c ng c năng l c phù h p v i yêu c u và nhi m v m i: Ban Qu n lý các công trình h t ng ti p t c qu n lý các d án ang th c hi n d dang và qu n lý các d án m i do y ban nhân dân t nh giao. y ban nhân dân các huy n, thành ph có trách nhi m ki m tra, ôn c và theo dõi quá trình th c hi n d án b ng ngu n v n ngân sách t nh qu n lý. Ban Qu n lý các công trình h t ng ư c thành l p s m nh n nhi m v qu n lý, khai thác, duy tu, b o dư ng h th ng các công trình h t ng trên a bàn; ng th i Ban Qu n lý các công trình h t ng ư c y ban nhân dân các huy n, thành ph giao làm Ch u tư các d án chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký; các n i dung khác c a quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v n gi nguyên không thay i.
  6. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, th trư ng các s , ban, ngành thu c t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và th trư ng các ơn v có liên quan, căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản