Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi Điều 1 - Quyết định số 1890/QĐ-UB-QLĐT ngày 5/4/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí giao thông đường Nguyễn Tất Thành, Liên tỉnh lộ 15

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 4341/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 1997 QUY T NNH V VI C S A I I U 1 - QUY T NNH 1890/Q -UB-QL T NGÀY 5/4/1996 C A UBND THÀNH PH V VI C THU PHÍ GIAO THÔNG Ư NG NGUY N T T THÀNH, LIÊN T NH L 15 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 1890/Q -UB-QL T v vi c thu phí giao thông hoàn v n u tư s a ch a c i t o tuy n ư ng Nguy n T t Thành (qu n 4) - Liên t nh l 15 (huy n Nhà Bè) ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 (t trình s 11/TT-UB ngày 25/4/1997) ; Giám c S Giao thông công chánh (t trình s 165/TTr-TC ngày 21/5/1997) và Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph (t trình s 158/TCCQ ngày 8/8/1997) ; QUY T NNH i u 1. Nay s a i i u 1 - Quy t nh s 1890/Q -UB-QL T ngày 5/4/1996 c a y ban nhân dân thành ph như sau : Cho phép thành l p i thu phí giao thông ư ng Nguy n T t Thành - Liên t nh l 15 tr c thu c y ban nhân dân qu n 4 và theo y quy n c a ch u tư là S Giao thông công chánh. i là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u giao d ch và thanh toán, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 và ch u tư (S Giao thông công chánh) có trách nhi m ch o th c hi n và giám sát th c hi n nh ng i u kho n còn l i ã ư c quy nh t i Quy t nh s 1890/Q -UB-QL T ngày 5/4/1996 và công văn 3569/UB-QL T ngày 16/10/1996 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. i thu phí giao thông ư ng Nguy n T t Thành - Liên t nh l 15 do 01 i trư ng ch u trách nhi m qu n lý và i u hành, có 02 Phó i trư ng giúp vi c i trư ng. i trư ng và Phó i trư ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 ra quy t nh b nhi m. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. Bãi b i u 1 - Quy t nh 1890/Q -UB-QL T ngày 5/4/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c cho phép Phòng Qu n lý ô th thu c y ban nhân dân qu n 4 ư c thu phí i v i các phương ti n lưu thông trên tuy n ư ng Nguy n T t Thành - Liên t nh l 15. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Chi nhánh Ngân hàng u tư và phát tri n thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 4, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè, Giám c S Giao thông công chánh và i trư ng i thu phí giao thông ư ng Nguy n T t Thành - Liên t nh l 15 có trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản