Quyết định số 437/2001/QĐ-BTP

Chia sẻ: Mai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 437/2001/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 437/2001/QĐ-BTP Về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 437/2001/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 437/2001/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC SỞ TƯ PHÁP, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp; Căn cứ Thông tư số 06 /2001/TT-BTP ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp; Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, Cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương. Điều 2: Bảng chấm điểm thi đua này được áp dụng trong việc xét thi đua khen thưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Đào tạo Bộ Tư pháp, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Viện TĐ - KT Nhà nước; - TAND tối cao; - Các Thành viên HĐTĐKT Ngành; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Các Sở Tư pháp; - Các TAND cấp Tỉnh; Uông Chu Lưu - Lưu Văn thư, TĐ. FILE KÈM THEO VĂN BẢN Bang1, 2 Bang 3
Đồng bộ tài khoản