Quyết định số 437/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
672
lượt xem
86
download

Quyết định số 437/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 437/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 437/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 437/QĐ-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C TRANG THI T B Y T B NH VI N ĐA KHOA TUY N T NH, HUY N, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU V C, TR M Y T XÃ VÀ TÚI Y T THÔN B N B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v và quy n h n t ch c b máy B Y t ; Theo đ ngh c a Ông, Bà: V trư ng V Trang thi t b và Công trình Y t , V trư ng V Đi u tr -B Yt , QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành Danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám đa khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t thôn b n. Đi u 2. 1. Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào b n Danh m c trang thi t b y t quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đ l p d án đ u tư, b sung, nâng c p trang thi t b y t hàng năm. 2. Th trư ng y t Ngành căn c vào Danh m c trang thi t b y t quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đ l p k ho ch đ u tư trang thi t b y t đáp ng yêu c u khám ch a b nh c a ngành. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t đ nh s 1419/BYT-QĐ ngày 23/8/1996 c a B trư ng B Y t v vi c quy đ nh danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám đa khoa khu v c và tr m y t xã. Đi u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b và Công trình y t , Đi u tr , Tài chính - K toán, K ho ch và các V có liên quan thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t Ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP. Chính ph (thay báo cáo) - B K ho ch và Đ u tư; - B Tài chính; - B trư ng, các Th trư ng B Y t ; - Các V , C c, VP, Thanh tra B Y t ; - Các đơn v tr c thu c B Y t ; Lê Ng c Tr ng - S Y t các t nh, thành ph ; - Y t các ngành, TCty TBYTVN, TCty Dư c VN; - Lưu TTB, ĐTr, Pháp ch ; - Lưu tr
Đồng bộ tài khoản