Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
103
lượt xem
8
download

Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4381/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH C P ĂNG KÝ, BI N S , KI M TRA AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THAM GIA GIAO THÔNG Ư NG B . B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a các Ông V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh c p ăng ký, bi n s , ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông ư ng b ” i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi b Thông tư 522/1999/TT- BGTVT ngày 20/10/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3. - VP chính ph (VP, Công báo); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP - UBND các t nh, TP tr c thu c TƯ. - Vi n KSND t i cao. Tr n Doãn Th - Lưu HC – PCVT.. QUY NNH V VI C C P ĂNG KÝ, BI N S , KI M TRA AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THAM GIA GIAO THÔNG Ư NG B . (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4381/2001/Q -BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i) I. QUY NNH CHUNG
  2. 1.1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1.1. Quy nh này áp d ng cho các lo i xe máy chuyên dùng theo danh m c quy nh t i Ph l c 1 có tham gia giao thông ư ng b trên lãnh th Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Danh m c xe máy chuyên dùng t i Ph l c 1 s ư c thay i, b sung tùy theo yêu c u th c t . 1.1.2. Quy nh này không áp d ng i v i xe máy chuyên dùng c a B Qu c phòng và B Công an s d ng vào m c ích qu c phòng và an ninh. 1.2. Gi i thích t ng Trong quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.2.1. Xe máy chuyên dùng bao g m xe máy thi công, xe máy nông nghi p, xe máy lâm nghi p có tham gia giao thông ư ng b . 1.2.2. Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b là xe máy chuyên dùng t di chuy n ho c ho t ng trên ư ng b ang khai thác. 1.3. Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s và ch ng ch ki m nh do cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p. 2. QUY NNH C P ĂNG KÝ, BI N S 2.1. Th t c c p ăng ký, bi n s 2.1.1. H sơ c p ăng ký, bi n s i v i xe máy chuyên dùng ăng ký l n u: a. T khai c p ăng ký, bi n s theo m u quy nh; b. T khai h i quan theo m u quy nh c a T ng c c H i quan i v i xe máy chuyên dùng nh p khNu ho c Phi u ch ng nh n xu t xư ng i v i xe máy chuyên dùng s n xu t, l p ráp trong nư c; c. Hóa ơn Tài chính; 2.1.2. C p ăng ký, bi n s i v i xe máy chuyên dùng ang s d ng không có ho c h sơ g c không . 2.1.2.1. H sơ: a. T khai c p ăng ký, bi n s theo m u quy nh; b. B n cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung liên quan n quy n s h u xe máy chuyên dùng c a ch s h u theo m u quy nh; c. B n photocopy ch ng ch ki m nh. 2.1.2.2. i v i xe máy chuyên dùng không có h sơ g c, khi ã nh n h sơ và sau 07 ngày ư c thông báo công khai, n u không có tranh ch p, cơ quan có thNm quy n s làm th t c c p ăng ký, bi n s . i v i xe máy chuyên dùng này, trong th i h n 01 năm k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký, ch s h u không ư c sang tên i ch , như ng, bán, c m c , th ch p. 2.1.3. H sơ c p ăng ký, bi n s i v i xe máy chuyên dùng chuy n quy n s h u.
  3. a. Trư ng h p chuy n quy n s h u trong cùng m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - T khai c p ăng ký, bi n s theo m u quy nh; - Hóa ơn tài chính, ho c H p ng mua bán, ho c Gi y chuy n như ng theo quy nh c a pháp lu t. b. Trư ng h p chuy n quy n s h u khác t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - T khai c p ăng ký, bi n s theo m u quy nh; - Hóa ơn tài chính, ho c H p ng mua bán, ho c Gi y chuy n như ng theo quy nh c a pháp lu t. - H sơ c p ăng ký, bi n s l n u theo quy nh t i kho n 2.1.1; - Phi u sang tên, di chuy n theo m u quy nh. 2.1.4. C p l i Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s . 2.1.4.1. H sơ: a. T khai c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho c bi n s b m t do ch s h u l p theo m u quy nh; b. B n cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung liên quan n quy n s h u xe máy chuyên dùng c a ch s h u l p theo m u quy nh; 2.1.4.2. Cơ quan c p ăng ký, bi n s ang qu n lý và lưu gi h sơ xe máy chuyên dùng th c hi n vi c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký bi n s b m t. 2.1.5. C p ăng ký, bi n s t m th i 2.1.5.1. Xe máy chuyên dùng chưa có ăng ký, bi n s mu n t di chuy n trên ư ng b c n ph i có ăng ký, bi n s t m th i. 2.1.5.2. H sơ: a. T khai c p ăng ký, bi n s t m th i theo m u quy nh; b. T khai h i quan ho c Hóa ơn tài chính ho c Phi u xu t xư ng. 2.1.5.3. Th i h n c a Gi y ch ng nh n ăng ký t m th i là 30 ngày k t ngày c p. 2.1.6. Ch s h u ho c ngư i ư c y quy n n làm th t c c p ăng ký, bi n s còn ph i mang theo Gi y gi i thi u (n u là cơ quan, t ch c) ho c Ch ng minh thư nhân dân và S h khNu (n u là cá nhân). 2.1.7. Cơ quan ăng ký, c p bi n s , ch m nh t 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , ph i c p ăng ký, bi n s cho ch s h u xe máy chuyên dùng. 2.2. Ki m tra xe máy chuyên dùng c p Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s 2.2.1. N i dung ki m tra a. Ki m tra tính xác th c các thông s trong t khai c p ăng ký bi n s ; b. Nhãn hi u, màu sơn, nư c s n xu t và năm s n xu t;
  4. c. S ng cơ, lo i ng cơ, s khung, kích thư c bao (Dài x r ng x cao). 2.2.2. K t qu ki m tra ư c ghi vào Phi u ki m tra theo m u quy nh. 2.2.3. X lý các trư ng h p v s ng cơ, s khung a. Trư ng h p xe máy chuyên dùng không có s ng cơ, s khung, cơ quan c p ăng ký, bi n s ti n hành óng m i s ng cơ, s khung. b. Trư ng h p s ng cơ, s khung có d u hi u b s a ch a, trư c khi cơ quan c p ăng ký, bi n s óng l i s ng cơ, s khung ph i có văn b n c a cơ quan giám nh. c. Sau khi óng m i ho c óng l i s ng cơ, s khung, cơ quan c p ăng ký, bi n s thông báo cho cơ quan ki m nh bi t cùng theo dõi qu n lý. d. C c ư ng b Vi t Nam th ng nh t qu n lý và quy nh vi c óng m i s ng cơ, s khung xe máy chuyên dùng. 2.3. Mã s ăng ký, bi n s cho xe máy chuyên dùng ư c quy nh t i Ph l c 2. 2.4. Trách nhi m cơ quan c p ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng. 2.4.1. C c ư ng b Vi t Nam: a. Th ng nh t qu n lý, hư ng d n v chuyên môn nghi p v công tác c p ăng ký, bi n s ; quy nh m u và phát hành Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng trong ph m vi toàn qu c; b. T ch c c p ăng ký, bi n s cho các i tư ng là ơn v tr c thu c B Giao thông v n t i. 2.4.2. S Giao thông v n t i, Giao thông Công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c c p ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng cho các i tư ng là t ch c (có tr s ) ho c cá nhân (có h khNu thư ng trú) t i a phương tr i tư ng ư c quy nh t i i m 2.4.1. 3. QUY NNH V T CH C KI M TRA AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG I V I XE MÁY CHUYÊN DÙNG 3.1. Xe máy chuyên dùng ã ư c c p ăng ký, bi n s , khi tham gia giao thông ph i ư c ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo tiêu chuNn 22 TCN-287-01 c a B Giao thông v n t i quy nh. 3.2. Chu kỳ ki m nh c a xe máy chuyên dùng a. Xe máy chuyên dùng chưa qua s d ng chu kỳ u là 24 tháng; b. Xe máy chuyên dùng ã qua s d ng chu kỳ là 12 tháng. 3.3. a i m ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng Xe máy chuyên dùng ư c ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng t i nơi ch xe máy chuyên dùng yêu c u và ph i phù h p v i i u ki n ki m tra. 3.4. Ch ng ch ki m nh c a xe máy chuyên dùng Xe máy chuyên dùng t yêu c u ki m nh ư c c p các lo i ch ng ch ki m nh sau:
  5. - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng; - Tem ki m nh; - S ki m nh. 3.5. Trư ng h p ch ng ch ki m nh c a xe máy chuyên dùng b m t ho c b nhàu nát không c ư c n i dung, thì ch s h u ph i báo cáo cơ quan ki m nh ư c c p l i theo b n g c. 3.6. Trách nhi m c a cơ quan ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng 3.6.1. C c ăng ki m Vi t Nam: a. Th ng nh t qu n lý và hư ng d n v chuyên môn nghi p v , quy nh c th quy trình ki m nh, in, phát hành ch ng ch ki m nh xe máy chuyên dùng trong ph m vi c nư c; b. Ch o, t ch c th c hi n công tác ki m tra, ki m nh xe máy chuyên dùng t i các cơ s ki m nh tr c thu c. 3.6.2. Các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính ch o, t ch c th c hi n công tác ki m tra, ki m nh xe máy chuyên dùng t i các cơ s ki m nh tr c thu c. 4. QUY NNH KHÁC Cơ quan c p ăng ký, bi n s ; cơ quan ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng ư c thu các kho n thu theo quy nh hi n hành. 5. T CH C TH C HI N 5.1. C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n, hư ng d n chi ti t, t ch c th c hi n b n quy nh này. 5.2. Tháng 1 hàng năm, các S GTVT, GTCC l p báo cáo v vi c c p ăng ký, bi n s , ki m tra an toàn k thu t g i C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i. 5.3. Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s ã c p trư c ây v n có giá tr s d ng; Ch ng ch ki m nh ã c p ư c s d ng n h t th i h n ghi trong Ch ng ch . 5.4. Trong quá trình th c hi n b n quy nh này, n u có vư ng m c, C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam k p th i t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i xem xét i u ch nh cho phù h p. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Tr n Doãn Th PH L C 1
  6. DANH M C Xe máy chuyên dùng t hành ph i ăng ký bi n s và ki m tra an toàn k thu t khi tham gia giao thông ư ng b 1. Xe máy thi công - Máy i, máy san, máy c p, máy xúc, máy ào, máy khoan, máy xúc i, máy lu các lo i; - Máy r i bê tông, c p ph i các lo i, máy cào bóc m t ư ng; - Máy kéo chuyên dùng các lo i. 2. Xe nâng, xe c u - Xe nâng hàng các lo i; - Xe cNu bánh l p, bánh xích các lo i (tr xe ôtô c n cNu) 3. Xe máy nông nghi p, lâm nghi p - Máy kéo nông nghi p, lâm nghi p. PH L C 2 MÃ S ĂNG KÝ, C P BI N S XE MÁY CHUYÊN DÙNG TT Nơi ăng ký Mã s 1 Cao B ng 11 2 L ng Sơn 12 3 Qu ng Ninh 14 4 H i Phòng 15 5 Thái Bình 17 6 Nam nh 18 7 Phú Th 19 8 Thái Nguyên 20 9 Yên Bái 21 10 Tuyên Quang 22 11 Hà Giang 23 12 Lào Cai 24 13 Sơn La 26 14 Lai Châu 27 15 Hòa Bình 28 16 Hà N i 29 17 Hà Tây 33
  7. 18 H i Dương 34 19 Ninh Bình 35 20 Thanh Hóa 36 21 Ngh An 37 22 Hà Tĩnh 38 23 à N ng 43 24 cL c 47 25 Lâm ng 49 26 TP. H Chí Minh 50 27 ng Nai 60 28 Bình Dương 61 29 Long An 62 30 Ti n Giang 63 31 Vĩnh Long 64 32 C n Thơ 65 33 ng Tháp 66 34 An Giang 67 35 Kiên Giang 68 36 Cà Mau 69 37 Tây Ninh 70 38 B n Tre 71 39 Bà R a – Vũng Tàu 72 40 Qu ng Bình 73 41 Qu ng Tr 74 42 Th a Thiên Hu 75 43 Qu ng Ngãi 76 44 Bình nh 77 45 Phú Yên 78 46 Khánh Hòa 79 47 Gia Rai 81 48 Kon Tum 82 49 Sóc Trăng 83 50 Trà Vinh 84 51 Ninh Thu n 85 52 Bình Thu n 86 53 Vĩnh Phúc 88 54 Hưng Yên 89
  8. 55 Hà Nam 90 56 Qu ng Nam 92 57 Bình Phư c 93 58 B c Liêu 94 59 B cK n 97 60 B c Giang 98 61 B c Ninh 99 62 C c ư ng b Vi t Nam 80
Đồng bộ tài khoản