Quyết định số 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2000/QĐ-BNN-TCKT về việc ban hành định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 44/2000/Q -BNN-TCKT Hà N i, ngày 22 tháng 05 năm 2000 QUY T Đ NH BAN HÀNH Đ NH M C CHI PHÍ CÔNG TÁC HI N TRƯ NG C A D ÁN KHU V C LÂM NGHI P VÀ QU N LÝ R NG PHÒNG H Đ U NGU N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph qui nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Hi p nh tín d ng s 1515-VIE (SF) gi a Chính ph Vi t Nam và Ngân hành Phát tri n Châu Á (ADB) ngày 11/6/1997; Căn c Quy t nh s 22/TTg ngày 1/11/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án ti n kh thi Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n; Căn c Thông tư 26/1999/TT/BTC ngày 10/3/1999 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i D án Khu v c Lâm nghi p và Qu n lý r ng phòng h u ngu n; Căn c Thông tư s 93/1998/TT-BTC, s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính v ch chi tiêu h i ngh , công tác phí; Xét t trình s 191/ CV/ DALN - ADB ngày 23/3/2000 c a Ban qu n lý các d án Lâm nghi p QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t nh m c chi phí công tác hi n trư ng c a D án Khu v c Lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n như sau: 1- Phân vùng môi trư ng 8.200.000 /xã 2- i u tra xây d ng b n nhóm d ng l p a : 11.140.000 /xã ho c 22.280 /ha i u 2. Căn c nh m c chi phí t i i u 1, Ban qu n lý các d án Lâm nghi p hư ng d n quy trình k thu t theo yêu c u D án và m c phí chi ti t kèm theo. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, Th trư ng các C c, V , Ban ch c năng liên quan c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, thành viên Ban i u hành D án Trung ương, Ban i u hành D án t nh, Giám c D án Trung ương và Giám c D án t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản