Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH về việc về việc quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, để sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 44/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C S A I KHO N 1 VÀ 2 I U 8 CHƯƠNG III TRONG QUY CH Ư C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 15/2000/Q -UB NGÀY 17/4/2000 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C QU N LÝ VI C VAY V N, TR N VAY, H TR LÃI VAY C A CÁC D ÁN U TƯ THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 1567/TT-KH T-TH ngày 14 tháng 6 năm 2000 ; QUY T - NNH i u 1.- Nay s a i kho n 1 và 2 i u 8 chương III trong Quy ch ư c ban hành kèm theo quy t nh s 15/2000/Q -UB ngày 17/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph như sau : 1- S a i kho n 1 i u 8 : “ i v i các d án u tư do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trong danh m c d án do ngân sách thành ph tr v n g c và lãi vay ; các d án v giao thông, ư ng ng cung c p nư c, xây d ng trư ng h c công l p ho c bán công, b nh vi n và cơ s y t công l p ho c bán công thì ch u tư không ph i th ch p tài s n vay v n u tư. i v i các d án u tư do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trong danh m c d án có ngu n thu tr c ti p tr n vay nhưng không th dùng tài s n hình thành b ng v n vay th ch p vay v n thì ch u tư ph i dùng ngu n thu t d án m b o n vay. 2- S a i kho n 2 i u 8 : “ i v i các d án u tư do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trong danh m c d án i m i thi t b ho c d án di d i doanh nghi p vào các khu công
  2. nghi p c a các thành ph n kinh t , d án u tư xây d ng trư ng h c tư ho c dân l p, d án xây d ng ho c i m i trang thi t b c a b nh vi n và cơ s y t c a các thành ph n kinh t có ngu n thu tr c ti p t d án tr n vay thì ch u tư ư c s d ng tài s n hình thành b ng v n vay ho c tài s n h p pháp khác c a ch u tư th ch p vay v n u tư khi t ch c cho vay v n có yêu c u ph i th ch p”. i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c các S qu n lý chuyên ngành, T ng Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 2 - Văn phòng Chính ph PH - B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - Chi nhánh các NH Thương m i, NH u tư, NH c ph n trên a bàn TP - VPUB : CPVP, các t , T TH (5b) - Lưu Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản