Quyết định số 44/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 44/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành quy chế bảo đảm y tế cho vận động viên các đội tuyển thể thao do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2005/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH B O Đ M Y T CHO V N Đ NG VIÊN CÁC Đ I TUY N TH THAO. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Theo đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c th d c th thao, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch b o đ m y t cho v n đ ng viên các đ i tuy n th thao. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh văn phòng, Th trư ng các v , đơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao; Giám đ c S Th d c th thao, S Văn hóa Thông tin và Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy Ch
Đồng bộ tài khoản