intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 8 c l p – T do – H nh phúc **** ***** S : 44/2006/Q -UBND Qu n 8, ngày 30 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C I U CH NH CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG VÀ S A CH A NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Căn c Quy t nh s 45/2006/Q -UBND ngày 28 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình, v n huy ng t Qu h tr phát tri n, v n t Qu h tr và s p x p doanh nghi p nhà nư c, v n ph thu ti n nư c; Căn c Quy t nh s 141/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài truy n hình; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân qu n kỳ h p l n th 6 (khóa IX); Theo ngh c a Trư ng Phòng Tài chính – K ho ch qu n 8 t i T trình s 208/TT- TCKH ngày 24 tháng 11 năm 2006, QUY T NNH i u 1. Nay i u ch nh ch tiêu k ho ch u tư xây d ng và s a ch a l n năm 2006 thu c ngu n v n u tư phân c p và ngu n v n ngân sách Qu n theo danh m c công trình u tư ính kèm. i u 2. Các ch u tư có trách nhi m: 1. Th c hi n y các quy nh v u tư i v i các công trình kh i công m i. Hoàn thành thanh toán và quy t toán v n u tư kh i lư ng chuy n ti p năm 2006 theo úng quy nh hi n hành. 2. Hoàn t t các th t c u tư ã ư c s p x p theo th t ưu tiên i v i danh m c các công trình chuNn b u tư ban hành kèm theo Quy t nh này; th i gian hoàn t t h sơ báo cáo kinh t - k thu t, thi t k thi công trư c ngày 31 tháng 12 năm 2006.
 2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 36/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 8. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng phòng Tài chính – K ho ch qu n 8, Trư ng Phòng Qu n lý Kinh t qu n 8, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8, Trư ng Phòng Kinh t qu n 8, Trư ng Phòng Giáo d c qu n 8, Giám c Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8, Giám c Trung tâm Y t qu n 8, Giám c Kho b c Nhà nư c qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản