Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
322
lượt xem
32
download

Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 44/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH C HI N DÂN CH TRONG CÁC B NH VI N CÔNG L P B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch th c hi n dân ch trong các b nh vi n công l p”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 3649/1999/Q -BYT ngày 12 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng b nh vi n. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng các C c – B Y t . Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t ngành, Giám c b nh vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u QUY CH
  2. TH C HI N DÂN CH TRONG CÁC B NH VI N CÔNG L P (ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2007/Q -BYT ngày 12/12/2007 c a B trư ng B Yt ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c th c hi n dân ch b nh vi n công l p 2. Quy ch này áp d ng i v i cán b , viên ch c, ngư i lao ng theo h p ng có th i h n ho c không xác nh th i h n trong b nh vi n công l p (dư i dây g i chung là cán b , viên ch c) và ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B nh vi n công l p là cơ s khám b nh, ch a b nh do Nhà nư c thành l p (sau ây g i là b nh vi n). 2. Ngư i nhà ngư i b nh là nh ng ngư i vào b nh vi n tham gia ph c v , chăm sóc ngư i b nh, g m: v ho c ch ng, ông, bà, cha, m , anh ch em, con, cháu và nh ng ngư i thân khác. i u 3. M c ích, yêu c u th c hi n dân ch trong các b nh vi n. 1. M c ích th c hi n dân ch trong các b nh vi n nh m c th hóa phương châm “dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra”, phát huy quy n làm ch c a cán b , viên ch c, ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh; Tăng cư ng hi u l c qu n lý b nh vi n, Phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a b nh vi n. 2. Vi c th c hi n dân ch trong các b nh vi n ph i ư c quán tri t t s ch o; t ch c, i u hành, nâng cao ch trách nhi m và s quan tâm t o i u ki n thu n l i c a giám c b nh vi n cán b , viên ch c, ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh th c hi n y nh ng n i dung v công khai, minh b ch, tham gia ý ki n và giám sát, ki m tra ho t ng c a b nh vi n nh m b o m ch t lư ng và hi u qu các d ch v công ph c v ngư i b nh. i u 4. Nguyên t c th c hi n dân ch trong các b nh vi n 1. Th c hi n dân ch ph i trong khuôn kh c a Hi n pháp và pháp lu t; Quy n i ôi v i nghĩa v và trách nhi m; Nghiêm c m nh ng hành vi l i d ng dân ch , vi ph m pháp lu t, vi ph m quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a cán b , viên ch c và c a ngư i b nh.
  3. 2. B o m s lãnh o c a c p y ng, s qu n lý c a giám c b nh vi n, s tham gia tích c c c a các oàn th qu n chúng, các thành viên trong b nh vi n, s ph i h p c a ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh. 3. B o m quy n th c hi n dân ch c a cán b , viên ch c, ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh; cao vai trò, trách nhi m c a giám c b nh vi n i v i vi c th c hi n công khai, minh b ch trong ho t ng c a b nh vi n. Chương 2. TH C HI N DÂN CH TRONG N I B B NH VI N M c 1. N I DUNG GIÁM C B NH VI N CÔNG KHAI i u 5. N i dung thông tin k p th i và công khai i v i cán b , viên ch c b nh vi n 1. ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, c bi t v lĩnh v c y t và nh ng v n liên quan n t ch c, ho t ng c a b nh vi n, trách nhi m và quy n l i c a cán b , viên ch c b nh vi n. 2. Quy ho ch phát tri n b nh vi n; Phương hư ng, nhi m v , k ho ch công tác hàng năm, hàng quy, hàng tháng c a b nh vi n, c a các khoa, phòng. 3. N i quy, quy ch làm vi c c a b nh vi n và các khoa, phòng; Ch c trách, nhi m v , quy n h n c a lãnh o b nh vi n, lãnh o khoa, phòng trong b nh vi n và m i cán b , viên ch c. 4. Các quy nh v chuyên môn, k thu t y t , qu n lý và s d ng trang thi t b y t . 5. D toán, quy t toán ngân sách, kinh phí ho t ng hàng năm c a b nh vi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, bao g m các ngu n tài chính; kinh phí do ngân sách nhà nư c c p; Ngu n thu t ho t ng s nghi p: phí, l phí, vi n phí; Các ho t ng d ch v , các ngu n kinh phí tài tr , vi n tr , liên doanh, liên k t, v n vay nư c ngoài và các ngu n thu khác. 6. Vi c th c hi n quy ch chi tiêu n i b ; nh m c s d ng xăng, xe, i n, nư c, i n tho i; Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng, ch ng tham nhũng; N i dung s d ng các kho n ti n ti t ki m chi c a b nh vi n; K ho ch n i dung, ti n , k t qu u tư, u th u xây d ng cơ b n; mua s m thu c, hóa ch t, thi t b y t có giá tr l n theo quy nh c a pháp lu t; K t qu vi c ki m kê, thanh lý tài s n trong b nh vi n. 7. Quy ch , quy trình qu n lý v tiêu chuNn, s lư ng biên ch , tuy n d ng, h p ng lao ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n; Nâng ng ch, nâng b c lương; ào t o, b i dư ng, c i h c t p trong nư c ho c ngoài nư c; Khen thư ng, k lu t cán b , viên ch c.
  4. 8. Quy ch công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c – công ngh ; Qu n lý, s d ng kinh phí nghiên c u khoa h c, k t qu các tài, công trình nghiên c u, ng d ng khoa h c – công ngh tiên ti n. 9. K t qu gi i quy t các v vi c khi u n i, t cáo v chuyên môn, các v vi c tiêu c c, tham nhũng, gây lãng phí, th t thoát kinh phí, tài s n trong b nh vi n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n k t lu n; K t qu gi i quy t khi u n i, t cáo trong n i b b nh vi n. 10. Nh ng n i dung công khai khác mà giám c b nh vi n th y c n thi t nh ng không ư c trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 6. Hình th c t ch c th c hi n n i dung công khai cán b , viên ch c b nh vi n bi t 1. Niêm y t công khai: N i dung quy nh t i i u 5 Quy ch này ph i ư c niêm y t công khai t i b ng thông báo c a b nh vi n, b ng k ho ch công tác c a các khoa, phòng. - Th i gian niêm y t công khai: - i v i văn b n c a c p trên: Ch m nh t sau 2 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n theo d u văn thư n; - i v i văn b n do b nh vi n ban hành: ít nh t trư c 3 ngày làm vi c k t ngày văn b n có hi u l c thi hành (tr các văn b n v t ch c cán b i v i t ch c, cá nhân c th ) 2. Thông báo t i h i ngh cán b ch ch t, h i ngh cán b , viên ch c. 3. G i văn b n n lãnh o các khoa, phòng, t ch c ng, các oàn th qu n chúng và các i tư ng này có trách nhi m thông báo n cán b , viên ch c thu c b ph n qu n lý. 4. Qua m ng máy tính n i b b nh vi n. M c 2. N I DUNG CÁN B , VIÊN CH C THAM GIA Ý KI N i u 7. N i dung cán b , viên ch c b nh vi n tham gia ý ki n vào các d th o văn b n trư c khi giám c b nh vi n quy t nh. 1. Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, ch trương c a ngành Y t liên quan n t ch c và ho t ng c a b nh vi n. 2. Quy ho ch phát tri n b nh vi n, phát tri n chuyên khoa k thu t cao c a các khoa, phòng trong b nh vi n.
  5. 3. K ho ch công tác, k ho ch thu chi tài chính hàng năm; K ho ch s a ch a, nâng c p, xây d ng m i cơ s ; K ho ch cung ng thu c; hóa ch t, v t tư y t tiêu hao hàng năm; K ho ch mua s m, s d ng, thanh ký tài s n c a b nh vi n. 4. N i quy, quy ch làm vi c c a b nh vi n, quy ch làm vi c c a các khoa, phòng; Quy ch , quy nh chuyên môn k thu t c a b nh vi n, c a các khoa, phòng; Các quy ch , quy nh th c hi n các ch , chính sách liên quan n quy n và l i ích c a cán b , viên ch c. 5. K ho ch, quy ch , quy trình tuy n d ng, h p ng lao ng, ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng và k lu t cán b , viên ch c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Bi n pháp phòng h , an toàn v sinh lao ng, v sinh môi trư ng, c i ti n ch làm vi c, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho cán b , viên ch c; Xây d ng n p s ng văn hóa, văn minh trong b nh vi n. 7. Quy trình th t c hành chính v ti p ón, gi i quy t công vi c khám b nh, ch a b nh cho ngư i b nh; Các bi n pháp ch ng t quan liêu, gây phi n hà, sách nhi u ngư i b nh và các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng trong khám b nh, ch a b nh. 8. Chương trình hành ng th c hi n các phong trào thi ua c a b nh vi n; Bình xét các danh hi u thi ua, khen thư ng hàng năm; Báo cáo sơ k t công tác 6 tháng, t ng k t công tác năm c a b nh vi n. 9. Quy ch chi tiêu n i b , Quy ch trích l p và s d ng qu phúc l i, qu khen thư ng, qu d phòng m t vi c làm. 10. Nh ng n i dung khác mà giám c b nh vi n th y c n thi t i u 8. Hình th c cán b , viên ch c b nh vi n tham gia ý ki n 1. Tham gia ý ki n tr c ti p v i lãnh o b nh vi n, lãnh o khoa, phòng. 2. Qua h i ngh , h i th o trong b nh vi n. 3. G i ý ki n vào hòm thư góp ý c a b nh vi n. 4. Qua m ng máy tính n i b b nh vi n. 5. C p y ng, các oàn th qu n chúng l y ý ki n c a qu n chúng, ng viên, oàn viên. 6. Phát bi u h i ý ki n tr c ti p; G i d th o văn b n cán b , viên ch c tham gia ý ki n. M c 3. N I DUNG CÁN B , VIÊN CH C GIÁM SÁT, KI M TRA i u 9. N i dung cán b , viên ch c b nh vi n ư c quy n giám sát, ki m tra
  6. 1. Vi c th c hi n nhi m v , ch tiêu k ho ch công tác c a b nh vi n, c a các khoa, phòng; Th c hi n Ngh quy t c a H i ngh cán b , viên ch c b nh vi n. 2. Vi c th c hi n n i quy, quy ch làm vi c c a các khoa, phòng và c a b nh vi n. 3. Vi c th c hi n các quy nh chuyên môn, k thu t y t . 4. Vi c qu n lý và s d ng ngân sách nhà nư c, vi n phí, ngu n thu t b o hi m y t , các ngu n thu h p pháp khác, các lo i qu c a b nh vi n. 5. Vi c cung ng thu c, hóa ch t, máu, d ch truy n, trang thi t b ; Mua s m, s d ng, thanh lý tài s n. 6. Quá trình u th u v xây d ng cơ b n và mua s m trang thi t b có giá tr l n trong b nh vi n. 7. Vi c th c hi n các ch , chính sách c a Nhà nư c liên quan n quy n và l i ích h p pháp c a cán b , viên ch c. 8. Vi c th c hi n các quy ch , quy nh v công tác t ch c – cán b . 9. Vi c th c hi n các n i dung công khai c a giám c b nh vi n, trư ng các khoa, phòng. 10. Quá trình gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo c a cán b , viên ch c và c a ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh. i u 10. Hình th c t ch c cho cán b , viên ch c b nh vi n th c hi n n i dung giám sát, ki m tra 1. Qua ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân c a b nh vi n. 2. Qua H i ngh cán b viên ch c c a b nh vi n. 3. Qua các cu c h p, sinh ho t nh kỳ c a các khoa, phòng và b nh vi n. 4. Qua ho t ng c a t ch c ng, các oàn th qu n chúng. 5. Qua ho t ng c a H i ng thu c và i u tr trong b nh vi n. Chương 3. TH C HI N DÂN CH I V I NGƯ I B NH VÀ NGƯ I NHÀ NGƯ I B NH M c 1. N I DUNG B NH VI N CÔNG KHAI I V I NGƯ I B NH, NGƯ I NHÀ NGƯ I B NH i u 11. N i dung thông tin k p th i và công khai i v i ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh
  7. 1. L ch làm vi c, l ch tr c hàng ngày c a cán b , viên ch c b nh vi n. 2. Quy nh v quy n l i và nghĩa v c a ngư i b nh i v i b nh vi n. 3. N i quy b nh vi n, sơ ch d n các khoa, phòng b nh vi n. 4. Các quy trình, th t c hành chính liên quan n khám b nh, ch a b nh. 5. M c thu vi n phí; Ch mi n, gi m vi n phí; Ch b o hi m y t ; Thanh toán vi n phí và b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 6. Giá d ch v khám b nh, ch a b nh theo yêu c u c a ngư i b nh; Giá thuê phòng tr cho ngư i nhà ngư i b nh; Giá g i xe p, xe máy, ô tô trong b nh vi n và các lo i d ch v khác. 7. B ph n gi i quy t khi u n i, t cáo c a b nh vi n. i u 12. Hình th c t ch c th c hi n n i dung công khai ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh bi t 1. Niêm y t công khai: B nh vi n t ch c niêm y t công khai các n i dung quy nh t i i u 11 c a Quy ch này b ng các hình th c: các văn b n, b n v , sơ , d u ch ư ng n các khu v c, khoa, phòng trong b nh vi n, các b n ch to v n i quy, quy nh, giá các lo i phí, l phí d ch v ph c v ngư i b nh t i các a i m thu n l i có nhi u ngư i b nh qua l i. Vi c niêm y t công khai ph i thư ng xuyên, liên t c, k p th i. 2. Thông tin, truy n thông, tư v n: B nh vi n t ch c thông tin, truy n thông, tư v n v ch chính sách, nh ng v n có liên quan n vi c khám b nh, ch a b nh k t khi ngư i b nh m i n phòng khám b nh, phòng c p c u, bu ng b nh. M c 2. N I DUNG NGƯ I B NH VÀ NGƯ I NHÀ NGƯ I B NH GIÁM SÁT, THAM GIA Ý KI N i u 13. N i dung ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh giám sát, tham gia ý ki n 1. Vi c th c hi n các ch chính sách y t liên quan n quy n và l i ích h p pháp c a ngư i b nh như: các ch v vi n phí, b o hi m y t : Các ch chính sách, giá d ch v v khám b nh, ch a b nh theo quy nh c a Nhà nư c. 2. Vi c th c hi n n i quy, quy ch v khám b nh, ch a b nh c a b nh vi n. 3. Tinh th n, thái ph c v c a cán b , viên ch c b nh vi n; K p th i phát hi n và ph n ánh v i lãnh o b nh vi n, lãnh o khoa, phòng v nh ng cán b , viên ch c bi u hi n tinh th n, thái ph c v ngư i b nh y u kém, có hành vi gây phi n hà, nhũng nhi u, ùn Ny, phân bi t i x , òi h i l i v i ngư i b nh ho c ngư i nhà
  8. ngư i b nh; xu t ý ki n, trao i và ph i h p v i cán b y t trong vi c chăm sóc, nuôi dư ng ngư i b nh 4. Vi c th c hi n v sinh môi trư ng, b o m an ninh, tr t t b nh vi n 5. Gi i quy t khi u n i, t cáo và k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh i v i b nh vi n i u 14. Hình th c t ch c cho ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh th c hi n n i dung giám sát, tham gia ý ki n 1. Tham gia ý ki n, ph n ánh tr c ti p v i các th y thu c t i các khoa, phòng. 2. Tham gia ý ki n, ph n ánh v i cán b lãnh o b nh vi n t i Phòng ti p dân. 3. G i văn b n tham gia ý ki n vào hòm thư góp ý c a b nh vi n. 4. Qua ư ng dây i n tho i nóng do b nh vi n quy nh. 5. Qua các bu i sinh ho t c a H i ng ngư i b nh. Chương 5. TRÁCH NHI M TH C HI N QUY CH DÂN CH B NH VI N i u 15. Trách nhi m c a giám c b nh vi n 1. T ch c, tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong toàn b nh vi n. 2. B trí nơi ti p dân, hòm thư góp ý, th c hi n vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân theo quy nh c a pháp lu t 3. Công khai các ý ki n tham gia góp ý, phê bình, ki n ngh c a cán b , viên ch c, ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và c a công dân, cơ quan, t ch c, a phương theo thNm quy n. 4, Th c hi n công khai vi c phân công công vi c trong lãnh o b nh vi n, các khoa, phòng, b o m công b ng, úng ngư i, úng vi c, không gây ch ng chéo và sai l ch v i ch c năng, nhi m v ã ư c quy nh. i u 16. Trách nhi m c a các trư ng khoa, phòng b nh vi n T ch c tri n khai và t ch c ki m tra vi c th c hi n Quy ch này theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. i u 17. Trách nhi m c a cán b , viên ch c Th c hi n các quy nh c a Quy ch này liên quan n ph m vi nhi m v , quy n h n ư c phân công.
  9. i u 18. Trách nhi m c a ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh Nghiêm ch nh ch p hành các quy nh liên quan n trách nhi m c a ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. i u 19. Trách nhi m c a các oàn th qu n chúng, Ban Thanh tra nhân dân 1. Các oàn th qu n chúng, có trách nhi m thư ng xuyên giám sát vi c th c hi n dân ch trong b nh vi n. 2. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n dân ch trong b nh vi n liên quan n quy n, l i ích c a cán b , viên ch c. i u 20. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý tr c ti p T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh trong Quy ch này; X lý k p th i các vi ph m trong vi c th c hi n dân ch trong b nh vi n Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 21. T ch c th c hi n 1. Giao V T ch c cán b - B Y t ch trì, ph i h p v i Thanh tra B và các v , c c có liên quan, t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ch c y t ngành, y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này các b nh vi n công l p thu c quy n qu n lý. 3. Các giám c b nh vi n công l p có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n y Quy ch này, nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu th c hi n v cơ quan qu n lý tr c ti p./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản