Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
13
download

Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 44/2009/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, NGƯỜI MÙ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, NGƯỜI BỊ BỆNH PHONG VÀ NGƯỜI DÂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo; Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Xét Tờ trình số 727/TTrLS:LĐTBXH-TC ngày 21/11/2008 của liên sở Lao động - TB&XH, Tài chính về việc thống nhất chính sách trợ giúp hộ nghèo và đối tượng BTXH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho các đối tượng sau: a) Người nghèo. b) Đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại xã, phường và đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. c) Người mù có hoàn cảnh khó khăn. d) Người bị bệnh phong. đ) Người dân thuộc chương trình 135. Điều 2. Mệnh giá thẻ BHYT theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng thẻ trong 01 năm. Nguồn kinh phí cấp thẻ BHYT từ "Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo" Thành phố.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đào Văn Bình
Đồng bộ tài khoản