intTypePromotion=3

Quyết định số 440/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định số 440/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 440/QĐ-BKH về việc phê duyệt danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 440/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 440/Q -BKH Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C CÁC HO T NG XÚC TI N U TƯ THU C CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA NĂM 2009 B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư (XT T) qu c gia giai o n 2007-2010; Căn c công văn s 14262/BTC-NSNN ngày 26 tháng 11 năm 2008 c a B Tài chính v vi c h tr kinh phí chương trình XT T qu c gia năm 2009; Xét ngh c a H i ng Th m tra Chương trình XT T qu c gia giai o n 2007 – 2010, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t danh m c các ho t ng XT T thu c Chương trình XT T qu c gia năm 2009 t i Ph l c 1 kèm theo. i u 2. Phê duy t Danh m c các ho t ng XT T thu c Chương trình XT T qu c gia năm 2008 ư c ti p t c th c hi n trong năm 2009 s d ng ngu n kinh phí ư c i u chuy n t Chương trình XT T qu c gia năm 2008 t i Ph l c 2 kèm theo. i u 3. Cơ quan ch trì các ho t ng XT T t i Quy t nh này có trách nhi m l p d toán chi ti t trình B Tài chính phê duy t; th c hi n các quy nh v thanh toán, quy t toán và ch báo cáo theo Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình XT T qu c gia giai o n 2007 – 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và th c hi n các ho t ng ư c phê duy t theo úng m c tiêu, n i dung, ti n , m b o hi u qu thu hút u tư và ti t ki m ngân sách nhà nư c. i u 4. Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v ch trì chương trình XT T qu c gia năm 2009 và có trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ; ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Võ H ng Phúc - B KH& T: B trư ng, các Th trư ng, các ơn v thu c B ; - Các ơn v ch trì các Chương trình; - S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban qu n lý KCN, KCX, KCNC, KKT - Các thành viên H TT và Ban Thư ký H TT; - Lưu: VT, TNN (2) PH L C I DANH M C CÁC HO T NG XT T THU C CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 440/Q -BKH ngày 08 tháng 04 năm 2009 c a B trư ng B K ho ch và u tư) T ng kinh phí 20 t ng TT N i dung ho t ng Th i D toán Cơ quan Cơ quan ph i h p gian Ngân ch trì th c sách h hi n tr (tri u ng) I. H i ngh XT T trong nư c 3530 1 H i ngh XT T các d án phát tri n Quý II 300 B Xây Các B , ngành và h t ng, c p thoát nư c và x lý rác d ng a phương liên th i, các d án nhà xã h i cho i quan tư ng khó khăn … 2 H i ngh XT T vào lĩnh v c Văn Quý III 300 B VH- Các B , ngành và hóa, Th thao và du l ch cho các t nh TT-DL a phương liên phía Nam quan 3 H i ngh XT T lĩnh v c phát tri n Quý III 300 B UBND TP à ngu n nhân l c cho các t nh Duyên KH& T N ng và các t nh h i mi n Trung Trung và Nam Trung b 4 H i ngh XT T lĩnh v c phát tri n Quý III 300 UBND t nh UBND các t nh ngu n nhân l c cho các t nh B c Hà Tĩnh B c Trung b Trung b 5 H i ngh XT T vào khu v c Tây Quý II 300 UBND t nh UBND các t nh Nguyên c L c vùng Tây Nguyên và các B , ngành liên quan
  3. 6 H i ngh XT T, thương m i và Du Quý 600 UBND Ban ch o Tây l ch vào Vùng Tây Nam b IV Thành ph Nam b , UBND C n Thơ các t nh Tây Nam b và các B , ngành liên quan 7 H i ngh XT T vào Vi t Nam t Quý II 600 B UBND TP H ch c t i TP HCM, ph i h p v i KH& T Chí Minh và các Hi p h i châu Á Asia Society B , ngành liên quan 8 Di n àn h p tác kinh t ng b ng Quý III 400 B Công Sông C u Long 2009 Thương 9 H i ngh XT T vào ngành s n xu t, Quý II 300 B Các B , ngành và ch bi n chè NN&PTNT a phương liên quan 10 H i ngh thu hút u tư vào khu Quý I 130 B công nghi p, khu kinh t các t nh KH& T phía B c II Các oàn kh o sát, XT T t i nư c ngoài A oàn XT T c a nư c ngoài vào 6450 Vi t Nam 1 oàn XT T t i Nh t B n v kêu g i Quý II 800 B VH- Các B , ngành và u tư các d án thu c khu v c d ch TT-DL, a phương liên v Làng văn hóa các dân t c Vi t BQL Làng quan Nam VH-DL các dân t c VN 2 oàn XT T t i châu Âu vào các Quý II 800 B Các B , ngành và KCN-KKT KH& T a phương liên quan 3 oàn XT T t i Australia v nông Quý III 800 UBND t nh Các B , ngành và nghi p và ch bi n nông s n th c C n Thơ a phương liên phNm vào các t nh Tây Nam B quan 4 oàn XT T t i Nga Quý 800 B Các B ngành và IV KH& T a phương liên quan 5 oàn nghiên c u mô hình phát tri n Quý II 1400 B UBND t nh Ngh kinh t và XT T t i Trung ông và KH& T An, các B ngành XT T vào các t nh B c Trung B và a phương liên quan 6 oàn XT T t i Hoa Kỳ và Canada Quý 1250 B Các B , ngành và IV KH& T a phương liên quan 7 oàn XT T t i ài Loan Quý II, 600 B y ban công tác
  4. III KH& T ài Loan B oàn kh o sát u tư c a Vi t 800 Nam ra nư c ngoài 1 oàn kh o sát u tư t i Châu Phi Quý III 800 B Các B , ngành và KH& T a phương liên quan III ào t o, t p hu n nâng cao năng 1100 l c XT T 1 L p t p hu n XT T cho các B , Quý III 200 B Các B , ngành ngành KH& T liên quan 2 2 l p t p hu n XT T cho cán b các Quý II, 300 B Các a phương t nh phía B c III KH& T liên quan 3 2 l p t p hu n XT T cho các b các Quý II, 300 B Các a phương t nh Mi n Trung và Tây Nguyên III KH& T liên quan 4 2 l p t p hu n XT T cho cán b các Quý II, 300 B Các a phương t nh mi n Nam III KH& T liên quan IV Xây d ng tài li u XT T 8120 1 Xu t khNu và in n b n mô t các d C 300 B Các B , ngành và án (Project Profile) tr ng i m trong năm NN&PTNT a phương liên lĩnh v c nông nghi p kêu g i TNN quan 2 Xây d ng và in n b n mô t các d C 500 B Giao Các B , ngành và án (Project Profile) tr ng i m thu c năm thông v n a phương liên lĩnh v c CSHT kêu g i TNN t i quan 3 Xây d ng và in n b n mô t các d C 300 B VH, Các B , ngành và án (Project Profile) tr ng i m trong năm TT&DL a phương liên lĩnh v c VH-TT-DL kêu g i TNN quan 4 Xây d ng phim gi i thi u môi Quý II 600 B trư ng và cơ h i u tư t i Vi t Nam KH& T 5 H tr các t nh/thành ph trong toàn Quý I, 6400 32 t nh, qu c xây d ng tài li u, danh m c d quý II thành ph án u tư, thông tin trang web; m i có tên dư i t nh/thành ph 200 tri u ng ây (*) 6 Chi phí hành chính và h tr ho t C 20 B ng c a H i ng ThNm nh năm KH& T Chương trình XT T qu c gia T ng c ng 20000 (*) B c Giang, B c C n, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao B ng, Tuyên Quang, Phú Th , Ninh Bình, Nam nh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Phú Yên, Bình nh, Qu ng Nam, Ninh Thu n, Bình Thu n, Qu ng Ngãi, c L c, c Nông, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phư c, ng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, C n Thơ
  5. PH L C II DANH M C CÁC HO T NG THU C CHƯƠNG TRÌNH XT T QU C GIA 2008 Ư C TI P T C TH C HI N TRONG NĂM 2009 S D NG NGÂN SÁCH I U CHUY N T CHƯƠNG TRÌNH XT T QU C GIA NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 440/Q -BKH ngày 08/04/2009 c a B trư ng B K ho ch và u tư) STT N i dung ho t ng ơn v ch trì D toán ngân sách h tr ( ng) I. H I NGHN, H I TH O XT T TRONG NƯ C 1 H i th o thu hút u tư phát tri n ngu n nhân l c t i B Giáo d c 200,000,000 Hà N i ào t o 2 oàn i th c t t i các a phương c a oàn cán b B K ho ch và 99,450,000 i th c hi n công tác xúc ti n u tư nhi m kỳ t i u tư nư c ngoài II. HO T NG XT T T I NƯ C NGOÀI 1 oàn XT T v nông nghi p, công nghi p ch bi n B NN&PTNT 955,000,000 và các lĩnh v c liên quan t i ài Loan 2 oàn XT T v công nghi p n ng và công nghi p B Công 1,066,000,000 ph tr t i Nh t B n Thương 3 oàn XT T t i Châu Âu v phát tri n d ch v giáo B Giáo d c 1,321,000,000 d c ào t o ào t o 4 H i th o thu hút u tư vào cơ s h t ng cho khu B Giao thông 200,000,000 v c phía B c v nt i 5 oàn XT T t i Hàn Qu c v công nghi p, xây d ng B K ho ch và 889,224,000 và phát tri n ô th u tư 6 oàn kh o sát th c t t i Hàn Qu c tìm hi u các B K ho ch và 473,895,452 quy nh c a pháp lu t v s h u c a ngư i nư c u tư ngoài i v i nhà và b t ng s n g n v i quy n s d ng t. 7 oàn kh o sát th c t t i Trung Qu c tìm hi u các B K ho ch và 600,000,000 quy nh c a pháp lu t v s h u c a ngư i nư c u tư ngoài i v i nhà và b t ng s n g n v i quy n s d ng t. 8 oàn XT T t i Hoa Kỳ v d ch v tài chính, ngân B Tài chính 1,458,000,000 hàng III XÂY D NG DANH M C VÀ THÔNG TIN D ÁN, TÀI LI U XT T, DUY TRÌ TRANG WEB 1 Biên so n và in n sách ( ĩa CD-ROM). Hư ng d n B K ho ch và 784,000,000
  6. u tư t i Vi t Nam (Vietnam Investment u tư Guidebook) 2 D ch, in n ( ĩa CD-ROM). Sách hư ng d n u tư B K ho ch và 287,500,000 vào Vi t Nam sang 3 ti ng Nh t – Trung – Hàn u tư 3 Duy trì Trang Website XT T b ng 3 th ti ng Vi t – B K ho ch và 254,000,000 Anh – Nh t u tư IV. HO T NG H P TÁC QU C T PH C V XT T 1 T ch c di n àn doanh nghi p Vi t Nam thư ng B K ho ch và 187,970,000 niên u tư V. HO T NG XT T RA NƯ C NGOÀI 1 oàn kh o sát tìm hi u cơ h i u tư ra nư c ngoài B K ho ch và 903,840,000 t i nư c CHDCND Tri u Tiên u tư T ng s ti n 9,679,879,452

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản