Quyết định số 4414/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 4414/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4414/2005/QĐ-BYT về việc thành lập Ban quản lý Dự án mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4414/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4414/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN MUA S M TRANG THI T BN Y T , V T TƯ HÓA CH T, PHƯƠNG TI N B O H PHÒNG CH NG I DNCH CÚM A (H5N1) NGƯ I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c vào Quy t nh s 1239/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung kinh phí năm 2005 cho công tác phòng, ch ng i d ch cúm A(H5N1) ngư i; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V trang thi t b và công trình y t , V trư ng V K ho ch – Tài chính kiêm Trư ng Ti u ban h u c n – Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) và Cúm A (H5N1) ngư i. QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý d án mua s m trang thi t b y t , v t tư hóa ch t, phương ti n b o h phòng ch ng i d ch cúm A (H5N1) ngư i, g i t t là Ban qu n lý D án phòng ch ng cúm A g m các ông, bà có tên sau ây: 1. Ông Nguy n Minh Tu n, Phó V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t - Trư ng Ban qu n lý d án. 2. Ông Nguy n Nam Liên, Phó V trư ng V K ho ch – Tài chính – Phó Trư ng Ban qu n lý d án. 3. Ông Lương Ng c Khuê, Phó V trư ng V i u tr - y viên. 4. Ông Vũ Sinh Nam, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - y viên. 5. Ông Ph m Văn Tác, Phó V trư ng V Khoa h c và ào t o - y viên. 6. Ông Hán, Phó Chánh Văn phòng B Y t - y viên 7. Ông Bùi S Vi t, Chuyên V Trang thi t b và Công trình y t - y viên. 8. Ông Nguy n Văn oàn, Chuyên viên V K ho ch – Tài chính - y viên.
  2. 9. Ông Nguy n Tr ng Khoa, Chuyên viên V i u tr - y viên. 10. Ông Tr n Thanh Dương, Chuyên viên C c Y t d phòng Vi t Nam - U viên. 11. Ông Nguy n Minh L i, Chuyên viên V Khoa h c ào t o - U viên. 12. Ông oàn Nh t Ánh, Chuyên gia Trang thi t b y t công tác t i V Trang thi t b và Công trình y t - U viên. 13. Bà Ph m Th Minh Nga, Chuyên viên V K ho ch - Tài chính - U viên kiêm K toán trư ng d án. i u 2. Ban qu n lý d án có nhi m v và quy n h n như sau: 1. Xây d ng k ho ch ho t ng, k ho ch u th u, k ho ch Ngân sách và các k ho ch khác c a D án nh m m b o y v t tư, trang thi t b , phương ti n cho công tác phòng ch ng d ch cúm A (H5N1), trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. T ch c tri n khai th c hi n các n i dung ho t ng c a D án theo k ho ch ã ư c phê duy t; Ph i h p ch t ch và th ng nh t v i Trư ng Ti u ban h u c n c a Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút và các V , C c ch c năng B Y t gi i quy t nh ng v n k thu t và nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n D án nh m m b o y , k p th i các v t tư, hoá ch t, phương ti n cho công tác phòng ch ng d ch cúm A (H5N1) ngư i. 3. T ch c th c hi n các ho t ng mua s m trang thi t b y t , v t tư, hoá ch t phương ti n b o h phòng ch ng d ch cúm A (H5N1) ngư i theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v quy ch u th u. 4. Th c hi n các ch th ng kê, ki m toán theo quy nh. Qu n lý và s d ng các ngu n l c d án úng m c ích, áp ng k p th i yêu c u v chuyên môn y t , b o m cho công tác phòng ch ng d ch t hi u qu cao nh t và th c hi n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Báo cáo k t qu th c hi n D án v i B Y t và các cơ quan có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c bàn giao tài li u, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác (n u có) khi D án k t thúc theo quy nh c a Nhà nư c và B Y t . i u 3. Trư ng ban qu n lý d án có trách nhi m và quy n h n như sau: 1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng và k t qu c a d án trong ph m vi trách nhi m ư c giao. 2. Quy nh t ch c n i b c a Ban qu n lý d án và quy nh ch c năng, nhi m v cho các thành viên trong Ban qu n lý d án m b o ho t ng có hi u qu và chính xác.
  3. 3. T ch c th c hi n các nhi m v c a Ban qu n lý d án ư c giao t i i u 2 c a Quy t nh này theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Ban qu n lý d án có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, tr c thu c B Y t và dư i s ch o tr c ti p c a B trư ng B Y t ho c c a Th trư ng Tr nh Quân Hu n khi ư c B trư ng u quy n; Các cán b có tên trong i u 1 ư c hư ng ph c p qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Ban qu n lý d án phòng ch n d ch cúm A (H5N1) t gi i th sau khi d án k t thúc. i u 6. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính, V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t , V trư ng V i u tr , V trư ng V Khoa h c và ào t o, C c trư ng C Y t d phòng Vi t Nam và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản